oms. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gibostad ldrettsrorenino
Kontonr Tekst
Resultatregnskap med fiorarstall
Periode:72/2076 NOK
Denne peaiode
av Denne penode
oms.
i hor
Yo
I
ar
DRIFTSINNTEKTER
3000
3011
3012
3052
3400
14edlemskontingent
Salg Martna
Pub kveld
Idretts"arrangement ski
Offentlig stotte
3401 Annen stotte
3406 Grasrotandelen
3750 Treningsavgifter
Sum salgsinntekter
3600 Leieinntekter
3601 Billettsalg svomming
3700 Andre driftsinntekter
3703 Diverse inntekter
3805 Salgssum anleggsm, avgiftsfritt
Sum andre salgsinntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
800,00
0,36
0,00
18,83
13,12
40,47
17,81
0,00
o,45
0,00
42 318,00
29 442,13
91 826,00
40 012,00
0,00
1000,00
205 438,13
6 250,00
0,00
3 805,00
0,00
134 837,00
40 000,00
0,00
6100,00
190 992,00
0.00
12 900,00
0,00
6 367,O0
0,00
0,00
5,74
0,00
2,43
0,00
t9
267 ,OO
1350,00
17 935,00
Datoit 17.0I.2017
Hitttl i Er
%av
Hlttll I fjor
oms.
