Røas flott har ledige To kvalitetspriser fra Legeforeningen

LEGEJOBBER
Profilannonser, Kommunale legestillinger, Allmennmedisin
To studie- og reisestipend
til yngre indremedisinere
Ved en testamentarisk gave fra overlege
Carl Musæus Aarsvold er det opprettet
et fond som bærer donators mors navn,
Caroline Musæus Aarsvolds fond.
Fondet disponeres av Den norske legeforening. Av fondets
avkastning utdeles det hvert år to stipend, som studie- og reisestipend til to yngre norske indremedisinere. Kandidater som
er under 40 år, har invitasjon og et definert mål for forskningsopphold ved en utenlandsk institusjon vil bli prioritert. Hvert
stipend er på kr 80 000.
En komité oppnevnt av Den norske legeforenings sentralstyre
behandler innkomne søknader og avgir innstilling til sentralstyret. Stipendutdelingen finner sted under Legeforeningens
landsstyremøte i mai.
I søknad om tildeling av stipend fra fondet bes oppgitt, foruten
vanlige personalia, kliniske, vitenskapelige og andre relevante
meritter, samt hva stipendet tenkes anvendt til. Rapport for
hvordan midlene er blitt benyttet skal sendes Legeforeningen
senest to år etter tildelingen.
Søknad med vedlegg sendes innen 1. mars 2017 til
[email protected] Søknaden merkes
Caroline Musæus Aarsvolds fond v/Anne Sofie Torp.
Søknader som sendes etter søknadsfristen vil ikke bli vurdert.
Den norske legeforening utlyser pris til
fremme av kvinnelige legers vitenskapelige
innsats.
Marie Spångberg-prisen er opprettet av
landsstyret i forbindelse med 100-årsjubileet
i 1993 for den første kvinnelige lege, Marie Spångberg. Formålet med prisen er å stimulere kvinnelige legers vitenskapelige innsats.
Prisen er på kr 30 000. Prisen kan tildeles kvinnelige leger for
den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkel i norsk eller
internasjonalt tidsskrift. Artikkelen skal være publisert i 2016.
Den som får prisen skal enten være eneforfatter eller førsteforfatter.
Søknad kan sendes på egne vegne eller på vegne av andre
kandidater. En komité oppnevnt av Den norske legeforenings
sentralstyre behandler innkomne søknader og avgir innstilling
til sentralstyret.
Prisutdelingen finner sted på Legeforeningens landsstyremøte
i mai. Artikler som ønskes vurdert for pristildeling sendes
innen 1. mars 2017 til [email protected]
Søknaden merkes Marie Spångberg-prisen v/Anne Sofie Torp.
Søknader som sendes etter søknadsfristen vil ikke bli vurdert.
To kvalitetspriser
fra Legeforeningen
Røas flotteste lokaler
har ledige kontorer for spesialister
Den norske legeforenings kvalitetspriser skal
stimulere til kvalitetsarbeid i helsetjenesten.
Det utlyses to priser, en innenfor primærhelsetjenesten og en innenfor spesialisthelsetjenesten.
Røa er et trafikknutepunkt på Oslo Vest hvor Samfunnshus
Vest ligger 10 meter fra T-banestasjon. Samfunnshus Vest
profilerer seg b.la. som helsehus med fastlegekontor, fysioterapeuter, tannleger og vår spesialistklinikk.
Hver pris er på kr 50 000. Prisene tildeles for
arbeid med formål å heve kvaliteten på tjenestene, og med vekt på
pasientfokus. Både arbeidets resultater og den prosessen som har
ledet frem til dem, vil være viktige når det gjelder bedømmelsen.
Det er trivelig nærområde med gode parkeringsmuligheter
rett utenfor eller i parkeringskjeller Røa Bad hvor det også
er treningsstudio og svømmeanlegg. Samfunnshuset skal nå
totalrehabiliteres, og Klinikk Røa flytter i 2018 til oppgradert
toppetasjen med fantastisk utsikt.
– Prisen kan tildeles enkeltleger eller samarbeidende grupper der
også leger har deltatt i arbeidet.
– Det er ønskelig at arbeidets resultater viser forbedringer for
pasientene.
– Arbeidet bør fortrinnsvis være nyskapende.
– Anerkjente prinsipper og verktøy innen kvalitetstenkning og
-forbedring bør være anvendt.
– Arbeidet bør være utført i løpet av de to siste årene.
Kontorer og funksjoner vil tilpasses behov og tilfredsstille
nyeste standarder for legekontor. Det er romslig lokaler på
ca. 450 kvm med plass til 4-5 behandlere til. Kontorstørrelser
fra 16 og 24 kvm med mulighet for separate undersøkelsesrom og operasjonsstuer. Klinikken har moderne infrastruktur
med bla. fjerndrift IT, System X som elektronisk journal, hjemmekontorløsning og Melin betalingssentral.
Søknad kan sendes på egne vegne eller på vegne av andre kandidater. En komité oppnevnt av Den norske legeforenings sentralstyre behandler søknadene og avgir innstilling til sentralstyret.
Prisutdelingen finner sted på Legeforeningens landsstyremøte
i mai. Søknad med vedlagt dokumentasjon sendes innen
1. mars 2017 til [email protected]
Søknader merkes henholdsvis Kvalitetspris primærhelsetjeneste
og Kvalitetspris spesialisthelsetjeneste v/Anne Sofie Torp.
Søknader som sendes etter søknadsfristen vil ikke bli vurdert.
4
Pris til fremme av kvinnelige
legers vitenskapelige innsats
Vi har velfungerende EDI mot over 600 legekontor samt sykehus i Helse Sør-Øst, slik at over 95 % av arbeidsflyten er digitalisert. Konkurransedyktig, fast husleie som dekker andel
felleskostnader (lokaler, IT, infrastruktur og resepsjonstjenester).
Henvendelse avtalespesialist i ØNH, Kirsten Hannisdal:
[email protected] eller tlf. 905 22 909.
www.klinikkroa.no
Tidsskr Nor Legeforen nr. 22, 2016; 136