Klikk her for innholdsoversikt Bedrift

Dokument Bedrift 2017.1
Innholdsoversikt
ANSVARLIG SELSKAP
ANS/ DA
S2000 Selskapsavtale ANS/ DA
S2006 Innkalling første styremøte ANS/ DA
S2007 Referat første styremøte ANS/ DA
S2685 Innkalling styremøte
S2681 Referat styremøte
S2632 Styremedlems villighetserklæring
S2641 Innkalling ordinært årsmøte
S2643 Fullmakt ordinært årsmøte
S2642 Protokoll ordinært årsmøte
S2385 Innkalling ekstraordinært selskapsmøte
S2381 Protokoll ekstraordinært selskapsmøte
S3333 Årsberetning ANS
AKSJESELSKAP
S1576 Aksjeeieravtale
S1111 Årsberetning AS
S1690 Sluttseddel
S3334 Kjøpekontrakt, aksjer
S1908 Overdragelseserklæring aksjer
Styredokumenter
S1580 Innkalling første styremøte
S1685 Innkalling styremøte
S1681 Protokoll styremøte
S1093 Protokoll styre – uten møte
S1260 Styreinstruks
S1265 Instruks for daglig leder
S1632 Styremedlems villighetserklæring
MS1090 Case daglig leders rapport - styremøte - innkalling i ett
S1091 Innkalling til styremøte
S1092 Protokoll styremøte
Ordinær generalforsamling
MS1045 Case ordinær generalforsamling
S1111 Årsberetning AS
S1047 Innkalling styremøte
S1049 Protokoll styremøte
S1050 Innkalling generalforsamling
S1051 Protokoll generalforsamling
S1641 Innkalling ordinær generalforsamling
S1590 Møtefullmakt, ordinær generalforsamling
S1640 Protokoll ordinær generalforsamling
S1645 Forenklet behandling generalforsamling AS
Ekstraordinær generalforsamling
MS1040 Case ekstraordinær generalforsamling
S1040 Innkalling til styremøte
S1041 Protokoll styremøte
S1042 Innkalling til generalforsamling
S1043 Generalforsamlingsprotokoll
S1046 Samordnet registermelding del 1 - Hovedblankett
S1646 Innkalling ekstraordinær generalforsamling
S1647 Møtefullmakt, ekstraordinær generalforsamling
S1450 Protokoll ekstraordinær generalforsamling
S1648 Forenklet behandling ekstraordinær generalforsamling AS
Diverse AS
MS1906 Case aksjeeiere
S1906 Aksjeeierbok
S1907 Aksjebevis
ARBEIDSFORHOLD
Arbeidsavtaler
A1200 Arbeidsavtale, generell, fast heltid
A1200P Polsk arbeidskontrakt generell heltid
A1201 Arbeidsavtale for særlig uavhengig-/ledende stilling
A1202 Arbeidsavtale daglig leder/adm. dir. (NY)
G1200 Standard contract of employment
A1220 Arbeidsavtale, fast, deltid
A1210 Arbeidsavtale, midlertidig ansettelse
A1210P Polsk arbeidskontrakt, midlertidig ansettelse
A1211 Arbeidsavtale, vikariat
A1222 Arbeidsavtale, etter behov
A1301 Ansettelsesbevis
A 1310 Advarsel i arbeidsforhold
A1320 Avtale om hjemmekontor
A1101 Arbeidsreglement
A1900 Taushetserklæring
A1803 Søknad om utvidet overtidsarbeid
A1501 Avskjedigelse av arbeidstaker
A1805 Søknad om etterskuddsferie
A1806 Søknad om forskuddsferie
A1810 Egenmelding ved fravær
A1804 Permitteringsvarsel
A1401 Oppsigelse av arbeidstaker
A1801 Forhandlingsbrev, oppsigelse
A1807 Protokoll forhandlingsmøte
A1802 Forhandlingsbrev, avskjed
A1800 Fratredelse, pensjonsalder
A1601 Sluttattest
FAST EIENDOM
D1020 Tjenester på fast eiendom
Kjøp/salg
K1135 Kjøpekontrakt hus - uten megler
K1136 Kjøpekontrakt eierseksjon - uten megler
K1139 Kjøpekontrakt tomt uten megler
Utleie
U2010 Leieavtale for lokaler
U2020 Utleie, bolig
U2016 Utleie, fritidsbolig
U2050 Utleie, garasje
U2081 Oppsigelse i leieforhold
U2183 Flyttevarsel
U2173 Søknad om fremleie
U2182 Varsel før tvangsfullbyrdelse
U2011 Husordensregler for bolig
U2021 Husordensregler for lokaler
Borettslag
K1133 Kjøpekontrakt borettslag
Boligsameie
K1131 Kjøpekontrakt eierseksjon
BLANKETTER
Enhetsregisteret
G9010 Samordnet registermelding del 1
G1025 Forenklet registermelding del 1 - enkeltpersonforetak
G1026 Forenklet registermelding del 1 - sletting
G9011 Samordnet registermelding del 2 - Merverdiavgiftsregisteret
G1080 Del 1 - Blankett for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)
G1122 Tillegg for enhet med virksomhet på flere adresser
G1123 Tillegg for registrering i Frivillighetsregisteret
G1124 Samordnet registermelding - Forenklet blankett for foreninger
G1114 Vedlegg styre, deltakere mv.