24 800,00
22 S2O,O0
42 318,00
31 825,83
522 733,O1
131 592,89
0,00
10 300.00
786 189,73
0,00
30 073,00
0,00
27 L75,OO
2,31
0,00
3 805,00
3,27
53,7O
13,53
0,00
1.06
40,77
0,00
3,09
I
22 008,00
920 321,18
101 500,00
29 104,91
12 200.00
116 114,09
1350,00
36 801,00
0,00
150 000,00
147 190,00
o,73
15,41
19,23
42 909,00
4,57
0,00
9 810,00
0,00
29 096,00
224 705,13
100,00
220 088,00
9J3 379,73
100,00
1 197 174,09
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
4 OA4,7O
11'143,99
10 205,00
0,00
23 87O,O7
10 458,50
44 533,57
95,42
7 l1J ,00
0,00
0,00
81 060,00
DRIFTSKOSTNADER
4000 Deltakelse i andres stevner
4005 Dommerregnlnge.
4010 Varer for salg
4050 Arrangementsutg. lderettsarr
Sum varekostnad€r
DEKNINGSBIDRAG
5900 Kurs/studieringer
Sum andre personalkostnad€r
Sum kostnader arbeidskraft
12 339,87
8 400,60
20 740,41
2O3
1500,00
2159,29
6 400,00
0,00
1500,00
1,O7
27 904,97
6 047,70
4,58
41 456,67
964,66
90,77
204 344,01
928 846,16
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
4 000,00
o,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
6 000,00
446 000,00
435 000,00
193,59
446 000,00
435 000,00
44,69
6320 Renovasjon, vann, avlgp o.l.
6340 Strom og ved
625,00
2 537 ,50
2 625,00
o,27
4 357,5O
Sum kostnader lokaler
5 013,75
o,29
1,94
2,23
3162,50
16 427,63
19 052,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 79J ,40
53 148,00
3 912.50
0,00
3 721,50
124 979,40
0,00
57,4O
0,00
5 442,45
127 579,40
6 000,00
0,00
0,00
0,00
192 169,85
Sum av- og nedskrivninger
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6540
5550
6560
Utstyr fotball
Utstyr idrettsskolen
Utstyr ski
Utstyr villmarksleir
Fotballprosjektet
Svommeprosjektet
Kostnadsfort inventar
Premier
Gaver
Sum kostnadsforte anskaffelser
6600
6610
6620
6690
Rep. og vedlikehold bygninger
Vedlikehold idrettsparken
Rep. 09 vedlikehold trakkemaskin
Rep. o9 vedlikehold annet
Sum reparasioner og vedlikehold
6701 Revisjonshonorar
6705 Regnskapshonorar
Sum eksterne honorarer
5800
6801
6804
5890
7301
Kontorrekvisita
Trykking,kopiering, brosjyrer
Data/EDB-kostnader
Annen kontorkostnad
14oter/tilstelninger
Sum kontorkostnad€r
269,OO
0,00
0,00
0,00
o,12
0,00
0.00
129 244,40
1091,58
0,00
2 235,00
0,00
-1 015,00
3 665,00
0,45
1,09
1,63
0.00
2 729,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,56
6,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 445,00
14 748,20
14 744,2O
Side:r
0,00
1
1638,00
247 t13 tto
8 500,00
6 486,15
0,00
0,00
272 530,55
9 256,73
5 610,00
16 292,76
11 925,00
43 Oa4,49
3125,00
6 694,00
9 819,00
962,56
312,00
265.00
351.25
14 827 ,60
16 J18,41
1,96
0,29
0,40
0,00
0,38
o,47
o,67
0,00
0,00
28,00
1155 317,42
2 568,80
20 240,18
22 808,98
9 855.60
74 461,0O
4 462,00
124 345,45
178 197,50
11 891,00
0,00
7 924,00
2 000,00
413 576,55
812,98
1,23
15
14
24
10
4,43
66 054,58
o,32
o,69
1,01
0,00
5 000,00
6 000,00
0,10
0,03
0,03
1010,03
s 023,7 5
9 210,00
0,04
288,00
1,52
1,72
15 811,58
0,58
t,67
681,67
958,00
601,93
279,AO
Resultatregnskap med fjorirstatl
Periode: 12/201,6 NOK
Gibostad Idrettsforenino
Kontonr Tekst
i o/o 6v Denne Deriode
ar oms.
i fior
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
| 714,50
0,00 0,00
r 7t4,50
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
6 810,00 3,03
0,00
6 810,00 3,03
0,00
7r7,74 0,32
27L,OO
7L7,74 0,32
27L,00
Dato:: 17.01.2017
Denne periode
7000 Drivstoff tr:kkemaskin
7001 Drivstoff annet
Sum bilkostnader
7100 Reiseutgifter
Sum reise, diett, bilgodtgi
7321 Reklameannonser
Sum salgs- og reklamekostnader
7400 Kontingent, fradragsberettiget
Gaver og kontingenter
7500 Forsikringspremie
Sum forsikringer
7770 Bank og kortgebyrer
Sum andre kostnader
Hittil i er
882,37
240,45
23 122,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 7t2,00
6 7t2,OO
2 133,24
2 L33,24
L4
a
o/o dY
Hittil i fior
oms,
1,53
0,85
2,38
16 568,63
679,81
18 24A,44
|
2 307,60
2 307,60
4 335,00
4 335,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 720,OO
5 720,00
0,69
0,69
6 L76,OO
6 176,00
0,22
0,22
1 505,98
1 505,98
Sum andre driftskostander
595
264,88
646 047,43
428
173,24
85,08
r
SUM DRIFTSKOSTNADER
615 943,56 274,11
66L 79L,42
872
706,8r
89,66
1 056 401,38
-391 238,43 774,Lr
-44L 703,42
LOO
672,92 10,34
DRIFTSRESULTAT
203.09
008 544,71
r40 772,7L
FINANSINNT. OG -KOSTN.
