ukeinfo fra udf oslo uke 06 - 2017

UKEINFO FRA
UDF OSLO
UKE 06 - 2017
Besøks- og postadresse: Brynsengveien 2, 0667 Oslo
Telefon: 23 13 81 00
Epost: [email protected] Web: www.udf.no/oslo
Facebook: www.facebook.com/udfoslo
Twitter: www.twitter.com/udfoslo
Du mottar UKEINFO fordi du står registrert i vårt medlemsregister som arbeidsplasstillitsvalgt (ATV), vara-ATV eller kontaktperson for din arbeidsplass, eller
som ledermedlem. Vi ber deg som er tillitsvalgt eller kontaktperson, om å videreformidle informasjonen til våre medlemmer (via epost eller oppslag) Hvis du
har sluttet som tillitsvalgt/vara-ATV/kontaktperson og mottar UKEINFO, kan det bety at arbeidsplassen ikke har registrert ny tillitsvalgt og dermed ikke mottar
informasjon fra oss. Det er da fint om du melder fra til oss slik at vi får registrert en ny tillitsvalgt. På forhånd takk!
FELLES
Økonomiske midler til drift av klubber
Følgende regler gjelder for økonomiske midler til drift av klubber i Utdanningsforbundet Oslo:
For hvert skoleår bevilges det kr. 400,00 pr. arbeidsplass med minimum 5 medlemmer + kr. 40,00 pr. medlem utover 10 medlemmer. Klubber med under 5 medlemmer kan få dekket utgifter etter søknad. Dette avklares med fylkeskontoret.
Beløpet er ment å skulle dekke utgifter til telefon, porto, rekvisita, kaffe, servering på klubbmøter etc. Reise til kurs i Oslo med
offentlig kommunikasjon skal også dekkes av disse midlene.
Tildelingen av midler skjer for hvert enkelt skole/barnehageår. Det vil si at en klubb ikke kan føre over ubrukte midler fra et
skole/barnehageår til et annet. Det kan søkes om tilleggsbevilgning ved særskilte behov for aktivitet i klubben.
Penger til drift av klubbene refunderes av fylkeslaget fortløpende etter innsendte originalkvitteringer som må være attestert av
klubb-leder/arbeidsplasstillitsvalgt. Det er utarbeidet et eget følgeskjema som skal følge med regningene. Skjema finnes i verktøykassa på vår nettside.
Midler til drift av klubber og bydelslag skal ikke brukes til innkjøp av alkohol.
FELLES
To nye faktaark fra Utdanningsforbundet
Barnehagelærere og læreres overgang fra utdanning til yrke bedres når de mottar veiledning. Det viser en nylig publisert evaluering fra Rambøll. Utdanningsforbundet mener at alle nyutdannede skal motta veiledning fra kvalifiserte veiledere. Dette faktaarket gir en presentasjon av hovedfunnene i evalueringen, som bl.a. viser at rundt 60 prosent av de nyutdannede mottar
veiledning. Sammenholdt med tidligere kartlegginger indikerer dette at ordningen ikke har spredd seg ytterligere de siste årene.
1052 personer søkte opptak til faglærer- og yrkesfaglærerutdanning i 2016. Dette utgjør omlag 9 prosent av alle som søkte til
lærerutdanningene dette året. Faktaark 4/2017: Søkere og uteksaminerte kandidater fra faglærer- og yrkesfaglærerutdanningene og praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag presenterer tall for de siste fire årene. Tallene er hentet fra Samordna
Opptak og Database for statistikk om høgre utdanning.
BARNEHAGE
Barnehagedagen 2017: Vi vil leke
14. mars i år arrangeres Barnehagedagen 2017. Det er Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) som sammen står bak markeringen.
Barnehagedagen er en årlig markering der barnehagene åpner dørene for å vise og synliggjøre barnehagens aktiviteter og mangfold.
Du kan lese mer og bestille plakater til Barnehagedagen på Utdanningsforbundets nettsider.
BARNEHAGE
Pedagogisk kafé 23. februar
Kontaktforum barnehage ruller i gang nye pedagogiske kaféer denne våren. Siste torsdag i februar, mars og april blir det kafémøter på Norð på Tøyen (Hagegata 24, like ved
Tøyen t-banestasjon).
