Steinåa kraftverk

Vedlegg 3; Detaljkart over
Utbyggingsområdet
Steinåa kraftverk
Eksisterende veg
og 22 kV linje fra Seterfossen
Bru
Adkomstveg og
22 kV kabeltrase
Revidert trase for vannvei
Fra inntaket
Riggområde
Kraftstasjon kt 243
Blå strek. Rør i grøft
Midl anleggsvei
Brun strek. tunell
Riggområde
Dam og
inntak kt 381