Den Norske Kirke Tromsøysund menighet Rehabilitering

Den Norske Kirke
Tromsøysund menighet
Rehabilitering lysekroner Tromsdalen kirke
Elektroarbeider
Februar, 2017
Innhold
1.
INNLEDNING .................................................................................................................................... 2
2.
ADMINISTRASJON, RIGG OG DRIFT ................................................................................................. 2
40.
EL-KRAFT ...................................................................................................................................... 5
43.
LAVSPENT FORSYNING ............................................................................................................... 5
44.
BELYSNING................................................................................................................................... 7
90.
BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER ......................................................................................... 8
91.
FDV .............................................................................................................................................. 9
92.
PROSJEKTERING ......................................................................................................................... 10
93.
PRISSKJEMA ............................................................................................................................... 11
94.
VEDLEGG.................................................................................................................................... 12
1
DEN NORSKE KIRKE
Tromsøysund menighet
1.
INNLEDNING
Tromsøysund menighet skal gjøre en renovering og ombygging av tre lysekroner i Tromsdalen kirke
(Ishavskatedralen). Arbeidet består i demontering av eksisterende kroner, rengjøring, ny intern
kabling i kronene og bytte av lampe-sokler samt lyskilder i lysekronene.
Det skal også medtas et nytt dimmesystem kompatibelt med nye lyskilder i lysekronene samt
nødvendig kabling fra tavle til alle lysekroner og dimmesystem.
Bygget er listeført hos Riksantikvaren og skal derfor behandles som om det er fredet. Det er ikke
anledning til å utføre irreversible inngrep i bygget eller installasjoner.
2.
ADMINISTRASJON, RIGG OG DRIFT
Administrasjon
Dette kapittel omfatter:
•
•
•
•
•
administrasjon av byggeplass inklusive befaringer med byggherre eller hans representant;
kapitalytelser som forsikring, sikkerhetsstillelse, avgifter og gebyrer;
HMS- og kvalitetsstyring på byggeplass;
drift av byggeplass
Renhold og ryddighet i byggetiden
HMS- og kvalitetsstyring på byggeplass
Elektroentreprenør blir hovedbedrift.
Entreprenørens system for kvalitetsstyring skal minst omfatte:
•
•
•
•
•
•
mottakskontroll av utstyr og dokumenter;
fabrikkprøving/prøving av større systemer, dimmesystem;
kontroll av eget arbeid (merking av krystallstaver og krone m.m.);
prøving av aktuelle systemer / avleveringsprøver;
HMS-plan for egne arbeider på byggeplass;
registrering og behandling av avvik.
Entreprenøren skal før oppstart på byggeplass utarbeide en kvalitetsplan for prosjektet som viser:
- hvilke krav som gjelder for prosjektet (krav fra byggherre og myndigheter);
- hvordan prosjektet er organisert;
- hvordan prosjektet er planlagt og styres;
- hvilke prosedyrer for kvalitetssikring av utførelse som gjelder for prosjektet;
- hvordan overensstemmelse med krav kontrolleres og verifiseres.
2
~ presentere en kontrollplan for prosjektet som viser oversikt over alle kontroller som skal
gjennomføres i prosjektet, med referanse til kontrolldokumentasjon som sjekklister, prøvemetoder
med videre;
~ bekrefte at han kjenner de generelle og spesielle HMS-krav som gjelder på byggeplass og at disse er
kjent for hans personell på byggeplassen.
Byggherren kan iverksette revisjon av entreprenørens opplegg for og/eller gjennomføring av
kvalitetssikring av utførelsen. Eventuell kvalitetsrevisjon vil bli varslet med minst en ukes frist, og
entreprenøren plikter i denne forbindelse å:
~ oversende kopi av kvalitetsplan for prosjektet med alle dokumenter denne planen viser til;
~ frigjøre aktuelt personell i nødvendig utstrekning;
~ fremlegge dokumentasjon av gjennomført kvalitetssikring (kopi av utfylte og signerte sjekklister,
måleprotokoller etc.).
Det beregnes møter hver 2. -3. uke i byggetiden, maks. 3 møter.
Overlevering skjer etter at alle arbeider er avsluttet, dokumentasjon godkjent og eventuelle mangler
er utbedret.
Entreprenøren skal medta kostnader for forsikring (ansvarsforsikring og forsikring av eget arbeid),
møter, befaringer, kvalitetssikring og HMS, idriftsettelse og kontroll, ferdigbefaring og overtakelse,
rydding og renhold og ellers som beskrevet i kapittelet.
Garanti skal være 3 år.
Post 2, administrasjon
RS ______________
Rigg og drift
Kostnader for nødvendig rigg og drift av egne arbeider medtas i dette kapittel.
WC og spiserom i kirken kan benyttes. Parkering er tilgjengelig for entreprenør utenfor kirken.