Pedagogisk kafé er en uformell møteplass hvor barnehagelærere kan diskutere aktuelle
saker. Det kan for eksempel være: Hvordan løses planleggingstid i barnehager med 50 %
barnehagelærere? Hva syns vi om den endelige utgaven av ny rammeplan? Hvordan ble barnehagedagen markert i de ulike
barnehagene? Eller noe helt annet som du vil diskutere?
Vi har reservert lounge-delen av Norð (innerst til høyre i kafélokalet) fra 17.30 – 19.00. Kom innom for en rask kaffekopp eller
bli hele kvelden. Det er mulig å kjøpe middag for en drøy hundrelapp, og Norð har også skjenkebevilling. Meld gjerne i fra om
du kommer til [email protected] eller via Facebook-arrangementet.
SKOLE
Høring om ressursfordelingsmodellen for grunnskole
31. januar kom en ny rapport om ressursfordelingsmodellen. Hvordan driftsstyrene, FAU-ene og klubbene svarer på denne
høringen vil ha stor betydning for hvordan politikerne i bystyret ser på denne rapporten.
På delte dagskurs 15. og 16. februar vil vi skolere de tillitsvalgte, men vi ber dere allerede nå melde saken til skolens MBU. Fristen for høringen er 7. mars, og det er viktig at dere får drøftet ressursfordelingsmodellen med ledelsen ved skolen før de avgir
et svar. Et naturlig møtetidspunkt for å drøfte dette vil være i uken etter vinterferien.
SKOLE
Skolering i hovedavtalen
Vi takker for godt oppmøte på MBU-skoleringa vi hadde sammen med etaten! Vi hadde tre fullbookede kursdager. Vi vil
arbeide for å få til denne skoleringa på mer regelmessig basis.
Vi oppfordrer skolene til å følge opp i første MBU det videre arbeidet med å få til et godt partsarbeid ved den enkelte skole.
Det er spesielt viktig for de MBU-representantenes om ikke
deltok på selve skoleringa , at også de får en gjennomgang av
presentasjonen (se s. 28 i presentasjonen).
I skoleringa kom det fram at svært få skoler har et eget arbeidsutvalg (se s. 14 i PP-presentasjonen).
Vi oppfordrer dere derfor til å etablere et arbeidsutvalg. Det
vil kunne både kunne være tidsbesparende og gi mulighet for
å "sortere" saker til MBU.
Hva skal vår skole behandle i beslutningsorganet MBU?
Det var dessverre en del skoler som ikke deltok på skoleringa/bevisstgjøringa i Hovedavtalen. Vi vil oppfordre MBU-ene på disse skolene til å sette av tid på årets første MBU-møte til å gjennomgå PP-presentasjonen og drøfte hvordan et godt partssamarbeid skal være. Presentasjonen kan også brukes i klubbstyret og på klubbmøter.
Forslag til årshjul: se verktøykassa. Lykke til med partssamarbeidet og husk at dere er likeverdige parter!
LAST NED PRESENTASJON
MEDLEMSMØTE UDF OSLO
Fra frustrasjon til forståelse - 2. mars
Å se et helt menneske – ikke bare en elev
Vi har mange elever i Osloskolen som har levd deler av livet sitt i konfliktområder eller som på andre måter har opplevd traumer. Med dette medlemsmøtet ønsker integreringsutvalget å sette fokus på hvordan vi kan møte elever som bærer på ulike
traumer. Vi får innlegg både fra fagpersoner, en kommende lærer som kom til Norge som flyktning og fra lærere som gjør en
dugnadsjobb på fritida.
Møtet er gratis og åpent for alle medlemmer. Vel møtt! LAST NED INVITASJON
KURS UDF OSLO
Kurs om arbeidstidsavtalen 1. mars
Hvor mange planleggingsdager kan vi
ha? Hva er min tilstedeværelsesplikt på
skolen? Må jeg rette i helgene?
Dette og mye mer får du svar på dersom du melder deg på kurs om arbeidstidsavtalen i Osloskolen onsdag 1. mars. Du kan
velge om du vil delta før eller etter lunsj.
Påmelding før lunsj. Påmelding etter lunsj.