1. kvartal

Børsmelding
4. kvartal 2016
TINE Gruppa 4. kvartal 2016
Innholdsfortegnelse
TINE Gruppa .............................................................................................................................................3
Meieri Norge................................................................................................................................5
Meieri Internasjonalt ...................................................................................................................6
Annen virksomhet .......................................................................................................................7
Finansielle forhold .......................................................................................................................7
Erklæring......................................................................................................................................9
Tall fra TINE Gruppa og TINE SA ........................................................................................................... 10
Finansiell kalender og kontaktinformasjon ......................................................................................... 15
Nøkkeltall – TINE Gruppa1
4.kv 2016
5 797
575*
309*
5,3 %*
258*
*
4.kv 2015
5 886
545
298
5,1 %
284
Nøkkeltall (NOK millioner)
Driftsinntekter
EBITDA
Driftsresultat
Driftsmargin (%)
Resultat før skatt
2016
22 569
2 706*
1 716*
7,6 %*
1 617*
2015
22 204
2 628
1 678
7,6 %
1 579
Eiendeler
Egenkapitalandel (%)
Netto rentebærende gjeld
16 029
45,5 %
2 843
15 117
44,0 %
2 918
Etter fradrag for positiv engangseffekt fra planendring uførepensjon i fjerde kvartal 2016. Utgjør for TINE Gruppa 245 millioner kroner.
2
TINE Gruppa 4. kvartal 2016
Stabilt resultat i TINE
Forbedringstiltak i industrien, styrket resultat i datterselskaper, samt
verdivekst for hvitost og brunost bidro til resultatforbedring for TINE
Gruppa i 2016.
TINE Gruppa
4.kv 2016 4.kv 2015 Resultat (NOK millioner)
4 651 Meieri Norge
4 562
867 Meieri internasjonalt
848
544 Annen virksomhet
610
-329 Konsernelimineringer
-331
5 733 TINE Gruppa før valutaeffekter
5 689
43 Valutaeffekter
0
5 777 Salgsinntekter TINE Gruppa
5 689
109 Andre driftsinntekter
108
5 886 Driftsinntekter TINE Gruppa
5 797
Resultat (NOK millioner)
Meieri Norge
Meieri internasjonalt
Annen virksomhet
Konsernelimineringer
Driftsresultat TINE Gruppa
Engangseffekt fra planendring uførepensjon
Driftsresultat TINE Gruppa inkl engangseffekt
298 fra planendring uførepensjon
4.kv 2016 4.kv 2015
287
300
35
18
-23
-10
-1
0
298
309
0
245
554
Den økonomiske utviklingen for konsernet
Salgsinntekter for TINE Gruppa i fjerde
kvartal var 5 689 millioner kroner, en
reduksjon på 1,5 prosent (justert for
endring i valutakurser var reduksjonen
0,8 prosent) sammenlignet med fjerde
kvartal 2015. For året 2016 endte
salgsinntektene på 22,1 milliarder
kroner, en vekst på 1,4 prosent (1,2
prosent
justert
for
endring
i
valutakurser).
Driftsresultatet for 2016 ble 1 962
millioner kroner. Dette inkluderer en
positiv engangseffekt på 245 millioner
*
2016
17 879
2 913
2 589
-1 269
22 112
0
22 112
457
22 569
2015
17 741
2 910
2 425
-1 219
21 858
-57
21 801
403
22 204
2016
1 505
77
134
0
1 716
245
2015
1 497
78
105
-1
1 678
-
1 962
1 678
kroner fra endring i TINEs ordning for
uførepensjon. Fra 1.1.2017 ble denne
ordningen for uførepensjon tilpasset
endringer i Folketrygdens uføreytelser.
I resten av børsmeldingen er denne
effekten holdt utenom de rapporterte
tallene. Se nærmere forklaring på side
10.
Driftsresultatet for TINE Gruppa i fjerde
kvartal var 309*2millioner kroner. Dette
var 11 millioner kroner høyere enn
fjerde kvartal 2015. For året 2016 ble
driftsresultatet 1 716* millioner kroner,
en økning på 38 millioner kroner mot
2015.
