Saksliste - Balsfjord Kommune

Balsfjord kommune – for framtida
MØTEINNKALLING
Kommunestyret
Dato:
22.02.2017
Møtested:
Rådhuset, Kommunestyresalen
Tidspunkt:
10:30
Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte:
telefon 77 72 20 00 eller
SMS til møtesekretær Mette Toftaker tlf 400 20 575 eller på
e-post til [email protected]
Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling.
SAKSLISTE:
Saksliste:
Saksnr
PS 1/17
Innhold
Godkjenning av møteprotokoll
PS 2/17
Spørretimen
PS 3/17
RS 17/1
PS 4/17
DS 17/1
PS 5/17
Referatsaker
PS 6/17
Omdisponering av avsatt beløp til lederutvikling
PS 7/17
Opprettelse av brannmesterstilling – Brann og
redning
PS 8/17
Tilskuddssatser til ikke-kommunale barnehager i
2017
PS 9/17
Endring av tidspunkt for måltider ved institusjonene
PS 10/17
Forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser Balsfjord kommunalteknikk KF
231
PS 11/17
PS 12/17
Ny friluftskartlegging i Balsfjord kommune
Samlokalisering av NAV - kontorene for Storfjord
og Balsfjord -kontorsted Nordkjosbotn
Leiekontrakt Balsfjord kommune og Sør Malangen
Montessoriforening
Tilskudd til Hamnvåg familebarnehage
Regional strategisk næringsplan for
Tromsøregionen
Anvendelse av areal i Kuben - bevilgning til
delprosjekt PPT og
voksenopplæringa/flyktningetjenesten
Nye veinavn i Balsfjord Kommune 2016-2017, del
2
Underskriftskampanje endring del av Grønåsveien
til Josefvassveien, andregangs behandling
Merknad til protokoll budsjettvedtak (ksak 131/16)
Omstilling i Balsfjord kommune 2017 2020Rådmannens oppdragsløsning av politikernes
"bestilling" - innsparingstiltak ifm budsjett- og
økonomiplan 2017 - 2020
Uttalelse landbruksmeldingen - deles ut i møtet
Eventuelt
K11
X63
PS 13/17
PS 14/17
PS 15/17
PS 16/17
PS 17/17
PS 18/17
PS 19/17
PS 20/17
PS 21/17
PS 22/17
Arkivsaksnr
232
Delegertsak
Salg av kommunal eiendom gnr 47 bnr 214 på
Storsteinnes
014
611
151
223
A10
A10
026
614
L32
L32
151
031
V00
PS1/17Godkjenningavmøteprotokoll
PS2/17Spørretimen
PS3/17Referatsaker
PS4/17Delegertsak
Balsfjord kommune – for framtida
Vår dato
14.12.2016
Ordføreren
Vår saksbehandler
Deres dato
Gunda Johansen, tlf 77722010
13.12.2016
Vår referanse
2014/311 16652/2016
Arkivkode: 014
Deres referanse
Kurt-Terje Klaussen
Nordfjord
9055 Meistervik
Bekreftelse på permisjon fra politiske verv for perioden 01.01.17 - 30.06.17
Viser til din søknad om permisjon fra vervet som 1. vara til kommunestyret og fra vervet som
leder av levekårsutvalget.
I følge delegasjonsreglementet pkt. 5.4.2 kan ordfører avgjøre søknader om midlertidig fritak fra
folkevalgte verv for inntil 2 år - i henhold til Kommunelovens § 15, pkt. 2.
Permisjon innvilges derfor i henhold til overnevnte fra 01.01.17 – 30.06.2017. Permisjonen
gjelder for vervene som 1.vara til kommunestyret og Leder av Levekårsutvalget.
Gunda Johansen
ordfører
Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift.
Postadresse
Rådhuset
9050 Storsteinnes
Org.nr. 940 208 580
E-post/internett
[email protected]
www.balsfjord.kommune.no
Telefon
77 72 20 00
77 72 22 00(Malangstun)
Telefaks
77 72 20 01
77 72 20 02(helsesenteret)
77 72 10 35(legekontor)
Bankgiro
4710 04 00126
Balsfjord kommune
Saksframlegg
Dato 30.01.2017
Referanse
Arkivkode:
2014/10 231
Vår saksbehandler
Gunda Johansen, tlf 91120051
Saksgang:
Utvalgssaksnummer Utvalg
5/17
Kommunestyret
Møtedato
22.02.2017
Forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser - Balsfjord kommunalteknikk
KF
Vedlegg:
1 Kontrollutvalgssak 47/16 - Forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser - Balsfjord kommunalteknikk
KF
2 Forvaltningsrevisjonsrapport Balsfjord Kommunalteknikk KF
Saksopplysninger:
Kontrollutvalget behandlet saken i møte 12.12.2016 sak 47/16 og fattet følgende enstemmig vedtak:
1. Kommunestyret viser til oppsummering og konklusjon samt anbefalinger i rapporten
Offentlige anskaffelser i Balsfjord kommunalteknikk KF
2. Kommunestyret ber foretakets ledelse om å iverksette tiltak for å sikre etterlevelse av
anskaffelsesregelverket. Videre må tiltak iverksettes for å imøtekomme anbefalingene som
følger:



Øke foretakets innkjøpskompetanse
Utarbeide og implementere rutiner for hvordan anskaffelser skal dokumenteres og
arkiveres
Vurdere å søke råd hos Balsfjord kommunes «sertifiserte» innkjøpere og benytte
kommunens innkjøpsrutiner og / eller innkjøpssystemer.
3. Kommunestyret ber foretakets ledelse gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om
hvilke tiltak foretaket vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å
imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 30.04.2017.
Kontrollutvalgets tilrådning:
1. Kommunestyret viser til oppsummering og konklusjon samt anbefalinger i rapporten
Offentlige anskaffelser i Balsfjord kommunalteknikk KF
2. Kommunestyret ber foretakets ledelse om å iverksette tiltak for å sikre etterlevelse av
anskaffelsesregelverket. Videre må tiltak iverksettes for å imøtekomme anbefalingene som
følger:

Øke foretakets innkjøpskompetanse


Utarbeide og implementere rutiner for hvordan anskaffelser skal dokumenteres og
arkiveres
Vurdere å søke råd hos Balsfjord kommunes «sertifiserte» innkjøpere og benytte
kommunens innkjøpsrutiner og / eller innkjøpssystemer.
3. Kommunestyret ber foretakets ledelse gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om
hvilke tiltak foretaket vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort,
for å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til
30.04.2017.
Gunda Johansen
ordfører
KomRev NORD IKS
Offentlige anskaffelser
FORVALTNINGSREVISJON
Offentlige anskaffelser
Balsfjord Kommunalteknikk KF
Rapport 2016
KomRev NORD IKS
Offentlige anskaffelser
KomRev NORD IKS
Offentlige anskaffelser
Forord
På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Balsfjord kommune har KomRev NORD
gjennomført forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser i det kommunale foretaket Balsfjord
Kommunalteknikk. Kontrollutvalgets plikt til å påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av
lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon i
kommuner og fylkeskommuner mv. (revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å
gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut
fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger.
Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet
overfor Balsfjord kommune og Balsfjord Kommunalteknikk KF, jf. kommuneloven § 79 og
revisjonsforskriften §§ 13 og 14. Vi kjenner ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår
uavhengighet og objektivitet.
Vi takker involverte for samarbeidet.
Tromsø, 28.11.2016
Knut Teppan Vik
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
Margrete Mjølhus Kleiven
Prosjektleder, forvaltningsrevisor
Tone Steffensen
Ansvarlig for kvalitetssikring
Ørjan Martnes
Prosjektmedarbeider,
regnskapsrevisor
Sammendrag
KomRev NORD IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Balsfjord kommune gjennomført et
forvaltningsrevisjonsprosjekt om offentlige anskaffelser i det kommunale foretaket Balsfjord
Kommunalteknikk. Vi har undersøkt et utvalg av foretakets kjøp av tjenester som er belastet
foretakets driftsregnskap og et utvalg av tjenestekjøp til seks av foretakets investeringsprosjekter.
Etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser skal enhver anskaffelse så langt det er mulig være
basert på konkurranse. Oppdragsgiver skal skriftliggjøre vurderinger og dokumentasjon som har
betydning for gjennomføringen av konkurransen, slik at en tredjeperson i ettertid kan få en god
forståelse av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet. Revisor har undersøkt hvordan Balsfjord
Kommunalteknikk har gjennomført de utvalgte anskaffelsene og konkluderer med at foretaket ikke
etterlever sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket om konkurranse og etterprøvbarhet i
tjenesteanskaffelser. Konklusjonen bygger på følgende oppsummerte funn og vurderinger:
Balsfjord Kommunalteknikk har kjøpt tjenester fra Joars Transport AS, Høytrykksvakta AS,
Balsfjord VVS, Rørleggermester Jan Yngve Mathisen AS og Xylem. Foretaket har ikke
dokumentert at det ble sendt forespørsler til et tilstrekkelig antall leverandører ved anskaffelser fra
de nevnte leverandørene. Etter revisors vurdering innebærer dette brudd på anskaffelsesregelverkets
grunnleggende krav om konkurranse og etterprøvbarhet, jf. anskaffelsesforskriften § 3-1 (1) og (7).
Balsfjord Kommunalteknikk har engasjert flere firmaer på de seks investeringsprosjektene som
inngår i revisors undersøkelse. I prosjektene «RA/Avløp Storsteinnes» og «Utslippsledning
Nordkjosbotn» har Norconsult AS på foretakets vegne gjennomført anskaffelsene, og disse har vært
kunngjort i Doffin (Database for offentlig innkjøpsinformasjon). Dokumentasjon vedrørende de to
prosjektene tilsier at foretakets tildeling av kontrakter til Finnsnes Dykk & Anleggservice AS har
vært basert på konkurranse. For foretakets kontraktstildelinger til andre leverandører på de to nevnte
prosjektene har vi ikke fått dokumentasjon som kan belyse anskaffelsesprosessene. Vi har derfor
vurdert at Balsfjord Kommunalteknikk ved kjøp av tjenester i prosjektene «Utslippsledning
Nordkjosbotn» og «PS/Avløp Nordkjosbotn Sentrum» ikke har etterlevd de grunnleggende
konkurranse- og etterprøvbarhetskravene.
På de fire øvrige investeringsprosjektene som inngår i undersøkelsen («RA/Avløp Mestervik»,
«RA/Avløp Storsteinnes», «RA Vann Nordkjosbotn» og «Verkstedbygg»), har Balsfjord
Kommunalteknikk vist til at leverandørene Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS, Kanstad El. Service
AS og Nord vei og anlegg AS er tildelt kontrakter som følge av Balsfjord kommunes rammeavtale
med leverandørene. Foretaket har imidlertid ikke framlagt dokumentasjon som gir grunnlag for å
belyse om bestillingene er i tråd med rammeavtalene. Balsfjord Kommunalteknikk har for noen kjøp
fra andre leverandører vist til at konkurranse ikke var praktisk mulig å gjennomføre og at det var
bare én leverandør som kunne levere tjenesten. At det finnes kun én leverandør eller at anskaffelsen
hastet, kan i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser begrunne unnlatelse av
konkurransekunngjøring. Forskriftens unntaksbestemmelsene skal tolkes restriktivt, og
oppdragsgiver har bevisbyrden for at unntakene kom til anvendelse. Revisor har ikke
dokumentasjon som tyder på at foretaket har vurdert om forskriftens hovedregel om kunngjøring
kunne fravikes. Revisors vurdering er etter dette at Balsfjord Kommunalteknikk KF ved kjøp av
tjenester på prosjektene «RA/Avløp Mestervik», «RA/Avløp Storsteinnes», «RA Vann
Nordkjosbotn» og «Verkstedbygg Nordkjosbotn» ikke har overholdt anskaffelsesregelverkets
grunnleggende krav til konkurranse og etterprøvbarhet, jf. § 3-1 (1) og (7) i forskrift om offentlige
anskaffelser.
KomRev NORD IKS
Offentlige anskaffelser
Som følge av revisors funn, vurderinger og konklusjon anbefaler vi Balsfjord Kommunalteknikk
KF å gjøre tiltak for å sikre etterlevelse av anskaffelsesregelverket. Revisor anbefaler også Balsfjord
Kommunalteknikk KF å:

Øke foretakets innkjøpskompetanse

Utarbeide og implementere rutiner for hvordan anskaffelser skal dokumenteres og arkiveres

Vurdere å søke råd hos Balsfjord kommunes «sertifiserte» innkjøpere og benytte
kommunens innkjøpsrutiner og/eller innkjøpssystemer
KomRev NORD IKS
Offentlige anskaffelser
Innholdsfortegnelse
1
1.1
1.2
INNLEDNING .............................................................................................................. 1
Bakgrunn ........................................................................................................................ 1
Balsfjord Kommunalteknikk KF .................................................................................... 1
2
2.1
2.2
PROBLEMSTILLING OG REVISJONSKRITERIER ........................................... 2
Problemstilling ............................................................................................................... 2
Kilder for og utledning av revisjonskriterier .................................................................. 2
3
METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING ............................................. 6
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGELVERKET .................................. 8
Kjøp ført i driftsregnskapet ............................................................................................ 8
RA/Avløp Mestervik ...................................................................................................... 9
RA/Avløp Storsteinnes ................................................................................................. 11
RA/Vann Nordkjosbotn ................................................................................................ 12
Verkstedbygg Nordkjosbotn......................................................................................... 13
Utslippsledning Nordkjosbotn ...................................................................................... 14
PS/Avløp Nordkjosbotn Sentrum ................................................................................. 15
5
OPPSUMMERING OG KONKLUSJON ................................................................ 17
6
HØRING ..................................................................................................................... 19
7
ANBEFALINGER ...................................................................................................... 19
8
REFERANSER ........................................................................................................... 20
KomRev NORD IKS
1
Offentlige anskaffelser
INNLEDNING
1.1
Bakgrunn
Kontrollutvalget
i
Balsfjord
kommune
behandlet
12.2.2016,
sak
2/16
om
forvaltningsrevisjonsrapporten «Offentlige anskaffelser», som gjaldt tjenesteanskaffelser ved
kommunens enheter Byggforvaltning og Plan og næring. For flere av de undersøkte anskaffelsene
konkluderte revisor med at det var brudd på sentrale bestemmelser om konkurranse og
etterprøvbarhet. På bakgrunn av konklusjonen i rapporten besluttet kontrollutvalget i dette møtet,
under sak 12/16, å bestille forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser i Balsfjord
Kommunalteknikk KF. Kontrollutvalget ønsket forvaltningsrevisjonsprosjektet i foretaket
gjennomført på samme måte som prosjektet KomRev NORD nettopp hadde ferdigstilt.
Slik vi oppfatter bestillingen, er kontrollutvalgets formål med forvaltningsrevisjonsprosjektet å:
-
Sikre at Balsfjord kommune og Balsfjord Kommunalteknikk KF har prosedyrer som er egnet
til å sikre at foretaket følger gjeldende regelverk om offentlige anskaffelser og foretar
økonomisk fordelaktige innkjøp
Bidra med kunnskap om offentlige anskaffelser i Balsfjord Kommunalteknikk KF og
kommunens egen organisasjon
Bidra til at foretaket og kommunen setter fokus på anskaffelser og blir bevisst på viktigheten
med å ha gode prosesser, rutiner og regelverk for gjennomføring av offentlige anskaffelser på
en god måte.
1.2
Balsfjord Kommunalteknikk KF
Balsfjord Kommunalteknikk KF har ansvaret for kommunens vann, avløp, slam og renovasjon
(VAR-området). Foretaket skal drifte og vedlikeholde vannverk og avløpsanlegg med tilhørende
anlegg. Foretaket skal også stå for eventuell ny etablering eller utbygging av eksisterende vannverk
eller avløp etter kommunestyrets vedtak. Via kommunens medlemskap i Senja Avfall IKS skal det
tilrettelegges for gode slam- og renovasjonstjenester til husholdningene.
Foretakets virksomhet, det vil si drift, vedlikehold og finansiering av utbygging, skal skje til
selvkost. Foretaket forestår innkrevingen av kommunale VAR-avgifter fra brukerne.
Foretaket har i årsmeldingen og muntlig til revisor opplyst at foretaket ved innkjøp følger
forsyningsforskriften med nasjonal terskelverdi på kr 3,1 millioner og EØS-terskelverdi på kr 39
millioner.
1
KomRev NORD IKS
2
Offentlige anskaffelser
PROBLEMSTILLING OG REVISJONSKRITERIER
2.1
Problemstilling
På bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling formulerte vi følgende problemstilling for
forvaltningsrevisjonsprosjektet:
Etterlever Balsfjord Kommunalteknikk KF sentrale bestemmelser i
anskaffelsesregelverket om konkurranse og etterprøvbarhet i tjenesteanskaffelser?
Med «anskaffelsesregelverket» menes lov og forskrift om offentlige anskaffelser. At det skal være
konkurranse om anskaffelser og at anskaffelsesprosesser skal være etterprøvbare, er blant
grunnleggende krav oppstilt i det nevnte regelverket. Flere enkeltbestemmelser i
anskaffelsesregelverket skal sørge for at konkurranse- og etterprøvbarhetskravet oppfylles, og vi
skal ifølge problemstillingen undersøke etterlevelsen av sentrale bestemmelser.
Undersøkelsen gjelder tjenesteanskaffelser. Typiske tjenesteanskaffelser kan være kjøp av
konsulenttjenester og håndverkertjenester. Det vil si at varekjøp ikke skal inngå i undersøkelsen.
2.2
Kilder for og utledning av revisjonskriterier
Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som kommunens praksis på det reviderte
området skal vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, og utledet fra,
autoritative kilder innenfor det reviderte området.
Lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser (LOA) og forskrift 7. april nr. 402 om offentlige
anskaffelser (FOA) gjelder når offentlige myndigheter – slik som Balsfjord Kommunalteknikk KF
– tildeler kontrakter om levering av varer, tjenester eller utførelse av bygge- og anleggsarbeider1.
For forsyningsvirksomhet gjelder forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i
forsyningssektorene (forsyningsforskriften)2. Balsfjord Kommunalteknikk KF driver
forsyningsvirksomhet, men kommunale foretak som driver med dette, har siden 2005 vært forpliktet
til å følge den ordinære anskaffelsesforskriften (FOA) ved kjøp innenfor denne virksomheten.3
Gjeldende lov og forskrift om offentlige anskaffelser og forsyningsforskrift vil bli opphevet, og
erstattet med:
 Lov 17.6.2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)
 Forskrift 12.8.2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)
 Forskrift 12.8.2016 nr. 975 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften)
Og det vil komme en helt ny forskrift om konsesjonskontrakter.
Det er forventet at det nye regelverket vil gjelde fra og med 1.1.2017. Kommunale foretak som
driver forsyningsvirksomhet – slik som Balsfjord Kommunalteknikk KF – vil fra da være underlagt
forsyningsforskriften igjen. Bestemmelsene i sistnevnte forskrift er gjennomgående mer fleksible
1
LOA § 3, jf. § 2 og FOA §§ 1-2 og 1-3 (1)
Jf. forsyningsforskriften § 1-2 og FOA § 4-1 bokstav a
3
Gjeldende lov og forskrifter vil bli opphevet fra og med 1.1.2017. Da trer ny lov og nye forskrifter
(anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften og forskrift om konsesjonskontrakter) i kraft.
2
2
KomRev NORD IKS
Offentlige anskaffelser
og det er mindre omfattende prosedyreregler og høyere terskelverdier enn i forskrift om offentlige
anskaffelser.
For anskaffelsene som undersøkes i dette forvaltningsrevisjonsprosjektet, var altså Balsfjord
Kommunalteknikk KF forpliktet til å gjøre anskaffelsesprosessene i tråd med reglene i lov om
offentlige anskaffelser (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA). Vår utledning av
revisjonskriterier samt våre funn og vurderinger knyttes derfor opp til sentrale bestemmelser i dette
regelverket.
Gjeldende forskrift om offentlige anskaffelser er delt inn i flere deler, og anskaffelsens anslåtte verdi
avgjør hvilke deler av forskriften som får anvendelse i den konkrete anskaffelsesprosessen:
 Anskaffelser over EØS-terskelverdi er underlagt bestemmelsene i FOA del I og III
 Anskaffelser med en verdi fra kr 500 000 eks. mva. (nasjonal terskelverdi) til EØSterskelverdi, er underlagt forskriften del I og del II
 For anskaffelser mellom kr 100 000 og kr 500 000 eks. mva. er det tilstrekkelig å følge
forskriftens del I
 Anskaffelser under kr 100 000 eks mva har fra og med 1.7.2015 vært unntatt fra
anskaffelsesregelverket4.
Oppdragsgiver må altså foreta en beregning av anskaffelsens anslåtte verdi. Reglene om dette finnes
i gjeldende FOA § 2-35. Anskaffelsens anslåtte verdi beregnes på grunnlag av oppdragsgivers anslag
av det samlede beløp oppdragsgiver kan komme til å betale eks. mva. for de kontrakter som utgjør
anskaffelsen. Beregningen skal være forsvarlig på tidspunktet for kunngjøringen av konkurransen,
eller for anskaffelser som ikke krever kunngjøring, på tidspunktet oppdragsgiver etter en forsvarlig
vurdering av markedet begynner å innhente tilbud.6
Konkurranse
Det er et grunnleggende krav at enhver anskaffelse så langt det er mulig skal være basert på
konkurranse uansett hvilken anskaffelsesprosedyre som benyttes, jf. LOA § 5 og FOA § 3-1(1). Når
vi i det følgende viser til regler som gjelder for anskaffelser med anslått verdi på under kr 500 000,
vil beløpsgrensen fra og med 1.1.2017 være kr 1,1 million.
Anskaffelsesprosedyrer
Ved anskaffelser under nasjonal terskelverdi på kr 500 000, som følger FOA del I, er det i stor grad
opp til oppdragsgiver å avgjøre hvordan konkurransen om anskaffelsen skal gjennomføres. For
anskaffelser som i tillegg skal gjøres etter reglene i forskriften del II, skal anskaffelsen foretas ved
åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller ved konkurranse med forhandling. I visse
unntakstilfeller har oppdragsgiver adgang til å gjøre anskaffelsen etter forskriften del I, selv om den
i utgangspunktet omfattes av del II, jf. FOA § 2-1 annet ledd bokstav a til f og tredje ledd.
Anskaffelser etter forskriften del III skal foretas ved åpen eller begrenset anbudskonkurranse.
Dersom nærmere bestemte vilkår er oppfylt, har oppdragsgiver mulighet til å benytte prosedyrene
konkurransepreget dialog eller konkurranse med forhandling for anskaffelser etter del III.
Uavhengig av anskaffelsens art og verdi, er oppdragsgiver som har informert om, annonsert eller
kunngjort en valgt konkurranseform, bundet av valget om konkurranseform.
4
Jf. FOA § 1-3 (2) bokstav l
I ny FOA § 5-4 og ny forsyningsforskrift § 5-3
6
I ny FOA og ny forsyningsforskrift er dette formulert som «[..] være forsvarlig på det tidspunktet oppdragsgiveren
innleder anskaffelsesprosessen».
5
3
KomRev NORD IKS
Offentlige anskaffelser
Informasjon til leverandører om anskaffelsen7
For at det skal bli faktisk konkurranse om en anskaffelse, er det av betydning at leverandører blir
informert om at en bestemt oppdragsgiver skal foreta en anskaffelse. For anskaffelser under kr
500 000 er det ikke krav om at konkurransen må kunngjøres. Oppdragsgiver kan for disse
anskaffelsene velge å annonsere konkurransen i aviser eller på internett eller foreta en frivillig
kunngjøring i Doffin. Oppdragsgiver kan også invitere leverandører til å delta i konkurransen. Antall
leverandører som inviteres, bør være tilstrekkelig til å sikre en reell konkurranse: en
«tommelfingerregel» er at minst tre leverandører bør kontaktes. Anskaffelser med verdi over kr
500 000 må gjøres kjent gjennom en kunngjøring i Doffin. For anskaffelser over EØS-terskelverdi
er det i tillegg krav om publisering i TED-databasen8. Operatøren av Doffin har ansvaret for kontroll
og videresending til TED-databasen, men oppdragsgiveren må selv oversette kunngjøringen til et
av EUs offisielle språk, eller kjøpe oversettelsestjenesten fra Doffin. Ifølge forskrift om offentlige
anskaffelser § 4-2 bokstav q er det en ulovlig direkte anskaffelser dersom oppdragsgiver i strid med
reglene i forskriften ikke har kunngjort konkurransen, eller bare har kunngjort i Doffin når det etter
forskriften foreligger en plikt til å kunngjøre i TED-databasen.
Beskrivelse av konkurransen og kontrakten9
Oppdragsgiver må beskrive for leverandørene hvilke krav og kriterier som gjelder for konkurransen
og for kontrakten. For anskaffelser under kr 500 000 er det ikke krav til hvordan oppdragsgiver
beskriver konkurransen eller kontrakten. For anskaffelser over kr 500 000 plikter oppdragsgiver å
utarbeide et konkurransegrunnlag med slike opplysninger. Dette skal opplyse om hvilken ytelse som
skal anskaffes og hvordan konkurransen skal gjennomføres. Konkurransegrunnlaget skal minst
opplyse blant annet om anskaffelsesprosedyre, frister og tildelingskriterier. Sammen med
kunngjøringen skal konkurransegrunnlaget gi leverandørene de opplysninger som er nødvendige for
at de skal kunne utarbeide et fullstendig og fullverdig tilbud som har reell mulighet til å nå opp i
konkurransen.
Krav til leverandøren10
Kvalifikasjonskrav er minimumskrav som knytter seg til leverandørens egnethet til å levere den
aktuelle anskaffelsen. Noen krav er oppdragsgiver pålagt å stille til leverandørene, mens andre krav
er valgfrie. Oppdragsgiver kan stille krav til leverandørenes tekniske kvalifikasjoner, og til
leverandørenes finansielle og økonomiske stilling. Krav til leverandørenes kvalifikasjoner skal i
hovedtrekk angis i kunngjøringen og kan utdypes i eget kvalifikasjonsgrunnlag. Oppdragsgiver må
ved evalueringen av leverandørene benytte seg av lovlige og for leverandørene på forhånd kjente
kvalifikasjonskrav.
Kriterier for valg av tilbud11
Tildelingskriterier er de kriterier leverandørenes tilbud vurderes etter. Tildeling skal skje enten på
basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, eller utelukkende ut fra hvilket
tilbud som har den laveste prisen. Dersom tildeling skjer etter andre kriterier enn laveste pris, skal
disse oppgis i kunngjøringen eller i konkurransegrunnlaget, om mulig i prioritert rekkefølge. Ved
evaluering av tilbud har oppdragsgiver ikke lov til å vektlegge andre kriterier enn de som er oppgitt.
Når kontrakt skal tildeles det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, skal tildelingskriteriene ha
7
Reglene om kunngjøring fremgår av FOA §§ 9-1 og 18-1
Doffin = Database for offentlig innkjøpsinformasjon. TED = EUs offisielle kanal for kunngjøring av offentlige
innkjøp i hele EØS-området
9
Reglene for konkurransegrunnlag følger av FOA §§ 8-1 og 17-1
10
FOA §§ 3-3, 3-4, 8-4, 8-5, 11-10, 17-4, 17-5 og 20-12
11
FOA § 13-2 og § 22-2
8
4
KomRev NORD IKS
Offentlige anskaffelser
tilknytning til kontraktens gjenstand og være egnet til å identifisere det økonomisk mest fordelaktige
tilbudet.
Etterprøvbarhet
Oppdragsgiver skal fortløpende sikre at de vurderinger og dokumentasjon som har betydning for
gjennomføringen av konkurransen, er skriftlige, slik at en tredjeperson eller et klageorgan i ettertid
kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet12.
Oppdragsgiver plikter å føre protokoll for anskaffelser som overstiger kr 100 000 eks. mva.
Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen. Protokollen skal minst omfatte opplysningene som fremgår av forskriftens vedlegg 3
eller 4, som gjelder for henholdsvis anskaffelser mellom 100 000 og 500 000 kroner eks. mva og
anskaffelser som overstiger 500 000 eksl. mva. Protokollen skal inneholde opplysninger om blant
annet virksomhetens navn, kort beskrivelse av hva som skal anskaffes, anslått verdi på kontrakten,
hvilke tiltak som gjennomføres for å sikre reell konkurranse om kontrakten, navn på leverandører
som har levert tilbud og kort begrunnelse for valg av leverandør og kontraktsverdi. Protokollen skal
også påføres dato og protokollførers signatur.
På grunnlag av foranstående utleder vi som revisjonskriterier for forvaltningsrevisjonsprosjektet at:
Balsfjord Kommunalteknikk KF skal så langt det er mulig og i forhold til anskaffelsens verdi
gjennomføre konkurranse ved å:
 Benytte tillatt og gjennomføre konkurranse i henhold til valgt anskaffelsesprosedyre
 Informere leverandører om anskaffelsen
- ved annonse eller direkte forespørsel til et tilstrekkelig antall leverandører for
anskaffelser under kr 500 000
- ved kunngjøring i Doffin for anskaffelser over kr 500 000
- ved kunngjøring i Doffin og i TED for anskaffelser over kr 1,6 millioner
 Beskrive konkurransen og kontraktsvilkårene
- ved skriftlig tilbudsforespørsel for anskaffelser under kr 500 000
- ved bruk av konkurransegrunnlag for anskaffelser over kr 500 000
 Evaluere leverandørene13
- på bakgrunn av lovlige, og for leverandørene kjente kvalifikasjonskrav
- og avvise leverandører som ikke oppfyller kvalifikasjonskrav
 Tildele kontrakt
- på bakgrunn av lovlige, og for leverandørene kjente tildelingskriterier
og Balsfjord Kommunalteknikk KF sine anskaffelser skal være etterprøvbare ved at
foretaket:
 Fortløpende sikrer at de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for
gjennomføringen av konkurransen er skriftlig
 Fører anskaffelsesprotokoll for anskaffelser over kr 100 000
 I protokollen beskriver alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele
anskaffelsesprosessen
12
FOA § 3-1 (7)
Fra og med juni 2015 har det ikke vært obligatorisk for oppdragsgiver å innhente skatteattester og HMSegenerklæring fra alle tilbyderne. For anskaffelsene som undersøkes i dette forvaltningsrevisjonsprosjektet gjelder
disse kravene, men vi anser det som ikke hensiktsmessig å utlede revisjonskriterier fra bestemmelser som er endret.
13
5
KomRev NORD IKS
3
Offentlige anskaffelser
METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING
Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltningsrevisjon14. I dette kapitlet gjør vi rede for hvordan vi har gått frem i undersøkelsen og drøfter
dataenes gyldighet og pålitelighet. Med gyldige data mener vi at innsamlede data skal utgjøre et
relevant og tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp imot
revisjonskriteriene og problemstillingen. Med pålitelige data mener vi at dataene skal være
nøyaktige og korrekte.
Undersøkelsesutvalg
Vi besvarer problemstillingen gjennom en undersøkelse av et utvalg av Balsfjord Kommunalteknikk
KF sine anskaffelser opp mot de ovennevnte revisjonskriteriene. For utvelgelsen tok vi
utgangspunkt i tall fra foretakets driftsregnskap og investeringsregnskap for 2014 og 2015. Vi har
lagt til grunn at kjøp av tjenester kan være ført på følgende art (utgiftskontoer) i regnskapet15:
o
o
o
o
o
o
123001 Vedlikeholdstjenester av utstyr/anlegg
123002 Vedlikeholdstjenester av veier – vinter
127001 Konsulenttjenester
023000 Vedlikeholdstjenester av bygninger
023001 Vedlikeholdstjenester av utstyr/anlegg
027001 Konsulenttjenester
For utvelgelse blant kjøp ført i driftsregnskapet vektla vi foretakets egne opplysninger i
årsmeldingen 2015 om hvilke leverandører som benyttes til enkeltoppdrag. I dette forvaltningsrevisjonsprosjektet inngår derfor Balsfjord Kommunalteknikk KF sine kjøp fra:





Joars Transport
Rørleggermester Jan Yngve Mathisen
Xylem
VVS 24
Høytrykksvakta
For undersøkelse av kjøp ført i investeringsregnskapet valgte vi ut prosjekter som skulle være
avsluttet eller nærme seg avslutning i 2015. Vi har valgt ut anskaffelsesprosessene i følgende
investeringsprosjekter:
Prosjekt
RA/Avløp Meistervik
RA/Avløp Storsteinnes
Leverandører
Rørleggermester Jan Yngve Mathisen
Kanstad El. service AS
Vainø Jenssens Maskinstasjon
Xylem
Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS
Rørleggermester Jan Yngve Mathisen
Kanstad El. service AS
Tromsbygg AS
Xylem
14
RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011
Balsfjord Kommunalteknikk KF sine kjøp av tjenester kan være ført på også andre arter (utgiftskontoer) i
regnskapet, men de nevnte er de mest sentrale utgiftskontoene for å identifisere tjenestekjøp.
15
6
KomRev NORD IKS
RA/Vann Nordkjosbotn
Verkstedbygg Storsteinnes
Utslippsledning Nordkjosbotn
PS/Avløp Nordkjosbotn Sentrum
Offentlige anskaffelser
Finnsnes Dykk &Anleggservice AS AS
Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS
Nysted AS
Kanstad El.service AS
Balsfjord VVS AS
Xylem
Finnsnes Dykk & Anleggservice AS
Ahlsell Norge AS
Perpetuum Cirkuli AS
Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS
Nord vei og anlegg AS
Datamateriale
Relevante data for å kunne gjøre vurderinger etter revisjonskriteriene og besvare problemstillingen
er i hovedsak skriftlig dokumentasjon tilknyttet innkjøpet, og som er produsert i perioden fra
foretaket kartla behovet for tjenesten, under gjennomføringen av konkurransen og til signering av
kontrakt, herunder i forbindelse med eventuelle endringer i signert kontrakt.
Vi etterspurte fra foretaket følgende dokumenter pr. utvalgte prosjekt/innkjøp:
-
Kontrakter med leverandører
Tilbudsforespørsel (eposthenvendelser, kunngjøring i Doffin og eventuelt TED-databasen)
Leverandørenes tilbud
Dokumentasjon fra evaluering av tilbudene
Protokoller
Meddelelsesbrev
Annen dokumentasjon som foretaket mener har relevans
Som det framkommer i denne rapporten, har Balsfjord Kommunalteknikk KF sendt oss lite
dokumentasjon i tråd med våre etterspørsler, jf. ovennevnte dokumentasjonsbehov. Vi kan likevel
gjøre vurderinger etter revisjonskriteriene og besvare problemstillingen; en anskaffelsesprosess skal
kunne etterprøves gjennom en analyse av oppdragsgivers dokumentasjon, jf.
anskaffelsesregelverkets dokumentasjonskrav. Daglig leder har sendt oss annen dokumentasjon
tilknyttet de utvalgte prosjektene, og han har redegjort for kjøpene som er gjort. Revisjonen mener
at det datamaterialet som er presentert som «revisors funn» i rapporten, oppfyller gyldighetskravet.
Datamaterialet har blitt fremlagt for Balsfjord Kommunalteknikk KF, som vil si at foretaket har hatt
mulighet til å supplere og eventuelt korrigere våre faktabeskrivelser.
På bakgrunn av forannevnte vurderinger, sammenlikninger og verifiseringer, forutsetter revisjonen
at det ikke er vesentlige feil i datamaterialet vi presenterer i denne rapporten. Påliteligheten og
gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom revisjonens interne
kvalitetssystem.
7
KomRevNORD IKS
4
Offentlige anskaffelser
ETTERLEVELSE AV ANSK AFFELSESREGELVERKET
Etterlever Balsfjord KommunalteknikkKF sentrale bestemmelseri anskaffelsesregelverket
om
konkurranseog etterprøvbarheti tjenesteanskaffelser
?
Revisjonskriterier
Balsfjord kommunalteknikk KF skal så langt det er mulig og i forhold til anskaffelsens verdi
gjennomføre konkurranse ved å:
Benytte tillatt og gjennomføre konkurranse i henhold til valgt anskaffelsesprosedyre
Informere leverandører om anskaffelsen
- ved annonse eller direkte forespørsel til et tilstrekkelig antall leverandører for anskaffelser
under kr 500 000
- ved kunngjøring i Doffin for anskaffelser over kr 500 000
- ved kunngjøring i Doffin og i TED for anskaffelser over kr 1,6 millioner
Beskrive konkurransen og kontraktsvilkårene
- ved skriftlig tilbudsforespørsel for anskaffelser under kr 500 000
- ved bruk av konkurransegrunnlag for anskaffelser over kr 500 000
Evaluere leverandørene
- på bakgrunn av lovlige, og for leverandørene kjente kvalifikasjonskrav
- og avvise leverandører som ikke oppfyller kvalifikasjonskrav
Tildele kontrakt
- på bakgrunn av lovlige, og for leverandørene kjente tildelingskriterier
og Balsfjord kommunalteknikk KF sine anskaffelser skal være etterprøvbare ved at foretaket:
Fortløpende sikrer at de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for
gjennomføringen av konkurransen er skriftlig
Fører anskaffelsesprotokoll for anskaffelser over kr 100 000
I protokollen beskriver alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele
anskaffelsesprosessen
4 .1
Kjøp ført i driftsregnskapet
Revisorsfunn
Revisor har bedt Balsfjord KommunalteknikkKF sendedokumentasjonsom kan belysekjøp av
tjenesterfra Joars Transport, Høytrykksvakta,Balsfjord VVS og RørleggermesterJan Yngve
Mathisen; leverandørernevnt i årsmeldingen.Vi har også bedt om dokumentasjonfor kjøp fra
Xylem.
Ifølge foretaketsdriftsregnskapfor 2014 og 2015 har hver av de nevnte leverandørenelevert
tjenesterfor under kr 500 000 disseto årene.Utgifter til Joars Transport gjelder akutte oppdrag
ved feil på avløpsnettog søkningav feil. Kjøp fra Xylem gjelder vedlikeholdav pumpestasjoner
for
avløp.RørleggermesterJan Y. Mathisen har ifølge daglig lederi Balsfjord KommunalteknikkKF
blitt benyttettil montasjeog utskifting av avfallskvernerhos abonnementerog Balsfjord VVS er
brukt til akutteoppdragpå mindre avløpsanlegg.
Foretakethar ikke sendtossdokumentasjonsombelyseranskaffelsene
fra de nevnteleverandørene.
Revisoroppfatterat foretakethar henvendtsegdirektetil de ovennevnteleverandørene.
8
KomRev NORD IKS
Offentlige anskaffelser
Revisors vurdering
Vi legger til grunn at anskaffelsene fra Joars Transport, Høytrykksvakta, Balsfjord VVS og
Rørleggermester Jan Yngve Mathisen må vurderes etter forskrift om offentlige anskaffelser del I
som gjelder for alle anskaffelser, uavhengig av anskaffelsens art og verdi, jf. § 2-1 (1). Revisors
vurdering er at Balsfjord Kommunalteknikk KF ikke har overholdt anskaffelsesregelverkets
grunnleggende konkurransekrav, jf. FOA § 3-1 (1). Vurderingen begrunner vi i at Balsfjord
Kommunalteknikk KF ikke har dokumentert at et tilstrekkelig antall leverandører ble forespurt om
tilbud på anskaffelsene.16 Det grunnleggende kravet til etterprøvbarhet er etter revisors vurdering
ikke oppfylt, jf. FOA § 3-1 (7) fordi anskaffelsene ikke er skriftlig dokumentert.
4.2
RA/Avløp Mestervik
Revisors funn
Ifølge Balsfjord Kommunalteknikk KF sitt regnskapsskjema 2B, som inneholder informasjon om
foretakets investeringsprosjekter, var totalbudsjettet på prosjektet RA/Avløp Mestervik kr 650 000.
Det totale forbruket pr 31.12.2015 er ifølge regnskapsskjemaet kr 3 691 74617.
Daglig leder i Balsfjord Kommunalteknikk KF har i epost til revisor redegjort for prosjektet.
Prosjektet innebar renovering av eksisterende anlegg. Det gamle anlegget hadde flere feil og
mangler som skapte tilbakeslag i de laveste husene. Ved flo sjø gikk avløpet ut i en lokal bekk.
Ansatte i foretaket planla og designet endringene og oppbyggingene. Planleggingen av
renoveringsarbeidet skjedde samtidig som det gamle måtte driftes, og anlegget har vært renovert i
flere steg og etapper.
Ifølge foretakets regnskap har foretaket hatt utgifter til blant annet Rørleggermester Jan Yngve
Mathisen på kr 421 335, til Vainø Maskinstasjon AS på kr 438 959,81, Xylem på kr 1,1 million og
Brødrene Karlsen AS på kr 1 589 162.
Revisor har etterspurt dokumentasjon fra anskaffelsene fra ovennevnte leverandører på prosjektet
RA/Avløp Mestervik. Vi mottok lite skriftlig dokumentasjon. Ifølge daglig leder har ansatte i
foretaket hatt ansvaret for byggeledelse og kontroll i prosjektgjennomføringen. Daglig leder har
opplyst til revisor at foretaket har brukt Balsfjord kommunes rammeavtale ved kjøp fra Brødrene
Karlsen AS og Kanstad El. service AS. Balsfjord kommune kunngjorde i 2012 en rammeavtale hvor
det ble bedt om tilbud på elektroinstallasjoner, signal- og varslingsanlegg, vann- og
avløpsinstallasjoner, tømreroppgaver, maling-, belegg- og tapetseringsoppdrag og
maskinentreprenør. Revisor har, fra vi gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt i Balsfjord
kommune, avtalene som Balsfjord kommune inngikk med leverandører som følge av
kunngjøringen. Kommunen har rammeavtale med blant annet Brødrene Karlsen AS og Kanstad El.
service AS.
Om kjøp fra Rørleggermester Jan Yngve Mathisen og Vainø Maskinstasjon AS har daglig leder
opplyst at det er gjort direktebestilling fordi disse leverandørene hadde kapasitet til å ta oppdraget.
Om kjøp fra Xylem har daglig leder opplyst at Xylem og Spider fikk tilbudsforespørsel fra foretaket,
og at førstnevnte ble valgt fordi firmaet var billigere og bedre. Revisor har fått tilsendt tilbudet
16
Fra og med juli 2015 gjelder ikke anskaffelsesregelverket før kjøp under kr 100 000. Kjøpene er imidlertid gjort før
dette tidspunktet.
17
Manglende budsjettregulering er tatt opp av revisor i revisjonsbrev nr. 6 (2015). Vi oppfatter at avviket har
sammenheng med endret (raskere) framdrift i prosjektet enn opprinnelig planlagt.
9
KomRev NORD IKS
Spider sendte til foretaket,
anskaffelsesprosessen.
Offentlige anskaffelser
men
ikke
annen
dokumentasjon
som
belyser
denne
Ifølge daglig leder har avgjørelser og engasjementer blitt gjort på byggeplassen ved befaring, men
elektroniske dokumenter som viser bestillingene og engasjementer er ifølge daglig leder ikke tatt
vare på. Styret har ifølge daglig leder til enhver tid fått orientering om prosjektet, og styret har ved
flere anledninger befart anlegget.
Revisors vurdering
Anskaffelsens anslåtte verdi avgjør hvilke regler i forskrift om offentlige anskaffelser som kommer
til anvendelse for vurderingen av kjøp i prosjektet «RA/Avløp Mestervik». Ifølge FOA § 2-3 (1)
skal anskaffelsens anslåtte verdi beregnes på grunnlag av oppdragsgivers anslag av det samlede
beløp oppdragsgiver kan komme til å betale, eks. mva. for de kontrakter som utgjør anskaffelsen.
Ifølge FOA 2-3 (7) skal den anslåtte verdien av hvert delarbeid i bygge- og anleggsarbeid tas med i
beregningen. Bygg- og anleggsarbeid er i forskriften § 4-1 bokstav c definert som et «resultat av et
sett av bygge- og anleggsaktiviteter som i sin helhet er tilstrekkelig til å oppfylle en økonomisk og
teknisk funksjon». Revisor forstår ut fra foretakets opplysninger om prosjektet og innkjøpte tjenester
at de ulike arbeidene utgjorde ett samlet prosjekt.18 Revisor legger til grunn at verdien på
anskaffelsen – det vil si alle kontraktene i prosjektet – oversteg den nasjonale terskelverdien på kr
500 000. EØS-terskelverdi for bygge- og anleggsarbeid er kr 39 millioner, og anskaffelsens verdi
oversteg ikke dette og skal etter vår vurdering vurderes etter forskrift om offentlige anskaffelser del
I og del II.
Der oppdragsgiver har rammeavtale, er det ikke krav til kunngjøring av anskaffelsen. Kontrakter
som tildeles med grunnlag i en rammeavtale, må være innenfor rammeavtalens avtalte områder, det
vil si avtalens beskrivelser av ytelse og omfang. Manglende dokumentasjon fra foretakets
bestillinger etter kommunens rammeavtaler gjør at revisor ikke har grunnlag for å vurdere om
kjøpene var omfattet av rammeavtalene, eller om de skulle ha fulgt forskriftens hovedregel om
kunngjøring. Revisor har altså ikke tilstrekkelig grunnlag for å gi en entydig vurdering av om
konkurransekravet er oppfylt ved kjøp fra Brødrene Karlsen AS. For foretakets kjøp fra
rammeavtalepartene er revisors vurdering at det grunnleggende kravet til etterprøvbarhet ikke er
oppfylt, jf. FOA § 3-1 (7).
Anskaffelser som skal følge forskrift om offentlige anskaffelser del II, skal kunngjøres i Doffin, jf.
FOA § 9-1. Basert på beskrivelsene ovenfor om kjøp fra leverandørene Jan Yngve Mathisen, Vainø
Maskinstasjon og Xylem på dette investeringsprosjektet er revisors vurdering at Balsfjord
Kommunalteknikk KF ikke har overholdt det grunnleggende konkurransekravet. Vår vurdering er
også at foretaket ikke har etterlevd det grunnleggende kravet til etterprøvbarhet, jf. FOA § 3-1 (7).
18
Jf. KOFA 2013/123
10
KomRev NORD IKS
Offentlige anskaffelser
4.3
RA/Avløp Storsteinnes
Revisors funn
Ifølge Balsfjord Kommunalteknikk KF sin oversikt over investeringer hadde prosjektet med
benevnelsen RA/Avløp Storsteinnes budsjett på kr 3 millioner, og det totale forbruket var pr
31.12.2015 i overkant av kr 2,3 millioner.
Regnskapstallene til foretaket viser at det er utbetalt kr 426 722 til Kanstad El.service AS, kr 1
million til Tromsbygg AS, kr 197 425 til Finnsnes Dykk & Anleggservice AS og kr 90 000 til
Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS.
Når det gjelder Kanstad El. service AS har daglig leder opplyst til revisor at Balsfjord kommunes
rammeavtale ble benyttet.
Daglig leder har oversendt revisor to dokumenter som kan belyse Balsfjord Kommunalteknikk KF
sin anskaffelse av kontrakt med Finnsnes Dykk & Anleggservice AS. Dokumentene er utarbeidet
av Norconsult AS, og har benevnelsene «Sammenstilling anbud og forslag til innstilling –
Utslippsledning Storsteinnes» og «Tildelingsbrev for Utslippsledning Storsteinnes». Utover dette
har vi ikke fått tilsendt dokumentasjon eller opplysninger som kan belyse hvordan leverandørene
fikk informasjon om konkurransen, hvordan konkurransen og kontraktsvilkårene var beskrevet,
herunder hvilke kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier som gjaldt. Revisor forstår av dokumentene
at Norconsult AS har gjennomført anskaffelsesprosessen for Balsfjord Kommunalteknikk KF. Vi
ser av dokumentene at Norconsult AS har redegjort for at begge leverandørene oppfylte
kvalifikasjonskravene og i tildelingsbrevet framkommer det at leverandørenes tilbud er vurdert etter
det som er økonomisk fordelaktig med hensyn til tilbudssum, forbehold, framdrift og leveringstid.
Om foretakets kontrakt med Tromsbygg AS har daglig leder opplyst til revisor at dette oppdraget
gjelder utvidelse med ny sil og containerrom. Daglig leder har også sendt et møtereferat som viser
«avtale om bistand til bygging og renovering av avløpsanlegg». Referatet tilsier at Balsfjord
Kommunalteknikk KF ikke har henvendt seg til andre leverandører i forbindelse med anskaffelse
av dette oppdraget på prosjektet. Det fremkommer i referatet at: «Tromsbygg har hatt kontrakt for
bygging av renseanlegget til Mack. Vi anser arbeidene og fagkompetansen som meget
tilfredsstillende. Vi skal nå videreføre resterende arbeider. Viser til møte om bistand til videre
renovering og ombygging av pumpestasjoner/renseanlegg. Oppdraget er timebasert inklusive
rigging og drift. Det kommer i tillegg standard kilometergodtgjørelse for bil. Medgått materiell
faktureres med 15 % påslag. Det må påregnes ventetid og byggestopp som følge av at anleggene er
i full drift i byggeperioden. Byggestopp og ventetid er ikke kostnadsrelatert til timepris.
1) Det forutsettes at Troms bygg i egen regi gjennomfører nødvendig prosjektering
2) Det forutsettes at nødvendige søknader er klarert med byggesak i kommunen
3) Byggeledelse utføres av tromsbygg
4) Balsfjord kommunalteknikk gjennomfører byggekontroll som byggherre
Avtalen vil være gjeldende til anleggende er ferdigstilt og i drift. Ca 2017».
Revisors vurdering
Opplysningene om oppdraget tilsier at anskaffelsen skal vurderes etter reglene som gjelder for byggog anleggskontrakter, som har EØS-terskelverdi på kr 39 millioner. Anskaffelsens verdi er under
dette, men den er over nasjonal terskelverdi på kr 500 000. Anskaffelsen vurderes derfor etter
bestemmelser i forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II.
11
KomRev NORD IKS
Offentlige anskaffelser
Selv om prosessen i forkant av tildeling av kontrakt til Finnsnes Dykk & Anleggservice AS ble
ivaretatt av Norconsult AS, er Balsfjord Kommunalteknikk KF formelt ansvarlig for at anskaffelsen
er i henhold til gjeldende anskaffelsesregelverk. Som følge av at oversendt dokumentasjon ikke gir
grunnlag for å belyse hvordan selve anskaffelsesprosessen, det vil si eventuell kunngjøring og
evaluering av leverandørene og tilbudene ble gjort, er revisors vurdering at Balsfjord
Kommunalteknikk KF ikke fullt ut har overholdt det grunnleggende kravet om etterprøvbarhet, jf.
FOA § 3-1 (7), jf. FOA § 3-2.
For kjøpene fra de andre leverandørene nevnt ovenfor er revisors vurdering at Balsfjord
Kommunalteknikk KF ikke har overholdt det grunnleggende konkurransekravet, jf. FOA § 9-1 om
kunngjøring av konkurranse. Manglende dokumentasjon for kontraktstildelingene på dette
investeringsprosjektet innebærer etter revisors vurdering at Balsfjord Kommunalteknikk KF ikke
har overholdt regelverkets grunnleggende krav til etterprøvbarhet, jf. FOA 3-1 (7).
4.4
RA/Vann Nordkjosbotn
Revisors funn
Balsfjord Kommunalteknikk KF sitt prosjekt med benevnelse RA/Vann Nordkjosbotn har budsjett
på kr 3,5 millioner. Pr. 31.12.2015 var forbruket på prosjektet kr 2 223 364. Revisor har fått opplyst
fra daglig leder i Balsfjord Kommunalteknikk KF at prosjektet gjelder forberedelse til bygging av
nytt renseanlegg/høydebasseng/ledningsnett i Nordkjosbotn. Hovedentreprisen har ifølge daglig
leder vært på anbud i 2016.
Regnskapstallene viser at det primært er Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS som har levert tjenester
på prosjektet. Foretaket har hatt utgifter på kr 1,1 million til denne leverandøren.
Ifølge daglig leder har foretaket benyttet kommunens rammeavtale med Brødrene Karlsen
Anleggsdrift AS. Revisor har fått tilsendt kontrakten «Rammeavtale maskinarbeid i perioden 20122016» inngått mellom Balsfjord kommune og nevnte leverandør. Kontrakten inneholder ingen
opplysninger om avrop eller vilkår for kjøp basert på rammeavtalen. Vedlagt rammeavtalen er deler
av tilbudet fra Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS, og her fremgår det hva arbeidet skal omfatte19;
«service og vedlikehold på eksisterende bygg, måleoppdrag, utskifting av komponenter, mindre
ombygningsarbeider osv. Rammeavtalen innebærer en avtale om fast timepris på regningsarbeider,
fast påslagsprosent på materialselvkost, fastpris på enkelte faste arbeider og bruk av
underentreprenører. Unntatt fra tilbudet er transport av snøbrøyting og strøing».
Revisors vurdering
Vi legger til grunn at anskaffelsens verdi er over nasjonal terskelverdi på kr 500 000 og under EØSterskelverdi på kr 39 millioner for bygge- og anleggskontrakter, og derfor vurderes etter forskrift
om offentlige anskaffelser del I og del II.
Der oppdragsgiver har rammeavtale kan kontrakter tildeles uten at oppdragsgiver kunngjør
anskaffelsen i Doffin. Under forutsetning av at ytelsen er innenfor rammeavtalen, har Balsfjord
Kommunalteknikk KF overholdt det grunnleggende konkurransekravet, jf. FOA § 3-1 (1). Ettersom
vi ikke har dokumentasjon for å belyse kontraktstildelingen etter rammeavtalen, er revisors
19
Leverandørens tilbud fremgår av Balsfjord kommunes konkurransegrunnlag Vedlegg 8 Tilbudsskjema,
anleggsmaskin arbeide
12
KomRev NORD IKS
Offentlige anskaffelser
vurdering at Balsfjord Kommunalteknikk KF ikke har overholdt det grunnleggende kravet til
etterprøvbarhet, jf. FOA § 3-1 (7).
4.5
Verkstedbygg Nordkjosbotn
Revisors funn
På prosjektet Verkstedbygg Nordkjosbotn fremkommer det av foretakets regnskapsskjema 2B at
prosjektet har totalbudsjett på kr 3,8 millioner.
Prosjektet gjelder den tidligere «Fagmateiendommen» som Balsfjord Kommunalteknikk KF kjøpte
til sin virksomhet. Pr. 31.12.2015 var forbruket på prosjektet kr 5,9 millioner hvorav kr 1,8 millioner
gjelder kjøp av selve eiendommen. Utklippet nedenfor er hentet fra Balsfjord Kommunalteknikk
KF sin byggesøknad til Balsfjord kommune v/Plan og næring.
Utklipp 1. Utdrag av byggesøknad
Ifølge skriftlige dokumenter oversendt revisor har Balsfjord Kommunalteknikk KF stått for
prosjektering, konstruksjon, byggeledelse, byggeplassleder og HMS. Daglig leder har opplyst til
revisor at prosjektet i all hovedsak er utført i egenregi, men at det er kjøpt tjenester fra noen
leverandører. Kanstad Elektriske AS har hatt elektro, Balsfjord VVS har hatt VVS og Byggpartner
+ har hatt oppdrag innvending. Daglig leder i Balsfjord Kommunalteknikk KF har opplyst til revisor
at innleid hjelp er på timebasis. Arbeidene har ifølge han ikke vært på anbud da det ikke har vært
praktisk å gjennomføre.
Regnskapstall viser utgifter til blant annet Kanstad Elektriske AS for over kr 600 000, Vainø
Maskinstasjon AS på kr 148 750, og Balsfjord VVS på kr 267 737.
13
KomRev NORD IKS
Offentlige anskaffelser
Revisors vurdering
Vi legger til grunn at anskaffelsene til prosjektet skal vurderes etter forskrift om offentlige
anskaffelser del I og del II.
Etter revisors vurdering har Balsfjord Kommunalteknikk KF ikke overholdt kravet om at
anskaffelser over nasjonal terskelverdi skal kunngjøres i Doffin, jf. FOA § 9-1. Vurderingen er
basert på opplysningene fra daglig leder om at konkurranse ikke har vært praktisk å gjennomføre.
4.6
Utslippsledning Nordkjosbotn
Revisors funn
Prosjektet Utslippsledning Nordkjosbotn har totalbudsjett på kr 5 360 000 og forbruk pr. 31.12.2015
var kr 5 360 943.
Leverandører på prosjektet er ifølge foretakets regnskap blant annet Finnsnes Dykk &
Anleggsservice AS med kr 1,4 millioner, Ahlsell Norge AS med kr 2 millioner og Xylem med kr
644 000.
For å belyse dette prosjektet har revisor fått oversendt fra daglig leder i Balsfjord Kommunalteknikk
KF dokumentene «Søknad om igangsettingstillatelse», «Sammenstilling anbud og forslag til
innstilling – Utslippsledning Nordkjosbotn» og «Prosjekt: Legging av avløpsledning i sjø i
Nordkjosbotn – endringsmelding nr. 1». Dokumentasjonen viser at Norconsult AS har gjennomført
en anskaffelsesprosess på vegne av foretaket. Ifølge Norconsults dokument kalt «Sammenstilling
anbud og forslag til innstilling – Utslippsledning Nordkjosbotn» kom det inn fem tilbud hvor alle
leverandørene oppfylte formalkravene. Dokumentet inneholder videre opplysninger om
leverandører, tilbudspris, tildelingskriterier med vekting og at Norconsult AS innstilte Finnsnes
Dykk & Anleggsservice AS som leverandør.
Ut fra den oversendte dokumentasjonen oppfatter revisor at leverandørene Ahlsell Norge og Xylem
ikke har sine kontrakter med bakgrunn i konkurransen som Norconsult AS gjennomførte for
foretaket. Revisor har ikke fått dokumentasjon som gir grunnlag for å belyse hvilke tjenester de
øvrige leverandører har levert på prosjektet eller hvordan de fikk kontrakt med Balsfjord
Kommunalteknikk KF.
Revisors vurdering
Vi legger til grunn at anskaffelsene i prosjektet skal vurderes etter forskrift om offentlige
anskaffelser del I og del II.
Revisor har ikke all dokumentasjon for anskaffelsesprosessen der Finnsnes Dykk & Anlegg AS ble
tildelt kontrakt med Balsfjord Kommunalteknikk KF, men opplysningene i foreliggende
dokumentasjonen tilsier at det grunnleggende konkurransekravet er overholdt, jf. FOA § 3-1 (1) og
at de andre ovennevnte leverandørene på dette prosjektet har fått oppdrag for Balsfjord
Kommunalteknikk KF uten at det har vært konkurranse om oppdraget. Konkurransekravet er derfor
etter revisors vurdering brutt i forbindelse med dette investeringsprosjektet, jf. FOA § 3-1 (1).
For de kontraktstildelingene som ikke er belyst er revisors vurdering at Balsfjord Kommunalteknikk
KF ikke har etterlevd det grunnleggende kravet til etterprøvbarhet, jf. FOA § 3-1 (7).
14
KomRev NORD IKS
Offentlige anskaffelser
4.7
PS/Avløp Nordkjosbotn Sentrum
Revisors funn
Prosjektet var budsjettert til kr 5 082 000. Pr 31.12.2015 var det brukt kr 5 115 064. Regnskapstall
viser at Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS, Perpetuum Cirkuli AS og Nord Vei og Anlegg AS har
levert tjenester på prosjektet.
Revisor har i epost 13.6.16 mottatt kontrakt mellom Balsfjord Kommunalteknikk KF og Brødrene
Karlsen Anleggsdrift AS. Kontrakten gjelder:
- legging og levering av pumpeledning
- levering og legging av overløps- og avfallsledninger
- dellevering og nedsetting av kummer
- nedsetting av avløpspumpestasjoner
Kontraktsverdien er angitt til ca 3,5 millioner kroner.
Revisor har også fått oversendt dokumentasjon som viser at Norconsult AS på vegne av Balsfjord
Kommunalteknikk KF har gjennomført en anskaffelsesprosess forut for foretakets signering av
ovennevnte kontrakt. I dokumentasjonen inngår tilbudet fra leverandøren og
konkurransegrunnlaget. Foretaket har ikke sendt protokoll fra anskaffelsen.
Om de andre leverandørene som har levert tjenester på prosjektet, har foretaket opplyst at kjøp fra
Perpetuum AS gjelder uforutsett nedgravd avfall som lå i byggetomta. Slikt avfall skal leveres til
godkjent mottak, og det er kun ett slikt mottak i Balsfjord. Revisor oppfatter at foretaket mener at
kunngjøring av konkurranse ikke var nødvendig fordi anskaffelsen kunne foretas hos bare én
leverandør i markedet. Kjøpet fra Nord Vei og Anlegg AS gjelder asfaltering, og ifølge foretaket
ble kommunens kontrakt på asfaltering benyttet. Det forstår revisor som at foretaket mente at det
ikke var nødvendig å kunngjøre avtale fordi kommunen har rammeavtale.
Revisors vurdering
Vi legger til grunn at anskaffelsene i prosjektet skal vurderes etter forskrift om offentlige
anskaffelser del I og del II.
Konkurransekravet er oppfylt dersom anskaffelsen bare kan foretas hos én leverandør i markedet,
jf. FOA § 2-1 (2) bokstav a. På grunn av manglende dokumentasjon tilknyttet anskaffelsen fra
Perpetuum AS er revisors vurdering at Balsfjord Kommunalteknikk KF ikke har overholdt det
grunnleggende krav til etterprøvbarhet, jf. FOA § 3-1 (7).
Konkurransekravet er også oppfylt dersom det gjøres avrop20 fra en rammeavtale, og dersom
tjenesten som anskaffes, omfattes av rammeavtalen. Som følge av at revisor ikke har dokumentasjon
vedrørende avropet, er vår vurdering at det grunnleggende kravet til etterprøvbarhet ikke er oppfylt
ved kjøp fra Nord Vei og Anlegg AS, jf. FOA § 3-1 (7)
Manglende dokumentasjon gjør at revisor ikke har grunnlag for å gi en entydig vurdering av om
konkurransekravet er oppfylt av Balsfjord Kommunalteknikk KF ved kjøp fra Perpetuum AS og
Nord Vei og Anlegg AS.
20
Tildele kontrakt etter rammeavtalen
15
KomRev NORD IKS
Offentlige anskaffelser
Dokumentasjonen vedrørende foretakets kjøp fra Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS indikerer at det
grunnleggende kravet om konkurranse er oppfylt, jf. FOA § 3-1 (1). Det grunnleggende kravet til
etterprøvbarhet er etter revisors vurdering delvis oppfylt, jf. FOA § 3-1 (7).
16
KomRev NORD IKS
5
Offentlige anskaffelser
OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
For de undersøkte tjenestekjøpene som er belastet Balsfjord Kommunalteknikk KFs driftsregnskap,
har revisor lagt til grunn at hver av anskaffelsene hadde verdi på under kr 500 000 eks. mva. og
dermed skulle vurderes etter del I i forskrift om offentlige anskaffelser. Oppdragsgiver har relativt
stor frihet i gjennomføring av anskaffelser etter forskriftens del I, men for å ivareta konkurransekravet må det likevel sendes forespørsel om tilbud til et tilstrekkelig antall leverandører. Foretaket
har ikke dokumentert for revisor at det ble sendt tilbudsforespørsel til mer enn én leverandør, og vi
har heller ikke fått dokumentert bestillingene fra leverandørene av nevnte tjenester. Revisors
vurdering er at Balsfjord Kommunalteknikk KF for disse tjenestekjøpene ikke har overholdt
anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav om konkurranse og etterprøvbarhet, jf. FOA § 3-1 (1)
og (7).
De seks undersøkte investeringsprosjektene vurderte vi som utførelse av bygge- og anleggsarbeider
med verdi over nasjonal terskelverdi på kr 500 000 og under EØS-terskelverdi på kr 39 millioner.
Anskaffelsene skulle derfor vurderes opp mot regler i forskrift om offentlige anskaffelser del I og
del II, der konkurransekravet skal ivaretas blant annet ved at konkurranse kunngjøres i Doffin. På
alle de seks investeringsprosjektene har Balsfjord Kommunalteknikk KF kjøpt tjenester fra flere
leverandører. Foretaket har ikke for noen av prosjektene sendt revisor dokumentasjon for at
konkurranser om kontrakter har vært kunngjort i Doffin. Norconsult AS har på vegne av Balsfjord
Kommunalteknikk KF gjennomført tjenesteanskaffelser til to av prosjektene. Dokumentasjonen fra
Norconsult AS indikerer at konkurransekravet er oppfylt, men revisor har ikke funnet tilstrekkelig
grunnlag for en entydig vurdering på dette punktet. For noen av tjenesteanskaffelsene har Balsfjord
Kommunalteknikk KF vist til at bestilling har grunnlag i kommunens rammeavtale eller at
konkurranse ikke var gjennomførbart. Revisor har ikke mottatt dokumentasjon som gir grunnlag for
å vurdere om foretaket i disse tilfellene lovlig kunne unnlate å følge forskriftens hovedregel om
kunngjøring. Vår vurdering er etter dette at Balsfjord Kommunalteknikk KF i de undersøkte
investeringsprosjektene ikke har etterlevd det grunnleggende konkurransekravet og
etterprøvbarhetskravet, jf. FOA § 3-1 (1) og (7).
På grunnlag av ovenstående konkluderer revisor med at Balsfjord Kommunalteknikk KF i
undersøkte anskaffelser ikke etterlever sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket om
konkurranse og etterprøvbarhet.
17
6
HØRING
Balsfjord Kommunalteknikk KF fikk 21.9.2016 et rapportutkast for gjennomgang og for
bekreftelse/korrigering/supplering av våre faktabeskrivelser («revisors funn»). Vi fikk ikke
tilbakemelding innen 15.11.2016. Vi sendte da rapporten på høring til Balsfjord Kommunalteknikk
KF v/styreleder og daglig leder. Vi mottok innen fristen for høringsuttalelse – 24.11.2016 – følgende
tilbakemelding fra foretakets styreleder:
7
ANBEFALINGER
Revisor legger til grunn at Balsfjord Kommunalteknikk KF erkjenner behovet for forbedringer og
bevissthet omkring foretakets innkjøp, og ser nødvendigheten av å iverksette tiltak for å unngå at
kommunens foretak gjør anskaffelser i strid med regelverket.
I 2017 trer nytt anskaffelsesregelverk i kraft, og revisor anbefaler Balsfjord Kommunalteknikk KF
å gjøre tiltak for å sikre etterlevelse av anskaffelsesregelverket. Revisor anbefaler også Balsfjord
Kommunalteknikk KF å:

Øke foretakets innkjøpskompetanse

Utarbeide og implementere rutiner for hvordan anskaffelser skal dokumenteres og arkiveres

Vurdere å søke råd hos Balsfjord kommunes «sertifiserte» innkjøpere og benytte
kommunens innkjøpsrutiner og/eller innkjøpssystemer
KomRev NORD IKS
8
Offentlige anskaffelser
REFERANSER










