150 millioner kroner til diagnostikk-, behandlings

Program for
God og treffsikker diagnostikk, behandling og
rehabilitering (BEHANDLING)
2016-2025
Søkerseminar Trondheim 14. februar 2017
Hovedmål
Programmet skal gjennom klinisk forskning bidra til
at pasienten får god og treffsikker
 diagnostikk
 behandling
 rehabilitering
gjennom hele sykdomsforløpet
Prioriterte forskningsoppgaver (1)
Klinisk forskning
 Sykdommer som representerer store samfunnsmessige
utfordringer
 Problemstillinger og pasientgrupper som ikke prioriteres av
kommersielle interesser
 Ikke-medikamentelle intervensjoner
 Nye bruksområder for medikamenter uten patentbeskyttelse
 Grupper som i liten grad er inkludert i klinisk forskning
 Eks. barn, eldre, pasienter med flere sammenfallende helseproblemer
 Problemstillinger på tvers av tjenestenivå eller som dekker
flere helseregioner
 Etablerte behandlingsmetoder med usikkerhet knyttet til
effekt og sikkerhet
Prioriterte forskningsoppgaver (2)
Translasjonsforskning
 Pasientgrupper og sykdomstilstander uten effektiv
diagnostikk og behandling
 Bidra til mer persontilpasset medisin
 Klinisk anvendelse og relevans for sluttbruker må være
synliggjort
Prioriterte forskningsoppgaver (3)
Innovasjon
 Klinisk og kommersiell innovasjon innenfor
programmets prioriterte områder
Utlysning av forskerprosjekter: søknadsfrist
26. april 2017 (1)
 Totalt 150 mill. kroner
 ≥6 mill. kroner per søknad
 Budsjett over 15 mill. kroner må begrunnes, kun særskilte behov
 Prosjektlengde: 3 – 6 år. Periode over 4 år må begrunnes
 Diagnostikk-, behandlings- og rehabiliteringsforskning
 Prioritering av forskning som er relevant for og gjøres i eller i samarbeid
med den kommunale helse- og omsorgstjenesten, tannhelsetjenesten
og/eller rehabiliteringsinstitusjoner
 Forskningssamarbeid på tvers av fagområder, tjenestenivåer,
sektorer og/eller helseregioner
 Unntak for prosjekter i kommunale helse- og omsorgstjeneste med
tilstrekkelig vitenskapelig kompetanse
Rammen for utlysning BEHANDLING (2)
 Andre føringer
 Plan for å øke kvaliteten hvis nødvendig
 Helseøkonomiske aspekter skal ivaretas hvis relevant
 Angi realistisk plan for inklusjon av pasienter
 Studier skal registreres på helsenorge.no og
ClinicalTrials.gov (eller tilsvarende)
 Redusert stilling til 50% mulig ved relevant klinisk praksis
 Prosjektkostnader
 Stillinger, frikjøp, tjenester, data, brukermedvirkning, …
Hvordan kan du heve kvaliteten på
prosjektet ditt?




Bruk relevant nasjonal forskningsinfrastruktur
Bruk relevant forskningsstøtte
Finn relevante samarbeidspartnere
Vurder internasjonalt samarbeid
150 millioner kroner til forskning på
diagnostikk, behandling og rehabilitering
 Les utlysningens tre deler nøye
 Les programplanen, lenket opp til utlysningen
 www.forskningsradet.no/behandling
 Kontaktpersoner
Henrietta
Blankson
Karianne
Solaas
Camilla
Røe
Karen
Schønemann