Entreprenøren skal medta kostnader for rigg og nedrigging for egne og andres underentreprenørers
arbeider.
Nødvendig lift/bomlift og evt. stillaser for arbeidene skal medtas.
Retningsgivende kan det angis at alle lysekronene skal renoveres samtidig. Lift antas må leies inn i
flere omganger, både for demontering og remontering av lysekroner. Entreprenøren må selv vurdere
hvordan arbeidsforløpet med lysekroner skal planlegges. Liften kan parkeres i bakerste rom i kirken
hvis den skal benyttes over flere dager.
Taljer og annet nødvendig løfteutstyr med tilstrekkelig løftekapasitet for lysekroner medtas (Estimert
vekt 400 kg pr stk, usikkert estimat).
Man må passere to dører for å komme inn i kirkerom. Hoveddør har lysåpning BxH 235x290cm.
Glassdør i kirkerom kan gjøres større ved demontering av glassfelter. Evt. demontering og
3
remontering av glassdør i kirkerom medtas dersom nødvendig. (Lysåpning med dør: BXH 198x220
cm. Lysåpning uten dør: BxH 257x300 cm).
Dekkeplater for kjøring av lift innendørs samt til labber på lift medtas.
Det er en trapp opp til hovedinngang, høyde 41 cm fordelt på tre trinn (20 + 10,5 + 10,5 cm). I
kirkerom er det for det meste ett nivå, men en forhøyning på 24,5 cm foran fordelt på to trinn (12 +
12,5 cm). Rampe/egnede plater for kjøring av lift i trappene medtas.
Merk! Gulvet skal dekkes med plater e.l. på de steder hvor liften skal kjøre eller stå for å hindre
skader på gulvet. Avdekking skal medtas i prisen.
Post 2, rigg og drift
RS ______________
Sum post 2
Pris føres til prisskjema
4
RS _________________
40.
EL-KRAFT
Elektrotekniske arbeider skal utføres i samsvar med relevante normer og forskrifter, bl.a. NEK-2014.
Utførelsen skal være fagmessig og estetisk. Det tillates f.eks. ikke å montere K-rør for å trekke kabel i.
MERK! Før arbeider med ny installasjon skal byggherren orienteres om omfang og kunne gi sitt
samtykke til utførelsen.
Orientering om lysekroner
Selve kirkebygget er bygget opp av 11 skiver, nummerert 0-10. Skive 0 er ytterste skive mot vest.
Kronene blir referert til på hvilke skiver de henger på i det etterfølgende.
Alle lysekronene er i samme høyde i rommet.
Lysekrone vest (Skive 4):
Fra altertavle til midt i lysekrone: 23,83 m
Fra gulv til underkant krone: 7,0 m
Fra gulv til overkant krone: 9,5 m
Fra gulv til mønespiss i takskive: 20,7 m
Lysekrone midt (Skive 6):
Fra altertavle til midt i lysekrone: 15,28 m
Fra gulv til underkant krone: 7,0 m
Fra gulv til overkant krone: 9,5 m
Fra gulv til mønespiss i takskive: 16,5 m
Lysekrone øst (Skive 8):
Fra altertavle til midt i lysekrone: 5,22 m
Fra gulv til underkant krone: 6,8 m
Fra gulv til overkant krone: 9,3 m
Fra gulv til mønespiss i takskive: 16,3 m
43.
LAVSPENT FORSYNING
Dette kapittel omfatter arbeider i hovedfordeling og kursopplegg i forbindelse med ny lysekrone.
Hovedfordeling
Kurser til lysekronene forsynes fra hovedfordelingen. Hver krone er forsynt fra 20A sikringer. De
styres av og på med en kontaktor. Det er i tillegg 3 andre kurser på denne kontaktoren. Kontaktoren
styres av brytere i pauserom i kirken.
Ved ombygging av styringen til lysekronene skal det bygges om så hver enkelt krone kan styres
separat, men også felles styring av alle kroner, dvs. ombyggingen må tilpasses valgt dimmesystem.
5
Nødvendig ombygging i hovedtavlen skal prises av entreprenøren slik at lysekronene kan styres
separat sammen med nytt styresystem. Skjema og kursfortegnelse av kurser til krone i hovedtavle er
vedlagt denne beskrivelse.
Post 43, Hovedfordeling
RS ______________
Kursopplegg
Lysekronene forsynes som nevnt fra hver sin kurs med 20A sikring. Kabel er i kursskjema benevnt
som 2x2,5 mm², og i kursfortegnelse som 2x4 mm². Det er altså usikkert om kabel er forskriftsmessig.