Lov 16.7.1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser
Lov 17.6.2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (loven gjelder fra den tid Kongen
bestemmer, jf. lovens § 18 første ledd)
Forskrift 7.4.2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser
Forskrift 12.8.2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser (trer i kraft når departementet
bestemmer, jf. forskriften § 32-1)
Innst. 358 L (2015-2016). Innstilling fra næringskomiteen om lov om offentlige
anskaffelser
Prop. 51 L (2015-2016) Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)
NOU 2004:2014:4 Enklere regler – bedre anskaffelser. Forenkling av det norske
anskaffelsesregelverket
Regnskapsskjema 2B – Investering, for Balsfjord Kommunalteknikk KF
www.balsfjord.kommune.no
Årsmelding 2015 for Balsfjord Kommunalteknikk KF
20
KomRevNORD IKS
Offentlige anskaffelser
Om selskapet og vår
forvaltningsrevisjonskompetanse
KomRev NORD IKS utfører helhetlig
revisjon av kommuner, kommunale
foretak, interkommunale selskaper,
offentlige stiftelser, kirkeregnskapog
legater. Selskapetseiere og oppdragsgivere er Troms fylkeskommune, alle
kommunenei Troms, ni kommuner i
Nordlandog fire kommuneri Finnmark.
Vårt hovedkontorligger i Harstad,og vi
har avdelingskontori Tromsø,Narvik,
Sortland, Finnsnes, Storslett og
Sjøvegan
.
KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende
forvaltningsre visjonsprosjekter i Balsfjor d kommune og
Balsfjord kommunalteknikk KF :
Psykiskhelse,rus og ReHabiliteringstilbudet
SelvkostVAR
Kvalitet og ressursbruki pleie og omsorg
StormoenØst
Forvaltning, drift og vedlikehold
Barnevernet
Økonomistyring
Spesialundervisning
Iverksettingav politiskevedtak
Offentligeanskaffelser
2014
2013
2011/12
2009
2008
2008
2007
2006
2005
2004
Vi har 36 medarbeideresom samlet
innehar lang erfaring fra og god
kunnskap om offentlig sektor og
revisjon.
Selskapeter uavhengig i forhold til
kommuner, stat, privat næringsliv og
andreinstitusjoneri samfunnet.
Vårt forvaltningsrevisjonsteam består
av ni medarbeidere med høyere
utdanninginnenulike fag:
Rettsvitenskap
Pedagogikk
Samfunnsplanlegging
Sosiologi
Statsvitenskap
Samfunnsøkonomi
21
KomRev NORD IKS
Offentlige anskaffelser
22
Balsfjord kommune
Saksframlegg
Dato 24.01.2017
Referanse
Arkivkode:
2016/325 151
Vår saksbehandler
Karin Friborg Berger, tlf 77722050
Saksgang:
Utvalgssaksnummer Utvalg
33/17
Formannskapet
6/17
Kommunestyret
Møtedato
08.02.2017
22.02.2017
Omdisponering av avsatt beløp til lederutvikling
Vedlagte dokument:
Ingen
Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt):
Saksopplysninger:
I forbindelse med disponering av overskudd fra 2014 ble det i kommunestyres sak 47/15 bl.a vedtatt en
avsetning på kr 100 000 til lederutvikling. Beløpet ble avsatt på fond og har ikke vært disponert til
formålet og i tråd med vedtaket. Bakgrunnen er at planlagte tiltak ikke ble gjennomført.
I forbindelse med sak vedrørende «Omstilling i Balsfjord kommune 2017 – 2020» er et av tiltakene å
intensivere og videreutvikle arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Dette med mål om å få økt nærvær
og dermed redusert sykefravær og driftsutgifter. I dette tiltaket tenkes kompetanseheving, nærvær og
tettere oppfølging som viktige tiltak. For å få dette til søkes det midler fra KLP, men for at kommunen
skal få tildelt innovasjons-/ utviklingsmidler i forbindelse med HMS, er forutsetningen en kommunal
egenandel. I tillegg til deltakelse i opplæring og erfaringsutveksling med andre innen HMS arbeid i regi
av KLP.
Vurdering:
Rådmannen vurderer at avsatt beløp til lederutvikling omdisponeres til dette tiltaket. Som en del av HMSarbeidet med oppfølging av enhetslederne og ansatte, vil dette også gi utvikling og kompetanseheving for
lederne, gjeldende både for enhetsleder og fag/ avdelingsledere. Det skal i tillegg søkes OU midler til
utviklingsarbeidet. Rådmannen finner dette også nyttig i fht økt samhandling med NAV og kunnskap om
regelverk. Det skjer endringer i lov- og avtaleverk som er nødvendig å kjenne til, og for å implementere
dette i den ordinære driften. Gjennom prosjektorganisering over en periode på 2 – 3 år vil
utviklingsarbeidet få god implementering i drift og grunnlaget for videre oppfølging være lagt.
Rådmannen vil komme tilbake med orientering om HMS-satsingen når det er avklart i fht eksterne midler
og prosjektplanen er lagt.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner at 100 000 kroner, avsatt på fond, omdisponeres fra lederutvikling til HMSarbeid og intensivering av sykefraværsarbeidet i kommunen.
Behandling i Formannskapet - 08.02.2017:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Tilrådning fra Formannskapet - 08.02.2017:
Kommunestyret godkjenner at 100 000 kroner, avsatt på fond, omdisponeres fra lederutvikling til
HMS-arbeid og intensivering av sykefraværsarbeidet i kommunen.
Ellen Beate Lundberg
rådmann
Balsfjord kommune
Saksframlegg
Dato 24.01.2017
Referanse
2017/101 Arkivkode:
Vår saksbehandler
Morten Nilsen, tlf 77722106
Saksgang:
Utvalgssaksnummer Utvalg
36/17
Formannskapet
7/17
Kommunestyret
Møtedato
08.02.2017
22.02.2017
Opprettelse av brannmesterstilling – Brann og redning
Vedlagte dokument:
Ingen
Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt):
Journalposter
S 24.01.2017 Opprettelse av brannmesterstilling – Brann og redning
Saksopplysninger:
Balsfjord brann og redning(BBR) har gjennom de siste årene hatt en stor økning av
hendelser og oppdrag innen trafikkulykker, industri, næring (herunder dyre-redning) osv.
Gjennomsnittlig er det 84 hendelser pr år.
- 2016:115
- 2015: 87
- 2014: 77
- 2013: 56
Dette gir utfordringer og veldig stor belastning for de ansatte, i denne forbindelse er det et
meget høyt timetall spesielt for de som går vakt. BBR er pt. minimumsbemannet i
henhold til dimensjoneringsforskriften. På hovedbrannstasjonen på Storsteinnes er det 16
ansatte med 1 % stilling, og av de 16 er det 4 som deler hvilende brannvakt. Og på
bistasjon Meistervik er det 6 brannkonstabler i 0,5 % stilling.
BBR hadde tilsyn av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB) 26.10.2016
hvor det ble gitt avvik på følgende:
Organisering og dimensjonering av brann – og redningsvesenet.
BBR har brannvern samarbeidsavtale med Tromsø brann og redning på brannsjef funksjon
på 30 % og 70 % forebyggende. I forbindelse med denne avtalen ble brannmester funksjon
i Balsfjord kommune gjort om til varabrannsjef/ leder beredskap. Denne avtalen er nå
revidert. Ny avtale er gjeldende fra 2017 der brannsjef funksjon er redusert til15 %.
Forebyggende er fortsatt på 70 %. Denne endringen kan Balsfjord kommune nå foreta seg
da varabrannsjef/ leder beredskap har tilegnet seg kompetanse/kvalifikasjonskrav som
kreves fra DSB.
Vurdering:
BBR har ikke tilstrekkelige ressurser i forhold økt hendelsesfrekvens og de oppgavene det
er forventet at man skal løse. I tillegg BBR veldig sårbar ved hendelser da det ikke er
personell med kompetanse å sette inn på vakt. Viser til avvik etter tilsyn. Med dagens
bemanning går BBR 4-delt hvilende vakt. En økning med 1 stilling som brannmester vil
dette styrke vaktordningen (5-delt). Dette vil bidra til å lukke avviket. I tillegg skal
stillingen også ivareta vedlikehold av biler, røykvernutstyr, øvelser, dokumentasjon, og
ikke minst vedlikehold av utstyr etter hendelser. Dette blir i dag ikke tilfredsstillende
ivaretatt.
Ved å gå fra 4 til 5-delt vaktordning vil vaktbelastningen vil bli på et akseptabelt nivå, og
man vil slippe å ta inn vikar. I 4-delt vakt går personell inn som ferievikar, derav 13 mnd.
vaktturnus. Ved 5-delt vakt avvikles ferie innenfor ordinær turnus. BBR vil også bli mer
robust og vil kunne takle hendelser på et akseptabelt nivå.
Lønnskostnad ihht HTA for brannmester i 100% stilling (direkteplassert) er kr 505 690,Besparelser innenfor egen ramme ved overgang fra 4 til 5-delt vakt, revidert
brannvernsamarbeidsavtale og utkalling av mindre personell på dagtid fra private firma
(erstatning for tapt arbeidsfortjeneste) blir på kr 238 448,-. Ytterlige reduksjon i
nettokostnad kan forventes i fbm utvidelse av 110 sentralens region, som fra 01.01.2018
skal dekke hele Troms politidistrikt. Det blir da flere kommuner som fordeler kostnaden.
Denne besparelsen er imidlertid ikke avklart ennå.
Årlig netto merkostnad for hel stilling brannmester blir da kr 267 242,-. For 2017 blir det
7/12 belastning, kr. 160.000,Rådmannens innstilling:
1. Balsfjord kommunestyre oppretter en brannmesterstilling ved Balsfjord brann og
redning.
2. Kostnaden på kr. 160.000,- dekkes av disposisjonsfondet, for 2017. Stillingen
innarbeides ved rullering av økonomiplan.
Behandling i Formannskapet - 08.02.2017:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Tilrådning fra Formannskapet - 08.02.2017:
3. Balsfjord kommunestyre oppretter en brannmesterstilling ved Balsfjord brann og
redning.
4. Kostnaden på kr. 160.000,- dekkes av disposisjonsfondet, for 2017. Stillingen
innarbeides ved rullering av økonomiplan.
Ellen Beate Lundberg
rådmann
Morten Nilsen
varabrannsjef/leder beredskap
Balsfjord kommune
Saksframlegg
Dato 26.01.2017
Referanse
Arkivkode:
2017/117 223
Vår saksbehandler
Else Marie Hamnvik, tlf 77722046
Saksgang:
Utvalgssaksnummer Utvalg
37/17
Formannskapet
8/17
Kommunestyret
Møtedato
08.02.2017
22.02.2017
Tilskuddssatser til ikke-kommunale barnehager i 2017
Vedlagte dokument:
Ingen
Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt):
Journalposter
S 26.01.2017 Tilskuddssatser til ikke-kommunale barnehager i 2017
Saksopplysninger:
Kommunes tilskudd til private barnehager er regulert av barnehageloven §14 og forskrift om tildeling av
tilskudd til privat barnehager. Det er kommunens faktiske driftsutgifter og barnetallet i egne ordinære
barnehager fra to år før tilskuddsåret, jf § 3 i forskriften, som legges til grunn i beregningen av satsene.
Kommunen skal fastsette en sats for over 3 år og en sats for barn under 3 år.
Kommunen skal fatte vedtak om satser til private barnehager i kommunen innen 31. oktober i året før
tilskuddsåret § 9.
Vurdering:
Kommunen skal beregne tilskuddssatsen ut fra «gjennomsnittlige driftsutgifter per heltidsplass i
tilsvarende kommunale barnehager, fratrukket administrasjonsutgifter, pensjonsutgifter og
arbeidsgiveravgift på pensjonsutgifter», jf forskriften § 3 første ledd.
Utgifter ved særskilt tilrettelegging for barn med spesielle behov er ikke «driftsutgifter» i denne
sammenhengen og skal ikke være med i beregningsgrunnlaget. Bakgrunnen for at slike utgifter ikke skal
være med er at utgiften er knyttet til den enkelte barns behov. Eksempel på slike utgifter er tiltak for barn
med nedsatt funksjonsevne, utgifter til spesialpedagogisk hjelp, utgifter til tiltak for å bedre
språkforstående blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. Som følge er dette er derfor brutto
driftsutgifter på funksjon 211 trukket ut av grunnlaget. Utgifter til drift av bygningsmassen til kommunale
barnehager er inkludert i grunnlaget. Andel av lønnskostnader til vaktmestertjeneste er anslått til å
utgjøre 10% for barnehagesektoren og er inkludert i grunnlaget.
Forskriften § 3 tredje ledd fastslår at kommunen skal beregne antall heltidsplasser i ordinære kommunale
barnehager ut i fra vise kriterier. Her kan kommunen legge til grunn kun tellingen i årsmeldingen fra året
før regnskapsåret eller har flere tellinger i løpet av regnskapsåret i tillegg til tellingen fra årsmeldingen fra
før regnskapsåret.
Kommunestyret har i sitt vedtak i sak 11/7 satt telledatoer for barn i barnehager i Balsfjord kommune til
15. desember og 15. august.
Antall barn under 3 år skal vektes med 1,8 ganger høyere enn barn under 3 år.
Etter forskriften §4 første ledd skal kommunen gi et påslag for pensjon på 13% av lønnsutgiftene i de
kommunale ordinære barnehagene, fratrukket pensjonsutgift og arbeidsgiveravgift på pensjon.
Lønnsutgifter omfatter fast lønn, vikar lønn, ekstrahjelp, overtid, lønn til renhold og vedlikehold, evt
annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse.
Forskriften § 4 regulerer at kommunen skal gi et administrasjonspåslag på 4,3% av faktiske brutto
driftsutgifter, medberegnet pensjonspåslaget.
Grunnlaget man kommer frem til skal indeksreguleres med kommunal deflator for de siste to årene, jf
forskriften §10.
Foreldrebetaling og kostpenger skal trekkes fra ved beregning av tilskuddets sats.
Kommunen skal jf forskriften § 6 gi kapitaltilskudd til ikke-kommunale barnehager pr heltidsplass ut fra
barnehagebyggets byggeår. Tilskuddet skal beregnes etter satser beregnet at departementet.
For 2017 er satsen kr 8600 pr plass.
Forskriftens § 11 gir begrensninger i kommunens plikt til å gi tilskudd.
Ettersom at bygget hvor den ikke-kommunale barnehagen driftes eies av kommunen gjøres det et fratrekk
for kapitalkostnader kommunen har på bygget. Andre typer fratrekk kunne ha vært verdien av gratis
husleie eller husleie under markedsverdi. Trollskogen barnehage betaler ikke husleie, og så lengde det
ikke er fastsatt en husleie kan det ikke gjøres fratrekk i begrensninger i tilskuddet på bakgrunn av gratis
husleie.
Tilskuddssatsen skulle ha vært fastsatt innen 31.10. i året før tilskuddsåret. Her har kommunen ikke
overholdt sin plikt.
Beregnet tilskuddssats basert på gjennomsnittlig driftstilskudd i ordinær kommunal barnehage pr plass er
beregnet til:
Heltidsplass
Tilskuddsats drift, 0-2 år
Tilskuddsats drift, 3-6 år
Kapitaltilskudd
Beløp
206 064
98 649
8 600
Rådmannens innstilling:
1. Med bakgrunn i barnehageloven § 14 og forskrift om tildeling av tilskudd til privat barnehage
fastsettes tilskuddssatsen for 2017 slik:
Heltidsplass
Tilskuddsats drift, 0-2 år
Tilskuddsats drift, 3-6 år
Kapitaltilskudd
Kommunal
barnehage
206 064
98 649
8 600
Ikke – kommunal
barnehage
206 064
98 649
8 600
2. Det fastsettes en markedsverdi for husleie til Trollskogen barnehage for beregning av indirekte
kostnader for fremtidige tilskudd til Trollskogen barnehage.
Behandling i Formannskapet - 08.02.2017:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Tilrådning fra Formannskapet - 08.02.2017:
3. Med bakgrunn i barnehageloven § 14 og forskrift om tildeling av tilskudd til privat barnehage
fastsettes tilskuddssatsen for 2017 slik:
Heltidsplass
Tilskuddsats drift, 0-2 år
Tilskuddsats drift, 3-6 år
Kapitaltilskudd
Kommunal
barnehage
206 064
98 649
8 600
Ikke – kommunal
barnehage
206 064
98 649
8 600
4. Det fastsettes en markedsverdi for husleie til Trollskogen barnehage for beregning av indirekte
kostnader for fremtidige tilskudd til Trollskogen barnehage.
Ellen Beate Lundberg
rådmann
Balsfjord kommune
Saksframlegg
Dato 26.01.2017
Referanse
2017/118 Arkivkode:
Vår saksbehandler
Karin Friborg Berger tlf 77722050
Saksgang:
Utvalgssaksnummer
17/2
34/17
9/17
2/17
Utvalg
Levekårsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret
Kommunalt råd for eldre og mennesker med
nedsatt funksjonsevne
Møtedato
06.02.2017
08.02.2017
22.02.2017
20.02.2017
Endring av tidspunkt for måltider ved institusjonene
Vedlegg:
1 Søknad om tildeling av " Frie midler 2017 "
2 Tilsagnsbrev " frie midler 2017 "
Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det ble høsten 2016 fremmet spørsmål fra kommunestyrerepresentant vedrørende tidspunkt for
middagsservering i sykehjemmene og om det var sett på mulighet å endre tidspunkt for middagsservering.
Bakgrunn for spørsmålet er også tidsintervall mellom måltidene. Fra sykehjemmene er det
oppmerksomhet på at det ikke må gå for mange timer mellom måltidene.
Problemstillingen er videreformidlet til begge sykehjemmene og Balsfjord Bo- og servicesenter fremmet
søknad om Frie midler – en modell som fremmer fagutvikling i sykehjem og hjemmetjenester. Midlene
fordeles fra Tromsø som har denne rollen som fagutviklingssenter i Troms.
Balsfjord kommune fikk innvilget kr 30 000, men som det fremkommer i søknaden er det behov for
90 000 for å gjennomføre utredning og utprøving
Malangstun har også tatt opp til drøftinger endring av tidspunkt for middagsservering, men ikke søkt frie
midler.
Vurdering:
Ut fra beskrivelsen av gjennomføring av endringsarbeidet ved Balsfjord Bo- og servicesenter vurderer
rådmannen at det ville være hensiktsmessig med en periode for utprøving og tilrettelegge for en
implementering av endring av tider for måltidene. Dette gjennom prosjektet «Riktig mat til riktig tid?»
Det fokuseres også i media på at måltider ved sykehjem kan ha lange intervaller, samt at det er endring i
praksis hos de eldre i dag i forhold til år tilbake. Da var tidligere vanlig med middag midt på dagen, mens
det nå er mere vanlig å spise middag senere på dagen. Fra regjeringen er dette et fokusområde med
forventning om endret praksis som gir bedre ernæring til beboerne. Det er gjennom tilsyn og kartlegging
på nasjonalt nivå blitt dokumentert at mange eldre er underernært, spesielt i sykehjem. Balsfjord
kommune har rutiner som følges i forhold til ernæring både i sykehjem og den hjemmebaserte tjenesten,
dette som kvalitetssikring for å forebygge underernæring.
Balsfjord Bo- og servicesenter har ikke økonomiske rammer for å gjennomføre prosjektet som beskrevet.
På bakgrunn av at dette er et tiltak som er initiert og ønsket fra politisk nivå finner rådmannen det riktig å
forelegge saken til behandling. Det foreligger også et ønske fra pårørende å se på mulighet for endring.
Rådmannen ser en mulighet for å tilføre enheten beløpet som mangler i den planlagte utprøving og dette
gjennom bruk av disposisjonsfondet. Samtidig er det begrensede avsetninger tilgjengelig og rådmannen
finner det vanskelig å innstille på å bruke av fondet. Dette på bakgrunn av den økonomiske situasjon og
med de omstillingene kommunen skal gjennom.
Det oppfordres til at enheten gjennom fagutvikling og endringsarbeid undersøker ytterligere muligheter til
å søke eksterne midler.
Rådmannens innstilling:
På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon kan kommunestyret ikke tilføre økt budsjettramme til
enheten.
Saken tas til orientering
Behandling i Levekårsutvalget - 06.02.2017:
Levekårsutvalget v/Bjørn Dølvik Johansen fremmet følgende tilleggsforslag:
Levekårsutvalget tar rådmannens innstilling til orientering, men ønsker at rådmannen ser på
muligheten for å arbeide dette prosjektet inn i budsjettforslaget for 2018.
Votering
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Tilleggsforslaget fra Levekårsutvalget enstemmig vedtatt
Tilrådning fra Levekårsutvalget - 06.02.2017:
På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon kan kommunestyret ikke tilføre økt
budsjettramme til enheten.
Saken tas til orientering.
Levekårsutvalget tar rådmannens innstilling til orientering, men ønsker at rådmannen ser på
muligheten for å arbeide dette prosjektet inn i budsjettforslaget for 2018.
Behandling i Formannskapet - 08.02.2017:
Fellesforslag Frp, Sp og H v/Ole-Johan Rødvei fremmet følgende forslag:
Endringer i tidspunkt for måltider innføres.
Eventuelle kostnader tas fra disposisjonsfondet.
Ole-Johan Rødvei trekker Fellesforslaget fra Frp, Sp og H
H v/Ole-Johan Rødvei fremmet følgende tilleggsforslag etter første setning i rådmannens innstilling:
......men det forutsettes at det jobbes videre med saken.
Rådmannens innstilling 1. setning – enstemmig vedtatt
Tilleggsforslag fra H v/Ole-Johan Rødvei - enstemmig vedtatt
Tilrådning fra Formannskapet - 08.02.2017:
På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon kan kommunestyret ikke tilføre økt
budsjettramme til enheten, men det forutsettes at det jobbes videre med saken.
Ellen Beate Lundberg
rådmann
Karin Friborg Berger
kommunalsjef
Utviklingssenterfor sykehjem og hjemmetjenester
Troms
Buhcciidruovttuidja ruoktobålvalusaid
ovddidanguovddåS.
Cu-1ru1
RUITIsd
Søknadsskjema for søknad om tildeling av «Frie midler 2017»
A :
Ansvarlig(e) for prosjektet
Navn: Kristina Schneider
Adresse: Balsfjord bo og servicesenter
Postnummer: 9050 Storsteinnes
Telefon: 95105993
Telefaks:
E-adresse: kristina.schneidergbalsfjord.kommune.no
Avdeling/arbeidssted som prosjektet går ut fra:
Navn: Balsfjord bo- og servicesenter, Boavdelingen
Adresse:
Postnummer: 9050 Storsteirmes
Telefon: 77722260/61
Telefaks:
E-adresse: kristina.schneidergbalsfjord.kommune.no
Prosjektets tittel:
«Riktig mat til riktig tid?»
Beskriv prosjektets formål:
(Vis til hvilket satsningsområde prosjektet faller inn under)
Det jeg ønsker å oppnå med dette prosjektet er først og fremst økt fokus på ernæring
ved å la de ansatte delta i et ernæringsprosjekt. Prosjektet er inspirert av tidligere
prosjekter, da særlig prosjektet «FlexiDøgn» som ble gjennomført av USHT Troms.
Prosjektets formål er å se hvilke effekter det kan ha å flytte middagen og kveldsmaten
til et senere tidspunkt, samt å innføre et fjerde hovedmåltid (lunsj). Bakgrunnen for
dette er at måltidene på dagvakten er veldig tett, mens nattefasten er på over 15 timer
på det meste pr i dag. Det serveres også mye tørrkaker som ikke inneholder særlig
næring. Dette vil derfor også bli en del av prosjektet ved at en finner alternative
løsninger til tørrkakene.
Prosjektsøknad «Frie midler 2017» revidert 15.09.14
1
Utviklingssenterfor sykehjemog hjemmetjenester
Troms
#
i‘P>
D:
Buhcciidruovttuidja ruoktobålvalusaid
ovddidanguovddå§
Romsa
Lag en prosjektskisse med vektlegging på gjennomføringen av prosjektet
(Beskriv hvordan prosjektet er tenkt gjennomført. Skissen skal inneholde bakgrunn for
prosjektet, mål og målgruppe og plan for gjennomføring med tiltak. Dersom prosj ektet
har en særskilt prosjektskisse kan denne vedlegges.)
PROSJEKTETS FORMÅL
Prosjektet har som mål å gi beboerne en bedre ernæringsstatus ved at måltidene ikke er så
tette, og at middagen (som er det mest næringsrike måltidet) settes til et tidspunkt hvor
beboerne er mer sultne. Nattefasten er for lang og skal reduseres ved at kveldsmaten flyttes til
et senere tidspunkt. Endring av måltidene har også som mål å kunne gi bedre individuell pleie
da en kan bli mer fleksibel på når pasientene spiser (eksempelvis at de som ikke er sultne til
frokost kl 09 kan få senere kveldsmat (evt senkvelds) og frokost. Enkelte pasienter er sultne
på natten, og er da kanskje ikke sultne til den ordinære frokosten. De endelige tidspunktene
for måltidene settes i planleggingsfasen når personell fra avdelingen og kjøkkenet har
diskutert dette.
BAKGRUNN FOR PROSJEKTET
Flere sykehjem har endret tidspunktene for måltidene med gode resultater. Å servere
middagen kl 12-13 begynner å bli utdatert. Når flere andre steder får gode resultater av en så
liten endring, er det grunn for å forsøke å gjøre samme endringer på min avdeling. Vi har de
samme utfordringer med tanke på forebygging av underernæring som de andre sykehjemmene
hadde før endringen ble innført. At personalet får delta i et prosj ekt på avdelingen, og slik
være et forbilde for de andre avdelingene på sykehjemmet, kan gi en faglig «boost» for de
ansatte.
MÅL / MÅLGRUPPE
Prosjektet gjennomføres med tanke på at beboerne på sykehjemmet skal få en bedre
ernæringsstatus og mer fleksibel dag med tanke på aktiviteter. Målet er at færre beboere skal
regnes som underernærte, ut i fra MNA-score. Et annet mål er at det skal være mer rom for å
gi en individuell pleie (se eksempler nevnt i prosjektets formål).
GJENNOMFØRING
AV PROSJEKTET
Før prosjektet gjennomføres skal alle beboerne få en oppdatert ernæringsscreening som
omhandler blant annet veiing, utregning av BMI, fylle ut MNA-skj ema og beregne behov for
kalorier/protein/væske. Kostregistreringer utføres over minimum to dager for å angi daglig
inntak før prosjektet starter. Samme screening utføres etter at prosjektet er fullført. Det er
ønskelig å ha en noe økt bemanning i prosjektets gjennomføringsfase for å minske negativitet
Prosjektsøknad «Frie midler 2017» revidert 15.09.14
2
Utviklingssenterfor sykehjemog hjemmetjenester
Troms
Buhcciidruovttuidja ruoktobåtvalusaid
Romsa
41.'‘hovddidanguovddå
fra de ansatte. Dette er også begrunnet i at andre prosjekter har nevnt en utfordring i at
personalet er skeptiske til hvordan endringen påvirker deres arbeidshverdag. Prosjektet
evalueres gjennom sammenligning av ernæringsscreeninger, erfaringer gjort blant personalet
og tilbakemeldinger fra pasientene (kombinert kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode).
E:
Beskriv hvorfor prosjektet er viktig
(Beskriv egne erfaringer, og eventuelt kjennskap til lignende prosjekt. Det er positivt
med henvisning til litteratur/forskning på området).
Som fagsykepleier har jeg det faglige ansvaret for alle de 23 pasientene som bor i
avdelingen. Jeg ser at det er for tett mellom frokost, som serveres kl 09.00, og
middagen, som serveres kl 13.00. Ofte starter middagsserveringen enda tidligere.
Enkelte pasienter rekker ikke å bli sultne, slik at næringsinntaket ikke blir optimalt.
Andre pasienter er ikke sultne kl 09.00, og spiser da lite til frokosten (eksempelvis
spiser noen pasienter i løpet av natten, andre har aldri vært vant å spise kl 09, noen
pasienter har nedsatt matlyst på morgenen o.1.). Om frokosten serveres senere, blir
problemstillingen igjen at de ikke er sultne til middag. Dette hemmer også den
individuelle pleien. Det er gjort flere prosjekter som er likt dette, og som har gode
erfaringer, som blant annet:
Prosjektet «Flexidøgn» (USHT Troms) flyttet middagen for å gi en bedre
ernæringssituasjon, samt mer tid til aktiviteter på formiddagen. Erfaringene med
dette prosjektet var at den nye døgnrytmen var positiv for beboerne.
Prosjektet «Innføring av et 4.måltid i sykehjem» (USHT Hedmark og Stange
kommune) flyttet også middagen og innførte lunsj midt på dagen. Dette prosjektet
hadde også positive erfaringer.
Bjørkelia bokollektiv flyttet også middagen til senere på dagen. Resultatet var
bedre ernæringsresultater ved screening.
Abildsbø sykehjem flyttet middagen til kl 16.30 med resultater som bedre søvn og
mindre underernæring. De hadde også fokus på å legge litt ekstra til lunsjen, som
for eksempel omelett og andre lette varmretter som kunne lages på postkjøkkenet.
Bent Høie lanserte en «tiltakspakke» for en bedre eldreomsorg tidligere i år der et
at punktene var å flytte middagen.
Å flytte middagen er ingen ny tanke, det er vel utprøvd på mange sykehjem. De fleste plasser
har opprettholdt endringen da det har gitt positive utslag for beboerne. Det er derfor mange
gode tips å hente som kan lette planleggingen. Jeg ønsker å endre tidspunktene for måltidene
gjennom et prosjekt for å øke fokuset på ernæringsarbeid og i samme prosess føre til en
holdningsendring blant personalet. Om det gjøres som et prosjekt, som er godt planlagt og
forankret i ledergruppen og personalet, er sjansen større for å lykkes. En del av prosjektene
jeg har lest om, har nevnt utfordringer som blant annet endringsvegring i starten hos
Prosjektsøknad «Frie midler 2017» revidert 15.09.14
3
Utviklingssenterfor sykehjem og hjemmetjenester
Trorns
Buhcciidruovttuidja ruoktobalvalusaid
ovddidanguovdda§
\1suu7
Romsa
personalet. Dette er også en aktuell problemstilling for denne avdelingen, som gjør det desto
viktigere å ha planlagt prosjektet godt og gjort en del «research» på hvordan andre sykehjem
har løst dette.
Tidsplan for prosjektet (fra —til):
Planlegging (tidsperiode): Januar —februar 2017 (eventuelt mars 2017). En
arbeidsgruppe bestående av personale fra kjøkkenet og avdelingen har jevnlige
møter for å diskutere de mest hensiktsmessige tidspunktene for måltidene. Den
første ernæringsscreeningen utføres i løpet av de to siste ukene i februar.
Gjennomføring (tidsperiode): Mars (eventuelt april) —juni 2017. Siste
ernæringsscreening utføres i løpet av de to siste ukene i juni.
Avslutning (tidsperiode): Prosjektet evaluering skal være avsluttet senest innen
utgangen av uke 25.
Finansieringsplan
Egne midler/egen innsats er vurdert til:
kr 40.000
Søkes fra USHT:
kr _50.000
Søkes dekket av andre:
kr 0
Total kostnadsramme:
kr 90.000
Planla te driftsut ifter:
Utgifter:
Økt bemanning på kveld (5 timer
pr dag i tre mnd).
Kjøkkenressurser?
Nytt utstyr til postkjøkken
(kasseroller, stekepanner o.1.)
Sum
60.000
20.000
10.000
Sum totalt: 90.000
Hvordan skal prosjektet bli en del av enhetens daglige arbeid?
Prosjektet blir utført på avdelingen, av personalet på avdelingen og vil slik bli en del
av det daglige arbeidet.
Prosjektsøknad «Frie midler 2017» revidert 15.09.14
4
Utviklingssenterfor sykehjemog hjemmetjenester
Troms
Buhcciidruovttuidja ruoktohälvalusaid
ovddidanguovddå
Romsa
Hvem har faglig veiledningsansvar
på prosjektet (fagperson)?
Navn: Kristina Schneider
Yrkestittel: Fagsykepleier/Geriatrisk sykepleier
Arbeidssted: Balsfjord bo- og servicesenter, Boavdelingen.
Etiske vurderinger relatert til prosjektet:
Det er ikke gjort noen etiske vurderinger relatert til prosjektet.
Hvordan skal evaluering av prosjektet foregå?
Fagsykepleier går gjennom ernæringsscreeninger som er gjort og ser på hvordan
utfallet har endret seg. Fagsykepleier koordinerer med de andre ansatte om innhenting
av pasientenes synspunkter på endringer. De ansatte gis rom å komme med sine
innspill. Alt dette sammenfattes i en rapport/oppsummering av prosj ektet.
Hvordan tenkes resultatene av prosjektet publisert/gjort
kjent?
Resultater kan gjøres kjent i lokalavisen og på kommunens hjemmeside slik at andre
kan lese om våre erfaringer. Eventuelt fagtidskrifter? Resultatene gjøres kjent for alle
ansatte på sykehjemmet.
Uttalelse fra leder:
De ansatte har på et tidligere gruppemøte luftet tanken på å ha et slikt prosj ekt i avdelingen. Det
er et ønske fra kommuneadministrasjonen, samt ledelsen på sykehjemmet, å flytte tidspunktene
for måltidene for å se om vi også her kan få positive erfaringer for både de ansatte og
pasientene.
Jeanette Karlsen Skogeng
Beskriv tanker om videreforing av prosjektet?
Det er ønskelig å gjøre permanente endringer på måltidstidspunktene. Prosjektet vil
hjelpe oss å finne den mest ideelle hverdagen med tanke på måltider. Det er også
ønskelig å innføre samme endringer på de resterende avdelingene.
Prosjektsøknad «Frie midler 2017» revidert 15.09.14
5
Utviklingssenterfor sykehjemog hjemmetjenester
Troms
Buhcciidruovttuidja ruoktobålvalusaid
ovddidanguovddaS
Romsa
Sted: Storsteinnes
Dato: 15.11.16
Kristina Schneider
Fagsykepleier Balsfjord bo- og servicesenter
Jeanette Karlsen Skogeng
Enhetsleder Balsfjord bo- og servicesenter
signatur søker/søkere
Prosjektsøknad «Frie midler 2017» revidert 15.09.14
6
ti
InvildiNssenterfor
sykehjenog hjemmetienestes
USHT Troms
Balsfjord kommune
Balsfjord bo og servicesenter, Boavd.
v. Kristina Schneider
9050 Storsteinnes
Deres ref
Vår ref
Saksbehandler:
May Iren Bendiksen
Dato
07.12.16
TILSAGNSBREV - "FRIE MIDLER" 2017 fra Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester, USHT Troms
USHT Troms tildeler «Frie midler» som økonomisk støtte til fag- og utviklingsprosjekt i praksis.
Prosjektene skal ha som mål å fremme faglig utvikling som bidrar til økt kvalitet på behandlings-,
omsorgs- og pleie tilbudet til brukere i hjemmetjeneste og sykehjem i Troms. Størrelsen på tildelte
midler avhenger av årlige tildelinger fra Helsedirektoratet og øvrige tilgjengelige ressurser.
Utviklingssentrene har som oppdrag å bidra til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem
gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning og implementering av ny kunnskap/nye
løsninger ut fra nasjonale satsingsområder og lokale behov til kommunene i fylket.
USHT har i oppgave å være pådriver for:
at kunnskapsbasert praksis skal være en kjerneoppgave
at bruker- og pårørende tas aktivt med i prosessene
at man via ulike metoder og verktøy utvikler et lærende miljø
Vedtak om tildeling - vilkår
USHT Troms har vurdert deres søknad. USHT Troms gir tilsagn for 2017 som følger:
Beløp: kr. 30 000 Prosjektets tittel: «Riktig mat til riktig tid?»
Tildelingen følger budsjettåret.
Den som mottar støtte forplikter seg til å formidle erfaringer og kunnskaper fra prosjektet til
det øvrige personalet på egen avdeling/institusjon. Publisering for øvrig skal være beskrevet i
prosjektsøknaden. Prosjekt som er gjennomført med økonomisk støtte fra "Frie midler" kan
bli forespurt om presentasjon på Vårkonferanse eller Vinterlyskonferansen året etter at
prosj ektet er avsluttet.
Årsaken til at søknaden evt. kun er delvis iimvilget, er at samlet søknadsbeløp for mottatte
søknader langt overstiger den økonomiske rammen som USHT har til disposisjon til Frie
midler 2017.
Tilskuddet er gitt ut fra formålet med Frie midler, samt tildelingskriterier som er vedtatt av
Fag- og samarbeidsrådet for USHT Troms. Prosjektmidlene skal dekke utgifter til innleie av
vikar, eventuelle reiser og øvrige driftsmidler i forbindelse med gjennomføringen av
prosj ektet.
Klagerett
I henhold til Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) kapittel 6 kan
det klages på vedtaket. Eventuell klage skal sendes USHT Troms. Klagefrist er tre uker fra
det tidspunkt tilskuddsmottaker har mottatt dette brevet.
Utbetaling og krav til bekreftelse
Tildelte midler blir overført til den enkelte institusjon/avdeling medio september 2017.
Enheten forskutterer for løpende utgifter fram til da.
Vedlagte bekreftelse på at du/dere tar i mot tildelingen av "Frie midler 2017" med de vilkår
som gjelder, sendes til USHT innen 10. januar 2017.
Rapportering og rapporteringsfrist
USHT ber om at det blir rapportert hvordan tildelte midler er benyttet. Det rapporteres på
særskilte rapporteringsskjema som blir lagt ut på USHT Troms sin nettside:
www.tromso.kommune.no/usht-troms
Rapport om prosjektet sendes USHT innen 31.12.17.
Regnskapsrapportering
Det skal føres separat regnskap for tilskuddet. Krav om revisorbekreftet regnskap bortfaller
når tilskuddet er mindre enn kr 100.000.Prosjektkurs
USHT tilbyr kursene "Å arbeide prosjektorientert"
fått innvilget Frie midler.
og "Å avslutte prosj ekt" til søkere som har
Kurset "Å arbeide prosjektorientert" avholdes 26. januar 2017 i Tromsø. Hvert prosj ekt
tilbys gratis deltagelse for tre personer, to prosjektmedarbeidere samt nærmeste leder. USHT
dekker reise og en overnatting for de som bor utenfor Tromsø kommune. Påmelding, se eget
vedlegg.
Med vennlig hilsen
Toril Billow og May Iren Bendiksen
Ledere USHT Troms
Vedlegg: Program og påmelding til kurs 26. januar 2017
Bekreftelse på mottak av tilskudd
Kopi:
Enhetsleder Kroken sykehjem, Jan Erik Risvik
Enhetsleder Nordøya hjemmetjeneste, Bodil Skotnes
Enhetsleder Kvaløya hjemmetjeneste, Roar Evjen
Balsfjord kommune
Saksframlegg
Dato 18.01.2017
Referanse
Arkivkode:
2012/454 611
Vår saksbehandler
Ylva Sneve, tlf 77722042
Saksgang:
Utvalgssaksnummer Utvalg
41/17
Formannskapet
10/17
Kommunestyret
Møtedato
08.02.2017
22.02.2017
Salg av kommunal eiendom gnr 47 bnr 214 på Storsteinnes
Vedlagte dokument:
1
Kjøp av tomt 47/214
Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt):
Refereres ikke
Saksopplysninger:
Administrasjonen har mottatt en henvendelse fra J. Nysted eiendom AS med ønske om å kjøpe
eiendommen gnr/bnr 47/214. Intensjonen med kjøpet er å rive bygningsmassen på eiendommen
(Storsteinnes barnehage), gjøre en reguleringsendring til boligformål og bygge boenheter med utleiedel.
Fakta om eiendommen
Gnr/bnr
Adresse
Størrelse
Arealformål
Bebygd
:
:
:
:
:
47/214
Barnehageveien 2
4254,9 m2
Offentlig bebyggelse
Ja
Figur 1: Eiendommen som ønskes kjøpt
Figur 2: Eiendommen vist i reguleringsplanen
Reglement for avhending av fast eiendom og andre eiendeler
Balsfjord kommunestyre vedtok i møte den 19.12.2016, sak 140/16, reglement for avhending av fast
eiendom og andre eiendeler i Balsfjord kommune. Relevant for denne saken er følgende bestemmelser:
3.2.4 Avhending av bebygd/ubebygd eiendom ifm realisering av tiltak i kommunens egen
eiendomsstrategi
I og med vedtatt Eiendomsstrategi 2017-2027, som skal rulleres hvert 4. år, foreligger grunnlag
for at kommunen vurderer avhending av eiendommer etter eget initiativ. Avhending av
eiendommer skal da skje i hht mål og strategier og de behov kommunen har. Slik avhending vil
kunne være i kombinasjon med offentlig/privat samarbeid. Kunngjøringsprinsippet skal følges,
men avgjørelse foretas etter forhandlinger med tilbyder(e).
Fremforhandlet kontrakt skal godkjennes av formannskapet.
Eiendomsstrategi 2017-2027
Balsfjord kommunestyre vedtok i sak 106/16 den 26.10.2016 eiendomsstrategi 2017/2027.
Eiendomsstrategien er et styringsdokument som skal legges til grunn for kommunens videre planer og
forvaltning av eiendomsmassen.
Punkt 5.m. i kommunestyrets vedtak omhandler gnr/bnr 47/214.
Bygg og eiendommen gml. Storsteinnes barnehage (G/bnr. 47/214) selges til boligformål - som et
ledd i å møte boligbehovet og å arbeide med målsettingen om økt tilflytting. Det skal knyttes
forutsetninger til salget som hensiktsmessig utnyttelse av tomten, bygging av boenheter med
utleiedel samt tilbakekjøpsrett etter en frist på 2 år fra salgstidspunktet, dersom planene av kjøper
ikke er realisert. Inntektene av salget skal avsettes på disposisjonsfond og skal disponeres til
eiendomsformål.
Videre sier punkt 5.h. i samme vedtak:
Hvert enkelt tiltak/prosjekt i punktene over fremlegges for endelig godkjenning og finansiering.
Vurdering:
Reglementet for avhending av fast eiendom og andre eiendeler gir rom for å unnlate verditaksering
dersom man har tilstrekkelig opplysninger om prisnivået i kommunen. Rådmannen vurderer det dithen at
det ikke er tilfelle i denne saken, og anbefaler at det tas takst på eiendommen.
Det er positivt at det tas initiativ til utvikling av gnr/bnr 47/214 i tråd med vedtatt eiendomsstrategi. Ved
en utlysning av kommunal eiendom til salgs sikres også innsyn og likebehandling.
Kommunestyrets vedtak, punkt 5.m. referert ovenfor stiller ikke krav til hvorvidt eksisterende
bygningsmasse på eiendommen skal rives. For best mulig utnyttelse av tomta forutsettes det imidlertid at
eksisterende bygningsmasse rives. Videre har eiendommen i dag arealformål «offentlig bebyggelse»,
dette medfører at eiendommen må reguleres om til boligformål.
Rådmannens innstilling:
Balsfjord formannskap avhender eiendommen gnr 47 bnr 214 i tråd med vedtatt eiendomsstrategi
2017-2020. Det skal foretas verditakst, og salg kunngjøres på kommunens nettside samt i offentlig
media. Bud må også inneholde budgivers plan for anvendelse av eiendommen.
Kostnader ved forberedelse av salg (takst, annonsering, m.m.) dekkes inn av salgsinntektene.
Etter budfrist legges saken på nytt frem i Formannskapet for endelig avgjørelse om salg og
betingelser for salg i tråd med pkt 3.2.4 i reglement for avhending av fast eiendom og andre