G1119 Konsernmelding
G1117 Tildeling av organisasjonsnummer
Anmodning om D-nummer
G1116 Anmodning om tildeling av D-nummer, engelsk tekst
G1115 Anmodning om tildeling av D-nummer, norsk tekst
Løsøreregisteret
G4317 Pantobligasjon, varelager
G4366 Pantobligasjon for motorvogner og anleggsmaskiner
G4312 Pantobligasjon for fiskeriredskaper
G4313 Pantobligasjon for redskaper i landbruk, mv. i landbruksnæring
G4314 Avtale om factoring
G1377 Salgspant i motorvogn
G1375 Leasing av motorvogn
G4380 Pantobligasjon for pant i driftstilbehør
G1808 Vedlegg ved utregning av forsinkelsesrente
Akvakulturregisteret
G1060 Panterett i akvakulturtillatelse
G1061 Overføring akvakulturtillatelse
EMAS-registeret
G1030 Registrering i EMAS
Registeret - utøvere av alternativ behandling
G1050 Registrering av utøvere av alternativ behandling
Grunnboken
G0598 Skjøte
G0995 Festekontrakt
G0996 Erklæring om rettighet i fast eiendom
G1133 Hjemmelserklæring, oppløsning av sameie
G0596 Panterett i fast eiendom
G3135 Begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering
G0597 Panterett i registrert andel i borettslag
G4001 Pantedokument - Andel borettslag
G4002 Tinglysing av andel i borettslag
G4003 Overføring av hjemmel til andel i borettslag
G0361 Søknad om konsesjon
G7360 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.
G7356 Egenerklæring om konsesjonsfrihet for bebygd eiendom med nedsatt konsesjonsgrense mv.
VPS-registeret
G0216 Pantsettelse av VPS-konto
Namsmannen
G1428 Begjæring om utlegg / forliksklage
G1427 Begjæring om utlegg
G1328 Begjæring om tvangssalg i adkomstdokument til leierett til bolig
G1229 Begjæring om tvangssalg/tvangsbruk
G1228 Auksjonsvilkår – fast eiendom
G1230 Begjæring om tvangssalg av løsøre
G1231 Begjæring om tvangssalg av andel i borettslag
G1233 Begjæring om tvangsdekning i verdipapirer, fondsaktiviteter, m.m.
G1235 Begjæring om tvangsfullbyrding av krav på annet enn penger
G1236 Begjæring om fravikelse
G3012 Varsel ved særlig tvangsgrunnlag
Politiet
G2021 Forenklet anmeldelse
Diverse blanketter
G7000 Generalfullmakt
G9090 Vitnestevning i sivil sak
G4195 Reiseregning med MVA
G8195 Reiseregning
G3400 Bestilling av firmaattest
DIVERSE
D1021 Tjenester på løsøre
D3001 Forhandleravtale
D2004 Databehandleravtale
D5000 Fordringsanmeldelse – konkursbo
D9001 Faktura
D9100 Kreditnota
FULLMAKTER
F3001 Fullmakt til å møte i forliksrådet
F3002 Prosessfullmakt
F1009 Fullmakt generalforsamling
Bankfullmakter
Tidsbegrenset:
F1002 Privat person
F1001 Juridisk person
Enkelttilfelle:
F1022 Privat person
F1021 Juridisk person
Postfullmakter
Tidsbegrenset eller varig:
F2002 Privat person
F2001 Juridisk person
Enkelttilfelle:
F2022 Privat person
F2021 Juridisk person
Generelle fullmakter
F7001 Fullmaktsgiver, privat person
F7002 Fullmaktsgiver, juridisk person
KJØP/SALG
K2132 Kjøpekontrakt, motorkjøretøy, brukt
K2133 Kjøpekontrakt, fritidsbåt, brukt
K2134 Kjøpekontrakt, bruktbil
K2135 Kjøpekontrakt, brukt MC
K2233 Kjøpekontrakt, løsøre, generell
K2322 Kommisjonsavtale
LÅN
Låneavtaler
L1210 Låntaker privat person
L1220 Låntaker juridisk person
L1230 Mellom arbeidsgiver og arbeidstaker
Omsetningsgjeldsbrev:
L1310 Omsetningsgjeldsbrev, låntaker privat person
L1320 Omsetningsgjeldsbrev, låntaker juridisk person
Kausjoner
Selvskyldnerkausjoner:
L5111 For et bestemt gjeldsbrev
L5110 Generell, en kausjonist
L5120 Generell, flere kausjonister
Simple kausjoner:
L5210 En kausjonist
L5220 Flere kausjonister
TVANGSFULLBYRDELSE
Pengekrav
T1001 Betalingspåminnelse
T1002 Varsel før utleggsbegjæring
T2001 Inkassovarsel
T2010 Betalingsoppfordring
T3001 Forliksklage
T3003 Varsel før forliksklage eller stevning
T4001 Konkursvarsel
Husleie
U2081 Oppsigelse i leieforhold
U2183 Flyttevarsel
U2182 Varsel før tvangsfullbyrdelse
UTLEIE
U2192 Utleie, båt
U2193 Utleie, generell
FAKTURAMODUL
MG9000 Case fakturering
G9001 Faktura
G9100 Kreditnota