Entreprenøren skal vurdere om kabelen er forskriftsmessig og kan benyttes til renoverte lysekroner
da det antas at nye lyskilder er mindre effektkrevende. Det må også tas i betraktning at kabelen
muligens er 50 år gammel og bør skiftes av den grunn. Det må også vurderes i forhold til at det skal
monteres nytt dimmesystem og at det muligens må kables nye styrekabler til kronene, og at man da
samtidig skifter tilførselskablene.
Kabling til bryterpanel i pauserom må også omlegges eller fjernes hvis de ikke skal benyttes lenger.
Nødvendig kabling til/fra nytt styrepanel for lysekroner skal medtas.
I dette avsnittet prises følgende:
•
•
•
•
Kabler til lysekroner, nødvendige styrekabler (til dimming) og eventuell utskifting av tilførsler
Eventuell utkopling eller omkopling av eksisterende bryter til lysekroner. Merk at den
betjener flere lys enn lysekronene.
Kabling til/fra nytt styrepanel for dimming til lysekroner
Kabling til lysmixebord
Post 43, Kursopplegg
RS ______________
Styring lysekroner
Entreprenøren skal medta og installere et nytt styresystem for lysekronene som er brukervennlig.
Det skal være mulig å slå av og på samt dimme hver enkelt lysekrone for seg.
•
•
•
Styring (av/på) skal kunne gjøres i sakristi, en bryter for samtlige kroner
Dimming samt av/på for hver enkelt lysekrone skal kunne gjøres fra fremst i kirkerom.
Endelig plassering avtales med byggherren.
Dimmesystemet skal ha forhåndsinnstilte scenarioer, min 6 stk
6
I tillegg skal det være mulig å koble dimmesystemet til et lysmixebord (DMX) bakerst i kirken for
av/på samt dimming av lysekronene. Styresystemet og lyskildene skal være kompatible og fungere
flimmerfritt innenfor styringens dimme-range. Rangen skal være dimming innenfor 1-100%. Annet
område kan avtales spesielt med byggherre hvis leverandørene ikke kan levere innenfor kriteriene.
Dimmesystemet skal også ha mulighet for programmering av scenarioer.
Systemet skal være brukervennlig og enkelt å betjene.
Videre skal levetiden for dimmesystem ha dokumentert levetid minimum 15 år.
Datablad for tilbudt dimmesystem skal vedlegges tilbudet.
Post 43, Styring lysekroner
RS ______________
Sum post 43
Pris føres til prisskjema
RS _________________
44. BELYSNING
Dette kapittel omfatter arbeider på og ved lysekronene.
De tre lysekronene har ca. 280 krystallstaver og ca 126 pæresokler pr stk.
MERK! DET SKAL UTVISES STOR VARSOMHET MED ARBEIDER MED LYSEKRONER
Demontering av lysekroner kan skje ved at entreprenør demonterer krystallstaver og lyspærer før
nedsenking. Feste og ekstra sikring av både lysekroner og krystaller må vurderes av entreprenør.
Krystallstaver skal behandles varsomt og pakkes ned i egnede esker med beskyttende materiale
rundt seg. Esker med krystallstaver overleveres av entreprenør til byggherren som ivaretar rengjøring
av krystallstavene.
Lysekronene kan så senkes varsomt ned, før demontering av sokler og intern kabling gjøres. Metallet
på lysekronene skal også pusses/rengjøres med godkjente vaske-/pussemidler og metoder. Som et
innspill kan antagelig en blikkenslager bistå med rensing/rengjøring av metalldelene til kronen.
•
•
Merking skal utføres på lysekronene for å ivareta krystallstavenes plassering av rett lengde
på rett plass. (6 forskjellige lengder på krystallene.)
Merkingen på kronen må ikke være slik at den er til hinder for renovering av kronen.
Bytte av sokler og intern kabling i lysekronene skal gjøres av spesialfirma. Lysekronene skal være CEmerket etter ombygging.
Pr i dag er det brukt 115V 60W-pærer i lysekronene (seriekoblede pæresokler). Tre og tre sokler er
koblet i serie, dvs at med tre pærer i bruk vil de påtrykkes ca 77V hver, og yte 27W. Lysekronene skal
bygges om til 230V på alle pæresokler. Lysekronene skal tilrettelegges for og leveres med LED-pærer.
Pærene skal ha en levetid på minst 70.000 timer, L90 B10. CRI (Ra-indeks) 80 eller bedre.
Fargetemperatur skal kunne justeres til 2700-3000 K. Videre skal pærene ha mignon-utforming (for å
7
passe til nåværende uttrykk) samt ha etterligning av glødetråd (filament) innvendig. Nye lyskilder skal
ikke ha lavere lumen-verdi enn dagens lyskilder (475 lm).
•
Hvis kravene til lyskilder ikke kan etterkommes skal tilbyder oppgi dette i sitt tilbud.
