Ny vannledning Remyrvegen Følgebrev til anbydere

Kommunalteknikk
ANBYDERE !
Deres ref:
Deres ref:
Vår ref:
2016/2043-3
Bes oppgitt ved henvendelse
Saksbehandler:
Branka Gajdasevic
Dato:
13.02.2017
Ny vannledning Remyrvegen
Følgebrev til anbydere
Stjørdal kommune ønsker pris på ferdigstillelse av:
ca 430 m Ø 160 mm PVC vannledning med tilhørende kummer
ca 215 m Ø 160 mm PVC overvannsledning med tilhørende kummer
ca 96 m Ø 160 mm PVC spillvannsledning med tilhørende kummer
ca 430 m opprusting av veg etter grøftegravingen
private stikkledninger
Anbudet skal gis på grunnlag av de dokumenter som er angitt i anbudsgrunnlaget til
hovedentreprisen.
Anbudet skal leveres til:
Servicetorget, Rådhuset i Stjørdal kommune,
Kjøpmannsgata 9, 7500 Stjørdal
innen:
20.mars 2017 kl 13.00
og merkes med
Anbud ” Ny vannledning Remyrvegen”
Anbudsåpning skjer umiddelbart etter anbudsfristens utløp.
obs! Mengdebeskrivelse skal leveres både i papirutgave og digitalt på minnepinne eller CD.
Med hilsen
Branka Gajdasevic/sign
74 83 38 16
Dette brevet er signert elektronisk i Stjørdal kommune og har derfor ingen signatur.
Vedlegg: Anbudsdokumenter og Anbudstegninger
Postadresse:
Stjørdal kommune
Postboks 133
7501 Stjørdal
Besøksadresse:
Kommunalteknikk
Kjøpmannsg 9
7500 Stjørdal
Telefon: 74 83 35 00
[email protected]
www.stjordal.kommune.no
Bankgiro:
Organisasjonsnr:
1503.28.98367 (m/KID) NO 939 958 851 MVA
1503.28.98448 (u/KID)