Plankart - Fauske kommune

Y 519600
Y 519500
Y 519400
Y 519300
Y 519200
Y 519100
Y 519000
Y 518900
Y 518800
Y 518700
Y 518600
Y 518500
Y 518400
Y 518300
TEGNFORKLARING
Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §12-5 NR.1)
BFS - Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse
BBH - Barnehage
BU - Undervisning
BIA - Idrett
BST - Skiløype
BE - Energianlegg
BLK - Lekeplass
X 7460700
X 7460700
.0
Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL2008 §12-5 NR.2)
16
Veg
SKV - Kjøreveg
FA
RE
OM
RÅ
DE
-
SF - Fortau
SGS - Gang/sykkelveg
AVT - Annen veggrunn - tekniske anlegg
SVG - Annen veggrunn - grøntareal
R=
30.
0
Reguleringsplan-Grønnstruktur (PBL2008 §12-5 NR.3)
GN - Naturområde
GT - Turveg
BFS16
GF - Friområde
8.278 daa
15.
0
10
.0
Regulerings- og bebyggelsesplanområde
R=12.5
6
Målelinje/Avstandslinje
idrett/sport
9.236 daa
Avkjørsel
BFS12
7.991 daa
R=
30
.0
1.
0
R=
1
R=
11
.0
e
Kartmålestokk 1:1000
UT
SIK
TE
N
o_
0. BU
81
3
5
da
a
m
m
lo
m
1
R=50.0
AV
T3
SF
6
ss
Bu
Kartgrunnlag i M: 1:1 000
Plandata er digitalisert fra manuskart i M: 1: 1 000
Ekvidistanse
6 .0
R=
4.0
3.293 daa
Påskrift feltnavn
N
BFS13
25
.0
BIA
SVG8
HC
HC
Regulert fotgjengerfelt
10.0 10.0
BE
R=
SVG
Regulert parkeringsfelt
10
SGS
.0
10
R=
Regulert kjørefelt
G7
SV
R=17.0
0.0
R=5
R=3
6.0
8.0
V6 2
SK PA
o_ _S
o
Regulert kant kjørebane
0
20.
R=
SVG4
X 7460500
o_SPA1
.5
23
Regulert senterlinje
SF5
Bebyggelse som forutsettes fjernet
BFS14
14.211 daa
1
R=
SGS7
2.178 dda
HC
5.0
15.0
Bebyggelse som inngår i planen
BBH
R=
17.
SVG
5 0
10. 0
Byggelinje
R=11.0 10
.0
7
SF
Byggegrense
.0
20
=
R
1.0
R=1
R=14.
0
Formålsgrense
Regulert tomtegrense
KK
E
10
.0
4
SF
6.0
1.1 daa
LIB
A
GF3
o_
SK 4.0
V4
Planens begrensning
Faresonegrense
4.0
3.0
Linje - og punktsymboler
8.0
0
4.
R=
SG
S9
R=12.5
Faresone - Høyspenningsanlegg (ink høyspentkabler)
X 7460600
BLK2
FIN
NE
ID
Reguleringsplan-Hensynsoner (PBL2008 §12-6)
7.3 daa
N
R=
14
3.0
VFV - Friluftsområde i sjø og vassdrag
Abc
R=3
0.0
LL - Landbruksformål
Reguleringsplan- Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL2008 §12-5 NR.6)
X 7460500
BFS15
SGS
Reguleringsplan- Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (PBL2008 §12-5 NR.5)
X 7460600
R=11.0
8
GP - Park
R=11.0
SPA - Parkering
HØ
YS
PE
NT
AN
LE
GG
R=40.0
X 7460400
X 7460400
AVT2
1.0 daa
PLANNR. TEGNNR. SAKSBEH.
BFS8
10.615 daa
4
R=11.0
3.6 daa
8.0
.0
15
.