Etter fradrag for positiv engangseffekt fra planendring uførepensjon i fjerde kvartal 2016. Utgjør for TINE Gruppa 245 millioner kroner.
3
TINE Gruppa 4. kvartal 2016
TINEs resultat for 2016 påvirkes særlig
av effekter fra forbedringstiltak i
industrien,
styrket
resultat
i
datterselskaper, og verdivekst for
hvitost og brunost. De internasjonale
prisene på myseingredienser er på vei
oppover etter bunnivå høsten 2015,
men gjennomsnittsprisene for 2016 ble
likevel lavere enn for 2015. Det lavere
prisnivået ga 63 millioner kroner i
negativ effekt på driftsresultatet i 2016.
Konsernstyret i TINE vil ovenfor
årsmøtet innstille på en etterbetaling på
66 øre per liter levert melk i 2016. Dette
utgjør i gjennomsnitt 112 000 kroner
per
melkeprodusent
i
TINE.
Etterbetaling og betaling for melk
gjennom året utgjør en samlet
melkepris på 5,69 kroner per liter levert
melk i 2016, en økning på 8 øre (1,4
prosent) fra 2015.
Valutakursutviklingen ga i 2016 en
netto negativ effekt på ca. 29 millioner
kroner på driftsresultatet. Svekkelsen
av norske kroner mot utenlandsk valuta
har i 2016 gitt en netto negativ effekt
hovedsakelig
grunnet
høyere
innkjøpskostnader i EUR. De positive
valutaeffektene kom i hovedsak fra
eksport
av
Jarlsberg®
og
myseingredienser.
Kontinuerlig forbedring
TINE arbeider kontinuerlig med
tilpasning og forbedring av drift og
organisasjon. Det ble gjennom 2016
realisert forbedringseffekter tilsvarende
ca 180 millioner kroner. Effektene
knyttet seg primært til innkjøp, interne
drifts- og prosessforbedringer og
utvikling av organisasjonen.
Utover den tidligere omtalte effekten fra
endret uførepensjon er regnskapet for
2016 godskrevet med netto 50 millioner
kroner i andre engangseffekter. Dette
består av gevinster fra salg av avviklede
anlegg og øvrige driftsmidler, med
fradrag
for
nedskrivning
av
anleggsmidler og omstillingskostnader.
Tilsvarende ble regnskapet i 2015
belastet med netto 14 millioner kroner.
TINE Råvare
I 2016 ble det mottatt totalt 1 523
millioner liter kumelk (mot 1 536
millioner liter i 2015) og 20,4 millioner
liter geitemelk (mot 20,2 millioner liter
i 2015). Av kumelka var 51,2 millioner
liter økologisk (mot 51,4 millioner liter
i fjor). Den gjennomsnittlige fettprosenten i kumelka i 2016 var 4,27
prosent, mot 4,24 prosent i 2015.
Forklaring av utvikling driftsresultat 2016 mot 2015:
4
Meieri Norge
Meieri Norge inkluderer TINE SA og
OsteCompagniet AS. Salgsinntektene
for Meieri Norge var 4 562 millioner
kroner i fjerde kvartal, en reduksjon på
2,0 prosent (1,9 prosent justert for
endring i valutakurser) sammenlignet
med
samme
periode
i
2015.
Salgsinntektene for 2016 var
17,9
milliarder kroner, en vekst på 0,9
prosent (0,8 prosent justert for endring
i valutakurser).
Driftsresultatet for kvartalet ble 300*3
millioner kroner, 13 millioner kroner
høyere enn samme periode i 2015. For
året 2016 endte driftsresultatet på
1 505*3millioner kroner, en økning på
9 millioner kroner fra 2015.
Ut
av
handelen
hadde
både
totalkategoriene og TINE vekst i verdi i
fjerde kvartal, men TINEs vekst var
svakere enn totalkategoriene. Det var
faste hvitoster og søtmelk som var
TINEs drivere for verdivekst i fjerde
kvartal1. I volum hadde TINE noe
tilbakegang. Totalt for året endte TINE
med noe tilbakegang i volum og vekst i
verdi.
