Budsjett 2017 - Herjangen Grunneierlag SA

Herjangen Grunneierlag
Budsjett 2017
Inntekter
Salg av fiske og jakt
Sum inntekter
100 000,00
100 000,00
Utgifter
Møtekostnader
Administrasjonskostnader
Kontingent utmarkslaget
Drifting av hjemmesiden
Opp/nedtaking gjerde
Forsikring vakter
Grillbu Varden, investering
Drift Grillbu
Honnorar formann og kasserer
Sum driftskostnader
−5 000,00
−8 000,00
−1 000,00
−3 000,00
−6 000,00
−1 000,00
−5 000,00
−2 000,00
−7 000,00
−38 000,00
62 000,00
Driftsresultat
Finansinntekter
Renteinntekter
Resultat finansinntekter
3 000,00
3 000,00
65 000,00
Årets resultat
1
2
1
1