Program Årsmøtet 26.februar 2017

Program Årsmøtet 26.februar 2017
Start kl 10.00 Thon Polar Hotell Tromsø
1. Konstituering av årsmøtet.
A
Godkjenning av innkalling
- Det foreslås å godkjenne innkallingen
B
C
Godkjenning av dagsorden
-Det foreslås å godkjenne dagsorden
Valg av ordstyrer
Valget ble:
D
E
F
Valg av sekretær
Valget ble:
Valg av tellekorps
Valget ble:
Valg av 2 delegater til å underskrive protokollen
Valget ble:
2. Orientering til årsmøtet av NJFFs representant Øyvind Fjellseth
3. Årsberetning fra siste kalenderår.
Det innstilles på at årsberetningen tas til etterretning
4. Revidert regnskap fra siste kalenderår.
Det innstilles på at årsmøtet godkjenner det framlagte regnskapet som gjelder
for 2016
5. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak.
Det er ingen innkomne saker
6. Saker fra fylkesstyret
Sak:
Vedtektsendring §5
«Årsmøtet innkalles med 6 ukers skriftlig varsel. Forslag som foreningene ønsker behandlet
av årsmøtet skal være styret i hende innen 14 dager før årsmøtet. Styrets forslag til
dagsorden, vedlagt årsberetning, regnskap og andre saksdokumenter sendes foreningene
senest 2 uker før årsmøtet.»
Disse fristene er ikke mulig å overholde, siden fristen for å sende inn saker til årsmøtet er
samme tidspunkt som styrets forslag til dagsorden, vedlagt årsberetning, regnskap og andre
saksdokumenter skal sendes til foreningene.
Styres forslag til endring §5
«Årsmøtet innkalles med 6 ukers skriftlig varsel. Forslag som foreningene ønsker behandlet
av årsmøtet skal være styret i hende 4 uker før årsmøtet. Styrets forslag til dagsorden,
vedlagt årsberetning, regnskap og andre saksdokumenter sendes foreningene senest 2 uker
før årsmøtet.»
Det innstilles på at årsmøtet godkjenner styrets forslag til endring av § 5.
7. Styrets forslag til arbeidsprogram/ aktivitetsplan.
Arbeidsprogram/ aktivitetsplan
Det innstilles på at Styrets forslag til arbeidsprogram/ aktivitetsplan vedtas.
8. Styrets forslag til budsjett.
Budsjett
Det innstilles på at Styrets forslag til budsjett vedtas av årsmøtet.
9. Fylkeslagets kontingentandel med styrets forslag til vedtak.
Fylkeslagets kontingentandel foreslås uendret.
Det innstilles på at styrets forslag vedtas av årsmøtet.
10.Valg av styre i henhold til § 7.
Valgkomiteens forslag legges fram under årsmøtet
11.Valg av medlemmer til årsmøteoppnevnte utvalg.
12.Valgkomiteens forslag legges fram under årsmøtet
13.Valg av valgkomite på 3 medlemmer inkl. leder- så vidt mulig geografisk
fordelt, for 3 år, en person på valg hvert år.
Valgkomiteens forslag legges fram under årsmøtet
14.Revisorer velges for to år, en hvert år. Det velges også vara for to år.
Valgkomiteens forslag legges fram under årsmøtet
Kl.11.30- 11.50 Pause og Kaffe/ Kaker
Kl. 13.00- 14.00 Avslutning og Lunsj