Drikke
Kategorien
søtmelk
hadde
svak
volumnedgang, men verdivekst, i fjerde
kvartal. TINE fortsatte sin gode
utvikling og drev verdiveksten i
totalkategorien
med
3,3
prosent
sammenlignet med samme periode i
fjor. Det var Tinemelk® Lettmelk 0,7 %
fett og Laktoseredusert melk som sto
for mesteparten av veksten.
Totalt
for
året
endte
både
totalkategorien søtmelk og TINE med
tilbakegang i volum, men vekst i verdi.
TINE hadde volumnedgang innen syrnet
melk, men drev verdiveksten både i
fjerde kvartal og totalt for 2016.
Veksten var drevet av Kefir og Biola®.
Smaksatte melkedrikker hadde høy
vekst både i volum og verdi i fjerde
kvartal sammenlignet med samme
periode i fjor2. TINE drev veksten med
Litago® og Sjokomelk siste kvartal.
Lansering av Litago® UTEN, uten tilsatt
sukker eller søtning, bidro godt til
veksten.
Både totalkategorien juice og TINE
hadde nedgang i volum i fjerde kvartal
sammenlignet med samme periode i
fjor. TINE hadde noe bedre utvikling i
volum
enn
totalkategorien,
men
svakere i verdi. Totalt i 2016 endte
totalkategorien og TINE med nedgang
både i volum og verdi.
TINE Iste leverte svært godt i fjerde
kvartal med 8,5 prosent verdivekst ut
av handelen sammenlignet med samme
periode i fjor3.
*
Etter fradrag for positiv engangseffekt fra planendring
uførepensjon i fjerde kvartal 2016. Utgjør for Meieri Norge 222
millioner kroner.
5
TINE Gruppa 4. kvartal 2016
Ost
Det var en positiv verdiutvikling på ost
både for totalkategorien og TINE i fjerde
kvartal og TINE hadde en bedre
utvikling enn totalkategorien.
Meieribaserte matlagingsprodukter
Matlagingskategorien hadde
tilbakegang i volum, men vekst i verdi i
fjerde kvartal sammenlignet med
samme periode i fjor.
Veksten i 2016 ble drevet hovedsakelig
av faste hvitoster og for TINE var det
spesielt godt salg av Norvegia®, TINE
Revet ost og TINE Gräddost samt lettere
varianter av TINEs merkevarer som
bidro.
TINEs matlagingsportefølje utviklet seg
svakere enn totalkategorien og hadde
negativ utvikling både i volum og verdi
i
fjerde
kvartal6.
Innen
TINEs
matlagingsportefølje var det kun smør
som hadde vekst i volum og verdi7.
Meieri internasjonalt
Sterk avslutning på året gjorde at
brunostkategorien vokste i verdi til
tross for svak volumnedgang i fjerde
kvartal. TINE drev verdiveksten og
hadde i tillegg volumvekst i samme
periode. TINE endte med både volum og
verdivekst
totalt
i
2016,
mens
4
totalkategorien hadde nedgang .
Yoghurt
Både totalkategorien yoghurt og TINE
hadde tilbakegang i volum og verdi i
fjerde kvartal sammenlignet med
samme periode i fjor. Godt salg av TINE
Yoghurt kompenserte ikke for sterk
volum- og verdinedgang for Go’morgen.
Totalt for 2016 endte totalkategorien
med marginal nedgang i volum og vekst
i verdi. TINE hadde svakere utvikling
enn totalkategorien i 20165. Lavere
kampanjetrykk for Go'morgen trakk ned
utviklingen for TINE i 2016.
Meieri internasjonal består av de fem
datterselskapene Norseland Inc, Alpine
Dairy Llc, Norseland Ltd, Wernersson
Ost AB og Wernersson Ost Danmark AS.
Salgsinntektene
for
Meieri
internasjonalt var 848 millioner kroner i
fjerde kvartal 2016, en nedgang på 6,7
prosent
(justert
for
endring
i
valutakurser var reduksjonen 2,2
prosent) i forhold til fjerde kvartal 2015.