Lysnivå for lysekronene skal måles før arbeidet påbegynnes og etter at arbeidet er ferdig. Lysnivå
etter fullført arbeid skal ikke være lavere enn dagens nivå. Dagens lysnivå skal dokumenteres og
overleveres til byggherre før arbeidet starter.
MERK! Det er montert linjedetektor i kirkerommet for branndeteksjon, mellom gallerirekkverk og til
to reflektorer på alterveggen.
Det medtas i prisen frakopling av linjedetektorene slik at de ikke løser ut brannalarmanlegget når det
pågår arbeider med lysekronene, gjelder både demontering og remontering av lysekroner.
Kostnader beregnes i henhold til ovenstående og i korte trekk:
•
•
•
•
•
•
Demontering av krystaller på lysekrone, merking av plassering til krystaller
Demontering av stamme til lysekrone
Rengjøring av stamme til lysekrone
Ombygging av sokler til lyskilder, nytt ledningsopplegg til sokler. Sokler skal ha levetid minst
15 år.
Remontering og tilkopling av lysekroner, inkl. montasje av krystaller
Til/frakopling av linjedetektor til branndetektering.
Sum post 44
Pris føres til prisskjema
RS _________________
90. BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER
Dette kapittel omfatter nødvendige bygningsmessige hjelpearbeider som bl.a.:
Eventuell meisling (for tilgang til trekkerør for kabler) og flikking og maling medtas.
Det kan bli boring i betong for fremføring av nye kabler. Omfang må vurderes av entreprenør.
Ny wire til lysekronene inkl. tilbehør som sjakler og wireklemmer medtas. Opphengene skal
dimensjoneres, monteres og sertifiseres av godkjent firma.
Sum post 90
Pris føres til prisskjema
8
RS _________________
91. FDV
Dette kapittel omfatter:
•
•
•
utarbeiding, systematisering og levering av brukerveiledninger og teknisk dokumentasjon;
informasjon om anleggene til brukere, drifts- og vedlikeholdspersonell;
opplæring i betjening og vedlikehold av anleggene til brukere, drifts- og
vedlikeholdspersonell;
Dokumentasjon generelt
RIF`s veiledning for FDV dokumentasjon benyttes som mal.
Følgende elementer skal inngå i FDV dokumentasjon:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Beskrivelse av arbeidene. Sammendrag av hva installasjonen har bestått av
Leverandøroversikt
Produkt og materialspesifikasjon
Driftsmanualer og vedlikeholdsinstrukser. Kvitteringsskjema og reparasjonskort
Innregulerings og idriftsettingsprotokoll. Sluttkontroll.
Sertifikater
Måleprotokoller for verifisering av oppnådd kvalitet
Som bygget tegninger og skjemaer
Samsvarserklæring
Drifts- og vedlikeholdsinstruks
Drifts- og vedlikeholdsinstruks / Underlag for drifts- og vedlikeholdsinstruks skal leveres senest en
måned før overlevering. Komplette prøveprotokoller etc. skal leveres senest en uke før overlevering.
Arbeidene ansees ikke som ferdigstilte før FDV er overlevert, og sluttoppgjør vil ikke bli utbetalt før
godkjent FDV foreligger. FDV overleveres rådgivere for godkjenning.
Krav om FDV dokumentasjon omfattes av kontrakten på samme måte som øvrige leveranser og
ytelser.
Det skal leveres dokumentasjon på alt som er levert. All dokumentasjon leveres elektronisk på
minnepinne. Stikkord for leveransen er systembeskrivelser/driftbeskrivelser (word ),
komponentinformasjon (excel), brosjyrer (pdf), adresseliste (word), tegninger (dwg).
Det godtas ikke levert hele produktkataloger, kun datablader for de relevante produktene som er
levert i dette prosjektet.
Alle leverte filer skal døpes med relevant navn.
Entreprenøren skal gi forslag til oppbygging av FDV dokumentasjon som skal oversendes byggherre
til gjennomsyn og godkjenning.
FDV prises iht. dette kapittelet.
Sum post 91
Pris føres til prisskjema
9
RS _________________
92. PROSJEKTERING
Entreprenøren skal medta pris for nødvendig prosjektering av arbeidene.
Sum post 92
Pris føres til prisskjema
10
RS _________________
93. PRISSKJEMA
De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført
for:
Poster
NOK eks mva
2. Administrasjon, rigg og drift
3. Innregulering/idriftsettelse
43. Lavspent forsyning
44. Belysning
90. Bygningsmessige hj.arbeider
91. FDV
92. Prosjektering
TILBUDSSUM
(overføres til tilbudsskjema i tilbudsforespørsel)
MVA
TILBUDSSUM INKL. MVA
11
94. VEDLEGG
Vedlegg 1:
Skjema og kursfortegnelse
Vedlegg 2:
Bilder lysekroner
Vedlegg 3:
Skiveinndeling
12