Oppdrag - Mynewsdesk

Norsk prosessindustri
Norskprosessindustriharstoreubrukteressursersomgårtapthverdag,spesieltiformav
spillvarmeogCO2-utslipp.Detfinnesidagmuligheterforågjenvinneenergientilnyttige
formålsomoppvarmingellerproduksjonavelektriskenergi.
Hvordankannorskindustriutnytteressursenebedreogpåenmåtesomtjenerbedriften
og/ellersamfunnet?Løsningenkanværebrukavnyeteknologierellerprosesser,
organisatoriskeendringer,samlokaliseringellersamarbeidmellomeksisterende/nye
bedrifter/institusjoner,kunnskapsløsningerellerandreløsningergruppenkommerfremtil.
Løsningsforslagetskalværeinnovativt,gjennomførbartogklimavennlig.
Gruppenskaltautgangspunktiforetaketunder:
ErametSauda–FerroMangan-produksjon:Over700000000kWhispillvarme1ogover300
000tonnCO2-utslipp2.
________________________________________
Vurderingskriterier
Juryenvilleggevektpåfølgendevurderingskriterier:
•
Løserideenoppdraget?30%
•
Hargruppenkunnskapomenergiogenergieffektivitet?30%
•
Erløsningenfremtidsrettetoginnovativ/nyskapende?20%
•
Erløsningengjennomførbarogbærekraftig?10%
•
Klarergruppenåselgeideentiljuryen?10%
Hvamågruppengjøre:
•
Levereenbeskrivelseavløsningen(2-4sider)
•
Holdeenpresentasjon/pitch(elektroniskevirkemidlerkanbenyttes)
•
Hamedkildehenvisninger
1
2
Tilsvarer energibruk i 35 000 boliger.
Tilsvarer CO2-utslipp fra over 140 000 personbiler.
Nasjonal Innovasjonscamp 2017