For året endte salgsinntektene på 2,9
milliarder kroner, en økning på 1,8
prosent (0,1 prosent justert for endring
i valutakurser) fra 2015.
Driftsresultatet i fjerde kvartal 2016 ble
18 millioner kroner, en nedgang på
17 millioner kroner i forhold til fjerde
kvartal 2015. Driftsresultatet i 2016
endte på 77 millioner kroner, på nivå
med 2015.
Målt i volum var salget av Jarlsberg®
1,6 prosent høyere i fjerde kvartal 2016
mot tilsvarende periode i 2015. For året
som helhet endte salget på 16 817 tonn,
en vekst på 4,3 prosent fra fjoråret. Til
tross for sterk konkurranse i et marked
som fortsatt er preget av lave priser, er
det positivt å se at Jarlsberg® fortsatt
6
TINE Gruppa 4. kvartal 2016
selger godt og at merkevaren holder
seg sterk.
Utover salg av Jarlsberg® har TINE
også god volumutvikling i salg av andre
merkevarer, med en økning på 10
prosent sammenlignet med fjerde
kvartal i fjor.
hovedsakelig
i
kjerneområdene
Fjordland Sous Vide, Fjordland i Skål og
Fjordland Grøt. Matvarehuset AS, hvor
Fjordland eier 75 prosent, hadde også
en god salgsutvikling i fjerde kvartal.
Driftsresultatet for Fjordland i fjerde
kvartal økte sammenliknet med samme
kvartal i fjor.
Fjordland hadde en god salgsutvikling
gjennom hele 2016, spesielt innenfor
Skålretter, Spiseklare Mellommåltider
og Grøt.
Annen virksomhet
Annen virksomhet består av øvrige
datterselskaper, som er Diplom-Is AS
og Fjordland AS.
Salgsinntektene for Annen virksomhet
ble 610 millioner kroner i fjerde kvartal,
en økning på 12,1 prosent mot fjerde
kvartal
i
fjor.
For
året
endte
salgsinntektene på 2,6 milliarder
kroner, en økning på 6,8 prosent fra
2015.
Salget til Diplom-Is i fjerde kvartal var
marginalt
lavere
enn
i
fjor.
Effektivisering av produksjon ga positiv
effekt på driftsresultatet i fjerde kvartal
sammenliknet med 2015.
Diplom-Is viste god resultatutvikling
sammenlignet med 2015. Dette
skyldtes høy innovasjonstakt med flere
suksessfulle lanseringer. I tillegg bidro
været sommeren 2016 til økt salg.
Effektene fra de senere års arbeid med
rasjonaliserings- og effektiviseringsprosjekter bidro også til den positive
resultatutviklingen.
Finansielle forhold
Driftsresultatet i fjerde kvartal ble
minus 10*4millioner kroner, 14 millioner
kroner bedre enn samme periode i
2015.
For
året
2016
endte
*4
driftsresultatet
på
134 millioner
kroner, en økning på 29 millioner kroner
fra 2015.
Netto finanskostnader i fjerde kvartal
2016 ble 51 millioner kroner, en økning
på 37 millioner kroner sammenlignet
med fjerde kvartal 2015. Økningen
skyldtes
hovedsakelig
høyere
rentekostnader, samt tilbakekjøp av
obligasjoner til virkelig verdi.
Fjordland hadde salgsvekst gjennom
hele fjerde kvartal sammenliknet med
2015, med en spesielt positiv utvikling i
desember
måned.
Veksten
kom
Netto rentekostnader utgjorde 44
millioner kroner i fjerde kvartal 2016.
Dette var en økning på 27 millioner
kroner sammenlignet med fjerde
*
Etter fradrag for positiv engangseffekt fra planendring
uførepensjon i fjerde kvartal 2016. Utgjør for Annen virksomhet 24
millioner kroner.
7
TINE Gruppa 4. kvartal 2016
kvartal 2015. Økningen skyldtes i
hovedsak at metoden for periodisering
av realiserte rentesikringseffekter ble
endret i fjerde kvartal med effekt for
hele 2016.
