Marker Vindpark AS - Oversendelse av revidert

Marker Vindpark AS
c/o Scanergy AS
Maridalsveien 91
0461 OSLO
Vår dato: 14.02.2017
Vår ref.: 201200476-224
Arkiv: 511
Deres dato:
Deres ref.:
Saksbehandler:
Jørgen Kocbach Bølling
22959854/[email protected]
Marker Vindpark AS - Oversendelse av revidert anleggskonsesjon for
Høgås og Joarknatten vindkraftverk i Marker kommune, Østfold fylke
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til Olje- og energidepartementet (OED) sitt vedtak
av 31.01.2017, der Scanergy AS meddeles konsesjon for Høgås og Joarknatten vindkraftverk. Scanergy
AS har etter NVEs konsesjonsvedtak av 20.12.2013 overtatt prosjektet fra E.ON Wind Norway AS, og
søkt om endringer av prosjektet.
I det reviderte prosjektet er vindkraftverket redusert fra 23 til 15 turbiner i Norge og planområdene er
redusert fra opprinnelige omsøkte 14,9 km2 til 8,66 km2, på norsk side. Den østlige delen av Joarknatten
vindkraftverk er tatt ut av planområdet. Det er også gjort noen justeringer av planområdene for både
Høgås og Joarknatten i nordlig og sørlig retning. Planlagt installert effekt er nå 75 MW, mot
konsesjonsgitte 90 MW. I tillegg planlegges 6 turbiner i Sverige som en del av prosjektet.
Scanergy AS opplyser i sitt brev av 06.07.2016 til OED at de planlegger et kabelalternativ til den
konsesjonsgitte nettilknytningen av planområdene, men at faktisk løsning for dette ikke vil bli klart før
anlegget er detaljplanlagt. De opplyser også at tiltakshaver for vindkraftverket vil være Marker Vindpark
AS, et 100% heleid datterselskap av Scanergy AS.
OED har i sitt vedtak endret konsesjonens vilkår tilknyttet støy fra vindturbinene. I OEDs brev bes NVE
utforme oppdaterte konsesjonsdokumenter. Vedlagt oversendes på dette grunnlag en revidert konsesjon
for Høgås og Joarknatten vindkraftverk. Konsesjonen sendes kun som vedlegg til ny konsesjonær
Marker Vindpark AS. Konsesjonsdokumentet kan også lastes ned på NVEs nettsted;
https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=225&type=A-1,A-6. Konsesjonen er gitt med
oppdaterte vilkår i henhold til dagens praksis. NVE minner om at OEDs avgjørelse er endelig, og kan
ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd første punktum.
E-post: [email protected], Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor
Region Midt-Norge
Region Nord
Region Sør
Region Vest
Region Øst
Middelthunsgate 29
Vestre Rosten 81
Kongens gate 14-18
Anton Jenssensgate 7
Naustdalsvn. 1B
Vangsveien 73
Postboks 5091, Majorstuen
7075 TILLER
8514 NARVIK
Postboks 2124
Postboks 53
Postboks 4223
3103 TØNSBERG
6801 FØRDE
2307 HAMAR
0301 OSLO
Side 2
NVE har ikke funnet grunnlag for å utforme noe oppdatert konsesjonsdokument for nettilknytningen for
prosjektet. Konsesjonen for dette står som tidligere på Hafslund Nett AS.
Med hilsen
Arne Olsen
seksjonssjef
Jørgen Kocbach Bølling
seniorrådgiver
Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
Vedlegg: Revidert konsesjon sendes Marker Vindpark AS
Kopi til:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Region Øst
Fylkesmannen i Østfold
Marker kommune
Østfold fylkeskommune