eiendeler.
Vedtaket er fattet i tråd med reglement for avhending av fast eiendom og andre eiendeler i
Balsfjord kommune vedtatt av Balsfjord kommunestyre i sak 140/16 den 19.12.2016.
Behandling i Formannskapet - 08.02.2017:
Ap v/Gunda Johansen foreslår følgende:
Eiendommen 47/214 legges ut til salgs på kommunens hjemmeside med forbehold om
kommunestyrets godkjenning.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Ap v/Gunda Johansens forslag enstemmig vedtatt
Tilrådning fra Formannskapet - 08.02.2017:
Balsfjord formannskap avhender eiendommen gnr 47 bnr 214 i tråd med vedtatt eiendomsstrategi
2017-2020. Det skal foretas verditakst, og salg kunngjøres på kommunens nettside samt i offentlig
media. Bud må også inneholde budgivers plan for anvendelse av eiendommen.
Eiendommen 47/214 legges ut til salgs på kommunens hjemmeside med forbehold om
kommunestyrets godkjenning.
Kostnader ved forberedelse av salg (takst, annonsering, m.m.) dekkes inn av salgsinntektene.
Etter budfrist legges saken på nytt frem i Formannskapet for endelig avgjørelse om salg og
betingelser for salg i tråd med pkt 3.2.4 i reglement for avhending av fast eiendom og andre
eiendeler.
Vedtaket er fattet i tråd med reglement for avhending av fast eiendom og andre eiendeler i
Balsfjord kommune vedtatt av Balsfjord kommunestyre i sak 140/16 den 19.12.2016.
Ellen Beate Lundberg
rådmann
Ylva Sneve
enhetsleder
28.10.16
J. NYSTED EIENDOM AS
9050 STORSTEINNES
BALSFJORD KOMMUNE
9050 STORTEINNES
KJØP AV TOMT 47/214 (barnehagetomta)
Viser til kommunestyrevedtak i møte den 26.10.16 vedrørende eiendomsstrategi.
Vi ønsker å kjøpe eiendom 47/214 ca 4,2 mål (barnehage tomta) hos Balsfjord kommune.
Eiendommen er i dag regulert til offentlig formål.
Vi har følgende plan for eiendommen:
*Rive den gamle barnehagen for egen regning
*Regulere om eiendommen til boligformål
*Bygge boenheter med utleiedel og utnytte tomten maksimalt
*Få god sammenheng mellom Strandveienpark og eiendom 47/214
Ønsker at kommunen vurderer pris for eiendommen slik at det kan la seg realisere for privat
utbygger, som ønsker å bidra til økt boligbygging og dermed møte kommunens behov.
Med vennlig hilsen
Jan Nysted
Balsfjord kommune
Saksframlegg
Dato 12.01.2017
Referanse
Arkivkode:
2016/710 K11
Vår saksbehandler
Einar Nøstvik Guleng, tlf 77722033
Saksgang:
Utvalgssaksnummer Utvalg
11/17
Kommunestyret
Møtedato
22.02.2017
Ny friluftskartlegging i Balsfjord kommune
Vedlagte dokument:
Oversiktskart over friluftskartleggingen i Balsfjord kommune
Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt):
Journalposter
I 26.05.2016 Merknader til kartlegging av
friluftsområder Balsfjord Kommune høringsdokument 1 og 2
I 31.05.2016 Innspill - kartlegging og verdsetting av
friluftslivområder i Balsfjord kommune
Sagelvvatn Utmarkslag v/leder Hans
Arnulf Haug
Hugo Løvli
Saksopplysninger:
Bakgrunn
Balsfjord har unike friluftslivsområder som er kommunens største ressurs for aktivitet og rekreasjon. For
å sikre friluftslivsmulighetene, er det avgjørende å ha kartfestet og verdsatt arealene. Med bakgrunn i
dette pågår det en omfattende kartlegging av friluftsområder landets alle kommuner, der Miljødirektoratet
er hovedansvarlig. I Troms har Troms Fylkeskommune bedt kommunene med på et kartleggingsprosjekt.
Samtlige kommuner har meldt sin interesse, og arbeidet er ferdig i flere kommuner. I Balsfjord er arbeidet
med kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder nå også ferdigstilt, og fylkeskommunen bearbeider
datagrunnlaget for innføring i Miljødirektoratets nettbaserte karttjeneste Naturbase.
Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder er en faglig basert kartlegging og verdisetting av
friluftslivets arealer, basert på Miljødirektoratet sin veileder Kartlegging og verdisetting av
friluftsområder, M98. Målet med kartleggingen er å få kartlagt, verdsatt og prioritert arealer for friluftsliv
i kommunen, og sikre god tilgang på relevant friluftslivsinformasjon både for kommunens eget arbeide og
for eksterne parter. Kartleggingene gir et svært godt verktøy for å vurdere friluftslivsinteressene i arealog dispensasjonssaker og i andre relevante sammenhenger. Kartleggingen vil måtte avveies mot andre
interesser i kommunens planarbeid, enkeltsaksbehandling, og andre politiske prosesser. I saken foreslås
det hvordan friluftskartleggingen skal komme til anvendelse i den kommunale saksbehandlingen
Innholdet i kartleggingen
Områdene er avgrenset i kart og kategorisert etter type bruk. Deretter er arealene verdsatt, og det gitt en
egen beskrivelse for hvert av områdene som klargjør kvaliteter og hvordan de brukes. Metodikken gjør
kartleggingen etterprøvbar og vurderingene er synlige for de som skal bruke kartleggingen. Bruk av en
enhetlig metodikk sikrer at resultatet blir mest mulig representativt for dagens friluftslivsbruk.
Områdene er verdsatt fra C (registrert friluftsområde), B (viktig friluftsområde) til A (svært viktig
friluftsområde), hvor A er kommunens «indrefileter». Verdien er vurdert med hjelp av et sett med
verdisettingskriterier og en endelig vurdering av verdi er gjort utfra disse verdisettingskriteriene. I
Balsfjord er det avgrenset 107 små og store friluftslivsområder, hvorav 42 A-områder, 32 B-områder og
33 C-områder. I tillegg til verdien har hvert område blitt gitt en områdetype som forklarer områdets
hovedsakelige bruk. Områdetypen, verdien og verdisettingskriteriene vil bli presentert sammen med
omfattende områdebeskrivelser med relevant informasjon om områdets friluftslivsbruk.
Prosess
Arbeidet er gjort i nært samarbeid med kommunen og relevante frivillige lag- og foreninger. Maja
Sjöskog Kvalvik i Ishavskysten friluftsråd som har vært prosjektleder, og har hatt ansvar for
koordinering, informasjonsinnsamling og sammenstilling av data. I Balsfjord har arbeidsgruppen bestått
av Gunnar Kvaal (rådgiver), Arvid Pedersen (Indre Balsfjord jeger- og fiskeforening), Helmer
Hemmingsen (Balsfjord og omegn turlag) og Svein Pedersen (Balsfjord og omegn turlag). Mange andre
har vært involvert, både kommuneansatte og ressurspersoner fra frivillige lag og foreninger. De aller
fleste idrettslag, utviklingslag, grunneierlag og andre relevante organisasjoner har gitt innspill til sine
områder. Kommunens skoler og barnehager har blitt kontaktet og de aller fleste har gitt innspill på
friluftsområder de bruker. I tillegg er en relevant informasjon fra en rekke skriftlige og digitale kilder blitt
inkludert, fra turbøker, konsekvensutredninger, kommunedelplaner, eksisterende kartlegginger samt
digitale informasjonsbaser på nett over ulike friluftslivstemaer.
Kartleggingen har vært ute på høring, og anses som ferdig kvalitetssikret. Kartleggingen vil innen kort
legges ut på Miljødirektoratets digitale karttjeneste Naturbase.no.
Vurdering:
Anvendelse i kommunal saksbehandling
Friluftslivskartleggingen gir kommunen et godt verktøy for å vurdere friluftslivsinteressene i areal- og
dispensasjonssaker og i andre relevante sammenhenger. Sammen med andre temakartlegginger gir dette
god oversikt over viktige ressurser i kommunen. Dette er en rent faglig kartlegging, hvor det ikke er tatt
hensyn til andre interesser, administrative forhold eller planer. Avveiningen mot andre interesser må
gjøres i kommunens planarbeid, enkeltsaksbehandling, og andre politiske prosesser.
I forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel etter ny plan og bygningslov skal
friluftskartleggingen bil vurdert i forhold til andre interesser med tanke på behov for eventuelt planmessig
prioritering og sikring av verdifulle friluftsområder. Det kan også være aktuelt å synliggjøre verdifulle
friluftsområder som hensynssone i plankartet - det vil si områder hvor friluftsinteressene skal tas hensyn
til i detaljplanlegging og enkeltsaksbehandling. Kartleggingen vil utover dette være likestilt andre
interesser og må avveies i den enkelte sak. Friluftkartleggingens funksjon vil dermed være et rent
faktagrunnlag som grunnlag for beslutninger om arealdisponering.
Høyt score på kartleggingen vil ikke nødvendigvis tilsi at utbygging ikke kan finne sted, men at hensynet
til friluftslivet og evt. avbøtende tiltak i denne forbindelse skal være vurdert og begrunnet i saken mht.
prioritering og valg av løsninger. I områdebeskrivelsene er det redegjort for hvilke delområder som er
viktige for friluftslivets verdi, og dermed gis mulighet å vurdere evt avbøtende tiltak hvis inngrep må
gjennomføres i det aktuelle delområdet. Det er anbefalt at utsjekk av friluftskartleggingen inngår som del
av de ordinære rutine ved oppstart av plan og byggesaksarbeid, og ved behandling av
dispensasjonssøknader, planprogram og konsekvensutredninger.
For at kartleggingen skal kunne bli et aktivt verktøy i arealforvaltningen, gjøres den tilgjengelig internt og
eksternt som del av kommunes digitale webkartløsning der det finnes en slik, i tillegg til naturbase.no.
Revidering av førstegangskartleggingen
Dette er en førstegangskartlegging og informasjonen vil bli utdatert i takt med at bruken av
friluftslivsområdene endres. For at kartleggingen skal opprettholde høy presisjon og kvalitet, bør det
legges opp til en løpende revisjon. Oppdatering av datasettet bør fastsettes som del av det innledende
arbeidet med rullering av arealplanen, noe som vil sikre en fast oppdatering av kunnskapsgrunnlaget.
Ansvaret for revideringen bør avklares. I tillegg vil det være mulig å gjøre mindre oppdateringer
fortløpende dersom direkte feil eller mangler oppdages. Her bør det utnevnes en eller flere personer som
kan ta inn løpende innspill, for å inkludere disse fortløpende eller i kommende revidering. For mindre
kommuner med relativt lav befolkningstetthet vil en slik revidering/gjennomgang kreve lite ressurser (ca.
en arbeidsdag for en begrenset arbeidsgruppe, jf. erfaringer fra Hamarøy kommunes revidering våren
2012 og tilsvarende i Meløy kommune vinteren 2013). Tiden det tar vil være avhengig av hvor mye som
er blitt løpende oppdatert/samlet inn siden opprinnelig kartlegging og verdsetting.
Konklusjon og anbefaling
Det anbefales at friluftskartleggingen tas i bruk aktivt i den kommunale saksbehandlingen gjennom
følgende tiltak:
-
Hvis det er teknisk mulig gjøres kartleggingen tilgjengelig via kommunens digitale kartløsning.
-
Det etableres saksbehandlingsrutiner som sikrer at kartleggingen på et tidlig stadium tas inn som
del av beslutningsgrunnlaget, og at det i alle saker som berører friluftsinteresser skal redegjøres
for hvordan interessene blir berørt og hvilke prioriteringer som er foretatt mht. friluftsinteressene
ved valg av løsninger.
-
Kartleggingen bør ligge til grunn ved kommende revisjon av kommunedelplanens arealdel og
utformingen av denne. Herunder bør det vurderes mulig bruk av hensynssoner og bestemmelser,
hvilke områder som prioriteres avsatt til friluftsformål mm.
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret tar arbeidet med friluftskartleggingen til orientering.
2. Bruk av friluftskartleggingen som informasjonsgrunnlag skal innarbeides i kommunens interne
saksbehandlingsrutiner, hvis dette er teknisk mulig. Da kartleggingen er rent faglig fundert,
uten avveiing mot øvrige arealinteresser, forutsettes det at slik avveining foretas gjennom
kommunens planlegging og enkeltsaksbehandling.
3. For saker som berører områder med verdi for friluftslivet skal det redegjøres for hvordan
interessene vil bli berørt og hvordan dette er vurdert og prioritert ved valg av løsninger.
4. Friluftskartleggingen skal holdes løpende oppdatert, og skal i forbindelse med revisjon av
kommuneplanens arealdel revideres, og benyttes som faktagrunnlag.
Ellen Beate Lundberg
rådmann
Einar Nøstvik Guleng
kommunalsjef
Balsfjord kommune
Saksframlegg
Dato 11.02.2017
Referanse
Arkivkode:
2014/869 X63
Vår saksbehandler
Karin Friborg Berger, tlf 77722050
Saksgang:
Utvalgssaksnummer Utvalg
12/17
Kommunestyret
Møtedato
22.02.2017
Samlokalisering av NAV - kontorene for Storfjord og Balsfjord kontorsted Nordkjosbotn
Vedlagte dokument:
1. Innstilling NAV Balsfjord og NAV Storfjord fra ansatte
2. Rapport forprosjekt interkommunalt NAV-kontor Balsfjord - Storfjord
Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt):
Journalposter
S
11.02.2017
S
18.05.2016
U
06.06.2016
U
07.11.2016
S
12.12.2016
I
13.12.2016
U
22.12.2016
Samlokalisering av NAV - kontorene for
Storfjord og Balsfjord - kontorsted
Nordkjosbotn
Orienteringssak - Interkommunalt
samarbeid mellom NAV Storfjord og
NAV Balsfjord
Særutskrift: Orienteringssak Interkommunalt samarbeid mellom NAV
Storfjord og NAV Balsfjord
Søknad om utviklings- og
innovasjonsmidler - felles NAV kontor
Interkommunalt samarbeid mellom NAV
Storfjord og NAV Balsfjord
NAV Balsfjord Driftsavtale økonomirutiner 2 halvår 2016
Særutskrift: Interkommunalt samarbeid
mellom NAV Storfjord og NAV Balsfjord
Kommunalsjef Karin F. Berger
Fylkesmannen i Troms
NAV Balsfjord
Rådmannen v/Karin Friborg Berger - for
videre oppfølging
Saksopplysninger:
Formannskapene i Balsfjord og Storfjord godkjente i mai 2016 at det skulle igangsettes et forprosjekt som
skulle utrede NAV-samarbeid mellom Balsfjord og Storfjord, ev. et felles NAV-kontor for kommunene. I
perioden 1. juni 2016 til 20. januar 2017 gjennomførte partnerskapene i begge kommuner et forprosjekt
for å utrede saken. Prosjekteier var NAV Troms, Balsfjord kommune og Storfjord kommune.
Styringsgruppa til forprosjektet bestod av fylkesdirektør NAV Troms, rådmennene fra begge kommuner,
prosjektleder (NAV-leder) og plasstillitsvalgte fra begge kontor. Prosjektgruppa var satt sammen av
medarbeidere fra begge kontor, prosjektleder og prosessveiledere fra NAV Troms. I sammenheng med at
NAV-leder i Balsfjord hadde sagt opp sin stilling, og igangsetting av forprosjektet, ble det besluttet en
prøveordning med felles leder for kontorene i perioden juni 2016 og foreløpig ut juni 2017.
Bakgrunn for utredning av samarbeid mellom NAV Balsfjord og NAV Storfjord
Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg konkluderte i 2014 med at NAV-reformen fra 2006 ikke hadde svart
til forventningene. Konklusjonen var at NAV ved omstilling til større enheter kan skape bedre
rammebetingelser for utvikling av tjenestetilbudet. Ekspertutvalgets innstilling lå til grunn for
Stortingsmelding 33 «NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet» som kom våren 2016.
NAV-meldinga slo fast at NAV ikke har klart å oppnå hovedmålet med reformen – å få flere i arbeid.
Virkemidler og organisering har ikke vært rigget for å møte et endret utfordringsbilde i hele landet:
flere som mottar trygdeytelser – økning i yngre aldersgrupper
flere innvandrere med svake grunnleggende ferdigheter og språkutfordringer
stadig færre arbeidsplasser for ufaglærte – et arbeidsmarked i endring
lav gjennomføring av videregående opplæring
mangel på arbeidskraft innen visse yrker, samtidig med økende ledighet (strukturledighet)
Regjeringas svar på utfordringsbildet er omstilling til større kompetansemiljø og færre kontor med økt
myndighet og lokalt handlingsrom. Kravene til ledelse og kompetanse skjerpes, og det stilles krav om at
etaten forbedrer resultatene og øker produktiviteten i oppgaveløsningen.
17. november 2016 ble NAV-meldinga behandlet i Stortinget. Det ble fattet vedtak der regjeringen bes
sørge for en sammenslåing til færre og større NAV-kontor. Regjeringen skal også sørge for at det enkelte
NAV-kontor får økt handlefrihet og myndighet, og at man forsterker arbeidet med økt vekt på styring
gjennom oppnådde resultater og mindre detaljstyring på virkemidler og aktiviteter.
Prosjektgruppa i Balsfjord-Storfjord-utredninga har vurdert to modeller for organisering av fremtidig
oppgaveløsning. Den første modellen er en totalt samordnet tjenesteproduksjon, og den andre modellen er
oppgavefordeling mellom 2 lokasjoner. Sistnevnte løsning ble ikke fremmet som forslag til
styringsgruppa pga. at løsningen ble vurdert som uhensiktsmessig. Prosjektgruppas vurdering var at
modellen innebar en for stor risiko for dårligere resultater og produktivitet enn med dagens kontorløsning.
Det endelige løsningsforslaget som prosjektgruppa fremmet til styringsgruppa, var en totalt samordnet
tjenesteproduksjon lokalisert på Nordkjosbotn. Modellen kan åpne for kontordager på Hatteng for å
ivareta enkelte kommunale tjenester i NAV-kontoret.
Dagens leiekontrakter for begge kontor løper til 2023. Modellen forutsetter derfor at NAV løses fra
leiekontrakten i Balsfjord og Storfjord på et tidligere tidspunkt. Storfjord kommune må da vurdere om det
foreligger alternative anvendelser for lokalene som blir ledige etter at NAV-kontoret flytter ut.
Avklaringer rundt eksisterende leiekontrakter, og eventuell forhandling om ny leiekontrakt for lokalene i
Nordkjosbotn må gjennomføres før hovedprosjektet settes i gang. Modellen forutsetter felles ledelse med
kontorsted Nordkjosbotn.
Prosjektgruppa anbefaler en strategisk retning for det nye NAV-kontoret:
1.
Rykke nærmere arbeidsmarkedet og arbeidsgivere
2.
Større lokal frihet til å tilpasse tjenester til brukerens behov
3.
Mindre styring og mer ledelse
4.
Økt oppmerksomhet på brukeren, ikke på system
5.
Sikre kunnskapsbaserte tjenester og kompetanse i møte med brukere
Vurdering:
Forprosjektet viser en konklusjon med full sammenslåing, felles ledelse og samlokalisering av NAV
kontoret i Nordkjosbotn. Rapporten fra prosjektgruppa gjør rede for bakgrunn, alternative løsninger,
mulige fordeler, ulemper og risiko knyttet til en ny kontorløsning, samt den endelige anbefalingen fra
prosjektgruppa. Rådmennene i begge kommuner har gjennom forprosjektet vært godt orientert og
deltakende gjennom styringsgruppemøter.
Fra rådmannen i både Balsfjord og Storfjord har det vært gitt informasjon til politisk nivå underveis.
Utredningsarbeidet gjennom denne prosessen vurderes til å være grundig gjennomført og samtlige ansatte
har vært deltakende i prosessen. Dette vurderes som en styrke i forprosjektet også sett i forhold til de
endringer som ansatte vil få når det gjelder arbeidssted dersom sammenslåing blir vedtatt.
Rådmannen ser også at det endringsarbeidet som det fra nasjonalt nivå pekes på, er belyst i rapporten,
dette både i forhold til kontorenes størrelse, kompetanse og satsningsområder. Forprosjektet har tatt inn i
sitt arbeid Stortingsmelding 33, denne er også retningsgivende i det videre arbeidet som NAV skal ha som
sitt fokusområde. Et styrket kontor med tverrfaglig kompetanse og flere ansatte vil gi et bedre og
tilrettelagt tilbud til innbyggerne i begge kommunene. Det legges også i Stortingsmeldingen opp til
oppsøkende virksomhet og at teknologiske løsninger skal bidra til smidig samhandling og gode løsninger
for brukerne.
Rådmannen vil anbefale at forprosjektets konklusjon blir fulgt og at det iverksettes arbeid med etablering
av felles kontor i Nordkjosbotn. Balsfjord kommune eier lokalene som NAV kontoret tenkes etablert i, og
det må i gjennomføringsprosjektet ivaretas flytteprosess og avvikling av dagens leieforhold. I det videre
arbeidet opprettholdes styringsgruppe med tillitsvalgte, rådmenn fra kommunal side, samt fylkesleder i
NAV Troms og prosjektleder.
Rådmannen anbefaler at felles NAV-kontor driftes etter Vertskommunemodellen (Kommunelovens § 28
– 1 b) og at det i gjennomføringsprosjektet legges frem avtale til behandling i begge kommunene, dette
gjeldende for kommunens ansvarsområde etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen.
Det ble sendt søknad til Fylkesmannen på hovedprosjektmidler, men søknaden ble ikke imøtekommet.
Rådmannen har ikke klart for seg, hva som vil påløpe av utgifter i forbindelse med gjennomføringen og
etableringen av felles NAV kontor, men det legges til grunn at inventar og utstyr i stor grad kan
gjenbrukes. I og med at lokalene ikke ferdigstilles før i 2018 vil rådmannen komme tilbake med endelig
kostnadsoversikt som må ivaretas særskilt i kommunene. Som en del av dette er avklaring om eventuell
tomgangsleie for dagens lokaler i begge kommunene, samt en revidering av partnerskapsavtalene. Ut fra
det pågående arbeidet med etablering av felles NAV kontor er det fra NAV Troms også sett økonomiske
utfordringer. I dagens modell og samarbeidsavtale mellom stat og kommune fordeles utgiftene etter
stillinger, dette forutsettes videreført og vil på sikt gi økonomisk gevinst i forhold til driftsbudsjettet og
stordriftsfordeler for kommunene.
Rådmannen mener at avklaringer og samarbeidsavtaler må foreligge før igangsetting av
gjennomføringsprosjektet. Denne saken fremmes for å få vedtatt et felles NAV kontor og at det i
samarbeid med kommunene og NAV Troms utarbeides avtaler som forelegges til endelig politisk
behandling, herunder økonomiske forpliktelser.
Rådmannens innstilling:
1. Balsfjord kommunestyre vedtar å etablere felles NAV-kontor for kommunene Balsfjord og
Storfjord lokalisert til Nordkjosbotn.
2. Det etableres et gjennomføringsprosjekt med styringsgruppe hvor bl.a. rådmannen deltar.
3. Det felles NAV kontoret drives etter Vertskommuneavtale etter kommunelovens § 28-1 b) for
kommunale tjenester og i tråd med Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.
4. Balsfjord kommunestyre forutsetter at kommunens andel av utgiftene så som driftsavtaler,
kontorhold, avklaring og endring av eksisterende leieavtaler skal godkjennes politisk før man
starter gjennomføringen av hovedprosjektet med å samlokalisere kontorene.
Ellen Beate Lundberg
rådmann
Karin F. Berger
kommunalsjef
FORPROSJEKT
INTERKOMMUNALT NAV-KONTOR
STORFJORD – BALSFJORD
1 Innledning............................................................................................................................................. 3
2 Bakgrunn for utredning av interkommunalt NAV-kontor .................................................................... 3
2.1 Stortingsmelding 33 «NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet»................................................... 3
2.2 NAV Balsfjord og NAV Storfjord våren 2016 – NAV Lyngen høsten 2016..................................... 4
2.3
Organisering av forprosjekt..................................................................................................... 4
2.4 Resultater for kontorene etter NAV-reformen - Nye utfordringer for de små NAV-kontorene... 5
3 Alternative løsninger for organisering av samarbeid og lokalisering av NAV-kontorene .................... 8
3.1 Dagens bemannings- og lokaliseringssituasjon............................................................................. 8
3.2 Forutsetninger............................................................................................................................... 8
3.3 Modell 1: Totalt samordnet tjenesteproduksjon - Samlokalisering til ett NAV-kontor for NAVkontorene i Balsfjord og Storfjord....................................................................................................... 9
4 Hvilke gevinster kan ny kontorløsning gi NAV og kommunene (modell 1).......................................... 9
4.1 Felles ungdomsteam ................................................................................................................... 10
4.2 Tjenester til arbeidsgivere........................................................................................................... 10
4.3 NAV som integreringsaktør ......................................................................................................... 10
4.4 Økt effektivitet – lavere driftskostnader..................................................................................... 11
4.5 Risikoanalyse av fordeler og ulemper ved en samlokalisering/sammenslåing........................... 11
5 Budsjettramme for prosjektkostnader............................................................................................... 14
6 Samarbeidsavtaler.............................................................................................................................. 15
7 Overordnede prinsipper for ledelse og personalbehandling ............................................................. 15
8 Statlige og kommunale tjenester og bemanning i et samlokalisert/sammenslått kontor................. 16
8.1 Statlige tjenester ......................................................................................................................... 16
8.2 Kommunale oppgaver ................................................................................................................. 16
9 Milepæler for hovedprosjektet .......................................................................................................... 17
10 Planlegging og gjennomføring av ev. hovedprosjekt ....................................................................... 17
11 Konklusjoner fra forprosjektet ......................................................................................................... 18
2
1Innledning
Dette dokumentet er en leveranse fra et forprosjekt som høsten 2016 utredet muligheter for
etablering av interkommunalt samarbeid mellom NAV Balsfjord og NAV Storfjord.
Dokumentet danner grunnlaget for styringsgruppens anbefaling, og rådmannens innstilling til
kommunestyrene i Balsfjord og Storfjord kommune.
NAVs visjon handler om å gi mennesker muligheter, og NAV sitt hovedmål er å få flere i
arbeid og færre på stønad. De siste 10-15 årene har det skjedd endringer i utfordringsbildet for
tjenestene NAV skal levere, noe som stiller krav til mer kompetanse, økt kvalitet i
brukermøtene, digitale tjenester og at NAV rykker nærmere arbeidsmarkedet. NAV-kontorene
skal kunne tilby målrettet, profesjonell og spesialisert oppfølging. For brukere med
manglende kvalifikasjoner er det viktig at NAV kan tilby kompetansehevende tiltak eller sikre
overgang til utdanning.
Formålet med et interkommunalt NAV-tilbud er å etablere et myndig og løsningsdyktig
NAV-kontor som bidrar til at flere kan komme i arbeid og bli selvforsørget. Et større
kompetansemiljø kan legge til rette for mer spesialisering, forskningsbasert og metodisk
oppfølging av brukere og bedre tjenester for arbeidsgivere.
En strategisk retning for et interkommunalt NAV-tilbud kan være:
1.
Rykke nærmere arbeidsmarkedet og arbeidsgivere
2.
Større lokal frihet til å tilpasse tjenester til brukerens behov
3.
Mindre styring og mer ledelse
4.
Økt oppmerksomhet på brukeren, ikke på system
5.
Sikre kunnskapsbaserte tjenester og kompetanse i møte med brukerne
2BakgrunnforutredningavinterkommunaltNAV-kontor
2.1Stortingsmelding33«NAViennytid– forarbeidogaktivitet»
Regjeringen oppnevnte i 2013 et ekspertutvalg for å evaluere NAV-reformen av 2006.
Utvalget konkluderte i 2014 med at resultatene av reformen ikke svarte til forventningene. I
tillegg foreslo utvalget en rekke endringer av etaten – både når det gjelder konkrete metoder
for oppgaveløsningen og organiseringen. Hovedkonklusjonen var at NAV ved omstilling til
en mer robust og spesialisert organisering, vil skape bedre rammebetingelser for forbedring av
tjenestene. Ekspertutvalgets innstilling lå til grunn for Stortingsmelding 33 «NAV i en ny tid
– for arbeid og aktivitet» som kom våren 2016.
Stortingsmeldingen konkluderer med at NAV ikke har klart å oppnå hovedmålet med
reformen – å få flere i arbeid. Virkemidler og organisering har ikke vært rigget for å møte et
endret utfordringsbilde i hele landet:
-
Flere har behov for trygdeytelser – økning i yngre aldersgrupper
Flere innvandrere med svake grunnleggende ferdigheter og språkutfordringer
Stadig færre arbeidsplasser for ufaglærte
3
-
Høyt frafall fra videregående skole
Mangel på arbeidskraft innen visse yrker, samtidig med økende ledighet
(økende strukturledighet)
Regjeringens svar på utfordringen er omstilling til større kompetansemiljø og færre kontor med
økt myndighet og lokalt handlingsrom. Kravene til ledelse og kompetanse skjerpes, og det
stilles krav om at etaten forbedrer resultatene og øker produktiviteten i oppgaveløsningen.
Våren 2016 startet Arbeids- og velferdsdirektoratet utredning av ny region- og kontorstruktur i
etaten, og ba etaten forberede seg på store endringer.
17. november 2016 ble NAV-meldingen behandlet i Stortinget. Det ble fattet vedtak der
regjeringen bes sørge for en sammenslåing til færre og større NAV-kontor. Regjeringen
skal også sørge for at det enkelte NAV-kontor får økt handlefrihet og myndighet, og at
man forsterker arbeidet med økt vekt på styring gjennom oppnådde resultater og
mindre detaljstyring på virkemidler og aktiviteter.
2.2NAVBalsfjordogNAVStorfjordvåren2016– NAVLyngenhøsten2016
NAV Balsfjord og NAV Storfjord har delvis en felles historikk, og har fra starten i 2008 hatt
et godt faglig samarbeid veilederne i mellom. I tillegg har kommunene delvis et felles
arbeidsmarked med tyngdepunkt i det voksende industrimiljøet i og rundt Nordkjosbotn i
Balsfjord kommune. Når NAV-lederstillingen i Balsfjord ble ledig, lå forholdene til rette for å
prøve ut et tettere samarbeid, ev. samlokalisering. Partnerskapene i NAV Balsfjord og NAV
Storfjord ble enige om å starte et forprosjekt for å finne ut om det var grunnlag for et tettere
samarbeid. Forutsetningen er at samarbeidet skal svare på utfordringene NAV i de to
kommunene står overfor, samtidig som driften forventes å bli mer effektiv. I den sammenheng
ble det besluttet en prøveordning med felles leder for kontorene i perioden juni 2016 og
foreløpig ut februar 2017.
I møte i styringsgruppa 2. september 2016 var det enighet om å invitere NAV Lyngen med i
samarbeidet. Målsettingen var først og fremst samarbeid knyttet til arbeidsmarkedstjenester,
men kunne på sikt også gjelde flere NAV-tjenester. Partnerskapet i Lyngen ved fylkesdirektør
i NAV og rådmannen i Lyngen var enige om å tiltre prosjektet. Kontoret har likevel så langt
valgt å delta som observatører i prosjektmøter. Lyngen kan vurdere å tiltre et ev.
hovedprosjekt hvis det blir aktuelt.
2.3
Organiseringavforprosjekt
Oppdragsgiver: Oppdragsgiver er partnerskapene i kommunene. Utredningen er politisk
forankret i formannskapene.
Prosjekteier: NAV Troms og de to kommunene.
Styringsgruppe: Stein Rudaa, fylkesdirektør i NAV Troms (leder) Karin F Berger,
4
kommunalsjef Balsfjord kommune, Trond-Roger Larsen, rådmann Storfjord kommune,
Benedicte Lilleng, NAV-leder for NAV Storfjord og NAV Balsfjord (sekretær for
styringsgruppa), Morten Wøhni Helberg, plasstillitsvalgt NAV Balsfjord og Monica Fyhn
(vara Maija S. Asplund), plasstillitsvalgt NAV Storfjord
Prosjektleder: Benedicte Lilleng
Prosjektgruppe: Benedicte Lilleng, Jorun Berg-Husøy, Unni Engstad, Henny Andreassen,
Doris Deilet, Oddrun Johansen og Oddmund Klæboe. Prosjektgruppa legger frem sin
konklusjon til behandling i styringsgruppa. Rådmannen legger frem sin innstilling til politisk
behandling februar 2017.
2.4 ResultaterforkontoreneetterNAV-reformen- Nyeutfordringerforde
småNAV-kontorene
Resultatene av NAV-reformen har ikke svart til forventningene i landet generelt. Kontorene i
Storfjord og Balsfjord har levert godt og gjennomsnittlig i forhold til øvrige kontor i landet,
men har hatt de samme utfordringene når det gjelder å formidle brukere med sammensatte
behov og nedsatt arbeidsevne til arbeid.
I Stortingsmelding 33 poengteres det at etaten har en ineffektiv kontorstruktur med for mange
små kontor. Ressursfordelingen er skjev mellom store og små kontor i forhold til det antall
innbyggere de er satt til å betjene, og resultatene er varierende for både store og små kontor.
Når små kontor leverer godt, kan det være fordi de er godt drevet, men det kan også skyldes at
veiledere i små kontor har en mindre portefølje av brukere enn veiledere i større kontor. Små
kontor er mer sårbar i forbindelse med fravær i kontoret, og kan ha utfordringer med å
opprettholde tjenester ved f.eks. sykefravær og ferieavvikling. Veiledere i NAV-kontor har
ulik utdanningsbakgrunn, men i små kontor må de i stor grad arbeide som generalister. Det vil
si at de må kunne håndtere hele spekteret av oppgaver i kontoret. Handlingsrommet for
spesialisering blir lite.
Et felles NAV-kontor for Balsfjord og Storfjord kan bli et av de største NAV-kontorene i
Troms. Størrelsen på kontoret er likevel ikke i seg selv ikke en grunn til å forvente bedre
tjenester og positive gevinster ved sammenslåing. Det er det nye utfordringsbildet med økt
ungdomsledighet og lavere sysselsetting blant unge og innvandrere som stiller nye krav til
spesialisering og større drifts- og kompetansemiljø for å kunne oppnå resultater fremover.
2.4.1Ungdom
Personer under 30 år er en stadig voksende brukergruppe i NAV. Ungdommer som søker
hjelp hos NAV har ulike og individuelle årsaker. En årsak er manglende gjennomføring av
videregående opplæring. Ufaglært ungdom har vanskelig for å konkurrere om jobber i et
endret arbeidsmarked med krav til kunnskap og ferdigheter. Individuelle og ofte sammensatte
årsaker til at ungdom faller ut, stiller store krav til kunnskap og kompetanse hos
medarbeiderne i NAV. I de fleste større NAV-kontor er det etablert ungdomsteam for å
5
ivareta kravet til mangfoldig kompetanse i arbeidet med denne gruppen. Arbeidslivsforskning
(AFI) har undersøkt resultatet av innsatsen til ungdomsteamene i NAV og konkluderer
positivt. Ungdomsteamene bidrar til at flere kommer inn i videre skolegang, annen
kvalifisering eller i arbeid. Teamorganisering av ungdomsarbeid gir resultater.
NAV Storfjord og NAV Balsfjord har ikke kunnet etablere egne ungdomsteam som følge av
få ansatte som må håndtere et bredt spekter av oppgaver og brukergrupper. I Storfjord utgjør
andelen unge med nedsatt arbeidsevne under 30 år pr juni 2016 19,4 % av porteføljen. Det er
ca. det samme som i resten av fylket. Når det gjelder unge under 30 år på
arbeidsavklaringspenger så utgjør denne gruppen pr. oktober 2016 28 % av Storfjords
portefølje. Det er ca. 5% over gjennomsnittet i fylket. I Balsfjord er bildet litt annerledes, men
også her er det utfordringer. 14 % av brukerporteføljen som mottar arbeidsavklaringspenger er
under 30 år pr. oktober 2016, mens unge med nedsatt arbeidsevne under 30 år utgjør en andel
på 16,4 % av brukerporteføljen.
Antall unge som mottar sosialstønad og arbeidsledig ungdom varierer fra måned til måned.
Ved utgangen av januar 2017 er det 30 personer under 30 år som er registrert som helt ledige i
Balsfjord og Storfjord.
2.4.2Innvandring
Innvandrere som skal bo i Balsfjord og Storfjord skal komme i jobb, bli skattebetalere, lære
norsk og bli deltakende samfunnsborgere. Den norske velferdsmodellen er avhengig av høy
deltakelse i arbeidslivet. Det å stå utenfor arbeidslivet kan gi en vanskelig familieøkonomi, og
nasjonale tall viser at barn med innvandrerbakgrunn utgjør mer enn halvparten av barn i
økonomisk utsatte familier1. Deltakelse i arbeidslivet er en avgjørende faktor for bedre
integrering, økte skatteinntekter og et redusert behov for offentlige stønader. Innvandrere med
fluktbakgrunn har i dag lavere deltakelse i arbeidslivet enn befolkningen for øvrig.
Flere innvandrere må starte forfra med utdanning og karriere i Norge. Derfor kan
kompetansekartlegging, språkopplæring og kvalifisering for arbeid være nødvendig for å
komme inn i jobb. De etablerte ordningene som introduksjonsprogrammet og
arbeidsmarkedstiltak skal bli mer effektive. Et interkommunalt NAV-samarbeid kan gi
mulighet til å etablere et kompetansemiljø som spesialiserer seg på oppfølging av
innvandrere.
Bosatte flyktninger påfører ikke nødvendigvis kommunene større utgifter enn inntekter i
introduksjonsfasen, men erfaringer viser at behovet for kommunal sosialstønad på sikt er
større for innvandrere – spesielt fra enkelte områder – enn for resten av befolkningen. Dette
skyldes i hovedsak at innvandrere fra enkelte områder av verden mangler tilstrekkelige
språkferdigheter og grunnleggende kompetanse for det norske arbeidslivet. I tillegg kan
kulturelle tradisjoner og familiesituasjon virke forhindrende fra deltakelse i arbeidslivet.
Bildet er forskjellig fra individ til individ. Noen klarer seg fint, andre trenger mye bistand for
1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-30-20152016/id2499847/sec1
6
å bli i stand til å forsørge seg selv og familien. Bistand i tverrfaglige team bestående av
medarbeidere fra NAV-kontoret, flyktningetjeneste og voksenopplæring er viktig for å oppnå
økt overgang til arbeid og for å lykkes med integreringen. NAV-kontoret skal bidra til tidlig
arbeidsretting av introduksjonsprogrammet. Oppfølging av denne brukergruppen stiller krav
til kompetanse i NAV-kontoret, samarbeid med utdanningssektoren og god tilgang på
tiltaksplasser i det lokale arbeidsmarkedet.
2.4.3 Nyteknologi
Mennesker og datasystemer er de viktigste innsatsfaktorene i NAV sitt arbeid. Behovet for
store lokaliteter for NAV-tjenester og et konkret kontorsted i hver kommune faller bort i løpet
av kort tid som følge av nye mobile dataløsninger og digitale systemer i NAV. Utviklingen av
datateknologien har lenge hatt stor fart, men nå inntar den andre former. De nye
mobilitetsløsningene gir mulighet for å forlate kontorlokalene og møte arbeidssøkeren på
andre arenaer enn i det tradisjonelle publikumsmottaket og samtalerom, f.eks. hos
arbeidsgivere eller på hjemmebesøk. Overgangen til digitale løsninger skaper muligheter for
nye arbeidsmåter og effektivisering. Først og fremst kan det gi kapasitet til bedre og tettere
oppfølging av de som trenger det mest, f.eks. under utdanning, arbeidstrening og den første
tiden i ordinært arbeidsliv.
2.4.4 Fellesarbeidsmarked– pendlerstrømmer
Lyngen er tatt med i denne analysen.
I de tre kommunene Lyngen, Storfjord og Balsfjord er det totalt 4 904 sysselsatte. Fordelingen
på kommunene er Lyngen 1 325, Storfjord 886 og Balsfjord 2 693. For alle tre kommunene er
offentlig sektor den dominerende aktør i arbeidslivet.
Yrkesdeltakelsen i Lyngen er 62,5 %, Storfjord 64,7 % og i Balsfjord 63,9 %. Andelen av helt
arbeidsledige har for 2016 i gjennomsnitt vært 2,5 % for Lyngen, 1,5 % for Storfjord og 2,6 %
for Balsfjord.
Mange sysselsatte pendler til andre kommuner for å arbeide. Den største pendlergruppen
arbeider i Tromsø, totalt 712 personer eller 14 % av de sysselsatte. Utover dette pendler
mange fra Storfjord til Balsfjord, mens omfanget mellom de øvrige er relativt lite. Tabellen
viser pendelstrømmene i antall og andel av de sysselsatte.
Pendelstrømmer
Tromsø
Balsfjord
Lyngen
Balsfjord
431(16,8 %)
5
Lyngen
176(13,8 %)
27(2,1 %)
Storfjord
106(12,7 %)
100(12 %) 24(3 %)
Storfjord
35(1,4 %)
13 (1 %)
7
Pendelstrømoversikt utenom tabellen