TINE valutasikrer deler av importen av
innsatsfaktorer, i hovedsak innkjøp i
EUR, og deler av valutainntektene, som
hovedsakelig er i USD. Fra starten av
2016
har
urealisert
verdi
av
valutakontrakter vært sikringsbokført
mot egenkapitalen. I fjerde kvartal
2016 hadde TINE et netto valutatap på
2 millioner kroner.
Totalbalansen i konsernet var 16
milliarder kroner ved utgangen av
fjerde kvartal 2016, en økning på
913 millioner kroner siden utgangen av
2015. Årsaken til denne utviklingen var
i hovedsak kjøp av virksomhet og
investering i varige driftsmidler, samt
økte pensjonsmidler og en økning av
likvide omløpsmidler.
Netto rentebærende gjeld per fjerde
kvartal for TINE Gruppa var 2,8
milliarder kroner, en reduksjon på 75
millioner kroner siden utgangen av
2015. Egenkapitalandelen i konsernet
var 45,5 prosent ved utgangen av fjerde
kvartal i 2016.
8
TINE Gruppa 4. kvartal 2016
Erklæring fra konsernstyret og konsernsjefen
Konsernstyret og konsernsjefen har i dag behandlet og fastsatt årsregnskapet for
TINE SA og TINE Gruppa for perioden 1. januar til 31. desember 2016. Vi bekrefter
etter beste overbevisning at:
-
-
Årsregnskapet 2016 er utarbeidet i samsvar med gjeldende
regnskapsstandarder.
Opplysningene i årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets og
konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet.
Årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og
stillingen til selskapet og konsernet.
Årsberetningen gir en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og
usikkerhetsfaktorer selskapet og konsernet står ovenfor.
Oslo, 14. februar 2017
9
TINE Gruppa 4. kvartal 2016
Tall fra TINE Gruppa og TINE SA
Konsernregnskapet omfatter morselskapet TINE SA og alle datterselskapene i
konsernet.
UFØREPENSJON
Folketrygdens ytelser til uføre er endret som en del av pensjonsreformen.
Endringen i folketrygden medfører at uførepensjonen som
TINE SA tilbyr sine ansatte også ble endret med virkning fra 1. januar
2017. Den nye uføreordningen er en risikoordning hvor medlemmene
har full uføredekning uavhengig av tjenestetid. Endringen fra en opptjeningsbasert
til en risikobasert ordning medfører at det ikke lenger skal
avsettes for pensjonsforpliktelser knyttet til uførepensjon. Dette medfører
en reduksjon i pensjonsforpliktelsene og innregnes i aktuarberegningen
som en planendring. Reduksjonen på 245 millioner kroner er inntektsført i
regnskapet for 2016.
Resultat TINE Gruppa*5
4.kv 2016
4.kv 2015
5 689
5 777
108
109
5 797
5 886
*
Resultat (NOK millioner)
Salgsinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Vareforbruk
Driftskostnader
Personalkostnader
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
2016
22 112
457
22 569
2015
21 801
403
22 204
12 644
12 486
3 695
3 278
19 618
3 887
3 203
19 576
3 326
3 442
763
887
4 977
1 043
856
5 341
821
545
EBITDA
2 951
2 628
267
554
247
298
Avskrivninger og nedskrivninger
Driftsresultat
989
1 962
950
1 678
0
-44
-2
-4
-51
-1
-17
2
1
-14
Finansposter
Resultat fra tilknyttede selskaper
Netto renteinntekter/-kostnader
Netto valutagevinst/-tap
Netto andre finansinntekter/-kostnader
Sum netto finansposter
10
-101
-1
-7
-99
10
-92
-13
-5
-99
503
284
1 862
229
1 634
1 579
155
1 424
Resultat før skatt
Skattekostnad
Årsresultat
Inkluderer positiv engangseffekt fra planendring uførepensjon. Utgjør for TINE Gruppa 245 millioner kroner.
