presentation

Om EUs vinterpakke og
energieffektivisering
Birger Bergesen
NVE
Energimeldingen - Mer effektiv og
klimavennlig bruk av energi
Styrket satsing på Enova
Transportsektoren
Nytt mål for energieffektivisering
Effektiv overgang fra fossil til
fornybar energi
Norges vassdrags- og energidirektorat
2
Ren energi for alle europeere
Energieffektivitet
Fornybar energi
Forbrukerne
3
Norges vassdrags- og energidirektorat
Energieffektivitet først- EED
30 % bindende mål for EU: 20052030
• Målet er indikativt for medlemslandene
Fortsatt krav om1,5 % årlig
energisparing av sluttbruk
• Nye 1,5% hvert år
• Frihet til å velge alternative virkemidler
Fratrekk for egen produsert energi
i egne bygg 2020-2030
4
Norges vassdrags- og energidirektorat
Energieffektivitet først
Energieffektivisering er den mest universelt
tilgjengelig energikilde.
Dette betyr å sørge for at energieffektivisering er
tatt hensyn til i hele energisystemet
Bygninger står for 40% av det totale energibruken
Omlag 75% av dem er energi ineffektive.
5
Norges vassdrags- og energidirektorat
Bygningsenergidirektivet - EPBD
Noen nye elementer i EPBD3, men også EPBD2 er nytt
for Norge
Nær nullenergi-bygninger innen 2020
Energiytelsen beregnes i primærenergi. Forutsetter
norske primærenergifaktorer
Renovering flyttes fra EED til EPBD. Økende
betydning.
Tekniske anlegg
Krav om måling av energibruk i offentlige
Norges vassdrags- og energidirektorat
6
Forbrukerne
Forbrukerne er i sentrum
Energi er et kritisk gode
Gi forbrukerne bedre informasjon om sin
egen energibruk og sine kostnader
7
Norges vassdrags- og energidirektorat
Virkemidlene: Individuell måling
(EED)
Krav om målere til varme/kjøling i alle
bygg
Individuell måling av varme/kjøling skal
innføres i alle nye + renoverte bygg (nytt)
Alltid måler ved varmeveksler i nær- og
fjernvarmesystemer
8
Norges vassdrags- og energidirektorat
Økodesign og energimerking
Primærenergi-faktor for elektrisitet
endres fra 2,5 til 2,0
Ny arbeidsplan; 2016-2019 med
nye produktgrupper
Styrke samarbeid om tilsyn,
testing
Nye typer krav - sirkulærøkonomi
Arbeide for global tilnærming i
krav
Norges vassdrags- og energidirektorat
9