Balsfjord:112 (4,4 %) til Målselv, 25 (1 %) til Lenvik og 1 til Kåfjord
Storfjord: 14 (1,7 %) til Målselv, 9 til Kåfjord og 6 til Nordreisa
3Alternativeløsningerfororganiseringavsamarbeidoglokalisering
avNAV-kontorene
Det finnes en rekke muligheter for samarbeid mellom kontorene – alt fra dagens sporadiske
samarbeid i tjenesteområdet til full sammenslåing av kontorene i et interkommunalt kontor.
Prosjektgruppen har vurdert to modeller for organisering av fremtidig oppgaveløsning.
Lokalisering av tjenesteproduksjon er nært tilknyttet organiseringen, og dermed en del av
dette kapittelet.
3.1Dagensbemannings- oglokaliseringssituasjon
NAV Storfjord:
Kontoret har 2,3 kommunale stillinger og 3,6 statlige. Oppgavespekteret omfatter alle statlige
NAV-tjenester tillagt tjenestelinjen, Nordkalottens grensetjeneste og den kommunale
minimumsløsningen for sosiale tjenester i NAV-kontor; herunder gjeldsrådgivning og
boligrådgivning knyttet til Husbankens virkemidler. NAV Storfjord har også en midlertidig
prosjektstilling i forbindelse med tiltaket «Familieveileder», en stilling som kan forlenges i
inntil 3 år, avhengig av tildeling av barnefattigdomsmidler fra Arbeids- og velferdsetaten og
Fylkesmannen. Det er også opprettet en 40 % kommunal integreringsstilling i NAV Storfjord
finansiert av integreringstilskuddet for 2017. Dette for å styrke arbeidsrettingen av
introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. NAV-kontoret er lokalisert til rådhuset
på Hatteng og Nordkalottens grensetjeneste har i tillegg kontor i Nordkalotthuset i Skibotn.
NAV Balsfjord:
Kontoret har 2,5 kommunale stillinger og 6 statlige stillinger. Oppgavespekteret omfatter alle
statlige NAV-tjenester tillagt tjenestelinjen, samt den kommunale minimumsløsningen for
sosiale tjenester i NAV-kontor. Fra 01.01.17 ble kommunens gjeldsrådgiverstilling (50
prosent stillingshjemmel) lagt inn som en del av de kommunale tjenestene i NAV-kontoret.
Det skal også lyses ut en 50 % kommunal integreringsstilling i NAV Balsfjord finansiert av
integreringstilskuddet for 2017 og 2018. NAV Balsfjord er lokalisert på Storsteinnes i lokaler
som leies av Landbruk Nord.
3.2Forutsetninger
Forprosjektet begrenser seg til å vurdere lokalisering av de fleste fellesaktiviteter til
Nordkjosbotn. Andre lokaliseringsløsninger ansees ikke å være faglig relevante for
hovedtyngden av tjenesteporteføljen, og vil i tillegg bli for omfattende å utrede på den korte
tiden forprosjektet har til disposisjon. På kort sikt legger ikke NAV sine IKT-systemer til rette
for en total sammenslåing av kontor i to forskjellige kommuner/partnerskap.
8
Fremstillingen tar ikke for seg underliggende organisasjonsteorier for de ulike løsningene.
3.3 Modell1:Totaltsamordnettjenesteproduksjon- Samlokaliseringtilett
NAV-kontor forNAV-kontoreneiBalsfjordogStorfjord
I den første modellen har vi sett på følgende: NAV Balsfjord og NAV Storfjord
samlokaliseres i Nordkjosbotn med alle ansatte. Felles publikumsmottak/karrieresenter.
Modellen kan åpne for kontordager på Hatteng – spesielt for å ivareta enkelte kommunale
tjenester i NAV-kontoret.
Dagens leiekontrakter for begge kontor løper til 2023. Modellen forutsetter at NAV løses fra
leiekontraktene i Balsfjord og Storfjord på et tidligere tidspunkt. Storfjord kommune
forutsetter at det foreligger alternative anvendelser for lokalene som blir ledige etter at NAVkontoret flytter ut. Avklaringer rundt eksisterende leiekontrakter, og eventuell forhandling om
ny leiekontrakt for lokalene i Nordkjosbotn må gjennomføres før hovedprosjektet settes i
gang.
Modellen forutsetter felles ledelse med kontorsted Nordkjosbotn.
3.4 Modell2:Oppgavefordelingmellom2 lokasjoner
I den andre modellen ble følgende vurdert: Flytte NAV-kontoret i Balsfjord til Nordkjosbotn.
Etablere felles publikumsmottak/karrieresenter for begge kontor i Nordkjosbotn og overføre
1,7 stillinger fra Hatteng til det nye kontoret i Nordkjosbotn. Felles leder med kontorsted i det
nye kontoret. Tilbake på Hatteng ville det da være 3 stillinger inkludert Nordkalottens
grensetjeneste.
Denne løsningen vurderes som uheldig, med tanke på at det lille fagmiljøet som pr. i dag er i
Storfjord, vil bli fragmentert og enda mer sårbart i forhold til driften. Etter en grundig
gjennomgang og vurdering av flere elementer, fant prosjektgruppen ikke grunnlag for å
fremme forslaget til styringsgruppen. Prosjektgruppens samlede vurdering er at modellen kan
skape større risiko for dårligere resultater og produktivitet enn med dagens kontorløsning.
4 Hvilke gevinster kanny kontorløsning giNAVogkommunene
(modell1)
Et samlokalisert kontor vil bli et av de største kontorene i fylket, selv om kontoret fortsatt er
relativt lite. Generelt vil mulighetene for samordnet tjenesteproduksjon for
Balsfjord/Storfjord- regionen gi rom for en større grad av spesialisering, og mindre sårbarhet i
driften. På sikt kan også en mulig samordning av tjenester med Lyngen gi enda større kraft i
kontoret.
9
4.1Fellesungdomsteam
I et nytt NAV-kontor på Nordkjosbotn kan det etableres et eget team som følger opp all
ungdom under 30 år fra kommunene Storfjord og Balsfjord. I et slikt team vil det være behov
for kompetanse innen flere områder, bl.a. utdanning og arbeidsmarked, karriereveiledning,
sosialt arbeid og Supported Employment (jobbstøtte tilpasset personer med omfattende og
sammensatte støttebehov for å kunne få og beholde jobb). Ungdomsteamets naturlige
samarbeidspartnere vil være Oppfølgingstjenesten i Troms, videregående skoler,
opplæringskontor, arbeidsgivere og relevante kommunale tjenester. Det er et klart mål med en
slik organisering at flere unge skal fullføre videregående utdanning og komme ut i ordinært
arbeid. Et eget ungdomsteam kan i større grad tilrettelegge for gruppebasert oppfølging av
unge og vil ha gode muligheter til å følge opp den nye aktivitetsplikten for unge under 30 år
som søker om økonomisk sosialhjelp. NAV Balsfjord og NAV Storfjord har søkt om, og fått
tildelt kompetansehevende midler fra Fylkesmannen til å besøke NAV Ski som har oppnådd
gode resultater med etablering av ungdomsteam i NAV. Studieturen gjennomføres 8.-10.
februar 2017, og skal bidra til mer kunnskap og bedre tjenesteutvikling knyttet til NAVs
ungdomssatsning.
4.2 Tjenestertilarbeidsgivere
I et interkommunalt NAV-kontor kan tjenester til arbeidsgivere i større grad utvikles og NAV
kan rykke nærmere arbeidsmarkedet. En felles markedskontakt for det nye kontoret kan jobbe
utadrettet og bidra til å styrke NAVs relasjon til arbeidsgivere i den lokale
arbeidsmarkedsregionen Balsfjord-Storfjord. Markedskontakten kan være bindeledd mellom
arbeidsgivere, arbeidssøkere, samarbeidspartnere og NAV. Gjennom økt kunnskap om det
lokale arbeidsmarkedets behov for kompetanse, og bedre rekrutteringstjenester fra NAV, vil
NAV i større grad kunne bidra til sysselsetting og et velfungerende arbeidsmarked. Ved å
rykke nærmere arbeidsmarkedet, kan NAV også bistå arbeidsgivere til å øke
inkluderingskompetansen og til å redusere sykefravær. Tettere relasjon og en mer spesialisert
tjeneste til arbeidsgivere er en forutsetning for at NAV skal kunne nå sitt hovedmål: flere i
arbeid, og færre på stønad.
4.3NAVsomintegreringsaktør
NAVs rolle som integreringsaktør kan styrkes gjennom en interkommunal løsning i det nye
kontoret. Flyktningetjenesten og voksenopplæringa i Balsfjord er planlagt lokalisert på Kuben
i Nordkjosbotn. Flyktningkonsulent og voksenopplæringa i Storfjord er planlagt lokalisert i
tilknytning til gjenoppbygging av Valmuen og Lyngsalpan Vekst på Oteren. Det er behov for
kompetanseheving og økt spesialisering i arbeidsrettet oppfølging av kommunenes bosatte
flyktninger. For å bidra bedre til integreringsarbeid i kommunene og økt overgang til arbeid,
har de lokale NAV-kontorene behov for å gi en mer målrettet oppfølging av denne
brukergruppen. Det vil et større kompetansemiljø kunne gi mulighet og handlingsrom til.
10
4.4 Økteffektivitet – laveredriftskostnader
Samlokalisering legger et godt grunnlag for en større grad av spesialisering og dermed
effektivisering i oppgaveløsning. For å hente ut potensialet i samlokaliseringen, vil det kreve
gode organisasjonsløsninger som kan dekke tjenestelige behov i begge kommunene og gjør
det samlokaliserte kontoret i stand til å møte utfordringene. En viss grad av teamorganisering
vil være mulig, spesielt i forhold til avklaring og oppfølging av ungdom og innvandrere. Det
vil neppe være grunnlag for reduksjon av stillinger på kort sikt, men på mellomlang sikt må
det tas sikte på uttak av effektiviseringsgevinster. Økt grad av digitalisering vil skje samtidig
med en samlokalisering. Disse endringene vil i seg selv gi potensiale for effektivisering.
Samlokalisering innebærer forutsatt avvikling av dagens lokaler Storfjord og Balsfjord:
-
Reduserte eiendomskostnader for partnerskapene
Reduserte driftskostnader ved ett i stedet for to kontor
Reduserte IKT-kostnader ved drift av en lokasjon enn to
Potensiale for effektivisering – ev. løsning av andre oppgaver på sikt
Samlokaliseringen legger til rette for en fremtidig sammenslåing av de to kontorene.
4.5 Risikoanalyseavfordelerogulemperveden
samlokalisering/sammenslåing
Risikoanalysen er utarbeidet av prosjektgruppa og gjennom involvering av samtlige
medarbeidere fra begge NAV-kontor.
Brukerperspektiv
Fordeler
Bedre kvalitet og
profesjonalitet i tjenestene
Bedre brukermøter:
- kompetente og
spesialiserte veiledere
som jobber i team
- raskere avklaring av den
enkeltes mulighet for
arbeid
- bedre tilgang på
tiltaksplasser som følge
av større
arbeidsmarkedsområde
Mer skreddersøm
Gode muligheter til å
benytte kollektivtransport
Bedre mulighet til å
unngå å få veileder som er
11
Ulemper
Større reiseavstand for
flere innbyggere enn
dagens organisering.
Lokalkunnskapen til
veilederne kan bli
redusert som følge av
større geografisk
område for den enkelte
tjeneste.
Risiko for flere
saksbehandlere å
forholde seg til.
Risiko
Svekket tjeneste i
omstillingsperioden.
Ikke-digitale brukere
kan oppleve økt
digitalisering som et
hinder.
Saksbehandling
knyttet til økonomisk
sosialhjelp er kun
delvis digitalisert
(papirsøknadsskjema,
papirarkiv og pr. i
dag ingen mulighet
for elektronisk dialog
med brukere).
Brukere med
helsemessige eller
andre hinder for å
oppsøke NAV-
«sambygding» og bytte
veileder ved behov.
kontoret, har behov
for mobile NAVtjenester.
Mer stabile tjenester
(mindre sårbarhet ved
fravær i kontoret).
Produksjonsperspektiv
Medarbeiderperspektiv
Risiko for
«båstenkning» ved
økt spesialisering
Større effektivitet i
tjenestene –
«stordriftsfordeler»
Redusert driftsrisiko mindre sårbarhet i
tjenestene ved
sykefravær, ferietid m.m.
Bedre mulighet for læring
som følge av større
kompetansemiljø
Bedre mulighet til å
mestre sitt ansvarsområde
gjennom mer
dybdekunnskap og team å
drøfte med.
Kan bli krevende å
utvikle en felles kultur.
Noen medarbeidere fra
Storfjord mister
nedskrivingsordningen
for studielån
Noen medarbeidere får
lengre reisevei
Flere kan få oppgaver
som er mer i samsvar med
kompetanse og ressurser.
Mulighet til rekruttering
av
kompetansemedarbeidere
– dagpendleravstand til
Tromsø
Tjenester til
arbeidsgivere
Bedre og mer spesialiserte
rekrutteringstjenester.
NAV kan i større grad
bidra til et velfungerende
arbeidsmarked.
12
Noen medarbeidere
kan ha manglende
vilje til omstilling,
kan bli splid om
organisering.
Risiko for mindre
politisk styring av
den kommunale
delen av NAV, f.eks.
når det gjelder
dimensjonering av
sosialtjenesten og
hvilke andre
kommunale tjenester
som skal inngå i
NAV-kontoret.
Bedre sikkerhet med flere
medarbeidere i lokalet, og
redusert sårbarhet ved
ferieavvikling og annet
fravær i kontoret.
Økt jobbtilfredshet
gjennom mer autonomi,
økt handlingsrom og mer
fleksibilitet i tjenestene.
Effektivisering av
arbeidsgiverkontakt,
bedre samordning og
profesjonell bistand.
Kulturelle forskjeller
– to ulike
arbeidsmiljø skal
smeltes sammen.
Risiko for «vi» og
«dere».
Mindre lokalkunnskap
kan være en ulempe.
Risiko for at
medarbeidere fjerner
seg fra allerede
etablerte tverrfaglige
nettverk.
Risiko for at det blir
større avstand til det
lokale
arbeidsmarkedet
sammenlignet med
dagens organisering.
Krever at NAVveiledere omstiller
seg og i større grad
Målgruppe: Ungdom
gjør
oppfølgingsarbeid
ute i bedriftene. Nye
mobile IT-løsninger
legger til rette for
dette.
Bedre
sykefraværsoppfølging
for arbeidsgivere som har
ansatte fra begge
kommuner – fast
kontaktperson hos NAV
Nærhet til Nordkjosbotn
vgs
Enkelte ungdommer
kan ha problemer
med å benytte
offentlig transport og
følge gruppebaserte
tiltak. Kan ha behov
for tett tverrfaglig
samarbeid mellom
NAV og andre
kommunale tjenester.
Bedre mulighet til å
hindre «drop out».
Gruppebasert oppfølging
og veiledning tilpasset
ungdom som målgruppe.
Veilederne som inngår i
ungdomsteamet skal ha
særskilt kompetanse i å
følge opp ungdom.
Økt tilgang til
arbeidsmarkedstiltak,
f.eks. utdanningstiltak,
mentorordning,
lønnstilskudd m.m.
Tettere, koordinert
ungdomsoppfølging kan
øke antall unge som
fullfører utdanning og
kommer i arbeid.
Målgruppe:
Innvandrere
Samfunnsøkonomisk
lønnsomt å prioritere
målrettet innsats mot
ungdom. Etablering av
eget ungdomsteam.
Nærhet til Nordkjosbotn
vgs = økt fokus på
utdanning som døråpner
til arbeid.
Samlokalisering med
flyktningtjeneste og
voksenopplæring kan
styrke fagmiljø og føre til
mer arbeidsretting av
introduksjonsprogrammet.
Integreringsveiledere i
NAV kan være del av
flyktningeteamet i den
enkelte kommune.
13
Flere i målgruppen har
et større behov for
nærhet til NAVtjenester og offentlig
transport. Kan bli
behov for kontordager
i Storfjord for
integreringsveilederne.
Risiko for spredt
tjenestetilbud for
bosatte flyktninger i
Storfjord.
Bedre tilgang på
tiltaksplasser og bedre
mulighet til å skaffe
arbeid gjennom et større
«lokalt» arbeidsmarked.
Flere kan komme i arbeid
og bli selvforsørget, som
igjen kan føre til mindre
sosialhjelpsutgifter for
kommunene.
Samarbeidspartnere
Enklere samarbeid
mellom vgs,
oppfølgingstjenesten
(OT), opplæringskontor
og ungdomsteamet i
NAV.
Lengre avstand til noen Risiko for mindre
eksterne
tverrfaglig samarbeid
samarbeidspartnere.
dersom ikke det blir
etablert gode
systemer og arenaer
for samarbeid.
Nærhet til
flyktningetjeneste,
voksenopplæring og PPT
«Spontant»
samarbeid kan bli
vanskeligere.
Lokalisering midt mellom
legekontorene og nærhet
til Tromsø.
Økonomiperspektiv
Nærhet til flere store
arbeidsgivere.
Reduserte
eiendomskostnader
Omstillingskostnader
Reduserte driftskostnader
ved ett kontorsted
Prosjektkostnader (jf.
punkt 5)
Reduserte IKT-kostnader
Potensiale for
effektivisering ev. løsning
av andre oppgaver
Risiko for
tomgangsleie
Risiko for uforutsette
IKT-utgifter på
kommunale
systemer.
Stramme
økonomiske rammer
kan utgjøre en risiko
for handlingsrom,
kvalitet og
fleksibilitet i de
framtidige tjenestene.
5 Budsjettrammeforprosjektkostnader
På et så tidlig tidspunkt i planleggingen vil det være vanskelig å anslå prosjektkostnadene ved
etablering av et nytt kontor i Nordkjosbotn.
Kostnadselementer i prosjektet:
14
-
Ombygging
Møbler/iventar –
IKT-utstyr i kontoret
Alarmsystemer
Profilering og annonser
Arbeidsmiljøtiltak og opplæring
Flytteutgifter
Diverse utstyr, spiserom, mv
Administrasjon
I kostnadsberegningen forutsettes det gjenbruk av møbler og utstyr så langt det er mulig. Med
denne forutsetningen er erfaringen at kostnader knyttet til etablering utenom IKT-flyttingen
og ombygging er fra kr 20000 til 25000 pr ansatt i nye kontor. Jo flere ansatte som flyttes, jo
lavere blir kostnaden pr ansatt. Det blir flere å dele kostnaden for fellesrom på. Det anslås at
total prosjektkostnad utenom IKT, ombygging og ev. tomgangsleie på mellom kr 200 og
300 000. I tillegg må det avsettes midler til prosjektleder.
6 Samarbeidsavtaler
Partnerskapet mellom NAV Troms og kommunene opprettholdes for hver kommune inntil det
foreligger vedtak og avtale om interkommunal kontorløsning. Partssammensetningen i
samarbeidet vil da avhenge av hvilken modell for interkommunalt samarbeid som velges.
7 Overordnedeprinsipperforledelseogpersonalbehandling
Ledelse:
En felles leder for statlige og kommunale tjenester med kontorsted i Nordkjosbotn. Lønn for
leder dekkes av NAV Troms og kommunene i henhold til antall årsverk de er representert
med i det sammenslåtte kontoret.
Personalbehandling:
Personalbehandlingen følger de generelle vilkårene fastsatt i lover og avtaler mellom partene i
arbeidslivet. Samordningen vil ikke medføre oppsigelser, men kan på sikt gi
effektiviseringspotensialer som betyr stillingsreduksjoner ved naturlig avgang, ev. tilførsel av
nye oppgaver. Prinsippet om medbestemmelse er viktig å ivareta gjennom hele prosjektet.
Rekruttering foretas etter arbeidsgivers behov for kompetanse/ferdigheter og ansattes ønsker.
15
8Statligeogkommunaletjenesterogbemanningiet
samlokalisert/sammenslåttkontor
8.1Statligetjenester
NAV Troms viderefører alle oppgaver og fullmakter som ligger i NAV-kontorene i Balsfjord
og Storfjord på tidspunktet for sammenslåingen. Oppgavene omfatter de fleste lovområdene
innenfor arbeids- og velferdsforvaltningen. Det samme gjelder bemanning. Det tas forbehold
om eventuelle endringer som følge av sentrale politiske vedtak.
Statlig bemanning i Balsfjord:
4,9 statlige ansatte inkludert 0,4 stilling med fast tjenestested i Storfjord. NAV Troms dekker
lønnsutgifter for 0,5 kommunal stilling
Totalt dekker NAV Troms 5,4 stillinger i NAV Balsfjord utenom felles leder med Storfjord
Statlig bemanning i Storfjord:
2,6 statlige stillinger inkludert 1 stilling øremerket Nordkalott-samarbeidet. NAV Troms
dekker lønnsutgiftene for 0,5 kommunal stilling som kompensasjon for bortfall av
arbeidskapasitet ved felles ledelse av NAV-kontorene i Storfjord og Balsfjord
NAV-leder tilsettes på statlige vilkår, men finansieres av stat og kommunene i henhold til
antall årsverk de er representert med i det felles kontoret.
Ved oppstart vil det i det nye kontoret være:
8 statlige ansatte
1 felles leder – statlig ansatt
1 kommunale stillinger à 50% som finansieres av NAV Troms
Totalt 8,5 stillinger finansiert av NAV Troms + felles leder – 9,5 stillinger – 10 ansatte + 1
ansatt felles med kommunen
8.2Kommunaleoppgaver
Balsfjord kommune:
Oppgaver:
Det forutsettes at kommunale oppgaver i NAV Balsfjord på tidspunktet for sammenslåing
videreføres til det nye kontoret.
Bemanning:
2,5 kommunale stillinger (3 personer hvorav halv stilling jobber 100% - 50% dekket av NAV
Troms
+ 0,5 Stilling – gjeldsrådgiver – (1 person)
Totalt faste stillinger: 3 stillinger med 4 ansatte
Midlertidig stilling
0,5 Stilling - Integreringsstilling – (1 ansatt)
16
Totalt 5 ansatte i 3 faste stillinger og 0,5 midlertidige
Storfjord kommune:
Oppgaver:
Det forutsettes at kommunale oppgaver i NAV Storfjord på tidspunktet for sammenslåing
videreføres til det nye kontoret.
Bemanning:
1 stilling – Rådgiver sosiale tjenester (1 ansatt)
0,5 stilling – Rådgiver sosiale tjenester – jobber også som gjeldsrådgiver (1 ansatt)
0,3 stilling – Gjeldsrådgiver (se forrige punkt)
0,5 stilling – Husbankens virkemidler (1 person – jobber pt i tillegg i 0,5 stilling finansiert av
NAV Troms som kompensasjon for felles ledelse av Storfjord/Balsfjord)
Totalt faste stillinger: 2,3 stillinger fordelt på 3 ansatte
Midlertidige stillinger:
1 stilling – Familieveileder (1 ansatt)
0,4 stilling – Integreringsveileder (1 ansatt)
Totalt 5 ansatte i 2,3 faste stillinger og 1,4 midlertidige
Ved oppstart vil kontoret ha 20 ansatte fordelt på 14,8 faste stillinger og 1,9 midlertidige
stillinger.
9 Milepæler forhovedprosjektet
-
Tidspunkt for oppstart – detaljplanlegging – ca 3-6 måneder
Gjennomføringsfase – ca 6 måneder
Tidspunkt for innflytting i nytt kontor
10 Planleggingoggjennomføringav ev. hovedprosjekt
Organisering av hovedprosjektet må avklares, og følgende områder må planlegges i detalj.
-
Tjenesteinnhold i felles kontor; arbeidsprosesser og metoder – hvordan utføre
oppgavene – logistikk – kontorrutiner – samhandling med andre
Fysisk utforming og klargjøring av lokaler – drift; renhold mv
Data og telefoni
Kommunikasjonsplan
Organisering og personalløp; tildeling av roller og arbeidsoppgaver
Kultur og kompetansebygging
Helse, miljø og sikkerhet
Detaljert milepælplan
Flytteplan
Detaljbudsjett for prosjektet og økonomirapportering
17
11 Konklusjonerfraforprosjektet
Prosjektgruppen anbefaler full sammenslåing av NAV-kontorene i Balsfjord og
Storfjord med de forutsetninger som er gitt i dette dokumentet. Kontorsted:
Nordkjosbotn.
18
Til dem det måtte gjelde
23.01.2017
Ansatte ved NAV Balsfjord og NAV Storfjord
v/ plasstillitsvalgt Morten Wøhni Helberg, NAV Balsfjord og plasstillitsvalgt Maija S.
Asplund, NAV Storfjord
Foreløpig innstilling fra de ansatte ved NAV Balsfjord og NAV Storfjord hva
interkommunalt NAV-samarbeid gjelder
Dette dokumentet er en leveranse fra de ansatte ved NAV Balsfjord og NAV Storfjord. Det
danner et grunnlag for hva som er anbefalingen fra dem i forbindelse med etablering av
interkommunalt samarbeid mellom NAV Balsfjord og NAV Storfjord.
NAVs visjon handler om å gi mennesker muligheter, og NAV sitt hovedmål er å få flere i
arbeid og færre på stønad. De siste 10-15 årene har det skjedd endringer i utfordringsbildet for
tjenestene NAV skal levere, noe som stiller krav til mer kompetanse, økt kvalitet i
brukermøtene, digitale tjenester og at NAV rykker nærmere arbeidsmarkedet. NAV-kontorene
skal kunne tilby målrettet, profesjonell og spesialisert oppfølging. Veiledere i NAV-kontor
har ulik utdanningsbakgrunn, men i små kontor må de i stor grad arbeide som generalister.
Det vil si at de må kunne håndtere hele spekteret av oppgaver i kontoret. Handlingsrommet
for tett nok oppfølging og spesialisering er for lite. Dette kan føre til økt ledighet og
inaktivitet blant innbyggerne i Balsfjord og Storfjord kommune.
Stortingsmelding 33 «NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet» kom våren 2016.
Stortingsmeldingen konkluderer med at NAV ikke har klart å oppnå hovedmålet med
reformen – å få flere i arbeid. Virkemidler og organisering har ikke vært rigget for å møte et
endret utfordringsbilde. Resultatene av NAV-reformen har ikke svart til forventningene i
landet generelt. Kontorene i Balsfjord og Storfjord har levert godt og gjennomsnittlig i
forhold til øvrige kontor i landet, men har hatt de samme utfordringene når det gjelder å
formidle brukere med sammensatte behov og nedsatt arbeidsevne til arbeid. De ansatte ved
NAV Balsfjord og NAV Storfjord opplever at dagens organisering ikke strekker til faglig.
Fagmiljøet blir lite og sårbart.
I Stortingsmelding 33 poengteres det at etaten har en ineffektiv kontorstruktur med for mange
små kontor. Ressursfordelingen er skjev mellom store og små kontor i forhold til det antall
innbyggere de er satt til å betjene, og resultatene er varierende for både store og små kontor.
Små kontor er mer sårbar i forbindelse med fravær i kontoret, og kan ha utfordringer med å
opprettholde tjenester ved f.eks. sykefravær og ferieavvikling. Erfaringsmessig ser vi at dette
periodevis fører til en utfordrende driftssituasjon hos NAV Balsfjord og NAV Storfjord.
Et felles NAV-kontor for Balsfjord og Storfjord kan bli et av de største NAV-kontorene i
Troms. Det nye utfordringsbildet med økt ungdomsledighet og lavere sysselsetting blant unge
og innvandrere stiller krav til spesialisering og større drifts- og kompetansemiljø for å kunne
oppnå resultater fremover.
De ansatte ved NAV Balsfjord og NAV Storfjord vurderer at et interkommunalt samarbeid
mellom NAV Balsfjord og NAV Storfjord er nødvendig og hensiktsmessig for at vi skal
kunne tilby en målrettet, profesjonell og spesialisert oppfølging til innbyggerne i begge
kommunene. Derfor stiller vi oss positiv til prosjektgruppes anbefaling om full sammenslåing
av NAV-kontorene i Balsfjord og Storfjord.
Med vennlig hilsen
Ansatte ved NAV Balsfjord
v/ plasstillitsvalgt, Morten Wøhni Helberg
Ansatte ved NAV Storfjord
v/ plasstillitsvalgt, Maija S. Asplund
Balsfjord kommune
Saksframlegg
Dato 12.01.2017
Referanse
Arkivkode:
2016/637 A10
Vår saksbehandler
Einar Nøstvik Guleng, tlf 77722033
Saksgang:
Utvalgssaksnummer Utvalg
22/17
Formannskapet
13/17
Kommunestyret
Møtedato
25.01.2017
22.02.2017
Leiekontrakt Balsfjord kommune og Sør Malangen Montessoriforening
Vedlagte dokument:
Forslag til leiekontrakt
Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt):
Journalposter
Y 22.09.2016 Referat fra møte 140916 mellom
Hamnvåg Montessoriskole - SørMalangen montessoriforening - SørMalangen utviklingslag og Balsfjord
kommune vedr barnehagetilbud i
Hamnvåg
Saksopplysninger:
I sak 103/16 om nedleggelse av Malangen barnehage avdeling Hamnvåg fastsatte kommunestyret at
eksisterende bygg med inventar og utstyr skal stilles vederlagsfritt til disposisjon for en privat
barnehagedrift/familiebarnehage, dersom slikt privat initiativ tas. Leieavtalen skal være langsiktig og
sikre forsvarlig drift og vedlikehold av bygget, samt gi forutsigbarhet for det private tilbudet.
Sør Malangen Montessoriforening er nå aktuell leietaker i slik sammenheng.
Vedlagte forslag til leiekontrakt er basert på eksisterende leiekontrakt Balsfjord kommune i sin tid
inngikk med Trollskogen barnehage, men hvor ansvarsforholdene mellom leietaker og utleier nå er
presisert. Videre er det i dette forslaget også eksplisitt åpnet for at leietaker skal kunne si opp avtalen i
avtaleperioden.
Sak om leieavtalen fremmes kommunestyret til godkjenning, i hht vedtaket i sak 103/16.
Vurdering:
Balsfjord kommune har mange års erfaring med å stille lokaler vederlagsfritt til disposisjon for private
foretak, mot at leietaker har alt ansvar for drift og vedlikehold av bygg og anlegg. I noen tilfeller er det
stilt spørsmål rundt ansvarsfordeling mellom leietaker og kommunen. Slike forhold er ivaretatt i vedlagte
forslag.
Kommunestyret forutsatte at også inventar og utstyr skal stilles til disposisjon. Avtaleforslaget ivaretar
dette forholdsmessig etter det private tilbudets størrelse.
Malangen barnehage avdeling Hamnvåg var utstyrt for 17 plasser, mens Sør Malangen
Montessoriforening søker godkjenning av familiebarnehage for 5 barn, men gir signal om at de vil ønske
å utvide ved behov. Samtidig har andre avdelinger av Malangen Barnehage udekket utstyrsbehov. Det
legges derfor opp til at den private familiebarnehagen disponerer utstyr for inntil 10 barn.
Vedlagte avtaleforslag vil etter rådmannens syn ivareta interessene både for kommunen og for Sør
Malangen Montessoriforening.
Rådmannens innstilling:
Balsfjord kommunestyre godkjenner vedlagte leiekontrakt Balsfjord kommune og Sør Malangen
Montessoriforening.
Behandling i Formannskapet - 25.01.2017:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Tilrådning fra Formannskapet - 25.01.2017:
Balsfjord kommunestyre godkjenner vedlagte leiekontrakt Balsfjord kommune og Sør Malangen
Montessoriforening.
Ellen Beate Lundberg
rådmann
Einar Nøstvik Guleng
kommunalsjef
LEIEKONTRAKT
Mellom Balsfjord kommune org. nr. 940 208 580 (utleier) og Sør Malangen
Montessoriforening (leietaker) er det inngått følgende leieavtale:
1.
Utleier leier til leietaker bygning og anlegg på Gnr. 101 Bnr. 52 og 57 i Balsfjord kommune.
Lokalene skal brukes til familiebarnehageformål. Herunder inngår eksisterende inventar og
utstyr i et omfang tilpasset antall godkjente plasser i familiebarnehagen. Leietaker er selv
ansvarlig for at anlegget tilfredsstiller offentlige krav som til enhver tid stilles til formålet.
2.
Leien for lokalene er vederlagsfri mot at leietaker har det totale drifts og vedlikeholdsansvar,
med unntak av den årlige forsikringspremien på bygningen. Vedlikeholdsansvaret omfatter
foruten bygning (inkl. vann-, avløp- og el-anlegg), inventar, utstyr og anleggets uteområde
m/ lekeapparat mv. Herunder inngår også vanlig vinter-/sommervedlikehold av adkomst,
parkering, lekeområde, etc.
3.
Leiekontrakten gjelder i 5 år betinget av at Sør Malangen Montessoriforening driver ordinær
familiebarnehagedrift i lokalene. Etter avtalens utløp fornyes den automatisk for 1 år av
gangen. Ved eventuell avvikling av familiebarnehagedriften opphører leieavtalen med 6
mnd. varsel. Oppsigelse av avtalen etter utløpt ordinær leietid skal varsles 6 mnd . før
virkningsdato.
Med ordinær familiebarnehagedrift menes her:
- Familiebarnehagen har gyldig offentlig godkjenning.
- Familiebarnehagen drives i henhold til lov og forskrift for heldagsbarnehager.
- Familiebarnehagen er en del av det samlede barnehagetilbudet i Balsfjord kommune.
4.
Utleier holder bygning og utleid inventar/utstyr forsikret, mens leietaker holder forsikring for
sine egne eiendeler i de leide lokaler og tegner forøvrig de forsikringer som knytter seg til
virksomheten i lokalene.
5.
Mer omfattende innredningsarbeider skal på forhånd godkjennes av utleier. Eventuelle
forandringer skal utføres slik at byggets verdi ikke forringes, og skal bekostes av leietaker.
6.
Leiekontrakten skal ikke kunne overdras til andre uten samtykke fra utleier.
7.
Når leiekontrakten opphører skal leietaker levere lokalene, inventar og utstyr tilbake til
utleier i samme stand som de overtok dem bortsett fra vanlig slitasje som følge av normal
bruk.
Hvis ikke annet er avtalt må leietaker ikke fjerne fast inventar, ledninger og lignende som
leietaker har satt opp, med mindre lokalet settes i samme stand som de overtok dem.
Utleier har rett til uten vederlag å overta slikt inventar som leietaker ikke fjerner.
Mangler som leietaker ikke har utbedret kan utleier utbedre på leietakers regning.
8.
Denne kontrakt er utstedet og underskrevet i 2 - to - likelydende eksemplarer, hvor hver av
partene beholder hver sitt.
9.
Denne avtale trer i kraft ved avtalens underskrift.
10.
Partene kan kreve reforhandling av denne avtalen dersom vilkårene blir vesentlig endret.
Storsteinnes,
1999
_________________________
Rådmann
For utleier
Storsteinnes,
1999
_______________________ ___________________
Styreformann
For leietaker
Styremedlem
Balsfjord kommune
Saksframlegg
Dato 12.01.2017
Referanse
Arkivkode:
2016/1580 A10
Vår saksbehandler
Lillian Pedersen, tlf 77722125
Saksgang:
Utvalgssaksnummer Utvalg
23/17
Formannskapet
14/17
Kommunestyret
Møtedato
25.01.2017
22.02.2017
Tilskudd til Hamnvåg familiebarnehage
Vedlagte dokument:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
søknad s2
søknad s1
Søknad s3
Søknad s4
Søknad s5
Vedlegg 1
Vedl 2, vedtekter s1
Vedl 2 , vedtekter s2
vedl 2 Vedtekter s3
Vedl 2 Vedtekter s4
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt):
Journalposter
U 23.12.2016 Svar på søknad om godkjenning for
Hamnvåg Familiebarnehage
U 22.12.2016 Svar på søknad om godkjenning for
Hamnvåg familiebarnehage
Sør-Malangen Montessoriforening v/
leder Arild Eide
Arild Eide
Saksopplysninger:
I kommunestyrets vedtak i sak 103/16 om nedleggelse av Malangen barnehage avdeling Hamnvåg ble det
satt frist for konseptbeskrivelse/søknad til kommunen om privat barnehagetilbud i kommunens bygg
innen 30.11.2016.
Søknaden ble mottatt innen fristen og er under godkjenningsprosess. For å kunne godkjenne søknaden om
privat barnehagedrift i kommunens lokale, må inngått leiekontrakt ligge til grunn (se egen sak).
Sør Malangen Montessoriforening legger ved søknaden et forslag til budsjett for drift av familiebarnehage
i vedlegg 4. Her framkommer det at budsjettet tar utgangspunkt i kommunalt tilskudd, kapitaltilskudd,
foreldrebetaling og kostpenger.
Private barnehager har ikke rett til kommunale tilskudd dersom det samlede barnehagetilbudet ellers i
kommunen gir full barnehagedekning. Eksempelvis Tromsø kommune praktiserer dette ved å ikke gi
tilskudd til private barnehager i områder som alt har full dekning. I Balsfjord kommune er det for tiden
imidlertid ikke tilfelle i denne saken.
Balsfjord kommune bruker nasjonale tilskuddssatser fastsatt av kunnskapsdepartementet i henhold til
antall barn som går i barnehagen.
Ut ifra søknaden vil årlig tilskudd for 5 barn utgjøre 607 500 kr:
Kapitaltilskudd:
65 500 kr
Driftstilskudd:
542 000kr
Vurdering:
Balsfjord kommunestyret har bedt om utredning om utbygging av Malangen barnehage, avdeling
Mestervik og Malangseidet. Det fremgår dermed at kommunen selv ønsker å øke barnehagetilbudet i det
aktuelle området til å gi full dekning. Rådmannen anbefaler derfor at det i denne sak innvilges
tidsbegrenset drift- og kapitaltilskudd.
Årsbudsjettet 2017 til barnehageformål gir dekning for slikt tilskudd i og med budsjett for Malangen
barnehage avdeling Hamnvåg.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar at Sør Malangen Montessoriforening får drift- og kapitaltilskudd ut fra
fastsatte nasjonale tilskuddssatser fra oppstart 2017 til 14.08.2018. Ny søknad må fremmes for
neste barnehageår.
Behandling i Formannskapet - 25.01.2017:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Tilrådning fra Formannskapet - 25.01.2017:
Kommunestyret vedtar at Sør Malangen Montessoriforening får drift- og kapitaltilskudd ut fra
fastsatte nasjonale tilskuddssatser fra oppstart 2017 til 14.08.2018. Ny søknad må fremmes for
neste barnehageår.
Ellen Beate Lundberg
rådmann
Side 1 av 2
Fra: Lillian Pedersen (Li11ian.Pedersengba1sfjord.komrnune.no)
Sendt: 22.12.2016 13:20:00
Til: Therese Pettersen
Kopi:
Emne: VS: Søknad om godkjenning av familiebamehage
Vedlegg:
Fra: Ullian Pedersen
Sendt: 7. desember 2016 14:45
Til: '[email protected]'
Emne: Søknad om godkjenning av familiebarnehage
Heisan.
Her kommer ei kort oppsummering fra møtet Balsfjord kommune, ved fungerende kommunalsjef, hadde
med to representanter for Hamnvåg Montessoriforening mandag 28.11.2016.
Tilstedet: Arild Eide, May Doris Håkonsen, Lillian Pedersen
Bakgrunnen for møtet var at Arild Eide tok kontakt med Balsfjord kommune i forbindelse med at
kommunestyret i Balsfjord kommune vedtok 26.10.2016 å legge ned Malangen barnehage avdeling
Hamnvåg. I vedtaket sto det at et privat initiativ måtte være beskrevet/søkt til kommunen innen 30.11.2016.
Arild Eide meldte om at Hamnvåg Montessoriforening ønsker å komme med et privat initiativ og de ønsket
et møte med Balsfjord kommune i forkant av fristen. Balsfjord kommune ved fungerende komrnunalsjef
hadde i forkant av møtet sendt ut et søknadskjema om godkjenning av familiebarnehage til Eide, samt
drøftet hva en familiebarnehage er og lovhjemmel for at ubebodd lokale kan benyttes.
På møtet gjennomgikk vi søknaden fra Hamnvåg Montessoriforening, vedtektene og hadde en samtale rundt
leiekontrakt og utstyr. Balsfjord kommune opplyste at barnehagen etter § 14 andre ledd i Barnehageloven
kan få tilskudd fra kommunen. I den forbindelse ønsket også kommunen en plan for finansiering av tilbudet.
Ref. Lillian Pedersen
Onsdag 07.des 2016
Vi har nå mottatt søknaden fra dere og er startet behandlingen av den. Vi holder også på å utarbeide en
leiekontrakt for bygget i henhold til kommunestyrevedtak 26.10.2016 . For at Hamnvåg Montessoriforening
skal kunne gi et tilbud om familiebarnehage i henhold til gjeldende regler for barnehagedrift etterspør
kommunen følgende tilleggsinformasjon til saksbehandlingsprosessen:
Det er lagt med beskrivelse av bemanning; hvordan tenker dere dagen organisert med hensyn til at
1 assistent skal være 7,5t og 1 assistent 2,25t pr dag. Åpningstiden er satt til 9t og hvordan vil da
pauser avvikles? Hvordan tenkes pedagogisk veiledning avviklet? Hva med renhold og vaktmester?
Hvilke intensjoner har barnehagen i forhold til samarbeid med kommunale barnehager og felles
planer for eksempelvis prosjekter, nettverk og overgang barnehage/skole?
Finansiering; hvordan tenker dere finansiert drift av barnehagen? Balsfjord kommune ønsker en
plan for dette.
En årsplan og politiattest for barnehagens ansatte er det naturlig at leveres etter personalet er
kommet på plass og kan sendes inn i etterkant etter avtale.
Etter at vi har fått denne tilleggsinformasjonen
vil vi kunne lage et forslag til godkjenning og leiekontrakt,
også sett i lys av økonomiske konsekvenser dette vil kunne ha for kommunen. Dette skal i henhold til
kommunestyrevedtaket 26.10.2016 tilbake til kommunestyret. Dette kan tidligst skje ved kommunestyret
februar 2017, da frist er i dag for saker inn til kommunestyret 19.des.
file:///C:/ephorte/pdfDocProc/EPHORTE/250141_FIX.HTM
i
22.12.2016
- DEL1
AVFAMILIEBARNEHAGE
SØKNADOM GODKJENNING
avfamiliebarnehagen.
Søknadom godkjenningavordningen/organiseringen
Opplysninperom søken
- IL.N‘
hiTE5-IaCe5cpLAt4
Navn:
sTele- 11+›c.
tin
41055.
F44411,1"44,
Ett)e,
Privatadresse:
2.,
Tlf.nr. (inkl. mobiltlf.):
n
e>n L e,
E-postadresse:c:;:% kri.eicke
Skal eier selv arbeide i familiebarnehagen:JaNei
Eiers utdanning: (fylles bare ut hvis eier skal arbeide i familiebarnehagen.)
Eiers erfaringsbakgrunn i forhold til barn/barnehage:
(fylles bare ut hvis eier skal arbeide i familiebarnehagen.)
Opplysningerom famillebarneha9en:
/4+31114Vi4 4FAn
Familiebarnehagens navn:
Postadresse:
Tlf.nr. (inkl. mobiltlf.):
E-postadresse:
1.1#4n.-11/i4C-
Eierform:
wu3
F
c, e
ii..i E 43Aeb=.Et-fAG
Antall barnegrupper/hjem knyttet til familiebarnehageordningen:
plasseraldersgrupp
Hjemmenenavnantall
SSilL
i3m2,./c14A4,E
vAt-,
HI~
L1Ge)
t.C"&
uszpEr_
VAT
Pe
Åpningstid: Fra kl v
Antall måneder i året:
Oppsigelsestid:
til kl
11
tk (U:
t
Anslag foreldrebetaling
ti)(-
A
per måned:
'FiSLcitY
Kchhu
Nei [1
Vil hjemmene få basetilknytting/felles samlingslokaler?JaN
#NC‘3rU46:"
Hvis ja: oppgi adresse:
Er det avtalt samarbeid med andre barnehager eller familiebarnehager i nærområdet?
Nei
JaE
Hvis ja: barnehagens navn:
Barnehagens fastsatte opptakskrets og opptakskriterier vedlegges.
Aa
:
t/LL) LES 6\
2
,
PPLYSi»23.361.
VEriT E:LTEW__
VE1)LE6,6
AL/
dX.FTA
17E-1)
VED LE6
5.
PLAtiTE&
VED
L.
KAZ:1-LITSNITT.
nI6
3. 14,
Opplysninger om planlagt antall ansatte, stillingsstørrelseog timer per uke:
En assistent per gruppe. Pedagogisk veiledning skal gis av styrer/pedagogisk veileder
(lovens krav: makismalt 30 barn per veileder.)
G,
assistent 1:
assistent 2:
-51-YCE1Z pedagogisk veileder:
s_5o
25
Evt. andre ansatte:
Vikarordning:
5A1Exl--ED
St«I,CE
1-1A141,it/;c;E-55c,e-(
Andre opplysninger:
6,
H
is/VAG
Sted og datoeiers/søkers
Søknad med vedlegg sendes til:
underskrift
Kommune
Adr.
Postnr.
K/Urit'l
C)S-C.)5
çaSrEi
jME-5
MA VEDLEGGESSØKNADEN
FORSIAGTILVEDTEKTERFORFAMILIEBARNEHAGEN
(se bamehageloven § 7).
NB!Vedførste gangs søknadom godkjenning av ny familiebarnehage,skalbåde del 1 og 2 sendes
inn. Ved senereutviding av barnehagenmed nye hjem eller skifte av hjem innenfor samme
ordning, vii det som regel være tilstrekkelig å sende inn del 2.
.
—DEL 2
SØKNADOM GODKJENNINGAV FAMILIEBARNEHAGE
Godkjenningav hvertenkelthjem/gruppe
Familiebarnehagens navn:
C5'5-
H
Famil iebarnehagens adresse:
,„es.,6-~...E
45
TAK
I-1A1kt,4vÅ 6
k e't
'g—
Familiebarnehagens tlf.nr. (inkl. mobiltif.):
Familiebarnehagens e-postadresse:
/1AlS
Eier av familiebarnehagen:
Eiers adresse/tlf.nr. og e-postadresse:
ViA
Hjemmets eier: T3At..F.J
Hjemmets adresse og tlf.nr.:
Al`''6`El%4
h
k..11„i;
ttt,
?2,
hiAh4v;414
4055
Fo R E1.4I
t ITES.SCPe.i
-
“.1:r.--
cle...51,
Ci
:Cte‘C"141-1
G/iC.4;#
sic' siio—
Ja
Skal hjemmets eier selv arbeide i barnehagen?
Nei
Hvis ja: eiers utdanning og evt. erfaring fra barnehagearbeid:
Hvis nei: assistentens utdanning og evt. erfaring fra barnehagearbeid:
Hjemmets egne barn og deres alder:
Ektefelle/samboers navn:
Vil andre personer regelmessig oppholde seg i barnehagen/hjemmet
i åpningstiden?
JaE
nei
Hvis ja, hvem?
Det er innhentet tilfredsstillende
politiattest på følgende:
Beskrivelseav hjemmet/lokalene som ønskesgodkjent4:,_
.antall etasjer. —kr ;.itt-N
antall kvm
.
Type bolig:
Hvilke rom vil bli benyttet til barnehagen: (hvis huset har flere etasjer, angi hvilken etasje
rommene er i.)
kvmetasjerom:
rom:
etasje-
kvm-
rom:
etasje
kvm-
rom:
etasje-
kyrn-
Samlet netto leke- og oppholdsareal for familiebarnehagerv
o kvm.
(minus entre, bad og lignende.)
*Tegningavhusetskalfølgemedsøknaden
Beliggenhet/nærhet
til hage, lekeplass, friområde, andre boliger*:
VE°
LEKEPL-A. 5 e?-1
EV-5
$--rete/..M
Hvor stor del av hagen/utearealet er inngjerdet?
Ileu
AfeEik
E'T
*Tegningav uteområdetmåfølgemedsøknaden
Er naboene varslet?
JA
Er hus og uteareal sikret mot barneulykker?
(jf. sjekklister vediagt søknadsskjema etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager
og skoler m.v)
A
Andre opplysninger:
1
/11/4rvIVÅG 7 7
Sted og dato
Huseiers underskrift
Søknad med vedlegg sendes til:
Eier av familiebarnehagens underskrift
Kommune
Adr.
Postnr.
Vedmerenn5 barni hjemmetsamtidigkandet værekravom bruksendringav huset.
Eventuellsøknadom bruksendringmå rettestil Plan-og bygningsmyndigheten.
NBI Ved første gangs søknad om godkjenning av farniliebarnehage, skal både del i og del 2
innsendes. Ved utvidelse av familiebarnehagen innenfor eksisterende ordning samt skifte
av hjem, vil del 2 være tilstrekkelig.
6
VE-E;)1___EZ,
,
Hamnvåg Familiebarnehage.
Andre opplysninger:
Sør Malangen Montessori forening har som intensjon å løse behovet for barnehageplasser i
gamle Hamnvåg skolekrets.
Sør Malangen Montessori Forening har utarbeidet et konsept for en familiebarnehage
med
base i eksisterende kommunale barnehage som er vedtatt nedlagt.
Stillingene som Styrer / Pedagogisk leder og assistenter vil bli lyst ut så snart leieavtalen om
bygget er i orden.
Vi har fått henvendelser fra foreldre (tilflyttere)
om det bli r behov for flere barnehageplasser
fra våren 2017.
Vi planlegger derfor å omdanne familiebarnehagen
endrer seg.
til en privat barnehage når behovet
VED L Ei
Vedtekter for Hamnvåg familiebarnehage
1 EIERFORHOLD
Hanmvåg familiebarnehage er en privateid bamehage for barn i alder 0 - 6 år. Barnehagen eies av
Sør-Malangen Montessoriforening og er organisert som en forening. Styret i Sør-Malangen
Montessoriforening er styre for barnehagen.
2 FORMÅL
Hamnvåg familiebamehage skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter
og kommunale vilkår for barnehagevirksomhet, bamehagens egne vedtekter, fastsatt budsjett og
årsplan for barnehagens samt Maria Montessoris pedagogiske prinsipper.
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og
fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på
grunnleggende verdier i kristen arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen,
på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal
bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og
vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for
diskriminering
3 STYRINGSORGANER
3.1 Samarbeidsutvalg
Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg (jfr. Lov om barnehager § 4 med forskrifter).
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ
mellom foreldre/foresatte, eier og ansatte. Samarbeidsutvalget består av 5 medlemmer hvorav 2
medlernmer velges av foreldreråd, 2 av de ansatte og 1 fra eier. Samarbeidsutvalget konstituerer
seg selv. Representantene for foreldre og de ansatte velges for ett år av gangen. Funksjonstiden for
eierrepresentanten er 2 år. Styrer/pedagogisk leder som ikke er valgt medlem har møte-, tale og
forslagsrett i samarbeidsutvalget.
Samarbeidsutvalget skal:
fl
bli forelagt og ha rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for bamehagens
innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene, bl.a. budsjett, driftsendringer,
utnyttelse av ute-og innearealer m.m.
3
fastsette årsplan for barnehagen
fl
gi uttalelser til forslag om endringer i vedtektene og retningslinjene for bamehagen (herunder
betalings-og oppsigelsesfrister)
fl
påpeke overfor eier, og kan melde fra til kommunen eller fylkesmannen som
tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke drives innefor de rammene som settes av gjeldende
lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett
Barnehagens samarbeidsutvalg har taushetsplikt om alle forhold vedrørende barna
og deres familie, også etter endt funksjonstid.
3.2 Foreldreråd
Foreldrerådet opprettes etter Lov om barnehager § 4 og forskriftene punkt 1. Det består av
foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen.
Foreldrerådet skal:
fl
fremme foreldrenes felles interesser
fl
bidra til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage
fl
være med og sikre, samt fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage
fl
fastsette kostpenger
fl
forelegge saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet har rett til å uttale
seg før slike avgjørelser blir tatt. Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn.
4 OPPTAK / AKSEPT / OPPSIGELSE
4.1
Opptak av barn i barnehagen
Hamnvåg familiebamehage er åpen for alle barn frem til skolestart og opptaket gjelder fram til
skolestart dersom plassen ikke sies opp.
Fordeling av plasser foretas av styret etter innstilling fra barnehagens styrer, og
etter følgende kriterier:
1
Funksjonshemmede barn har fortrinnsrett til barnehageplass dersom barnet
etter en helhetsvurdering kan ha nytte av oppholdet. Jmf. Lov om barnehager §
9, med merknader. Dokumentasjon må fremlegges.
2
Barn av personalet kan gis prioritet dersom tilbud om bamehageplass fordres for
å sikre rekruttering av kvalifisert personale.
3
Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen.
4
Barn som har søsken i Hamnvåg montessoriskole.
5
Barn av medlemmer i Sør-Malangen Montessoriforening.
6
Barn som har tilhørighet i gamle Hamnvåg skolekrets (Fra Kvitbergan til Furudal).
7
Barn som for øvrig står på barnehagens venteliste.
Dersom to barn oppfyller de samme kriteriene, skal plass tilbys det eldste bamet
først. I tillegg til opptakskriterier må opptakene vurderes i sammenheng med at
barnegruppa skal ha rimelig sammensetning etter kjønn, alder og pedagogisk
fungering.
Barnehageplassen beholdes frem til oppsigelse fra foreldre/foresatte foreligger.
4.2
Permisjon
Permisjon fra barnehageplass kan innvilges for en kortere periode fra 1 måned etter
den kalendermåned søknaden er mottatt. Permisjon kan også irmvilges fra en gitt
dato og ut bamehageåret dersom det er barn på venteliste som kan fylle den ledige
plassen. Søknad med begrunnelse sendes bamehagen og avgjøres av styrer i
samråd med styret i foreningen.
4.3
Aksept av plass
Ved tildeling av plass må barnas foresatte skriftlig akseptere barnehagens vedtekter.
5
FORELDREBETALING/OPPSIGELSE
5.1
Fo reldrebeta ling
fl
Foreldrebetalingen fastsettes av styret.
11
Betalingen skjer pr 10. hver måned. Faktura legges i barnas hyller.
fl
Betalingen påløper for ubenyttet plass.
fl
Det betales for 11 måneder.
fl
Det betales til og med 30. juni det året barnet begynner på skolen.
fl
Det gis søskenmoderasjon etter regler gitt av Balsfjord kommune.
fl
Dersom barn ikke hentes innenfor fastsatt åpningstid, far foresatte en advarsel,
deretter påløper et gebyr pr. påbegynte halvtime. Gebyret følger kommunale
satser.
5.2 Oppsigelse
fl
Uteblir betaling kan barnehageplassen sies opp skriftlig med 14 dagers frist.
fl
Oppsigelse av barn skal skje skriftlig til Hamnvåg Familiebarnehage.
fl
Det er 3 måneds gjensidig oppsigelse regnet fra 1. i måneden etter mottatt
oppsigelse.
3
Det betales ordinær foreldrebetaling i oppsigelsestiden.
fl
Dersom oppsigelser fra barn eller personale gjør at fortsatt drift ikke er mulig,
er oppsigelsestiden 2 måneder fra eier til foreldre.
fl
Det samme er tilfelle dersom barnehagen opphører/stenges.
6
ÅPNINGSTIDER/FERIER/PLANLEGGINGSDAGER
Barnehagens åpningstid er normalt fra kl 07.15 til kl 16.15
Ved behov kan annen åpningstid avtales. Barnets oppholdstid må imidlertid ikke
overstige 9 timer pr dag.
Barnehageåretløper frem til fellesferienbegynner.
Barnehagener stengt i 4 uker sammenhengendepå sommeren.
Planleggingsdagerskal avholdes på kveldstid i helger slik at barnehagenikke blir
stengt på dagtid. Personalmøter skal også berammes til utenfor åpningstid.
7
INTERNKONTROLL
Barnehagensinternkontrollsystemer eiers ansvar og skal ivaretas vedjevnlig kontroll
av eier i samarbeid med styrer i hht Lov om barnehager §15. Barnehagens
internkontrollsystemskal være tilgjengelig i barnehagen.
8
DUGNAD
Det er en forutsetning at foreldre med barn i barnehagendeltar på dugnader som
bestemmesav styret. Alle plikter seg til å stille på inntil 5 timer dugnad pr familie
i løpet av barnehageåret.
9
POLITIATTEST
Alle ansatte i barnehagen skal legge frem tilfredsstillendepolitiattest.
10
TAUSHETSPL1KT
Enhver som gjennom sitt arbeid med barnehagenfår kjennskap til forhold
vedrørende barn/hjem, har taushetsplikt. Jfr Lov om barnehager §§21-23.
11
FORSIKRING/ANSVAR
Barna er forsikret gjennom en kollektiv ulykkesforsikring.
Barnehagenovertar ansvaret for barnet, når den som følger barnet til barnehagenhar
vært i kontakt med personalet. Foreldene/foresatteovertar igjen ansvaret når den som henter barnet
har vært i kontakt med personalet.
Vedarrangementer i regi av barnehagen der foreldrenedeltar, har foreldre/foresatte
selv ansvar for sitt/sine barn.
Barnehagener ikke erstatningspliktigfor barnets medbrakte klær eller andre eiendeler.
Alle klær skal være merket med navn.
Det skal foreligge skriftlig samtykke fra foreldre/foresatteom barnet kan fotograferes,
filmes og tas med som passasjerer i bil eller offentligtransportmiddel.Det skal benyttes
forskrifismessigsikring av barnet. De ansatte er forsikret i arbeidstidenav arbeidsgiveri henhold til
lov om yrkes-skadeforsikring.
12
VEDTEKTSENDRINGER
Endring av disse vedtekter foretas av årsmøte med 2/3flertall etter uttalelse fra
samarbeidsutvalgog foreldreråd. Vedendring av vedtektene bør det tas med frist for iverksettelse.
Alle vedtak om endringer skal sendes kommunen,som skal påse at disse er i samsvar med Lov om
barnehager.
Vedtattav årsmøtet i Sør Malangen Montessoriforening
2016
Vi takkerja til barnehaeplassfor
styrer
fra og med /. , 20
Foresatte
/EDLEt
3.
Hamnvåg Familiebarnehage.
Organisering av barnehagedrifta.
Hamnvåg familiebarnehage
driftes i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter
og kommunale vilkår for barnehagevirksomhet.
(Jamfør Vedtektene § 2, «Formål»)
Førskolelæreren vil inneha styrer funksjon for barnehagen.
De praktiske oppgavene vil bli løst mellom styrer og styret i Sør Malangen Montessori
forening.
Åpningstiden vil være maksimum 9 timer pr dag, men variere noe pga ulike behov hos
foreldrene.
(F.eks turnus arbeid).
Renhold vil bli utført av de ansatte.
Det vil være et nært samarbeid mellom Hamnvåg Montessori skole og Hamnvåg Familie
barnehage om vikarordning og fellesaktiviteter
for barn og voksne.
VE=PLE6, Gt
BUDSJETT HAMNVÅG FAMILIEBARNEHAGE
Bametallet er en varierende størrelse som gjør det vanskelig å lage et budsjett. Det er 5 barn pr
28.11.15, og vi har fatt henvendelse om to nye barn fra mars/april 2017. I tillegg har det fra
konununens administrative ledelse blitt avvist å avklare leiekontrakt og vilkår i denne før etter
kommunestyremøte 19.desember. I påvente av en slik avklaring så har styret avventet å lyse ut
stillinger. Budsjettet er derfor et arbeidsbudsjett med flere uavklarte forhold. Budsjettet har tatt
utgangspunkt i 7 barn, to grupper og en base.
Inntekter
Kommunalt tilskudd
793 400
Foreldrebetaling
181 071
Kapitaltilskudd
91 700
Kostpenger
26 026
Sum Inntekter
1092197
Utgifter
Lønn
870 000
Kost
26 026
Drift
196 171
Sum Utgifter
1092197
tnaks1:12
vc3 /1" 5 te.
rstailrist
1.10a1:13
190
r4c2;1
542M
Z80
D3
1,4
et>
1(1
V7
V6
V
2
420
c?'1.
ft ',I1
800 / LAG51
C)
GANG
3:4
0
r-
®
911
MQTEMX
9M
/44
VF ®
UTELEK 0
Å7
9?-1
4
II
384
14 60
PLAN UND
ERETASJE
295
Harnnvåg
Målestokk:
Ekvidistanse:
Misvising:
Utgitt:
1:3000
5m
0 grader
1999
skole
Orienteringskart utgitt av:
Storsteinnes
Konstruksjon:
Synfaring:
Digitalisering:
Rentegning
Software:
IL - 0-gruppa
lvar Helgesen
Ivar Helgesen
Per Inge Aarø
Per Inge Aarø
Per Inge Aarø
OCAD 6.05
Troms
0-krets 1998
Reg.nr 300
TEGNFORKIARING
immfflumnii
Stor veg
Skogsbilveg; traktorveg
Sti
Gjerde
Bygning
.•‘.„
Stein; stor stein; hule
Høydekurver m/kolle
3
.
Høydepunkt; sandtak; fure
V
o
Hjelpekurve;
hull; lita grop
Brønn, kum; vannfyllt grop
Myr; utydelig myr
Bekk; smal myr, myrsig
Lysløype; lysstolpe; stolpe
Dyrket mark
5
1111~
Område for ballspill
Parkeringsplass
Skog, dårlig løpbarhet
1111
11
11111
11
1111
111
1111
11
' Underveg.,
lite løpbart
Apent område, lettløpt
Halvåpentområde, lettløpt
Apent område, skoleplass
Vis naturvettl
Far varsomt fram i skog og mark
- saarlig I kalve- og hekketIda Løp ikke over dyrket mark.
GOD TUR1
Balsfjord kommune
Saksframlegg
Dato 24.01.2017
Referanse
Arkivkode:
2017/100 026
Vår saksbehandler
Einar Hamnvik, tlf 41524849
Saksgang:
Utvalgssaksnummer Utvalg
28/17
Formannskapet
15/17
Kommunestyret
Møtedato
08.02.2017
22.02.2017
Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen
Vedlagte dokument:
(Ingen dokumenter)
Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt):
1. Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen (NIBR, 2015)
2. Strategisk næringsplan for Balsfjord kommune (2016-2025)
Saksopplysninger:
Hva saken gjelder:
Tromsø kommune har tatt initiativ til å lage en ny «Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen»
(Kommunestyresak 0125/16). Kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen og Storfjord er invitert inn i
arbeidet med planen, og det er gjennomført innledende sonderinger mellom kommunene for å avklare
interesse.
Det legges opp til en strategisk plan, som bygger på arbeidet som bygger på kunnskapsgrunnlaget som er
hentet inn gjennom arbeidet med Byregionprogrammet. Planen foreslås lagt på et overordnet strategisk
nivå, og at mer lokalt rettede tiltak fanges opp i handlingsplaner i den enkelte kommune.
Det er foreslått en arbeidsgruppe bestående av næringsmedarbeidere i de respektive kommunene, og en
styringsgruppe bestående av styringsgruppen for Byregionprogrammet hvor alle nevnte kommuner deltar.
I tillegg inviteres Tromsø-områdets regionråd inn som observatør i styringsgruppen.
Saksutredning:
Saken skal behandles av følgende utvalg:
Kommune
Balsfjord
Karlsøy
Lyngen
Storfjord
Tromsø
Organ
Kommunestyret
Kommunestyret
Formannskapet
Kommunestyret
Det er legges opp til likelydende vedtak i alle fem kommunene.
Møtedato
22.02.2017
15.02.2017
Mars
15.03.2017
22.02.2017
Bakgrunn:
Bakgrunnen for initiativet skyldes at en rekke næringsrelaterte problemstillinger går på tvers av
kommunegrensene, og følgelig bør løsninger sees i en større sammenheng enn isolert for én kommune.
Videre kjenner kommunene hverandre godt gjennom tidligere diskusjon om kommunesammenslåing.
Ikke minst har man også etablert et samarbeid gjennom byregionprogrammet, hvor det også er utarbeidet
et felles kunnskapsgrunnlag som vil kunne legges til grunn for arbeidet med den regionale planen.
Flere av kommunene har enten nylig vedtatte strategiske næringsplaner, eller er i prosess med å revidere
egne planer. Kombinert med NIBR-rapporten «Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen»
(2015), har man derfor et godt kunnskapsgrunnlag med tanke på en ny strategisk «Næringsplan for
Tromsøregionen».
Fra tidligere har kommunene deltatt i arbeidet med «Strategisk plan for Tromsø-regionen 2008-2018»,
vedtatt i 2009. Denne planen omfatter kommunene Balsfjord, Karlsøy, Kvænangen, Lyngen, Nordreisa,
Skjervøy, Storfjord og Tromsø. Denne planen er ment å være grunnlag for en felles plattform i
kommunenes lokale initiativ. Dette arbeidet har vist seg vanskelig å følge opp i ettertid.
Formål:
Den regionale strategisk næringsplan skal være en overordnet strategisk plan for kommunene i
Tromsøregionen. Planen vil bidra til en felles virkelighetsforståelse og skal identifisere felles
satsningsområder som er viktig for næringsutviklingen i hele regionen.
Det utarbeides en felles visjon og et felles overordnet mål med arbeidet.
Planarbeidet skal legge til rette for kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling mellom kommunene.
De strategiske satsingsområdene skal være retningsgivende for regionens strategiske næringsarbeid, og
bidra til å nå overordnede mål og visjon.
Metode:
Det er viktig å påpeke at flere av kommunene enten har forholdsvis nye næringsplaner, eller er i en
prosess hvor de utarbeider nye næringsplaner. Av hensyn til ressursbruk, vil disse, og andre planer som er
relevant for næringsutvikling, utgjøre et viktig grunnlag for en felles regional plan. Det legges opp til at
hver kommune fortsatt har en egen kommunal næringsplan, men at man identifiserer de elementer som
har et regionalt perspektiv, med tanke på å finne handlingsstrategier på tvers av kommunegrensene.
For hver kommune skal planer som er relevant for næringsarbeidet identifiseres. De vurderinger og tiltak
som er av regional karakter tas videre i arbeidet med en ny næringsplan for Tromsøregionen.
Forslag til organisering:
En strategisk næringsplan for Tromsøregionen må forankres politisk og i næringslivet i regionen.
Styringsgruppa foreslåes sammensatt av styret i Byregionprogrammet. Dette vil bidra til politisk
forankring i de involverte kommunene, samtidig som næringsliv og akademia er representert. I tillegg har
Tromsø-områdets regionråd, ved daglig leder, observasjonsstatus i styringsgruppen.
Tromsø kommune ved næringsrådgiver Magnus Skjelmo Kristiansen er prosjektleder.
Arbeidsgruppen består av næringssjefer/-konsulenter/-rådgivere i de respektive kommunene.
Fra Balsfjord kommune deltar Einar Hamnvik/Arne Rydningen i arbeidsgruppen.
Medvirkning:
Planverksted gjennomføres med representanter fra næringsliv og andre relevante aktører. Formålet med
planverkstedet er å forankre planarbeidet, og få innspill til problemstillinger og prioriteringer i planen.
Det legges i tillegg opp til at man henter innspill fra arbeidsgruppene i Byregionprogrammet.
Antall planverksted bestemmes i planarbeidet.
Tidsplan:
Det legges opp til planarbeid våren og sommeren 2017, med sikte på ferdigstillelse og politisk behandling
høsten 2017.
Oppfølging:
Oppfølging skjer gjennom den enkelte kommunes egne handlingsplaner. Kommunens handlingsplaner
viser både prioriterte felles tiltak for flere eller alle samarbeidskommuner, i tillegg til tiltak som
gjennomføres i egen kommune.
Handlingsplanen består av en kort beskrivelse av tiltakene, ansvar, samarbeidspartnere og gjennomføring,
samt referanse til andre dokumenter.
Handlingsplanens tiltak skal innarbeides i kommunenes årlige handlingsprogram der økonomiske
konsekvenser vil bli vurdert som del av samlet handlingsprogram- og budsjettbehandling.
Økonomi:
Det legges opp til å bruke intern kompetanse og kunnskapsgrunnlaget som er fremkommet av NIBRrapporten «Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen» (2015), og kunnskapsgrunnlaget som
ligger til grunn for den enkelte kommunes relativt nye strategiske næringsplaner og kommuneplanenes
samfunnsdeler. Dette vil redusere kostnadene i planarbeidet.
Det vil samtidig være kostnader knyttet til møteaktivitet, reise og lignende. Det foreslås at kostnadene
dekkes inn gjennom Byregionprogrammet. Utover dette bidrar den enkelte kommune med egeninnsats i
prosjektet.
Tromsø kommune dekker tidsbruk til prosjektleder, beregnet til cirka 25% stilling.
Vurdering:
Rådmannen viser til at kommunestyret, i strategisk næringsplan for Balsfjord kommune (2016-2025), har
vedtatt at kommunens næringspolitikk bl.a. skal bidra til å styrke regionens næringsmessige
konkurransekraft og profilering av Tromsøregionen som en bo- og arbeidsmarkedsregion. I
økonomiplanperioden (2017-2021) vil kommunen bl.a. bidra til utvikling/etablering av næringsmiljø og
industribedriftsnettverk i regionen med sikte på en selvforsterkende vekst i disse miljøene/nettverkene.
I lys av forannevnte peker rådmannen på at en bærekraftig næringsvirksomhet/næringsutvikling i
Tromsøregionen må bygge på en felles oppfatning om at det som gagner en kommune gagner hele
regionen, og at det er summen av det vi skaper i fellesskap som er avgjørende. En regional næringsplan
må videre framheve det som er viktige utgangspunkt og sentrale utfordringer for regionen som helhet og
for den enkelte kommune. I den forbindelse er det bl.a. viktig å utnytte det næringsmessige fortrinnet med
å ha en stor by i regionen, og satse på områder man allerede er god, og/eller der man har et potensial for å
bli god. Det er videre viktig at kontakten med FoU/utdanning og samhandlingen i Tromsøregionen
mellom de tre partene FoU, næringsliv og offentlige myndigheter (kalt ”Triple Helix”) styrkes, og at
planprosessen bidrar til å skape en allianse innenfor næringslivet i regionen.
Rådmannens innstilling:
1. Balsfjord kommune deltar i arbeidet med en ny «Regional strategisk næringsplan for
Tromsøregionen» som innbefatter kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø.
2. Den regionale strategisk næringsplan skal holdes på et overordnet regionalt nivå, og den enkelte
kommune følger selv opp relevante tiltak i egne handlingsplaner og økonomiplaner.
3. Arbeidet med en «Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen» finansieres gjennom
egeninnsats med administrativ representant i arbeidsgruppen, og ellers gjennom
«Byregionprogrammet».
4. Styringsgruppen i «Byregionprogrammet» blir styringsgruppe for arbeidet med «Regional
strategisk næringsplan for Tromsøregionen».
5. «Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen» legges frem for kommunestyrene i nevnte
kommuner i løpet av 2017.
Behandling i Formannskapet - 08.02.2017:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Tilrådning fra Formannskapet - 08.02.2017:
6. Balsfjord kommune deltar i arbeidet med en ny «Regional strategisk næringsplan for
Tromsøregionen» som innbefatter kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø.
7. Den regionale strategisk næringsplan skal holdes på et overordnet regionalt nivå, og den enkelte
kommune følger selv opp relevante tiltak i egne handlingsplaner og økonomiplaner.
8. Arbeidet med en «Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen» finansieres gjennom
egeninnsats med administrativ representant i arbeidsgruppen, og ellers gjennom
«Byregionprogrammet».
9. Styringsgruppen i «Byregionprogrammet» blir styringsgruppe for arbeidet med «Regional
strategisk næringsplan for Tromsøregionen».
10. «Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen» legges frem for kommunestyrene i nevnte
kommuner i løpet av 2017.
Ellen Beate Lundberg
rådmann
Balsfjord kommune
Saksframlegg
Dato 25.01.2017
Referanse
Arkivkode:
2016/412 614
Vår saksbehandler
Ylva Sneve, tlf 77722042
Saksgang:
Utvalgssaksnummer
39/17
16/17
4/17
Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
Kommunalt råd for eldre og mennesker med
nedsatt funksjonsevne
Møtedato
08.02.2017
22.02.2017
20.02.2017
Anvendelse av areal i Kuben - bevilgning til delprosjekt PPT og
voksenopplæringa/flyktningtjenesten
Vedlagte dokument:
Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt):
Refereres ikke
Saksopplysninger:
Historikk
Kommunestyret vedtok i sak 33/16 (27.04.2016) å kjøpe eiendommen gnr/bnr 29/168 også kjent som
eiendommen Kuben forretningsbygg står på. Bevilgningen lød på kr 6.300.000,- og omfatter anskaffelse
av eiendommen, omkostninger, renovering av tak og ytterkledning.
I sak 138/16 (19.12.2016) godkjente Balsfjord kommunestyre hovedtrekkene i planene for anvendelse av
arealer i «Kuben» i Nordkjosbotn. Hovedtrekkene er som følger:
1. etg
:
2. etg
:
Lokaler for PPT
Areal til evt fremtidig interkommunalt NAV-kontor
5 boenheter
Lokaler for voksenopplæringa (VO)
Lokaler for flyktningtjenesten (FT)
Rådmannen ble også gitt tillatelse til å gjøre eventuelle justeringer i planskisse, dersom det skulle oppstå
uforutsette behov for endringer, og som kan forsinke prosessen.
For hvert av disse hovedtrekkene/delprosjektene må det fremmes egne saker til politisk behandling for
godkjenning og bevilgning.
Før brannstrategi kan utarbeides må arealer til de ulike formålene være bestemt.
Delprosjektene som fremmes i denne saken:
- Lokaler for PPT
- Lokaler for VO og FT
Lokaler for PPT
Figur 1: Planskisse 1.etg. Avgrensning PPT markert i gult.
Et kostnadsoverslag for delprosjekt PPT er beregnet til kr 3.280.000,- inkl. mva.
PPT disponerer i dag lokaler til en årlig husleie på kr 228.000 eks. mva.
Lokaler for voksenopplæringa og flyktningtjenesten
Figur 2: Planskisse 2.etg. Avgrensning VO/FT markert i gult.
Et kostnadsoverslag for delprosjekt VO/FT er beregnet til kr 6.025.000,- inkl. mva.
Det må i tillegg klargjøres for vann og avløp i 2. etg, noe som av hensiktsmessige årsaker må gjøres før
lydhimling legges i 1. etg. Kostnader for dette er beregnet til kr 780.000,- inkl. mva.
VO disponerer i dag lokaler til en årlig husleie på kr 140.384 eks. mva.
Flyktningtjenesten er i dag lokalisert på rådhuset.
Vurdering:
Fremstilte planer er i overensstemmelse med det som har blitt kommunisert i saken om å kjøpe bygget
(33/16) og saken om anvendelse av arealet i bygget (138/16).
I og med at PPTs nåværende leieavtale er sagt opp med virkning fra utgangen av 2017, anbefales det at
ombyggingen av lokalene til PPT vil ha høyeste prioritet.
Da det på nåværende tidspunkt ikke er 100% avklart hvilke leietakere bygget vil ha, så er det forutsatt at
80% av kostnadene er innenfor momskompensasjonsberettiget virksomhet.
Vedrørende finansiering:
Det vil bli vurdert om låneopptak kan erstattes av ubrukte og frigjorte lånemidler etter gjennomgang av
alle investeringsprosjekter, som tidligere bebudet av rådmannen.
Rådmannens innstilling:
1. Det bevilges kr 10.100.000 inkl. mva til ombygging for realisering av delprosjekt PPT og VO/FT,
samt tilrettelegging for vann og avløp i hele 2. etg.
2. Finansiering:
Låneopptak kr 8.485.000, med løpetid 25 år.
Momskompensasjon utgjør kr 1.615.000,Behandling i Formannskapet - 08.02.2017:
Rådmannens innstilling vedtatt med 5 mot 2 stemmer
Tilrådning fra Formannskapet - 08.02.2017:
3. Det bevilges kr 10.100.000 inkl. mva til ombygging for realisering av delprosjekt PPT og VO/FT,
samt tilrettelegging for vann og avløp i hele 2. etg.
4. Finansiering: Låneopptak kr 8.485.000, med løpetid 25 år.
Momskompensasjon utgjør kr 1.615.000,-
Ellen Beate Lundberg
rådmann
Leif Kristiansen
enhetsleder
Balsfjord kommune
Saksframlegg
Dato 07.02.2017
Referanse
Arkivkode:
2016/1480 L32
Vår saksbehandler
Bjørn Edvardsen
Saksgang:
Utvalgssaksnummer Utvalg
17/17
Kommunestyret
Møtedato
22.02.2017
Nye veinavn i Balsfjord Kommune 2016-2017, del 2
Vedlagte dokument:
1 Kart over planlagte veiparseller med godkjent skrivemåte
Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt):
Journalposter
S 15.11.2016 Høring - Nye veinavn i Balsfjord
Kommune 2016-2017
Saksopplysninger:
Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne frem til bygninger,
adkomst til bygninger, boliger og andre objekter eller steder som det er viktig å finne frem til. Adressen skal også
tjene som stedfestningsobjekt og nøkkel til aktuell informasjon i private og offentlige registre og arkiv.
Kommunen skal tildele veiadresse til bygning som planlegges brukt til boligformål, fritidsformål,
næringsvirksomhet, eller offentlig og/eller publikumsrettet virksomhet. Navnet skal være entydig innenfor
kommunen iht. matrikkelforskriftens kapittel 12. Skrivemåten fastsettes etter reglene i lov om stadnamn. Navnet
føres i matrikkelen som adressenavn for vedkommende gate, veg, sti plass eller område.
Kommunen har ansvar for skilting av gater, veger, stier, områder og plasser som er nødvendig for å oppnå god
merking av adressene. For riksveg og fylkesveg har regionvegkontoret dette ansvaret. Eier, fester og tiltakshaver
er ansvarlig for at den enkelte bygning eller eiendom blir merket med adressenummeret.
Tildeling av veinavn kan deles inn i to trinn:
1. Valg av adressenavn. Hva skal veien hete?
2. Valg av skrivemåte. Hvordan skal navnet skrives?
I prosessen ved utarbeidelse av veinavn har det vært forsøkt tatt hensyn til å bruke skrivemåte som vil bli
godkjent av stedsnavntjenesten, og samtidig ikke virke fremmed for befolkningen.
Saksgang vedr nye veinavn:
1
2
3
4
5
Høringsrunde i formannskapet hvor det blir tatt stilling til hvilke veinavn som skal presenteres for
kommunestyret. Behandlet 23.11.2016 PS 153/16
Innsending av veinavn formannskapet velger å gå for, som ikke tidligere har vært behandlet, til
stedsnavntjenesten for behandling
Presentasjon av veinavn med godkjent skrivemåte til kommunestyret for vedtak
Kunngjøring av vedtatte veinavn
Adressering
Følgende veinavn har godkjent skrivemåte etter behandling hos stedsnavntjenesten og var på høring i
formannskapet 23.11.2016 PS 153/16, med uendret navn
Rådmannens forslag til veinavn

