10
TINE Gruppa 4. kvartal 2016
Balanse TINE Gruppa
NOK millioner
Immatrielle eiendeler
Varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Varebeholdninger
Kortsiktige fordringer
Bankinnskudd og omløpsaksjer
EIENDELER
31.12.2016
163
8 053
2 842
2 118
2 052
801
16 029
31.12.2015
131
7 927
2 362
2 058
2 080
559
15 117
Egenkapital
Langsiktig rentebærende gjeld
Annen langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Kortsiktig rentebærende gjeld
Annen kortsiktig gjeld
EGENKAPITAL OG GJELD
7 289
3 604
1 028
1 693
41
2 375
16 029
6 649
2 858
943
1 784
619
2 264
15 117
Egenkapitalandel
45,5 %
44,0 %
31.12.2016
2 187
-1 260
-682
245
31.12.2015
1 780
-988
-821
-30
559
-2
801
582
7
559
Kontantstrøm TINE Gruppa
NOK millioner
Operasjonelle aktiviteter
Investeringsaktiviteter
Finansieringsaktiviteter
Netto endring i likvide midler
Likvide midler 01.01.
Valutaeffekt likvide midler
Likvide midler ved periodeslutt
11
TINE Gruppa 4. kvartal 2016
Resultat TINE SA*6
4.kv 2016 4.kv 2015
4 531
172
4 703
4 624
162
4 785
2 598
2 706
617
736
1 353
871
709
1 580
752
499
228
523
Resultat (NOK millioner)
Salgsinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
2016
2015
17 750
665
18 415
17 596
584
18 180
10 154
10 037
3 036
2 651
5 687
3 230
2 600
5 831
EBITDA
2 574
2 313
214
285
Avskrivninger og nedskrivninger
Driftsresultat
849
1 725
821
1 492
44
0
-42
-21
60
41
24
1
-16
-28
54
35
Finansposter
Inntekter fra investering i datterselskap
Resultat fra tilknyttede selskaper
Netto renteinntekter/-kostnader
Netto valutagevint/-tap
Netto andre finansinntekter/-kostnader
Sum netto finansposter
65
1
-91
87
58
119
44
1
-85
-100
48
-93
564
320
1 844
210
1 634
1 399
98
1 302
963
84
587
870
0
432
Vareforbruk
Driftskostnader
Personalkostnader
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Resultat før skatt
Skattekostnad
Årsresultat
Utbetales melkeprodusentene
Avsatt til etterbetalingsfond
Avsatt til annen egenkapital
Det er ikke blitt gjennomført vesentlige reklassifiseringer eller prinsippendringer i 2015. Noen
mindre reklassifiseringer er derimot utført, blant annet mellom salgsinntekter og varekostnad,
for bedre å reflektere virksomheten.
*
Inkluderer positiv engangseffekt fra planendring uførepensjon. Utgjør for TINE SA 220 millioner kroner.
12
TINE Gruppa 4. kvartal 2016
Balanse TINE SA
NOK millioner
Immatrielle eiendeler
Varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Varebeholdninger
Kortsiktige fordringer
Bankinnskudd og omløpsaksjer
EIENDELER
31.12.2016
13
7 247
4 003
1 635
2 037
566
15 501
31.12.2015
17
7 101
3 439
1 549
2 034
402
14 542
Egenkapital
Langsiktig rentebærende gjeld
Annen langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Kortsiktig rentebærende gjeld
Annen kortsiktig gjeld
EGENKAPITAL OG GJELD
7 124
3 557
893
1 746
4
2 177
15 501
6 450
2 843
808
1 842
552
2 046
14 542
Egenkapitalandel
46,0 %
44,4 %
31.12.2016
1 927
-1 083
-680
164
31.12.2015
1 641
-887
-813
-58
402
566
460
402
Kontantstrøm TINE SA
NOK millioner
Operasjonelle aktiviteter
Investeringsaktiviteter
Finansieringsaktiviteter
Netto endring i likvide midler
Likvide midler 01.01.