100
V3
K
S
_
o
R=2
A
EI
H
LI
5.0
10
R=
0
R=
R
LL1
1
3
19.057 daa
Ly
3.0
2
=
X 7460200
s lø
yp
e
V
K
S
_
110.15 daa
Lysløype
.0
0.0 SGS
3
o
R=
60
T
BS
LL2
jord-/skogbruk
14.393 daa
2.0
GN2
T1
BS
GP3
E
NK
I
T
X 7460300
7.363 daa
R=11.0
X 7460200
3.144 daa
83.0
R=1
R
TA
EI
7.311 daa
23.926 daa
Ly
slø
yp
e
o_BU2
GN1
BFS5
NV
GT2
2
SVG9
33.845 daa
EN
EI
BS T
GN3
7.5
T1
SGS
2.684 daa
R=
2 5.
0
R=7.
0
3
PA a
S
a
o_
4d
1
1
2.
G
.0
11
R=
0
60.
R=
8.0
BFS6
.0
R=10
R=7
2.0
0
10.
0 .0
10
=
R
R=1
0
1.0 daa
3.0
GN6
1
S1
G
S
0
1.0
10.
BLK1
1996001
2.235 daa
R=11
.0
R=8.
0
R=4
.0
X 7460300
R=1
5
R=10 o_SKV
.0
R=
9.
0
5
BFS7
.0
100
=
R
BFS9
Off. beb.
15.069 daa4.0
R =6
6.0
.0
R =1
R=
4.0
00.0
GF2
.0
R=25
Kommunestyrets vedtak:
3. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker
Offentlig ettersyn fra ..............................til ...........................................
2. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker
Offentlig ettersyn fra ..............................til ...........................................
1. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker
Kunngjøring av oppstart av planarbeidet
R=
4.0.0
0
10
=
R
o_BU1
5.0
8.0
70
R=
6.0
SVG3
SGS
5
6.0
Revisjon
PLANEN UTARBEIDET AV:
GF1
0
SIGN.
R=1
5.0
SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
DATO
.0
SAKSNR.
SG
S6
R=
6.5
kommune
16.033 daa
2.944 daa
R=
10.
R=10.0
MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER
R=
11
.0
R=20.0
3
GT
40
R=
Fauske
Kartprodusent:
R=
5
Finneidlia
GN5
BFS11
R=12
.5
Kartblad:
R=
10.
REGULERINGSPLAN
R=
15
GP2
1.894 daa
VFV
BFS4
R=150.0
AU
BRATTH
X 7460100
X 7460100
3.036 daa
GEN
5.0
BFS10
10.0
11.69 daa
R=
14
0 .0
0.0
7.0 1
0.0
BFS3
.5
12
50.0
R=1
7.0
R=25
.0
R=
EN
X 7460000
3
R=
15.545 daa
.0
.0
11
R=
G
HAU
0 0. 0
R=3
8.0
T
BRAT
.0
R=300
11
R=
R=100.0
.5
R=12
R=25.0
IA
HE
X 7460000
GN4
8.811 daa
.
15
BFS1
0
SF
2
8.0
.
12
R=4.5
5
.0 =10.0
30 R R=8.0
R=
40
.0
.0
10
2
KV
o_S
B
lo
uss
SVG1
R=
22
mm
X 7459900
e
S
SVGGS1
2
R= R
15 =11
.0
R=6.0 .0
.0
11
R=9.0
SF2
Busslomme
o_SKV1
GP1
2.685 daa
SF1
VATNBYGDVEIEN / FV 830
R=150.0
Y 519600
Y 519500
Y 519400
Y 519300
Y 519200
Y 519100
Y 519000
Y 518900
Y 518800
Y 518700
Y 518600
Y 518500
Y 518400
Y 518300
X 7459800
BFS2
frittl. småhus
4.470 daa
3.5
R=
AVT1
R=10.0
3.0
0.0
R=2
X 7459900
R=4.5
R=
1
R=10.0
X 7459800