Sørengveien
Bjørkengbakken
Myrsletta
Myrstien
Myrvollen
Nerliveien
Øverlibakken
Snebakkveien
Korsvikveien
Slettengveien
Aursnesveien
Småslettveien
Vikajorda
Myrhaugveien
Moltbergveien
Vesterliveien
Nordbyelvveien
Nordbynesveien
Sandsryggen
Spildernesveien
Jernbergveien
Fossbakkveien
Musnesveien
Musnesbakken
Odinveien
Følgende veinavn har endret skrivemåte eller hele navnet fra høringen i formannskapet 23.11.2016 PS 153/16,
etter behandling hos stedsnavntjenesten










Rådmannens nye forslag til veinavn
Planlagt, men ikke godkjente veinavn PS 153/16
Midtgårdsveien
Arnulv Eide-veien
Ner-Bukta
Brattmelveien
Kjerkevikveien
Tømmervikbakken
Aursvikveien
Nerseterveien
Lillehaugveien
Madsjorda
Geitramsveien
Eides vei
Nerbuktveien
Elvenesveien
Kirkevikveien
Tømmerbakken
Lillevika
Nersetra
Lillehaugen
Madsjord
Følgende veinavn var behandlet i kommunestyret 16.12.2015 PS 141/15, og har nå vært til ny behandling hos
stedsnavntjenesten med endring av veinavn