1.7L2,O0
| 7t2,O0
0,76
0,76
9 781,00
9 781,00
7t2,OO
0,18
Sum finansinntekter
17t2,OO
0,18
9 781,00
9 781,00
SUM NTO. FINANSPOSTER
| 7r2,OO
0,76
9 781,00
|
7r2,OO
0,18
9 781,00
-349 526,43 t73,35
-43L 922,42
lo2
344,92
L0,52
150 553,71
-349 526,43 173,35
-431 922,42
toz
384,92 10,52
8051 Renteinntekter, bank
ORD. RESULTAT FOR SKATT
E
|
KSTRAORDIN,ItrRE POSTER
ARsRosulrnr
Overskudd +
/
150 553,71
Underskudd -
Overforinger annen egenkapital
ro2 384,92
Sum overforinger
to2 344,92
Side:: 2
150 553,71
150 553,71
LOz 384,92
ro2 344,92
150 553,71
150 553,71
Gibostad Idrettsforenina
Kontonr Tekst
Balanse m/fjorirstall
Periode:
12/2076
Denne periode i
5r
Dato:: 17.01.2017
NOK
Denne periode
Hittil i
i
tr
Hittil i fjor
0,00
59 000,00
40 000,00
0,00
0,00
270 355,00
369 355,00
fior
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
-320 000,00
-30 000,00
-20 000,00
-ttz
0,00
t47,00
-12 108,00
-12 350,00
-6 000,00
Sum va rige driftsmidler
-15 000,00
-50 000,00
-435 000,00
-303 395.00
-446 000,00
520 625,00
29 000,00
20 000,00
0,00
2s 000,00
220 355,00
814 980,00
SUM ANLEGGSMIDLER
-435 000,00
-446 000,00
814 980,00
369 355,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 342,OO
2 053,00
26 395,00
24 342,00
0,00
0,00
0.00
5 425,OO
31 705,00
37 130,00
0,00
0,00
0,00
8 282,00
473 030,82
51 000,48
861 059,s1
62 623,28
0,00
14 093,57
25 453,96
4 064,57
7 231,94
571 860,83
1,00
16 693,31
952 091,51
635 385,83
978 486,51
1200 Tr8kkemaskin
1230 Lysloype
1240 Grillhvtte
1260 Snoscooter
1261 Gressklipper
1270 Eiendom ved idrettsDark
0,00
OMLOPSMIDLER
1460 Beholdning medaljer - Turmarsj
1461 Beholdning medaljer - skigruppa
0,00
Sum Varer
1500 Kundefordirnger
1579 Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
5 425,OO
31 705,00
37 130,00
2 053,00
26 395,00
242,O0
Sum Bankinnskudd oq kontanter
-804 017,03
0,00
15 081,00
46 302,44
0,00
-25 230,90
-19 987,00
0,00
10,00
16 175,58
SUM OMLOPSMIDLER
-766 AA7,03
16 175,58
-1 201 887,03
-429 A24,42
0,00
0,00
0,00
0,00
1 001 091,65
1 001 091,65
1 001 091,65
1 001 091,65
1900 Kontanter
l92O 477 6.67.77 100 kapitalkontor
l92]-
477 6.63.63233 Hovedstyret
1922 477 6.2O.79638 Anleggsutvalget
1923 477 6.63.79636 Fotballgruppa
L924 477 6.63.79644 Skigruppa
t925 477 6.63.79652 Samarbeidslag forball
t929 477 6.63.79660 GIF/BUIL
SUM EIENDELER
8 000,00
-554 72r,OO
-256 4A6,29
-0,08
4 234,OO
-5 O44,46
-o,43
1,23
135,86
0,00
0,00
I
450 365,83
|
347
84t,5r
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
2000 Innskutt egenkaPital
Sum innskutt egenkapital
ro2 384,92
150 553.71
449 134,78
Overfort resultat
-491 911,35
-5A2 476,L3
0,00
Sum opptient egenkapital
-3A9 526,43
-43r 922,42
449 t34,78
346 749,86
0,00
346 749,46
SUM EGENKAPITAL
-3A9 526,43
-43t 922,42
450 226,43
| 347 84r,57
2400 [email protected]
2710 InngSende mva hoy sats
-812 360,60
Sum kortsiktie eield
-812 360,60
0,00
2 098,00
2 098,00
L39,40
0,00
139,40
0,00
0,00
0,00
SUM GJELD
-812 360,60
2 098,00
r39,40
0,00
2099 Arsresultat(Opptjent egenkapital)
|
GJELD
0,00
Side:
:
1
Gibostad Idrettsforenino
Balanse m/fjorirstall
Periode:
Kontonr Tekst
12/201,6
Denne periode i
Dato:: 17.01.2017
NOK
3r
Denne periode
i
Hittil i 3r
Hittil i fjor
fjor
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
-1 201
887,03
Side::
2
-429 A24,42
1 450 365,83
L 347
84t,51