pensjonistlønn - Utdanningsforbundet

PENSJONISTLØNN
Sist oppdatert: Februar 2017
Hensikten med denne oversikten er å gi en kort innføring i hvordan pensjonister skal lønnes når de
har kortere undervisningsoppdrag.
Innhold
Dokumenter



Hvem kan arbeide for pensjonistlønn?
Pensjonistlønn – sats
Pensjonistlønn for undervisning


Hvem kan arbeide for pensjonistlønn?
Alderspensjonister kan bli engasjert i staten eller skoleverket på pensjonistlønn. Da blir som
hovedregel ikke alderspensjonen fra Statens pensjonskasse redusert. Dette gjelder uavhengig av
hvor mye man tjener.
Statens pensjonskasse
Følgende kriterier for å bli engasjert på pensjonistlønn må være oppfylt:
o
Det er et vilkår at du har alderspensjon fra Statens pensjonskasse. Det vil si at du har sluttet i
tidligere stilling.
o
I Statens personalhåndbok 2015 står blant annet: Det er en forutsetning at slikt engasjement
skal gjelde kortvarig (tilfeldig) arbeid, og ikke være oppgaver av fast og varig karakter, og skal
heller ikke være en videreføring av tidligere arbeidsforhold.
o
Pensjonistlønn kan ikke kombineres med AFP og uførepensjon.

Pensjonistlønn - sats
Pensjonistlønna per 1. januar 2017 er 196,- kroner per time

Pensjonistlønn for undervisning
For undervisningspersonell som har tatt ut alderspensjon, men som blir engasjert til å undervise
på pensjonistvilkår, gjelder egne regler. Per 1. januar 2017 blir pensjonistlønn for
undervisningspersonell tilknyttet kommunal tariff berekna slik:
196 kroner per time x 1 400/årsrammen i faget

Kontakt arbeidsgivaren din dersom du har nærmare spørsmål om pensjonistlønn for
undervisingspersonale tilknytt kommunal tariff.