Likvide midler ved periodeslutt
13
TINE Gruppa 4. kvartal 2016
Noter
1. Kilde: Nielsen, DVH Norge. Melk, T.Søtmelk, T.Tine/søtmelk, salg i verdi 1000 NOK, verdiendring 1000NOK YA, verdiendring % YA, salg
i volum 1000, volumendring 1000 YA, volumendring % YA siste 12 uker, 12 uker YA, YTD 52 2016 / Nielsen, DVH Norge. Ost, T.Ferske
Oster, T.Tine/ferske oster, T.Ost eks fersk oster, T.Tine/ost eks ferske oster, T.Ferske oster, T. Tine/ Ferske oster, T.Brunnoster,
T.Tine/brunnoster, T.Faste hvitoster, T.Tine/Faste hviteoster, salg i verdi 1000 NOK, verdiendring 1000NOK YA, verdiendring % YA, salg i
volum 1000, volumendring 1000 YA, volumendring % YA siste 12 uker, 12 uker YA, YTD 52 2016
2. Kilde: Nielsen, DVH Norge. Melk, T.Smaksatte melkedrikker, T.Tine/smaksatte melkedrikker, T.Søtmelk, T.Tine/søtmelk, T.Syrnet melk,
T.Tine/syrnet melk, T.Andre melkeprodukter, salg i verdi 1000 NOK, verdiendring 1000NOK YA, verdiendring % YA, salg i volum 1000,
volumendring 1000 YA, volumendring % YA siste 12 uker, 12 uker YA, YTD 52 2016
3. Kilde: Nielsen, DVH Norge. Juice/Nektar/Lemonade, T.Juice/Nektar/lemonade, T.Tine SA, salg i verdi 1000 NOK, verdiendring
1000NOK YA, verdiendring % YA, salg i volum 1000, volumendring 1000 YA, volumendring % YA, siste 12 uker, 12 uker YA, YTD 52 2016
4. Kilde: Nielsen, DVH Norge. Ost, T.Ferske Oster, T.Tine/ferske oster, T.Ost eks fersk oster, T.Tine/ost eks ferske oster, T.Ferske oster, T.
Tine/ Ferske oster, T.Brunnoster, T.Tine/brunnoster, T.Faste hvitoster, T.Tine/Faste hviteoster, salg i verdi 1000 NOK, verdiendring
1000NOK YA, verdiendring % YA, salg i volum 1000, volumendring 1000 YA, volumendring % YA siste 12 uker, 12 uker YA, YTD 52 2016
5. Kilde: Nielsen, DVH Norge. Yoghurt, T.Yoghurt, T.Tine, salg i verdi 1000 NOK, verdiendring 1000NOK YA, verdiendring % YA, salg i
volum 1000, volumendring 1000 YA, volumendring % YA siste 12 uker, 12 uker YA, YTD 52 2016
6. Kilde: Nielsen, DVH Norge. Rømme/fløtte/++, T.Rømme/creme fraiche, T.Tine/rømme og creme fraiche, T. Fløtte, T.Tine/fløtte, salg i
verdi 1000 NOK, verdiendring 1000NOK YA, verdiendring % YA, salg i volum 1000, volumendring 1000 YA, volumendring % YA siste 12
uker, 12 uker YA, YTD 52 2016
7. Kilde: Nielsen, DVH Norge. Smør/margarin, T.Smør/margarin, T.Tine SA, salg i verdi 1000 NOK, verdiendring 1000NOK YA,
verdiendring % YA, salg i volum 1000, volumendring 1000 YA, volumendring % YA, siste 12 uker, 12 uker YA, YTD 52 2016
14
TINE Gruppa 4. kvartal 2016
Finansiell kalender 2017
 Børsmelding 1.kvartal 2017 – 26. april 2017
 Børsmelding 2.kvartal 2017 – 30. august 2017
 Børsmelding 3.kvartal 2017 – 25. oktober 2017
 Børsmelding 4.kvartal/Året 2017 – IA
Kontaktinformasjon
 Informasjon finnes på TINEs hjemmesider:
o
www.tine.no
 Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO), Jørn Spakrud
o
[email protected]
o
Tlf: +47 977 94 946
 Kommunikasjonsdirektør, Lars Galtung
o
[email protected]
o
Tlf: +47 982 14 812
 TINE Pressevakt
o
[email protected]
o
Tlf: +47 482 30 994 (ikke SMS)
15
TINE SA
Lakkegata 23
0187 Oslo
Postboks 25, 0051 Oslo