PDF, 2 MB - Strand kommune

Alliance arkitekter AS, varsler på vegne av Eiendomsutvikling Ryfylke
AS iht. plan- og bygningsloven § 12-8 om at følgende reguleringsarbeid er satt i gang: Plan 1130201607 - Detaljregulering for felt S9
Jørpeland sentrum
Formålet med planen er å legge til rette for bolig med handel/
tjenesteyting i førsteetasje mot nord og vest. Det legges opp til ca 100
boenheter og ca 2500 m2 næring. Planområdet omfatter ca 8 daa.
Området er vist som sentrumsformål i områdeplan for Jørpeland
Sentrum. Det kreves ikke konsekvensutredning for planarbeidet.
Det gis også med dette melding om at forhandlinger om utbyggingsavtale startes opp i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4,
mellom Strand kommune og Eiendomsutvikling Ryfylke AS. Sentrale
tema i utbyggingsavtalen vil være etablering av offentlig grønt og
øvrig infrastruktur.
Merknader bes sendt til Strand kommune [email protected] med kopi til Alliance arkitekter AS [email protected]
Ved spørsmål ta kontakt med Asger Hedegard Christensen
t: 932 02 941 e: [email protected]
Frist for merknader og innspill:
Oppstart av regulering 15.februar 2017
Arbeid med utbyggingsavtale 1. mars 2017