Søknadsskjema Last ned søknadsskjema her.

Søknad om tildeling av omsorgsbolig i borettslaget Ramsvig
Navn:_________________________________Fødselsnr.___/___-_____Personnr._______
Navn:_________________________________Fødselsnr.___/___-_____Personnr._______
Adresse:________________________________________ Postnr____________________
Telefonnr:_______________ epost:_____________________
Medlem i Bate boligbyggelag (Sett kryss)
Ja
Nei
Søknaden gjelder 191/21 Søre Ramsvigvei 49, 2. etasje, 4015 Stavanger med tilhørende
prospekt. Kjøpesum kr 1 065 000 + omkostninger til Bate boligbyggelag, kr 5 977
Jeg/vi mottar pr. i dag følgende tjenester i hjemmet:

Hjemmesykepleie:

Hjemmehjelp:

Privat hjemmehjelp:

Støttekontakt:

Avlastning:

Andre komm. tjenester:

Er søker til komm. oms.bolig:
Finansiering kan bekreftes av _____________________________ tlf________________
i bank: _______________________________
Søker aksepterer at Stavanger kommune har rett til å gjøre undersøkelser om søkernes
nåværende boforhold og hjelpetiltak fra Stavanger kommune.
Sted ________________ dato_____/_____-_________
_____________________________
Boligsøkers signatur
___________________________
Ektefelle/samboers signatur
Ferdig utfylt og signert søknadsskjema sendes: Bate Boligbyggelag,
Postboks 88 Sentrum, 4001 Stavanger innen 27.02.2017 [email protected]