SOLID REGNSKAPSRESULTAT FOR RINDAL KOMMUNE I 2016

SOLID REGNSKAPSRESULTAT FOR RINDAL KOMMUNE I 2016
Foreløpig regnskapsresultat for Rindal kommune i 2016 viser et
netto driftsresultat på ca. 10 millioner kroner, tilsvarende 4,9 % av brutto driftsinntekter.
Det er investert for ca 20 millioner kroner – helt i tråd med det regulerte budsjettet.
De største prosjektene er Seljebrekka boligfelt, uteområdet ved Øvre Dalen/El-CO og to boliger.
Rådmann Birgit Reisch er glad for det gode resultatet etter noen år med forholdsvis svake
driftsresultat i kommunen. «Vi trengte et godt resultat nå for å bygge opp igjen reserver og skaffe oss
noe handlingsrom for årene som kommer», sier hun.
Det er også godt å konstatere at forholdsvis omfattende strukturtiltak og nye inntekter ikke kun er
gått med til å øke driftskostnadene, men også til å skaffe nytt nødvendig handlingsrom.
Regnskapsresultatet viser et såkalt mindreforbruk (mindre nettoforbruk enn budsjettert)
på over 7 millioner kroner. Hovedgrunnene til dette er:





Høyere skatteinntekter enn budsjett (ca. 1,5 millioner kroner). Dette er nok tilfelle for hele
kommunesektoren.
Mindre pensjonskostnader enn budsjettert (nesten 2 millioner kroner)
Mindre kostander enn budsjettert til lån/renter (ca. 0,5 millioner kroner)
Resten – vel 4 millioner kroner - er mindreforbruk på enhetene – særlig er det skole, helseog omsorg, landbruk/oppmåling, næring og NAV som har brukt (netto) mindre enn budsjett.
Ingen enheter hadde merforbruk av betydning!
Flyktningevirksomheten hadde i 2016 et mindreforbruk på rundt 1,7 millioner kroner.
(«Overskuddet»/mindreforbruket er satt av til fond). Her er det viktig å ta med at inntektene i dette
arbeidet i stor grad kommer i forkant av kostnadene når virksomheten bygges opp. Derfor må en se
en lenger periode enn 1-2 år før endelig økonomisk konklusjon trekkes.
Rådmann Reisch vil gi ros til alle enhetsledere for meget god jobb med å produsere gode tjenester til
en kostnad som ligger under budsjett.
Hovedtallene ser slik ut for driftsregnskapet:
Økonomisk oversikt - drift
Regnskap
Reg. budsjett
Opprinnelig
budsjett
Regnskap i
fjor
Driftsinntekter
207 830 568
189 402 000
187 272 000
193 265 582
200 817 747
189 781 695
187 954 000
195 056 402
7 012 821
- 379 695
- 682 000
- 1 790 820
2 385 224
2 051 000
2 051 000
2 576 468
Sum eksterne finansutgifter
11 110 008
11 911 000
12 411 000
10 562 716
Resultat eksterne finanstransaksjoner
- 8 724 785
- 9 860 000
- 10 360 000
- 7 986 248
Motpost avskrivninger
11 864 699
11 865 695
10 824 000
11 249 407
10 152 736
1 626 000
- 218 000
1 472 339
Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Finans
Sum eksterne finansinntekter
Netto driftsresultat
Interne finanstransaksjoner
Sum bruk av avsetninger
11 603 921
11 141 000
3 605 000
11 540 794
Sum avsetninger
14 095 976
12 767 000
3 387 000
4 812 829
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk
7 660 681
8 200 304
INVESTERINGSPROSJEKTER 2016 - NETTOKOSTNAD
Telefonsystem 2016
Inv. i samsvar med IT-plan
Solavskjerming Rindal skole
Uteområde Rindal vest
Biler hjemmesykepleien
EPC Barnehager
EPC kommunehus
EPC RHT
EPC ungdomsskole
EPC Rindalshuset
Boliger/boligsatsing(kjøp bolig)
Norlivegen 2(ny bolig)
Adresseprosjekt
Boligfelt i sentrum
Seljebrekka - vannledning
Seljebrekka - avløp
Reguleringsplan Sunna
Trafikksikkerhetstiltak
Asfalt veger
KulTurSti
KulTurSti - Stjernetårn
Trimplass ved kulturstien
Biler hjemmetjenesten - internsalg
Røsberg vannverk
Skimuseet
Lydanlegg Rindalshuset
Investeringstilskudd Rindal Sokn
Bruk av lån
Egenkapitalinnskudd KLP
Salg tomter
Regnskap
523 962
509 638
6 630
1 820 003
635 612
1 621
26 684
6 854
1 597
870 311
1 435 525
2 035 702
15 000
6 919 764
1 649 056
1 107 860
101 592
136 794
222 967
-3 033 123
14 242
-13 292
-60 000
229 642
40 303
119 255
151 456
-19 777 000
591 329
-1 623 785
For mer informasjon og mer detaljer kan kontaktes:
Rådmann Birgit Reisch – tlf 911 12 469 – epost: [email protected]
Økonomisjef Bjarne Nordlund – tlf 918 21 065 – epost: [email protected]