Torsdag 23. februar kl. 11:00 - 14:00 TEMA

Torsdag 23. februar kl. 11:00 - 14:00
TEMA: Mekaniseringslinjer og økonomi i grovfôrdyrkinga
Ved Aslak Botten frå Norsk landbruksrådgiving østafjells
 Mekaniseringsøkonomi og val av maskinliner for gras
 Lønnsemd og økonomi ved val av ulike maskinliner på ulike gardsbruk.
 Faktorar som påverkar innhaldet i rundballen / siloen.
 Strenglegging eller breispreiing.
 Med eller utan stengelknekkar.
 Effekten av venderiver og strengvendarar.
 Transport, logistikk og kapasitet.
 Kostnadsforskjellar ved ulike hausteregimer
 Kva kostar det å slå / presse og gjødsle ein ekstra gong?
 Konsekvensar av 2 vs 3 slåttar, med ulike artar og sortar
o Avlingsmengde
o Forkvalitet
Dette er viktig fagstoff for alle, og me håper på eit stort
oppmøte med gode erfaringsutveksligar !
Det vert servert mat og kaffi.
Arbeidsutvalet i Vest Telemark produsentlag ynskjer deg Velkommen !