Referat Referat: Referat statusmøte 13. februar

Referat
Saksnr:
15/00737-10
Møtedato:
13.02.2017
Referent:
Stein Magne Os
Til stades:
Jakob, Arild, Øystein, Johannes, Ole Jomar, Stein Magne, Ole Henrik, Gunnar
Ikkje til stades:
Fyll ut om relevant
Møtetidspunkt:
09.00-10.30
Referat: Referat statusmøte 13. februar
1. Informasjon styringsgruppemøte Leikanger.
o Stein Magne orienterte om styringsgruppemøtet 7. februar.
2. Modellar for vidareutvikling, forvaltning og support.
o Kome eit stykke på struktur og innhald på sluttnotat. Står ein del avklaringar
med Oslo.
3. Informasjon til 121 innhaldsleverandørar.
o Gunnar har utkast til informasjon klart, dette vert lagt på Samarbeidsportalen.
o Stein Magne skriv «følgebrev» med lenke til Samarbeidsportalen.
o Dette vert sendt ut via p360 til adresselista frå Questbackundersøkinga og
eksisterande OEP adresseliste.
o Det er oppretta kontaktpunkt: [email protected], som blir den einaste
epostadressa vi publiserer utad. Gunnar, Jakob, Johannes, Øystein og Stein
Magne har tilgang og tek eit kollektivt ansvar for å svare og ta vare på innspel.
4. Testløysinga for dei 121
o Testmiljøet er på plass, brukarnamn/passord på plass.
o Innlesing data historisk OEP til og med 2015 stoppa opp i helga pga
manglande kapasitet på server/ programvarebegrensing. Starta opp att og
truleg ferdig i morgon.
o Virksomhetsfilter på plass i testløysing
o Admin grensesnitt truleg klart for testing tirsdag.
o Ole Jomar og Jakob testar og kvalitetssikrar testløysinga med
admingrensesnitt onsdag og torsdag.
o Sender ut brukarnamn/passord torsdag-fredag til dei samme som får
informasjonsskriv. Viktig at dette kjem ut no slik at alle får sett på det før møte
i referansegruppene 1. og 2. mars.
5. Dialog systemleverandørar
o Avtalt møte med Tieto onsdag.
o Alle tre, Tieto, Evry/Gecko og Acos har bekrefta deltaking på workshop i mars.
6. AP1 - Behovskartlegging. Jakob
o Eksisterande avtale med Machina på seiast opp i tide. Må vurderast når dette
skal skje.
7. AP5 – Kontakt verksemder
o Jakob i gang med arbeidsplan og milepelsplan, møte fredag
o Jakob med i arbeidsgruppa for workshop.
8. AP 9 – Informasjon
o Uavklart ressurstilgang, vert jobba med dette.
9. AP3 - Utvikling. Øystein.
o
o
Inneverande sprint ser ut til å vera i rute.
Prioriteringar i neste sprint vert vidareført frå inneverande, Mitt eInnsyn, admin
og innsynskrav.
o Må ha ekstra fokus på dei tinga vi skal ha i demo 1. og 2. mars, Mitt eInnsyn.
o Jobbar med å få admin modulen klar for testing.
o Klienten er klar, jobbar med installasjonsskript i begge endar.
Installasjonsveileder under arbeid.
o eInnsynklient og integrasjonspunkt blir to separate installasjonar.
o Klart til utprøving i Difi i løpet av veka. Utprøving hos NVE veke 9.
10. AP12 Johannes
o Risikovurdering driftsmodellar tek mykje tid.
o To hovudmodeller er risikovurderte. Johannes presenterte status og
problemstillingar på møte i styringsgruppa Difi 7. februar.
o Det står att noko vidare arbeid ift vurdering av avtalemessige forhold, anbefalt
tidshorisont og vurdering av kostnadsbiletet.
11. AP15 Johannes
o Pulja for test utrulling i mars er klar. Avhengig av at klient og integrasjonspunkt
er klare til installering.
o Det må utarbeidast ein plan for kva, korleis og når informera testpuljene.
Johannes og Jakob tek med Ivar og utarbeider ein informasjonsplan som tek
med erfaringar frå utrulling av OEP.
12. AP 13. Ole Henrik.
o Prioritet no er avtalevilkår for drift og bruksvilkår for test.
o Skal ha workshop personvern og informasjonssikkerhet i Oslo mandag med
Oslo kommune. Startar dette arbeidet med møte hos Datatilsynet.
13. AP8 - Sikkerheit. Arild.
o Avrop for ekstern sikkerheitstest under planlegging.
14. Ymse.
Stein Magne 13. februar 2017.
Side 2 av 2