Rådmannens nye forslag til veinavn
Planlagt, men ikke godkjent veinavn PS 141/15
Fjellskardalen
Fjellskardalveien
Vurdering:
Det vises til kartvedlegget for orientering om plassering av veiene presentert i denne saken, hvor det står om
navnets opphav, beskrivelser, eventuelle begrunnende uttalelser fra stedsnavntjenesten (SNT) og eventuelle
alternative veinavnforslag.
Rådmannens innstilling:
Balsfjord kommunestyre vedtar foreslåtte veinavn slik de fremkommer i saksfremlegget.
Ellen Beate Lundberg
rådmann
Ylva Sneve
enhetsleder
Balsfjord Kommune
Vedlegg 1 Kart over planlagte veiparseller
Referanse 2016/1480
LHL-Veien, Geitramsveien Midtgårdsveien
https://kommunekart.com/klient/MidtTroms/?funksjon=vispunkt&x=69.23938832558541&y=19.222
909212112427&zoom=18&bakgrunnskart=0&kartlag=1933%253A%253A%253B&ruteberegning=69.2
3975531088306,19.225655794143677;69.23901753103371,19.220159947872162
Navnets opphav: Tilrådning fra SNT, på bakgrunn av at eiendommer er utskilt fra 46/13 med
bruksnavnet Midtgård.
Beskrivelse: Veien har vært vedtatt LHL-Veien, men navnet er ikke godkjent av SNT og heller ikke
adressert. Geitramsveien var til høring hos formannskapet PS 153/16, men ble heller ikke godkjent av
SNT.
Behandling hos stedsnavntjenesten (SNT): LHL-Veien er ikke godtatt som veinavn, da det er et
institusjonsnavn.
Geitrams er en plante som er svært vanlig i hele Norge langs de fleste veikanter, elvebredder o.l. I
mange tilfeller blir den sett på som ugress som en ønsker å utrydde. Navnet er ikke unikt og det kan
også gi negative assosiasjoner. Geitramsveien frarådes.
Eiendommen langs denne veien er utskilt fra 46/13 Midtgård og 46/2 Veiskifte. Bruksnavnet
Midtgård kan brukes i et adressenavn. Midtgårdsveien tilrås.
Alternative veinavnforslag: -
Saksfremlegg 22.02.2017
Saksbehandler: Bjørn Edvardsen
side 1/29
Balsfjord Kommune
Vedlegg 1 Kart over planlagte veiparseller
Referanse 2016/1480
Helsetunet, Eides Vei Arnulv Eide-veien
https://kommunekart.com/klient/MidtTroms/?funksjon=vispunkt&x=69.24452555551294&y=19.224
529266357422&zoom=17&bakgrunnskart=0&kartlag=1933%253A%253A%253B&ruteberegning=69.2
452859600105,19.22308087348938;69.24408973668054,19.220468401908875;69.24349944248283
,19.225146174430847
Navnets opphav: Distriktslege Arnulv Eide er hedret med sin egen minnesplakett på Helsetunet. Han
var en sentral person innen idrett, politikk og kulturliv i bygda.
Beskrivelse: Har gått under navnet Helsetunet, men det er ikke et godkjent veinavn. Eides Vei var til
høring hos formannskapet PS 153/16, men ble heller ikke godkjent av SNT.
Behandling hos stedsnavntjenesten (SNT): Helsetunet er ikke godkjent da det er et institusjonsnavn.
Eides Vei er ikke godkjent da veinavn utarbeidet for å hedre en person skal en bruke hele navnet
ifølge FN-resolusjonens anbefalinger.
Arnulv Eide-veien er tilrådet og godkjent.
Alternative veinavnforslag fra PS 153/16 er ikke godkjent.
Alternative veinavnforslag: -
Saksfremlegg 22.02.2017
Saksbehandler: Bjørn Edvardsen
side 2/29
Balsfjord Kommune
Vedlegg 1 Kart over planlagte veiparseller
Referanse 2016/1480
Nerbuktveien Ner-Bukta
https://kommunekart.com/klient/MidtTroms/?funksjon=vispunkt&x=69.24288679329062&y=19.232
023358345028&zoom=18&bakgrunnskart=0&kartlag=1933%253A%253A%253B&ruteberegning=69.2
4282429164502,19.230653420090672;69.24282025160852,19.230639338493347
Navnets opphav: Plasseringen til veien er fra gammelt av nederste del av området Bukta.
Beskrivelse: Blant befolkningen i dag er Buktaveien sett på som nederste del av Bukta. Eventuelt valg
av dette veinavnet kan være med på å opplyse om hvor langt Bukta egentlig strekker seg, selv om det
kan virke litt fremmed til å begynne med. Nerbuktveien var til behandling hos formannskapet PS
153/16, men ble ikke godkjent av SNT.
Behandling hos stedsnavntjenesten (SNT): Skrivemåten Nerbukt uten bindestrek er ikke godkjent,
da det vil være snakk om to forskjellige lokaliteter som ligger i forhold til hverandre. «Nerbukta» er
bare en liten del av Bukta, og må derfor skrives Ner-Bukta. Veinavnet Ner-Bukta tilrås.
Alternative veinavnforslag: -
Saksfremlegg 22.02.2017
Saksbehandler: Bjørn Edvardsen
side 3/29
Balsfjord Kommune
Vedlegg 1 Kart over planlagte veiparseller
Referanse 2016/1480
Industriveien, Elvenesveien Brattmelveien
https://kommunekart.com/klient/MidtTroms/?funksjon=vispunkt&x=69.2387094815153&y=19.2350
3279685974&zoom=18&bakgrunnskart=0&kartlag=1933%253A%253A%253B&
Navnets opphav: Veien ender i en sti som går frem til Sagelvneset, hvor en i fremtiden kan se for seg
at veien kan strekke seg lengre enn den gjør i dag. Brattmelen ligger på samme side som Sagelvneset.
Beskrivelse: Det naturlige valget sett veien for seg selv ville vært Sagelvnesveien eller bare
Sagelvneset, men vi har ellers Sagelvvassveien i kommunen og befolkningen i kommunen forbinder
ikke området denne veiparsellen ligger på med Sagelv. Veien har tidligere gått under navnet
Industriveien, eller Industriveien Storsteinnes. Ordet Industri i et veinavn er ikke heldig, og vi har en
vei som går under navnet Industriveien i Nordkjosbotn og. Elvenesveien var til behandling hos
formannskapet PS 153/16, men ble ikke godkjent av SNT.
Behandling hos stedsnavntjenesten (SNT): Sagelvneset er eneste godkjente skrivemåte for
naturnavnet i SSR, Elvenesveien er derfor ikke godkjent.
Brattmelveien, Sagelvnesveien og Sagelvneset kan brukes som veinavn.
Alternative veinavnforslag: Sagelvnesveien, Sagelvneset
Saksfremlegg 22.02.2017
Saksbehandler: Bjørn Edvardsen
side 4/29
Balsfjord Kommune
Vedlegg 1 Kart over planlagte veiparseller
Referanse 2016/1480
Sjånesveien Sørengveien
https://kommunekart.com/klient/MidtTroms/?funksjon=vispunkt&x=69.25092732958805&y=19.225
61287879944&zoom=17&bakgrunnskart=0&kartlag=1933%253A%253A%253B&ruteberegning=69.25
097199091704,19.22082781791687;69.25148226383419,19.225419759750366
Navnets opphav: Adolf Olai Søreng var en sentral person på plassen. Foreslått av beboere på veien,
som og synes navnet passer bra i forhold til Nordengveien lenger opp.
Beskrivelse: Tidligere vedtatt Sjånesveien, men det veinavnet er ikke godkjent av SNT. Ifølge
rettskrivingsregler er Skjånesveien godkjent, men det er ikke ønsket av beboere. Skrivemåten Sjånes
som stedsnavn er inne til navnesak, men uttalelsen fra SNT er at selv om skrivemåten Sjånes kan bli
godkjent som stedsnavn vil det ikke kunne bli brukt som veinavn. Sørengveien var til høring hos
formannskapet PS 153/16, og er godkjent av SNT.
Behandling hos stedsnavntjenesten (SNT): Sørengveien er godkjent.
Alternative veinavnforslag: Skjånesveien.
Alternativt oppheve vedtak om at veien skal ha eget navn, og adressere beboere til Petersborgveien.
Veien har 4 husstander med små muligheter for mer bebyggelse, og faller under grensen for en vei
som etter adresseringsveilederen bør få eget veinavn. Spørsmålet er om en kan si den er
sentrumsnær nok til at den likevel bør ha eget veinavn.
Saksfremlegg 22.02.2017
Saksbehandler: Bjørn Edvardsen
side 5/29
Balsfjord Kommune
Vedlegg 1 Kart over planlagte veiparseller
Referanse 2016/1480
Bjørkengbakken
https://kommunekart.com/klient/MidtTroms/?funksjon=vispunkt&x=69.2215259534204&y=19.2386
16228103638&zoom=17&bakgrunnskart=0&kartlag=1933%253A%253A%253B&ruteberegning=69.22
256690122693,19.239115118980408;69.22058772557925,19.236164689064026
Navnets opphav: Bakke som går opp til en eng hvor det vokser bjørkeskog. Eiendommene veien går
til er gått ut fra gårdsbruket Bjørkeng. Foreslått av beboere på veien.
Beskrivelse: Bjørkengbakken var til høring hos formannskapet PS 153/16, og er godkjent av SNT.
Behandling hos stedsnavntjenesten (SNT): Bjørkengbakken er godkjent.
Alternative veinavnforslag: -
Saksfremlegg 22.02.2017
Saksbehandler: Bjørn Edvardsen
side 6/29
Balsfjord Kommune
Vedlegg 1 Kart over planlagte veiparseller
Referanse 2016/1480
Myrsletta (Grønn), Myrstien (Rosa) og Myrvollen (Blå)
https://kommunekart.com/klient/MidtTroms/?funksjon=vispunkt&x=69.20793387220613&y=19.274
311065673828&zoom=17&bakgrunnskart=0&kartlag=1933%253A%253A%253B&ruteberegning=69.2
0832709581558,19.271937310695645;69.20770345700655,19.27355468273163
Navnets opphav: Område med 3 veier mellom Stormyra og Brennmomyra. Familienavn og gårdsnavn
som Myrvoll, Myrslett og Myrland sentral for området.
Beskrivelse: Veinavnene var til høring hos formannskapet PS 153/16, og er godkjent av SNT.
Behandling hos stedsnavntjenesten (SNT): Myrsletta, Myrstien og Myrvollen er godkjent.
Alternative veinavnforslag: -
Saksfremlegg 22.02.2017
Saksbehandler: Bjørn Edvardsen
side 7/29
Balsfjord Kommune
Vedlegg 1 Kart over planlagte veiparseller
Referanse 2016/1480
Nerliveien
https://kommunekart.com/klient/MidtTroms/?funksjon=vispunkt&x=69.18389661375994&y=19.056
17237091064&zoom=16&bakgrunnskart=0&kartlag=1933%253A%253A%253B&ruteberegning=69.18
48421436121,19.05862256884575;69.18486692509258,19.058420062065125
Navnets opphav: Gårdsbruket Nerli som ligger over boligområdet.
Beskrivelse: Flere alternative veinavn her, da det er flere gårdsbruk rundt. Nerliveien er mest
hensiktsmessig i forhold til uttalelse og lett gjennkjennelig. Nerliveien var til høring hos
formannskapet PS 153/16, og er godkjent av SNT.
Behandling hos stedsnavntjenesten (SNT): Nerli ser ut til å være det eldste navnet for området,
Nerliveien er godkjent og tilrådet.
Alternative veinavnforslag: -
Saksfremlegg 22.02.2017
Saksbehandler: Bjørn Edvardsen
side 8/29
Balsfjord Kommune
Vedlegg 1 Kart over planlagte veiparseller
Referanse 2016/1480
Lyckliga gatan Øverlibakken
https://kommunekart.com/klient/MidtTroms/?funksjon=vispunkt&x=69.17999205586801&y=19.057
073593139645&zoom=16&bakgrunnskart=0&kartlag=1933%253A%253A%253B&ruteberegning=69.1
7807002428452,19.060860872268673;69.1779327298264,19.053345322608948
Navnets opphav: Fradelt fra gårdsbruket Øverli. Navnet passer bra inn til et boligfelt i en bakke,
samtidig som Øverliveien er nærmeste veinavn som går ut fra Sagelvvassveien.
Beskrivelse: På folkemunne gått under navnet Lyckliga gatan, et veinavn som ikke har vært adressert
og heller ikke er godkjent av SNT. Øverlibakken var til høring hos formannskapet PS 153/16, og er
godkjent av SNT.
Behandling hos stedsnavntjenesten (SNT): Øverlibakken er godkjent.
Alternative veinavnforslag: -
Saksfremlegg 22.02.2017
Saksbehandler: Bjørn Edvardsen
side 9/29
Balsfjord Kommune
Vedlegg 1 Kart over planlagte veiparseller
Referanse 2016/1480
Snebakkveien
https://kommunekart.com/klient/MidtTroms/?funksjon=vispunkt&x=69.18754887713392&y=19.279
5467376709&zoom=14&bakgrunnskart=0&kartlag=1933%253A%253ABalsfjord%2520kartlag%253AB
ygninger%253B&ruteberegning=69.19569468683825,19.27528738975525;69.17909970514668,19.2
7899420261383
Navnets opphav: Snebakkan ligger ved størstedelen av bebyggelsen til veien.
Beskrivelse: Snebakkveien var til behandling hos formannskapet PS 153/16, og er godkjent av SNT.
Behandling hos stedsnavntjenesten (SNT): Snebakkveien er godkjent.
Alternative veinavnforslag: -
Saksfremlegg 22.02.2017
Saksbehandler: Bjørn Edvardsen
side 10/29
Balsfjord Kommune
Vedlegg 1 Kart over planlagte veiparseller
Referanse 2016/1480
Korsvikveien
https://kommunekart.com/klient/MidtTroms/?funksjon=vispunkt&x=69.3245712872439&y=18.7613
65413665768&zoom=16&bakgrunnskart=0&kartlag=1933%253A%253A%253B&ruteberegning=69.32
215104904915,18.762958645820618;69.32593494917677,18.765721321105953
Navnets opphav: Vei som leder til Korsvika.
Beskrivelse: Korsvikveien var til høring hos formannskapet PS 153/16, og er godkjent av SNT.
Behandling hos stedsnavntjenesten (SNT): Korsvikveien er godkjent.
Alternative veinavnforslag: -
Saksfremlegg 22.02.2017
Saksbehandler: Bjørn Edvardsen
side 11/29
Balsfjord Kommune
Vedlegg 1 Kart over planlagte veiparseller
Referanse 2016/1480
Kirkevikveien Kjerkevikveien
https://kommunekart.com/klient/MidtTroms/?funksjon=vispunkt&x=69.3241015615526&y=18.7509
3698501587&zoom=16&bakgrunnskart=0&kartlag=1933%253A%253A%253B&ruteberegning=69.321
36160735381,18.755802512168884;69.32503910873743,18.753865957260132
Navnets opphav: Vei som leder til Kirkevik/Kjerkevik.
Beskrivelse: Kirkevikveien var til høring hos formannskapet PS 153/16. Ved behandling av SNT kom
det inn en endring av skrivemåten.
Behandling hos stedsnavntjenesten (SNT): Adresseparsellen omfatter bygdelaget Kjerkevika.
Kirkevik er bruksnavnet. SNT tilrår naturnavnet og bygdelagets skrivemåte. Kjerkevikveien er
godkjent og tilrås.
Alternative veinavnforslag: -
Saksfremlegg 22.02.2017
Saksbehandler: Bjørn Edvardsen
side 12/29
Balsfjord Kommune
Vedlegg 1 Kart over planlagte veiparseller
Referanse 2016/1480
Slettengveien
https://kommunekart.com/klient/MidtTroms/?funksjon=vispunkt&x=69.32036612149557&y=18.713
536262512207&zoom=16&bakgrunnskart=0&kartlag=1933%253A%253A%253B&ruteberegning=69.3
2101968065093,18.7080055475235;69.31998155426999,18.716792464256287
Navnets opphav: Hytteområdet er fradelt fra gårdsnavnet Sletteng.
Beskrivelse: Slettengveien var til høring hos formannskapet PS 153/16, og er godkjent av SNT.
Behandling hos stedsnavntjenesten (SNT): Slettengveien er godkjent.
Alternative veinavnforslag: -
Saksfremlegg 22.02.2017
Saksbehandler: Bjørn Edvardsen
side 13/29
Balsfjord Kommune
Vedlegg 1 Kart over planlagte veiparseller
Referanse 2016/1480
Tømmerbakken Tømmervikbakken
https://kommunekart.com/klient/MidtTroms/?funksjon=vispunkt&x=69.32063891380534&y=18.700
72603225708&zoom=16&bakgrunnskart=0&kartlag=1933%253A%253A%253B&ruteberegning=69.32
09268575105,18.698387145996094;69.31928628483546,18.697641491889954
Navnets opphav: Bakke opp fra Tømmervika.
Beskrivelse: Tømmerbakken var til høring hos formannskapet PS 153/16, men er ikke godkjent av
SNT.
Behandling hos stedsnavntjenesten (SNT): Tømmervika er eneste godkjente skrivemåte i SSR for
naturnavnet som ligger til grunn for adressenavnet. Her må en legge hele naturnavnet Tømmervika
til grunn for adressenavnet og ikke bare Tømmer-. Tømmervikbakken er godkjent og tilrås.
Alternative veinavnforslag: -
Saksfremlegg 22.02.2017
Saksbehandler: Bjørn Edvardsen
side 14/29
Balsfjord Kommune
Vedlegg 1 Kart over planlagte veiparseller
Referanse 2016/1480
Aursnesveien (Lilla) Småslettveien (Gul) Vikajorda (Rosa)
Myrhaugveien (Blå) Lillevika Aursvikveien (Grønn)
https://kommunekart.com/klient/MidtTroms/?funksjon=vispunkt&x=69.31537947802941&y=18.682
808876037598&zoom=15&bakgrunnskart=0&kartlag=1933%253A%253A%253B&ruteberegning=69.3
178843111932,18.679102063179016;69.3138938726314,18.667885065078735
Navnets opphav: Aursnesveien av at området ligger ved Aursneset, Småslettveien av at området går
under navnet Småslett og Småslettelva kommer ned langs veien, Vikajorda er et lokalt navn på
plassen fra gammelt av, Myrhaugveien kommer av gårdsbruket Myrhaug som det hytteområdet er
fradelt fra og Lillevika er et lokalt navn brukt om det området fra gammelt av. Veinavnene er
utarbeidet etter samtaler med de 3 grunneierne på plassen.
Beskrivelse: Navnene var til høring hos formannskapet PS 153/16. Aursnesveien, Småslettveien,
Vikajorda og Myrhaugveien ble godkjent. Lillevika ble ikke godkjent, og har fått nytt veinavnforslag
Aursvikveien etter behandling hos SNT.
Behandling hos stedsnavntjenesten (SNT): Aursnesveien, Småslettveien, Vikajorda og Myrhaugveien
er godkjent.
Navnet Lillevika er ikke registrert i SSR, dersom navnet skal benyttes må det føres navnesak og få
naturnavnet godkjent av Kartverket. Adresseparsellen er utskilt fra 103/45, og ligger like nord for
utløpet av Aurselva mot Aursvika. Aursvikveien er godkjent og tilrås.
Alternative veinavnforslag: -
Saksfremlegg 22.02.2017
Saksbehandler: Bjørn Edvardsen
side 15/29
Balsfjord Kommune
Vedlegg 1 Kart over planlagte veiparseller
Referanse 2016/1480
Nersetra Nerseterveien
https://kommunekart.com/klient/MidtTroms/?funksjon=vispunkt&x=69.27773799006142&y=18.722
312450408932&zoom=16&bakgrunnskart=0&kartlag=1933%253A%253A%253B&ruteberegning=69.2
774077118035,18.716315031051632;69.27525508539561,18.72867465019226
Navnets opphav: Boligbebyggelsen på veien ligger ved Nersætra. Skrivemåte Nersetra, da veinavn
skal skrives etter gjeldende rettskriving.
Beskrivelse: Nersetra var til høring hos formannskapet PS 153/16, men er ikke godkjent av SNT.
Behandling hos stedsnavntjenesten (SNT): Ettersom vegnavnet skal gjelde for et større område enn
Nersetra, må endelsen veien tilføyes. Nerseterveien er godkjent og tilrås.
Alternative veinavnforslag: -
Saksfremlegg 22.02.2017
Saksbehandler: Bjørn Edvardsen
side 16/29
Balsfjord Kommune
Vedlegg 1 Kart over planlagte veiparseller
Referanse 2016/1480
Moveien Moltbergveien
https://kommunekart.com/klient/MidtTroms/?funksjon=vispunkt&x=69.2687009772874&y=18.7338
35220336914&zoom=15&bakgrunnskart=0&kartlag=1933%253A%253A%253B&ruteberegning=69.26
812606927811,18.74973602592945;69.26490658765086,18.74291181564331
Navnets opphav: Veien går opp ved Moltberget.
Beskrivelse: Tidligere tenkt Moveien, men det er et adressenavn brukt i Nordkjosbotn og kan ikke
brukes 2 plasser i kommunen. Plassen har en del andre historiske navn som er uegnet som veinavn
på grunn av vanskelig skrivemåte eller uttale. Dette er navn som Sløikholmo og Reiparflaten.
Moltbergveien var til høring hos formannskapet PS 153/16, og er godkjent av SNT.
Behandling hos stedsnavntjenesten (SNT): Moltbergveien er godkjent.
SNT sier også: Veien går over Reiparflaten, et gammelt navn som er vel verdt å ta vare på. En reipar
eller reipslagarv er en handverker som laga reip eller tau. Reiparflatveien er et vanskeligere navn,
men kan også tilrås.
Alternative veinavnforslag: Reiparflatveien
Saksfremlegg 22.02.2017
Saksbehandler: Bjørn Edvardsen
side 17/29
Balsfjord Kommune
Vedlegg 1 Kart over planlagte veiparseller
Referanse 2016/1480
Vesterliveien
https://kommunekart.com/klient/MidtTroms/?funksjon=vispunkt&x=69.25596682816463&y=18.861
379623413086&zoom=14&bakgrunnskart=0&kartlag=1933%253A%253A%253B&ruteberegning=69.2
6255327680786,18.881004005670547;69.24813628935257,18.864158391952515
Navnets opphav: Veien går til Vesterli, og har gått under det navnet på folkemunne.
Beskrivelse: var til høring hos formannskapet PS 153/16, og er godkjent av SNT.
Behandling hos stedsnavntjenesten (SNT): Vesterliveien er godkjent.
Alternative veinavnforslag: -
Saksfremlegg 22.02.2017
Saksbehandler: Bjørn Edvardsen
side 18/29
Balsfjord Kommune
Vedlegg 1 Kart over planlagte veiparseller
Referanse 2016/1480
Nordbyelvveien
https://kommunekart.com/klient/MidtTroms/?funksjon=vispunkt&x=69.34110367385986&y=18.851
165771484375&zoom=14&bakgrunnskart=0&kartlag=1933%253A%253A%253B&ruteberegning=69.3
3619043416876,18.845220655202866;69.34664445607902,18.858933448791504
Navnets opphav: Veien går opp langs Nordbyelva.
Beskrivelse: Veien videre rundt er vinterstengt, veien er derfor delt i 2 parseller. Nordbyelvveien var
til høring hos formannskapet PS 153/16, og er godkjent av SNT.
Behandling hos stedsnavntjenesten (SNT): Nordbyelvveien er godkjent.
SNT sier også: Veien følger Nordbyelva. En kan derfor velge om en vil bruke Nordbyelvveien eller
Nordbyelva som adressenavn.
Alternative veinavnforslag: Nordbyelva
Saksfremlegg 22.02.2017
Saksbehandler: Bjørn Edvardsen
side 19/29
Balsfjord Kommune
Vedlegg 1 Kart over planlagte veiparseller
Referanse 2016/1480
Nordbynesveien
https://kommunekart.com/klient/MidtTroms/?funksjon=vispunkt&x=69.33587950392322&y=18.808
422088623047&zoom=15&bakgrunnskart=0&kartlag=1933%253A%253A%253B&ruteberegning=69.3
388014093509,18.8178348669179;69.33231413465207,18.820276111364365
Navnets opphav: Veien går ned til Nordbyneset.
Beskrivelse: Veien er allerede skiltet, og har gått under det navnet på folkemunne lenge. Den er ikke
tidligere vedtatt og kunngjort. Nordbynesveien var til høring hos formannskapet PS 153/16, og er
godkjent av SNT.
Behandling hos stedsnavntjenesten (SNT): Nordbynesveien er godkjent.
Alternative veinavnforslag: -
Saksfremlegg 22.02.2017
Saksbehandler: Bjørn Edvardsen
side 20/29
Balsfjord Kommune
Vedlegg 1 Kart over planlagte veiparseller
Referanse 2016/1480
Malangstun, Lillehaugen Lillehaugveien
https://kommunekart.com/klient/MidtTroms/?funksjon=vispunkt&x=69.33134329437073&y=18.894
76776123047&zoom=16&bakgrunnskart=0&kartlag=1933%253A%253A%253B&ruteberegning=69.33
217828590574,18.890551328659058;69.33324422595484,18.89102339744568
Navnets opphav: Eiendommene langs veien er fradelt fra gårdsnavnet Lillehaug. Enden av veien kan
ses på som en haug.
Beskrivelse: Tidligere vedtatt Malangstun, men ikke adressert eller godkjent av SNT. Lillehaugen var
til høring hos formannskapet PS 153/16, men ble ikke godkjent av SNT.
Behandling hos stedsnavntjenesten (SNT): Malangstun er et institusjonsnavn og bør ikke brukes som
adressenavn. Lillehaugen er ikke registrert som naturnavn, og dersom veinavnet skal brukes uten
ending kreves det navnesak for å få det godkjent i SSR hos kartverket. Da eiendommene på
adresserparsellen er skilt ut fra bruket Lillehaugen er veinavnet Lillehaugveien godkjent.
Alternative veinavnforslag: -
Saksfremlegg 22.02.2017
Saksbehandler: Bjørn Edvardsen
side 21/29
Balsfjord Kommune
Vedlegg 1 Kart over planlagte veiparseller
Referanse 2016/1480
Sandsryggen
https://kommunekart.com/klient/MidtTroms/?funksjon=vispunkt&x=69.38794353642047&y=18.604
788780212402&zoom=16&bakgrunnskart=0&kartlag=1933%253A%253A%253B&ruteberegning=69.3
892262498263,18.60739454627037;69.38922294517877,18.607382476329803
Navnets opphav: Sandsryggen ligger over hyttefeltet. Eiendommen hyttefeltet er fradelt fra har
bruksnavn Sand.
Beskrivelse: Sandsryggen var til høring hos formannskapet PS 153/16, og er godkjent av SNT.
Behandling hos stedsnavntjenesten (SNT): Sandsryggen er godkjent.
Alternative veinavnforslag: -
Saksfremlegg 22.02.2017
Saksbehandler: Bjørn Edvardsen
side 22/29
Balsfjord Kommune
Vedlegg 1 Kart over planlagte veiparseller
Referanse 2016/1480
Spildernesveien
https://kommunekart.com/klient/MidtTroms/?funksjon=vispunkt&x=69.44310713230306&y=18.477
416038513184&zoom=15&bakgrunnskart=0&kartlag=1933%253A%253A%253B&ruteberegning=69.4
4628272684398,18.487147092819214;69.43770792110826,18.47002387046814
Navnets opphav: Veien går ned til Spildernes.
Beskrivelse: Spildernesveien var til høring hos formannskapet PS 153/16, og er godkjent av SNT.
Behandling hos stedsnavntjenesten (SNT): Spildernesveien er godkjent.
Alternative veinavnforslag: -
Saksfremlegg 22.02.2017
Saksbehandler: Bjørn Edvardsen
side 23/29
Balsfjord Kommune
Vedlegg 1 Kart over planlagte veiparseller
Referanse 2016/1480
Jernbergveien
https://kommunekart.com/klient/MidtTroms/?funksjon=vispunkt&x=69.22119101263144&y=19.533
21933746338&zoom=15&bakgrunnskart=0&kartlag=1933%253A%253A%253B&ruteberegning=69.21
923264757585,19.55470383167267;69.22263968958835,19.512762129306793
Navnets opphav: Veien ender ved Jernberg.
Beskrivelse: Del av Nordlysveien E8, som trenger eget navn for adressering av boliger. Jernbergveien
var til høring hos formannskapet PS 153/16, og er godkjent av SNT.
Behandling hos stedsnavntjenesten (SNT): Jernbergveien er godkjent.
Alternative veinavnforslag: -
Saksfremlegg 22.02.2017
Saksbehandler: Bjørn Edvardsen
side 24/29
Balsfjord Kommune
Vedlegg 1 Kart over planlagte veiparseller
Referanse 2016/1480
Madsjord Madsjorda
https://kommunekart.com/klient/MidtTroms/?funksjon=vispunkt&x=69.21558760156378&y=19.564
8854970932&zoom=18&bakgrunnskart=0&kartlag=1933%253A%253A%253B&ruteberegning=69.215
72656230073,19.563657045364376;69.21541056810582,19.565172493457794
Navnets opphav: Området ble høstet av Mads Johannes Kvien (1866-1954) i sin tid, hvor stein ble
fjernet fra området for å gjøre jordene høstbare. Navn foreslått av beboere langs veien.
Beskrivelse: Madsjord var til høring hos formannskapet PS 153/16. Ved behandling av SNT kom det
inn en endring av skrivemåten.
Med tanke på tilrådningen til SNT ble beboere spurt, og overtallet ønsket skrivemåten Madsjorda
over Madsjordet. Det mest akademisk riktige ville vært Madsjordet, men på folkemunne er det i vår
kommune mer naturlig å bruke Madsjorda.
Behandling hos stedsnavntjenesten (SNT): Adressenavnet er et nylaget navn sammensatt av
mannsnavnet Mads +jord. Førsteleddet er i tråd med det registrerte mannsnavnet. Sisteleddet må
imidlertid skrives i bestemt form (jordet eller jorda) alt etter lokal navnetradisjon. Madsjordet eller
Madsjorda er godkjent.
Alternative veinavnforslag: -
Saksfremlegg 22.02.2017
Saksbehandler: Bjørn Edvardsen
side 25/29
Balsfjord Kommune
Vedlegg 1 Kart over planlagte veiparseller
Referanse 2016/1480
Fossbakkveien
https://kommunekart.com/klient/MidtTroms/?funksjon=vispunkt&x=69.21908990270083&y=19.602
248668670654&zoom=16&bakgrunnskart=0&kartlag=1933%253A%253A%253B&ruteberegning=69.2
1958189275205,19.602699279785156;69.21871685833607,19.60589110851288
Navnets opphav: Eiendommene veien ender ved er fradelt fra gårdsbruket Fossbakk. Navn foreslått
av beboer på Steinvollan.
Beskrivelse: Del av Steinvollan boligfelt, for mange adressanter til å adresseres som sidevei.
Fossbakkveien var til høring hos formannskapet PS 153/16, og er godkjent av SNT.
Behandling hos stedsnavntjenesten (SNT): Fossbakkveien er godkjent.
Alternative veinavnforslag: -
Saksfremlegg 22.02.2017
Saksbehandler: Bjørn Edvardsen
side 26/29
Balsfjord Kommune
Vedlegg 1 Kart over planlagte veiparseller
Referanse 2016/1480
Solhav Musnesveien (Lilla) og Musnesbakken (Blå)
https://kommunekart.com/klient/MidtTroms/?funksjon=vispunkt&x=69.24273850011991&y=19.449
223279953&zoom=17&bakgrunnskart=0&kartlag=1933%253A%253ABalsfjord%2520kartlag%253ARe
guleringsplaner%253B&
Navnets opphav: Ligger ved Musnes, foreslått av beboer i boligfeltet.
Beskrivelse: Regulert boligfelt, med sidevei som får for mange adressanter til å ikke ha eget veinavn.
Navnene var til høring hos formannskapet PS 153/16, og er godkjent av SNT.
Behandling hos stedsnavntjenesten (SNT): Musnesveien og Musnesbakken er begge godkjent, og
det er ikke stor fare for forvekslinger da parsellene ligger nært hverandre.
Alternative veinavnforslag: -
Saksfremlegg 22.02.2017
Saksbehandler: Bjørn Edvardsen
side 27/29
Balsfjord Kommune
Vedlegg 1 Kart over planlagte veiparseller
Referanse 2016/1480
Odinveien
https://kommunekart.com/klient/MidtTroms/?funksjon=vispunkt&x=69.08908249179501&y=19.300
832748413082&zoom=16&bakgrunnskart=0&kartlag=1933%253A%253A%253B&ruteberegning=69.0
9028102777962,19.29575264453888;69.08954391677166,19.304158687591553
Navnets opphav: Odin Ryeng – Torly/Odin Ryeng (s94 Bureising i Balsfjord og Malangen)
Beskrivelse: Navnet har blitt brukt på veien av lokalbefolkningen i lang tid, og det er et godt
innarbeidet navn. Det er i tillegg satt opp privat skilt med veinavnet. Odinveien var til høring hos
formannskapet PS 153/16, og er godkjent av SNT.
Behandling hos stedsnavntjenesten (SNT): Odinveien er godkjent.
Alternative veinavnforslag: -
Saksfremlegg 22.02.2017
Saksbehandler: Bjørn Edvardsen
side 28/29
Balsfjord Kommune
Vedlegg 1 Kart over planlagte veiparseller
Referanse 2016/1480
Fjellskardalveien Fjellskardalen
https://kommunekart.com/klient/MidtTroms/?urlid=cdc0f2194cc34ab388cecd6a3419c987
Navnets opphav: Går gjennom Fjellskardalen til 86/14 med bruksnavn Fjellskardal.
Beskrivelse: Fjellskardalsveien ble behandlet i Kommunestyret 16.12.2015 PS 141/15, hvor det ble
avgjort å sende inn veien for ny behandling for å få godkjent skrivemåten Fjellskardalveien uten «s». I
den nye behandlingen hos SNT ble ikke dette godkjent, men vi fikk muligheten til å benytte
Fjellskardalen uten –veien endingen, som fungerer veldig bra da navnet beskriver hele veilenken.
Behandling hos stedsnavntjenesten (SNT): Skardalselva, som gjør at veinavnet Fjellskarsdalveien må
skrives med binde-s, rekker hele veien der elva renner. For å unngå binde-s kan en bruke bare navnet
på dalen, Fjellskardalen.
Fjellskardalen er godkjent og tilrås.
Alternative veinavnforslag: -
Saksfremlegg 22.02.2017
Saksbehandler: Bjørn Edvardsen
side 29/29
Balsfjord kommune
Saksframlegg
Dato 09.02.2017
Referanse
Arkivkode:
2016/1649 L32
Vår saksbehandler
Bjørn Edvardsen
Saksgang:
Utvalgssaksnummer Utvalg
18/17
Kommunestyret
Møtedato
22.02.2017
Underskriftskampanje endring del av Grønåsveien til Josefvassveien,
andregangs behandling
Vedlagte dokument:
1
Klagetekst
2
Særutskrift: Underskriftskampanje endring del av
Grønåsveien til Josefvassveien
PS 126/16
Saksopplysninger:
Beboere på strekningen Skjæret til Josefvatn Bygdehus sendte inn en underskriftskampanje hvor de ba
om at navnet på strekningen skulle endres fra Grønåsveien til Josefvatenveien. Underskriftskampanjen
var underskrevet av 35 hjemmelshavere og beboere.
Følgende vedtak ble gjort i sak PS 126/16:
Viser til vedlagt særutskrift til saken, for saksopplysninger og vurderinger gjort i saksfremlegget.
Sakens gang etter vedtak:




Veinavnet ble sendt til Stedsnavntjenesten (SNT) for godkjenning
Balsfjord Kommune mottok klager på vedtaket fra berørte langs Grønåsveien
Veinavnet ble godkjent hos SNT, men med påpekt problematikk
Veinavnet, med vurdering fra SNT, ble sendt til navneansvarlig for Nord-Norge i Statens Kartverk for
uttalelse angående lyder og uttale
På bakgrunn av klager og behandlingen hos SNT, samt uttalelser fra Navneansvarlig for Nord-Norge hos
Statens Kartverk kommer saken inn til andregangs behandling
-
Veinavnendringen er foreløpig ikke iverksatt opp mot Statens Kartverk i påvente av vedtak etter
andregangs behandling i Kommunestyret
Klager:
Det er kommet inn flere klager på vedtaket. Til sammen har 53 personer signert klager på vedtaket.
14 av 44 adresser langs veistrekningen som utfra vedtaket er tenkt å endre navn til Josefvassveien er representert
med hjemmelshavere. En av hjemmelshaverne som signerte klagen hadde signert underskriftskampanjen, men
ser ut til å angre seg.
19 av 27 adresser langs delen som utfra vedtaket er tenkt å beholde veinavnet Grønåsveien men endre
adressenummer er representert med hjemmelshaver. Resterende adresser er en del hytter med hjemmelshavere
som ikke bor i kommunen og personer som kanskje var vanskelig å få tak i.
De som klager peker på:



Grønåsveien ble godkjent av Kommunestyret så tidlig som i 2009, og er nå tatt i bruk og er i ferd med å bli
godt innarbeidet. Eventuelle klager mot navnet burde kommet da, ikke nå flere år etterpå.
Det blir feil at ei slik endring skal påføre oss alle merarbeid med nye adresseforandringer, med de
ulempene det medfører.
Oppsitterne fra Lunengkrysset og oppover er tiltenkt å beholde Grønåsveien, men også disse får
merkostnad og ulempe med adresseforandring, fordi husnumrene nødvendigvis må endres.
Behandlingen hos SNT:
Uttalelse fra Navneansvarlig for Nord-Norge i kartverket:
To av navnesledda inneholder /s/-lyden, Josef og -vass-, og /f/-lyden og /v/-lyden blir uttalt på samme sted,
nemlig med tennene mot leppa - /f/ er ustemt, /v/ er stemt, ellers er lydene like, og disse to lydene finnes i alle
tre navneledda. Siden navneledda inneholder flere like lyder, får vi ei opphoping av lyder med lignende
artikulasjon, og dette gjør at navnet blir vanskelig å uttale. Navn skal også brukes i utrykningssituasjoner, og da er
det en fordel at navnet er lett å oppfatte. Om det blir gitt melding på telefon/radio om hvor f.eks. ambulansen
eller politiet skal kjøre, så kan et vanskelig stedsnavn føre til at utrykninga tar mer tid enn ønskelig.
Vurdering:
Enigheten langs strekningen tiltenkt endring av veinavn, som så ut til å være til stedet ved innsending av den
opprinnelige underskriftskampanjen, ser ikke ut til å være der. Ved 14 adresser av 44 langs strekningen har
hjemmelshaver signert på at de er mot adresseendringen, noe som utgjør ca. 32%.
Navnet Josefvassveien er godkjent av SNT, men det pekes på navnet som problematisk i forhold til lengden på
navnet og kombinasjonen av lyder.
Adresseveilederen sier:
 Navnet bør være lett å skrive, lese og uttale
 Adressenavn bør fastsettes ut fra hensynet til at de skal være varige og overleve omskiftinger. Det er
kostnadskrevende, og ofte vanskelig, å endre et innarbeidet adressenavn.
Det er mot sin hensikt å endre et innarbeidet velfungerende adressenavn til et navn påpekt som uheldig i forhold
til uttale og skrivemåte, og samtidig påføre til sammen 71 adressanter ulemper og kostnader med endringen. Det
er heller ikke enighet blant beboere/hjemmelshavere om at navneendringen er ønsket.
Rådmannens innstilling:
Balsfjord kommunestyre trekker tilbake vedtaket gjort i sak PS 126/16 – 19.12.2016 da dette har fått utilsiktede
konsekvenser.
Grønåsveien opprettholdes for hele strekningen, som også var kommunestyrets første vedtak i saken.
Ellen Beate Lundberg
rådmann
Ylva Sneve
enhetsleder
Klage på vedtak PS 126/16, i kommunestyremøte 19.12.2016 – endring av veinavn fra
Grønåsveien til Josefvassveien
Vi kjenner til at kommunen har mottatt en underskriftsliste fra 35 oppsittere, om endring av
veinavnet Grønåsveien, og at kommunestyret har valgt å etterkomme deres ønske. Initiativet
kom for øvrig fra en som aldri har vært oppsitter ved denne veien.
Vi vil protestere på dette vedtaket. (I ettertid har vi fått forståelsen av at enkelte angrer på å ha
skrevet under).
Navnet Grønåsveien ble godkjent av kommunestyret så tidlig som i 2009, og er nå tatt i bruk
og er i ferd med å bli godt innarbeidet. Eventuelle klager mot navnet burde kommet da, ikke
nå, flere år etterpå.
Vi mener at motstanden mot navnet beror på lokalpatriotisme og ei misforstått oppfatning om
at et stedsnavn er identisk med navnet på veien som går gjennom stedet. Dette er jo langt fra
tilfelle, jfr. for eksempel Senjaveien i Tromsø, Trondhjemsveien i Oslo, og her i kommunen
Aursfjordveien helt fra Nordfjordkrysset, og Middagsbuktveien helt fra krysset på Tennes.
Det fins mange flere eksempler.
Vi ønsker at veien fra Skjærkrysset til Nordfjordkrysset fortsatt skal hete Grønåsveien, og
mener det blir feil at ei slik endring skal påføre oss alle merarbeid med nye
adresseforandringer, med de ulempene det medfører.
Oppsitterne fra Lunengkrysset og oppover er tiltenkt å beholde Grønåsveien, men også disse
får merkostnad og ulempe med adresseforandring, fordi husnumrene nødvendigvis må endres.
Vi ber om at kommunestyret omgjør sitt vedtak fra 19.12.2016.
Balsfjord kommune – for framtida
Vår dato
22.12.2016
Balsfjord kommune
Vår saksbehandler
Vår referanse
2016/1649 17090/2016
Arkivkode: L32
Deres dato
Deres referanse
Mette Toftaker, tlf 77722035
Plan og forvaltning v/Bjørn Edvardsen - for videre oppfølging
Særutskrift: Underskriftskampanje endring del av Grønåsveien til
Josefvassveien
Saksgang:
Utvalgssaksnummer Utvalg
126/16
Kommunestyret
Møtedato
19.12.2016
Vedlagte dokument:
1
Underskriftskampanje – Veinavn Josefvatn
Saksopplysninger:
Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne frem
til bygninger, adkomster, boliger og andre objekter eller steder som det er viktig å finne frem til.
Adressen skal også tjene som stedfestningsobjekt og nøkkel til aktuell informasjon i private og
offentlige registre og arkiv.
Beboere på strekningen Skjæret til Josefvatn bygdehus har sendt inn en underskriftskampanje
hvor de ber om at navnet på den strekningen endres fra Grønåsveien til Josefvatenveien. På
strekningen er det til sammen 44 adresserte bygg eller eiendommer, så å si alle er representert
med underskrift da flere av de 35 underskriftene representerer mer enn én adresse.
Begrunnelsen er ifølge underskriftkampanjen at Josefvatenveien er det navnet som alltid har vært
brukt, og at Grønåsveien er et fremmed begrep som kun viser retning til to gårder. Samtidig viser
de til at Josefvatenveien vil gi en mye bedre orientering til folk som også kommer utenfra. Her
har representant for underskriftkampanjen, Roald Westerbotn, utdypet at dette handler om å
finne frem til Josefvatn bygdehus hvor enkelte har kjørt videre til Nordfjordkrysset.
Roald Westerbotn er informert om at adressen ved endring ikke kan bli Josefvatenveien på grunn
av lover og regler rundt skrivemåter på adresseparseller. Skrivemåten kan mulig være
Josefvassveien. Westerbotn har uttalt på vegne av beboere at skrivemåten Josefvassveien er
godkjent av dem.
Postadresse
Rådhuset
9050 Storsteinnes
Org.nr. 940 208 580
E-post/internett
[email protected]
www.balsfjord.kommune.no
Telefon
77 72 20 00
77 72 22 00(Malangstun)
Telefaks
77 72 20 01
77 72 20 02(helsesenteret)
77 72 10 35(legekontor)
Bankgiro
4710 04 00126
2 av 3
Kartutsnitt viser delen av Grønåsveien navneendringen er ønsket.
Vurdering:
Konsekvens ved eventuell endring
Beboere langs parsellen som endres til Josefvassveien vil beholde sine husnummer, men vil få
endret veinavnet i adressen sin.
Resterende del av Grønåsveien med 27 adresser vil beholde veinavnet, men da parsellen får nytt
startpunkt vil alle få nytt husnummer. Dette medfører i større grad en overgangsperiode med
opprydding i postgangen. De vil måtte gå til innkjøp av nye husnummer, og skru ned de som ble
hengt opp på grunnlag av tildelte adresser 29. Februar 2016.
Kartutsnitt under viser resterende del av Grønåsveien som ikke er ønsket endret
Eventuell endring av hele parsellen til Josefvassveien
Navnet på en adresseparsell skal være stedet veien går til eller være beskrivende for hele
området. I dette tilfellet vil ikke «Josefvatn» være beskrivende for hele området, mens Grønås er
siste bebyggelsen for parsellen. Grønåsveien er i henhold til navngivningsprinsippene i Statens
Kartverks adresseveileder det naturlige valget.
3 av 3
Videre vurdering
Innsendere er opptatt av at veien i alle år har gått under navnet Josefvatenveien, men blant
mange som ikke har tilhørighet til parsellen er det å kjøre om Josefvatn mot Malangen sett på
som å kjøre Petersborgveien og videre Tverrveien opp til Josefvatn bygdehus. Å kjøre den veien
som innsendere ønsker endret til Josefvatenveien er ofte beskrevet som å kjøre om Skjæran.
Dersom et poeng er å finne frem til Josefvatn bygdehus, er det gode muligheter for å skilte bedre
ved krysset hvor bydehuset ligger. Det er verdt å merke at henvendelsen ikke kom når
veiparsellen ble skiltet i 2014 og heller ikke etter at adresseringsprosessen var ferdigstilt 2 år
senere.
Josefvassveien har ikke vært til behandling hos stedsnavntjenesten. Navnet kan virke vanskelig å
uttale slik at skrivemåte for en ikke lokal person skal være enkel å fange opp, med en stum «f»
og trykk på enkel «s». I følge adresseveilederens prinsipper for valg av adressenavn er et av
punktene at navnet bør være lett å skrive, lese og uttale. Dette hovedsakelig for å unngå
misforståelser i samtaler med nødetater som kan ha liten kjennskap til lokale navn. Det er derfor
en mulighet for at navnet ikke blir godkjent som adressenavn av SNT.
Rådmannens innstilling:
Balsfjord kommunestyre avslår endring av del av Grønåsveien til Josefvassveien.
Grønåsveien opprettholdes for hele strekningen som tidligere vedtatt.
Behandling i Kommunestyret - 19.12.2016:
H, Frp og Krf v/Oddvar K Skogli fremmet følgende endringsforslag:
1. Kommunestyret registrerer beboernes ønske om å forandre veinavnet fra
Skjærrankrysset til Lunengkryset fra Grønåsveien til Josefvassveien.
2. Kommunestyret vedtar navneendring som omsøkt
3. Grønåsveien opprettholdes fra Lunengkrysset til Vrangen.
Rådmannens innstilling ble satt opp mot endringsforslaget fra H, Frp og Krf
Endringsforslaget fra H, Frp og Krf enstemmig vedtatt
Vedtak fra Kommunestyret - 19.12.2016:
1. Kommunestyret registrerer beboernes ønske om å forandre veinavnet fra
Skjærrankrysset til Lunengkryset fra Grønåsveien til Josefvassveien.
2. Kommunestyret vedtar navneendring som omsøkt
3. Grønåsveien opprettholdes fra Lunengkrysset til Vrangen.
Rett utskrift
Mette Toftaker
sekretær
Balsfjord kommune
Saksframlegg
Dato 14.02.2017
Referanse
Arkivkode:
2016/325 151
Vår saksbehandler
Steffen Kvien, tlf 77722045
Saksgang:
Utvalgssaksnummer Utvalg
19/17
Kommunestyret
Møtedato
22.02.2017
Merknad til protokoll budsjettvedtak (ksak 131/16)
Vedlagte dokument: ingen
Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt): ingen
Saksopplysninger:
I referatsak 17/10 til formannskapet 8.2.2017 er det gjort rede for en uklarhet i budsjettvedtaket.
Formannskapet sluttet seg der til rådmannens håndtering av saken.
Til kommunestyret legges saken frem som ordinær sak, slik at man får et mer eksplisitt vedtak på saken.
Bakgrunnen er at kommunestyret i sak 131/16, punkt 13 vedtok:
«Regionalt ungdomsråd på kr 38.000 og tilskudd til støttesenter mot incest og overgrep kr 10.000
opprettholdes».
I vedtaket er det ikke anvist eksplisitt inndekning. Utgiften utgjør kr 48.000.
Ut fra debatten og signaler i formannskap og kommunestyret legger rådmannen til grunn at intensjonen var
inndekning fra disposisjonsfond. Vedtaket er derfor budsjetteknisk håndtert inn mot bruk av disposisjonsfond. I
formannskapets innstilling var det budsjettert med kr 6.200.000 i slik bruk. Denne er i avstemming av
budsjettvedtak øket med kr 48.000 til kr 6.248.000.
For øvrig vedtok kommunestyret i sak om tilskudd andre (k-sak 130/16) både endring i forhold til tilskudd til
politirådet og de ovenfornevnte. I selve budsjettvedtaket ble det anvist dekning fra disposisjonsfond i forhold til
tilskudd til politiråd, jfr. k-sak 131/16, pkt. 12.
Vurdering:
I og med at dette er en uklarhet i budsjettvedtaket bør det protokollføres at kommunestyret er informert om
denne håndteringen.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret slutter seg til rådmannens håndtering av saken
Ellen Beate Lundberg
rådmann
Balsfjord kommune
Saksframlegg
Dato 30.01.2017
Referanse
Arkivkode:
2017/68 031
Vår saksbehandler
Einar Nøstvik Guleng, tlf 77722033
Saksgang:
Utvalgssaksnummer
17/4
42/17
20/17
Utvalg
Levekårsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret
Møtedato
06.02.2017
08.02.2017
22.02.2017
Omstilling i Balsfjord kommune 2017 - 2020
Rådmannens oppdragsløsning av politikernes "bestilling" - innsparingstiltak ifm
budsjett- og økonomiplan 2017 - 2020
Vedlagte dokument:
Hoveddokument: Omstilling i Balsfjord kommune 2017-2020 - Rapport:
Vedlegg 1A: Tabellarisk oversikt over kartlagte tiltak som rådmannen tilrår vedtatt
Vedlegg 1B: Tabellarisk oversikt over alle kartlagte tiltak
Vedlegg 2: Tiltaksbeskrivelser
Oversikt pågående prosjekter i Balsfjord kommune
Bemanningsplan 2017
Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt):
Budsjettdokumentene fra desember 2016
Saksopplysninger:
Vedtatt økonomiplan for 2017 – 2020 forutsetter at kommunens årlige utgifter skal reduseres med kr 15
mill fra og med 2018, og formannskapet bedt rådmannen legge frem en tiltaksliste for tilsvarende
utgiftskutt innen utgangen av februar 2017.
Med denne saken svarer rådmannen på oppdraget innen tidsfristen, men en har ikke klart å nå
målsettingen på 15 mill kr.
I sakens vedlegg foreslås en rekke konkrete kostnadsreduserende tiltak med kalkulert effekt på til
sammen 9,2 mill. kr. I tillegg pekes det på mange tiltak som bør arbeides videre med.
Det vises for øvrig til sakens vedlegg: Omstilling i Balsfjord kommune 2017-2020, med undervedlegg.
Vurdering:
Formannskap og kommunestyret ga rådmannen et uttalt konkret mål for arbeidet med å kartlegge og
utrede kostnadsreduserende- og effektiviserende tiltak. Men i rammene for rådmannens oppgave ligger
det også at tiltakene som foreslås må være realistisk gjennomførbare og forsvarlige i fht.
rettighetslovgivning og annen nasjonal regulering av kommunenes oppgaver og ansvar.
Det gjøres oppmerksom på at deler av dokumentene i denne saken kan ha ulike tekstlig presisjonsnivå da
oppdraget har vært løst innen forholdsvis kort periode, samt at arbeidet er utført i en sesongmessig presset
arbeidssituasjon for enhetslederne - tilknyttet arbeid med årsbudsjett og regnskapsavslutning. Dette
gjelder særlig beskrivelse av oppgaver og kompetansekrav i de vedlagte bemanningsplanene.
Det er heller ikke rom her til å gi rådmannens detaljerte vurdering av de enkelte tiltakene, men det må
henvises til vedlegg: Tiltaksbeskrivelser.
I tabell 1A fremkommer de tiltakene rådmannen tilrår blir vedtatt. I tillegg tilrås at kommunestyret slutter
seg til at det arbeides videre med flere temaer slik det fremgår av vedlegg: Omstilling i Balsfjord
kommune 2017 -2020.
På mange måter legger rådmannen opp til at det arbeidet som ligger bak tiltakskartleggingene, og
resultatene slik de fremstår i denne saken er første steg i et omstillingsprogram. Det lengre perspektivet
vil imidlertid rådmannen selv gjøre rede for ved innledningen til formannskapets og kommunestyrets
behandling av denne sak.
Rådmannens innstilling:
1. Balsfjord kommunestyre tar rapporten Omstilling i Balsfjord kommune 2017 – 2020 med vedlegg
til etterretning, og slutter seg til at det arbeides videre med tiltak og temaer slik de fremkommer
her.
2. Kommunestyret vedtar tiltakene oppført i vedlagte tabell 1A, og ber rådmannen iverksette
tiltakene så snart nødvendige prosesser har tilrettelagt for det.
3. Ved frigjorte stillingshjemler i organisasjonen kan disse omgjøres, og omdisponeres til andre
passende oppgaver, men ikke økes uten kommunestyrets godkjenning.
4. For å finansiere veksten i utgiftene, lavere skattevekst og endrede rammeforutsetninger, bes
rådmannen om fortsatt å ha fokus på omstilling i organisasjonen. Målsettingen om
innsparing/inndekning i økonomiplanen kr 15 mill/25 årsverk står ved lag, for å skape økonomisk
handlingsrom for vekst og utvikling i kommunen. Rådmannen bes om å fremme innsparings- og
effektiviseringstiltak fortløpende og i tilknytning til budsjett 2018.
5. For å oppnå et helhetlig omstillingsarbeid etableres det et omstillingsprogram for perioden 20172020 som ivaretas av rådmannen. Status i arbeidet rapporteres til formannskapet.
Behandling i Levekårsutvalget - 06.02.2017:
Ap v/Maria Frost fremmer følgende forslag:
Levekårsutvalget tar saken til orientering
Forslaget fra Ap v/Maria Frost enstemmig vedtatt
Tilrådning fra Levekårsutvalget - 06.02.2017:
Levekårsutvalget tar saken til orientering
Behandling i Formannskapet - 08.02.2017:
Ap v/Gunda Johansen fremmet følgende forslag til rådmannens innstilling pkt 1 og 2
1. Balsfjord formannskap slutter seg til rapporten Omstilling i Balsfjord kommune 2017 – 2020
med følgende endringer:
Vedlegg tabell 1 A tiltakskategori «pakke 1»
- Tiltak 7, 8, 9, 10 tas ut
- Tiltak 11 vedtas
- Tiltak 14 – 19 ulike alternativer for svømmeundervisning vedtas med redusert åpningstid i
bassengene på Sand og Laksvatn (3 mnd i året). Investeringsbehov for bassenget på Sand
legges fram i forbindelse med behandling av investeringsbudsjett.
- Tiltak 23 Nedlegging av Meistervik legekontor tas ut.
Vedlegg tabell 1 A tiltakskategori «pakke 2»
- Formannskapet slutter seg til rådmannens forslag i tabell tiltakskategori «pakke 2» med
unntak av tiltak 34 – 37.
Ap v/Gunda Johansen fremmet følgende tillegg til pkt 4 i rådmannens innstilling
Etter ordlyden innsparings og effektiviseringstiltak tilføyes:
...herunder samordning og reduksjon i tjenestevolum i hele organisasjonen. Der det er
hensiktsmessig gjennomføres %-vis nedtrekk ...
Votering
Det ble først tatt stilling til forslaget fra Ap
Forslaget fra Ap v/Gunda Johansen enstemmig vedtatt
Pkt 1
Det ble deretter votert over rådmannens innstilling med de allerede vedtatte endringene.
Rådmannens innstilling med de vedtatte endringer
Enstemmig vedtatt
Pkt 2
Rådmannens innstilling med de vedtatte endringer
Enstemmig vedtatt
Pkt 3
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Pkt 4
Tilleggsforslaget fra AP v/Gunda Johansen – enstemmig vedtatt
Rådmannens innstilling med de vedtatte endringer
Enstemmig vedtatt
Pkt 5
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Tilrådning fra Formannskapet - 08.02.2017:
1. Balsfjord kommunestyre slutter seg til rapporten Omstilling i Balsfjord kommune 2017 – 2020
med følgende vedtatte endringer:
Vedlegg tabell 1 A tiltakskategori «pakke 1»
- Tiltak 7, 8, 9, 10 tas ut
- Tiltak 11 vedtas
- Tiltak 14 – 19 ulike alternativer for svømmeundervisning vedtas med redusert åpningstid i
bassengene på Sand og Laksvatn (3 mnd i året). Investeringsbehov for bassenget på Sand
legges fram i forbindelse med behandling av investeringsbudsjett.
- Tiltak 23 Nedlegging av Meistervik legekontor tas ut.
Vedlegg tabell 1 A tiltakskategori «pakke 2»
- Formannskapet slutter seg til rådmannens forslag i tabell tiltakskategori «pakke 2» med
unntak av tiltak 34 – 37.
2. Kommunestyret vedtar tiltakene med unntak av endringene vedtatt i pkt 1, og ber rådmannen
iverksette tiltakene så snart nødvendige prosesser har tilrettelagt for det.
3. Ved frigjorte stillingshjemler i organisasjonen kan disse omgjøres, og omdisponeres til andre
passende oppgaver, men ikke økes uten kommunestyrets godkjenning.
4. For å finansiere veksten i utgiftene, lavere skattevekst og endrede rammeforutsetninger, bes
rådmannen om fortsatt å ha fokus på omstilling i organisasjonen. Målsettingen om
innsparing/inndekning i økonomiplanen kr 15 mill/25 årsverk står ved lag, for å skape økonomisk
handlingsrom for vekst og utvikling i kommunen. Rådmannen bes om å fremme innsparings- og
effektiviseringstiltak, herunder samordning og reduksjon i tjenestevolum i hele organisasjonen.
Der det er hensiktsmessig gjennomføres %-vis nedtrekk fortløpende og i tilknytning til budsjett
2018.
5. For å oppnå et helhetlig omstillingsarbeid etableres det et omstillingsprogram for perioden 20172020 som ivaretas av rådmannen. Status i arbeidet rapporteres til formannskapet.
Ellen Beate Lundberg
rådmann
OMSTILLING I BALSFJORD KOMMUNE 2017 – 2020
Rapport fra rådmannens oppdragsløsning av politikernes «bestilling» innsparingstiltak ifm budsjett- og økonomiplan 2017-2020.
1 Innledning
I de senere årene har Balsfjord kommune hatt en positiv utvikling både i næringslivet og
innbyggertall. Og bl.a. derav har kommunen hatt årlig vekst i inntektene. Dette har igjen gitt
rom for noe vekst i kommunens aktivitet og bemanning. Under budsjettarbeidet høsten 2016
ble det imidlertid avdekket at kommunen møter økonomiske utfordringer i tiden fremover.
Dette har sin hovedårsak i:




Befolkningsnedgang (19 færre innbyggere, dette påvirker inntektene)
Statsbudsjett (hovedinntektene ble redusert - realnedgang)
Kommunen har mottatt/kommer til å motta brukere der vi må gi nye
ressurskrevende tjenester
Økt driftsnivå de siste årene. Det er med nye rammeforutsetninger ikke mulig å
drifte dagens aktivitets- og tjenestenivå.
Med de endrede rammebetingelsene fordrer det at kommunen er bevisst på å ikke «spare seg
til fant», men setter fokus på aktivt utviklings- omstillingsarbeid samtidig som
tjenesteproduksjonen rasjonaliseres og effektiviseres. På grunn av forholdsvis kort tid til å
kunne legge et godt grunnlag for denne nødvendige omstillingsprosessen valgte
formannskapet derfor å gi følgende føring på budsjettprosessen:
For å skape økonomisk handlingsrom og for å bedre grunnlaget for utvikling og vekst
i årene som kommer må utgiftssiden reduseres.
Kommunens aktivitets- og tjenestenivå skal derfor reduseres tilsvarende 25 årsverk til
sammen i 2017 og 2018. Samlet reduksjon over 2 år skal være minimum kr. 15 mill.
Rådmannen bes legge fram forslag til tiltaksliste, inkl. effektiviseringstiltak som skal
til politisk behandling innen utgangen av februar 2017.
For å oppnå balanse i budsjettet for 2017 bes rådmannen foreslå midlertidige tiltak i
påvente av varige driftsendringer.
Derav valgte formannskap og kommunestyre i desember å vedta et årsbudsjett for 2017
balansert med mange midlertidige innsparingstiltak, samt bruk av fondsmidler (6,248 mill.
kr.). I vedtatt økonomiplan 2. – 4. år forutsettes imidlertid innsparinger i kommunens
driftsutgifter tilsvarende 15 mill kr. årlig, samt at bruken av disposisjonsfondet i 2017
tilbakeføres fondet i perioden.
Arbeidet med formannskapets bestilling har berørt hele organisasjonen hvor enhetslederne og
sektornettverkene har vært sentrale. Herfra er det kommet mange innspill og kartlegginger
(miniutredning) av ulike tiltak. I tillegg har rådmannen bestilt kartlegging av flere ulike tiltak og
oversikter.
Samarbeidsorganer og fagforeningene er blitt orientert, og sistnevnte er involvert i
drøftingsmøter om det pågående kartleggingsarbeidet. Det er ikke foretatt formelle drøftinger
med henblikk på iverksetting av noen av tiltakene. Dette avventes vedtak i kommunestyret.
Administrasjonen har imidlertid ikke klart å nå målet på 15 mill. kr. i forslag til
innsparingstiltak i denne omgang. Rådmannens forslag har samlet har et innsparingspotensiale
på ca 9,2 mill kr. på kort sikt (2017 – 2018). Imidlertid vil flere tiltak over tid kunne gi
besparelser, eksempelvis gjennom en bremseeffekt på kostnadsveksten, men slike effekter er
ikke tallfestet i denne omgang. Det kreves at det gjøres ytterligere utredninger.
2 Hovedinnretning i rådmannens forslag
I rådmannens forslag ligger det grovt sett to hovedkategorier av tiltak.
For det første er det «rene innsparingstiltak» (tiltakspakke 1). Dette er tiltak som i hovedsak
ikke forventes å ha andre ønskede effekter enn netto reduksjon i kommunens årlige
driftsutgifter, samtidig som negative konsekvenser kan forsvares i og med kommunens
forestående økonomiske utfordringer. Her forventes også at effektene er virksomme kort tid
etter iverksettelse. De fleste forlagene i denne kategorien tiltak innebærer
bemanningsreduksjoner. Enten ved at bemanning i tjenesteproduksjon reduseres noe, eller ved
at tjenesteproduksjonen flyttes for å oppnå rasjonaliserings-/effektiviseringseffekter
(stordriftsfordeler). Her er også forslag om bortfall av kommunale tilskudd til andre formål.
For det andre er det tiltak som går på organisering og administrativ ledelsesstruktur, samt
andre effektiviserings- og utviklingstiltak som foreløpig ikke er «prissatt» (tiltakspakke 2). I
denne kategorien tiltak ligger rasjonaliserings-, samordnings- og effektiviseringseffekter som
viktige mål, og som vil gi langsiktig økonomisk besparelse. Felles for flere av forslagene i
denne kategorien er at de ikke er ferdig utredet med nødvendige avklaringer og løsninger.
Dette er tiltak som må det må arbeides videre med. Fortløpende vil det derfor bli lagt frem
tiltak til politisk godkjenning, når de er ferdig beregnet og utredet.
Målsettingen i denne tiltakspakken er å utvikle en fremtidsrettet, fleksibel og effektiv
organisering og at kommunens tjenester er tilpasset kommunens økonomi samtidig som
brukernes behov blir ivaretatt.
I det følgende gis korte kommentarer til tiltakene som er utredet, herunder hvorvidt
rådmannen anbefaler tiltaket eller ikke. For utfyllende opplysninger om hvert tiltak vises det
til tiltakskartleggingene i vedlegg 2. Tiltaksnummer referer til tabellene vedlegg 1A og 1B,
hvor økonomisk effekt fremkommer, der dette er kjent nå.
3 Tiltakspakke 1
Som et resultat av at tiltakslista er blitt til gjennom mange forslag i organisasjonen,
inneholder denne tiltakskategorien forholdsvis mange detaljerte enkelttiltak. Rådmannen
har valgt å beholde dette slik at prosessen er gjenkjennbar for de medvirkende også i
dette dokumentet. I gjennomgangen under omtales beslektede tiltak under samme avsnitt.
3.1
Tiltak nr. 1 Bortfall av kommunalt tilskudd til politiske parti
Tiltak nr. 2 Reduksjon av antall folkevalgte organ i Balsfjord kommune
Kommunalt tilskudd til politiske parti er ikke lovpålagt.
Underutvalgene Levekårsutvalget, Viltnemda og Byggekomiteen er frivillige ordninger
som er opprettet i løpet av 2016. Nedleggelse av utvalgene gir både netto økonomisk
effekt ved bortfall av driftskostnader, men også mindre tidsbruk i administrasjon.
Tiltakene tilrås vedtatt.
3.2
Tiltak nr. 3 Oppsigelse av medlemskap i Ishavskysten friluftsråd
Tiltaket anbefales ikke da friluftsrådet tilfører kommunen både kompetanse, kapasitet
og økonomiske ressurser som overstiger kostnaden.
3.3
Tiltak nr. 4 Reduksjon tilskudd andre
I årsbudsjett 2017 er kommunale tilskudd til flere formål utenfor kommunens egen
virksomhet midlertidig tatt bort.
Det foreslås at dette videreføres, dvs. tidligere tilskudd til følgende formål opphører
permanent:
Hamnvåg Montessoriskole
100 000 kr
o
Folkehøgskolen 69 nord
25 000 kr
Landbruk Nord
120 000 kr
Balsfjord idrettsråd – tilskudd skiløyper 50 000 kr
Balsfjord idrettsråd - ord. driftstilskudd 10 000 kr
Utviklingslag
20 000 kr
Lag og foreninger (fellesskapets beste) 100 000 kr
Forskjønning sentrumsområder
100 000 kr
Nydyrkingstilskudd
200 000 kr
Sum kutt i kommunal utgift
725 000 kr
Med bakgrunn i den krevende økonomiske situasjonen vurderer rådmannen at
kommunen, i størst mulig grad, må skjerme kommunens økonomiske midler til
lovpålagt tjenesteproduksjon og forvaltning, tiltaket tilrås derfor vedtatt.
3.4
Tiltak nr. 5 Avvikling av erkjentlighetsgaver til ansatte
Tiltak nr. 6 Avvikling av seniortiltak (bortfall av øremerket fond)
Ordningene er ikke lovpålagt. Tiltakene tilrås vedtatt.
3.5
Tiltak nr. 7 Flytte ungdomstrinnet Laksvatn skole til Nordkjosbotn skole
Tiltak nr. 8 Flytte både mellomtrinnet og ungdomstrinnet Laksvatn skole til
Nordkjosbotn skole
Tiltak nr. 9 Flytte mellomtrinnet Malangseidet skole til Sand skole
Tiltak nr. 10 Nedleggelse av Malangseidet skole
Tiltak nr. 11 Felles ledelse og administrasjon for Malangseidet skole og Sand skole
Kommunens desentraliserte tjenestetilbud er svært kostnadskrevende, og gir i mange
tilfeller dårlig ressursutnyttelse og kvalitetsutfordringer med merkbare
smådriftsulemper. Innsparingstiltak ved endring i tjenestetilbudet må derfor vurderes. I
slik vurdering bør også alternativkostnader tas med, dvs. hvilke ulemper kan kommunen
som helhet få ved å opprettholde høye driftskostnader ved dagens struktur.
Med bakgrunn i formannskapets måltall på 15 mill. vs. ulemper for elever, foreldre og
bygdesamfunn, må rådmannen derfor anbefale at tiltak nr. 8 Flytting av mellomtrinn og
ungdomstrinn fra Laksvatn skole, og tiltak nr. 10 Nedleggelse av Malangseidet skole
blir vedtatt. Vedlagte tabell gir beregnet netto innsparingseffekt.
Felles ledelse av Malangseidet- og Sand skole er alt gjennomført som midlertidig
ordning for våren 2017.
Dersom kommunestyret skulle velge å opprettholde skoledrift på Malangseidet, tilrår
rådmannen at felles administrasjon og ledelse med Sand skole likevel videreføres
(reduksjon med 1 enhetsleder).
3.6
Tiltak nr. 12 Inspektør Laksvatn skole (50% adm. del) inndras
Tiltak nr. 13 Reduksjon i adm. tid grunnskolene – tilsvarende samlet 1,5 årsverk
Det erfares at grunnskolenes administrasjon har hatt merkbar vekst etter at dette ble lagt
til lokal avgjørelse (tidligere fastsatt av staten). Ved ny gjennomgang, og aktiv bruk av
en ressursmodell, setter rådmannen innsparingsmål på minimum 1,5 årsverk knyttet til
administrasjonstid. Tiltakene tilrås vedtatt.
3.7
Tiltak 14 – 19 Ulike alternativer for redusert svømmeundervisning i grunnskolen
og drift av kommunens svømmebassenganlegg
Kommunen har tre svømmebassenganlegg hvorav ett nytt på Moan og to eldre små
anlegg på hhv Sand- og Laksvatn skole. Ingen av disse to er i en tilfredsstillende teknisk
tilstand. Sand bassenget er i dag stengt pga driftsforhold knyttet til HMS for
driftspersonell på det tekniske anlegget. Det vises for øvrig til tiltakskartleggingene i
vedlegg 2.
Etter samlet vurdering av innsparingsbehov, drifts-/vedlikeholdsutfordringer vs.
ulemper for skolene/elevene tilrår rådmannen at tiltak nr. 15 Redusert
svømmeundervisning, og kun drift på Moan bad blir vedtatt, da dette tiltaket gir samlet
størst økonomisk effekt.
3.8
Tiltak nr. 20 Opphør pedagogisk leder-nettverk barnehager
Tiltak nr. 21 Redusert stilling i VO pga færre elever
Tiltak nr. 22 Fremtidig dimensjonering fysioterapitjenesten/omgjøring til
folkehelsekoordinator
Det vises til tiltakskartleggingene i vedlegg 2. Tiltakene tilrås vedtatt.
3.9
Tiltak nr.23 Nedlegge driften av Meistervik legekontor
Kommunens desentraliserte tjenestetilbud er svært kostnadskrevende, og gir i mange
tilfeller dårlig ressursutnyttelse og kvalitetsutfordringer med merkbare
smådriftsulemper. Innsparingstiltak ved endring i tjenestetilbudet må derfor vurderes. I
slik vurdering må også alternativkostnader tas med, dvs. hvilke ulemper kan kommunen
som helhet få ved å opprettholde høye driftskostnader ved dagens struktur.
Med bakgrunn i formannskapets måltall på 15 mill. vs. ulemper for pasienter som
sokner til legekontoret, må rådmannen tilrå at tiltaket vedtas.
3.10 Tiltak nr. 24 Nedtrekk (50%) kontormedarbeider på BBS fra 30.09.18
Tiltak nr. 25 Stillingsreduksjon (50%) i turnus på BBS
Tiltak nr. 26 Inndragning 50% hjemmetrener (ikke iverksatt)
Tiltak nr. 27 Nedtrekk stilling Roffa2 (boligtjenesten) m/20%
Tiltak nr. 28 Effektivisering av rapportbruk, tilsv. 28% stilling i boligtjenesten
Tiltak nr. 29 Redusert bevilgning til «Bry dæ»
Det vises til tiltakskartleggingene i vedlegg 2. Tiltakene tilrås vedtatt.
4 Tiltakspakke 2
Som tidligere nevnt har tiltakene i denne kategorien rasjonaliserings-, samordnings- og
effektiviseringseffekter som mål. Her er også tiltak som krever mer utredning enn det har
vært rom for så langt (tiltak nr. 40 – 58).
I gjennomgangen under omtales beslektede tiltak under samme avsnitt.
4.1
Tiltak nr. 30 Reduksjon i antall lederstillinger
Dette gjelder ikke reduksjon i tjenestetilbud eller lokalisering av tilbud, men gjelder
hvordan administrasjon og ledelse av kommunens produksjon organiseres. En følge av
færre ledere blir da at større tjenesteområder får felles ledelse, med de muligheter som
kan åpnes ved det.
I dagens enhetsstruktur med forholdsvis mange små enheter er det mange ledere som
også må gå inn i produksjonen på operativt nivå, med mindre tid til ledelse, plan- og
utviklingsarbeid som konsekvens. Målsetting med tiltaket er følgende:







Dedikerte ledere og tid til ledelse
Rendyrking av ansvar og oppgaver
Fokus på helhetsperspektiv, robusthet og handlingsrom i enheter
Balsfjord har mange små enheter og mange ledere (sammenlignet med andre
kommuner det er naturlig å sammenligne seg med)
Færre ledere gir mindre samlet tidsbruk på administrasjon/styring. Ressursene skal
forflyttes til utøvende tjenester
Styrke fagledelse og være nærmere der tjenestene gis
Langsiktige økonomiske besparelser (lederlønninger, tidsbruk, møtedeltakelse,
rapportering, osv.)
Tiltaket konkretiseres noe nærmere ved særskilte enkelttiltak nedenfor. Men som det
fremkommer i avsnitt 4.3 ønsker rådmannen å arbeide videre med ulike modeller med
samme mål.
Enkelttiltak som tilrås vedtatt:
Dagens tre enheter på rådhuset/landbrukskontoret, hhv; Plan og forvaltning,
Byggforvaltning og Landbruk slås sammen til én enhet med en felles enhetsleder. At
landbrukskontoret inngår i den sammenslåtte enheten, forutsetter at interkommunalt
samarbeid om felles landbrukskontor opphører. Dersom dagens løsning med felles
landbrukskontor fortsetter, beholdes i utgangspunktet denne som en egen enhet.
Samtidig må rådmannen til enhver tid finne den mest hensiktsmessige løsningen internt
i administrasjonen.
Tjenestene som inngår i disse tre enhetene har flere felles saksfelt og
forvaltningspunkter som berører hverandre. Samtidig kreves det at den som skal lede
enheten har god oversikt, kan håndtere stor saksmengde og kompleksitet, og en som har
god samfunnsforståelse og kjenner forvaltningen. Rådmannen legger vekt på grundig
rekruttering av en felles leder som kan bekle en slik rolle.
Uavhengig av en sammenslåing av enheter ser rådmannen behov for å tilsette en
driftssjef (tilsvarende fagleder) etter at enhetsleder Byggforvaltning har sagt opp sin
stilling og slutter i kommunen om kort tid. Rådmannen ser det som formålstjenlig at
dagens enhet byggforvaltning inngår i en organisasjonsendring. Enheten er liten og det
utføres svært mye driftsoppgaver. Rådmannen ønsker å rendyrke driftsoppgaver i en
slik seksjon, der andre naturlig tilhørende driftsoppgaver også kan tilfalle seksjonen,
som skal ledes av en driftssjef.
I prosessen med å redusere antall lederstillinger, samt at stillinger i organisasjonen
holdes vakant, får rådmannen fullmakt til å omdisponere frigjorte stillinger til andre
passende oppgaver og tjenestebehov, og ved behov omgjøre stillingshjemler (endre
stillingens innhold og navn) tilpasset nytt organisasjonsskisse. Samlet sett i
organisasjonen skal det ikke økes i antall stillingshjemler. Ved strukturendringer skal
dette legges fram til politisk godkjenning. Herunder se pkt. 4.3.
For alle tiltak som foreslås framover, ligger det i ny ledermodell en tydelig avklaring av
roller, ansvar og myndighet.
Tiltak nr. 31 Reduksjon fra 3 til 2 kommunalsjefer
Her foreslår rådmannen reduksjon av antallet kommunalsjefer, men herunder også
endring i arbeidsområdene til kommunalsjefene. Rådmannen ser endrede behov i
organisasjonen. Videre sett til kostnader, kan Balsfjord kommune ikke prioritere å være
så topptunge.
Rådmannen legger til grunn at for å oppnå best mulig utvikling er helhetstenkning,
samhandling og samordning innen og på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer en
viktig faktor. Med hensyn til krav og forventninger som kommunene står overfor i
framtida bl.a. som planmyndighet, er det behov for å dreie fokuset mer mot
samfunnsutvikling fra i hovedsak tjenesteutførelse, som i stor grad har satt dagsorden.
Kommunalsjefene veksler mellom strategisk nivå til operativt nivå. Rådmannen har
identifisert at det ofte blir daglig drift som kommunalsjefene bistår enhetsledere med,
mens det blir mindre tid til overordnet ledelse, strategi og utvikling. Arbeidet med
samfunnsplanen er igangsatt og til det forventes det bl.a. at ledere har blikk mot
framtida. Rådmannen ser for seg en mer spisset organisasjon med fokus på å styrke
enhetsledere (ansvar og myndighet), der satsing på lederkompetanse i organisasjonen
legges til grunn. Samtidig er det behov for å ha en samlende og et koordinerende ledd
mht ledelse, fag, utvikling, og å sikre at vedtak og målsatt retning følges i
organisasjonen.
Med dette bakteppet legger rådmannen til grunn følgende inndeling:
Kommunalsjef for Samfunn og utvikling skal ha fellesadministrasjon, innkjøp, plan og
arealforvaltningen, bygg- og eiendomsforvaltningen, landbruksforvaltningen, samfunnsog næringsutvikling, beredskap mv. som arbeidsområde. Kommunalsjefen skal jobbe
aktivt for at Balsfjord kommune møter samfunnsmessige endringer og utfordringer,
herunder befolkningsvekst, behov for flere boliger, bærekraftige løsninger og offentlig
infrastruktur. Det innebærer videre oppfølging av økonomi, lønn, IT og
dokumentsenter. Kommunalsjefen skal bidra til å utvikle virksomheten i tråd med
langsiktige behov, herunder iverksette tiltak i forhold til effektiv ressursutnyttelse,
innovasjon og omstilling.
Kommunalsjef for oppvekst og velferd skal ha hele velferdssektoren - dvs. helse-,
omsorg-, barnevern-, og oppvekst tjenestene mv. som arbeidsområde. Kommunalsjefen
skal bidra til å utvikle bærekraftige velferdstjenester. Velferdstjenestene er omfattende
og mangfoldige, og det vil være en kontinuerlig utfordring å finne balansegangen
mellom ønsket behov og tilgjengelige ressurser.
Da velferdsområdet er stort, knyttes det til kommunalsjefen en skole-/barnehagefaglig
rådgiver (allerede en etablert stilling i organisasjonen) og en helse-/omsorgsfaglig
rådgiver. Til disse rollene ligger det i hovedsak fag og fagutvikling, vedtak og
oppfølging av sektorområdet. Stillingshjemmel for sistnevnte skal dekkes av
omdisponering/omgjøring av annen stilling, jf. beskrivelse i tiltak 30 ovenfor.
Tiltaket tilrås vedtatt.
4.2
Tiltak nr. 32 Reduksjon i rådmannens stab, reduksjon og omgjøring av 50%
næringskonsulent
Rådmannen foreslår at 50% av næringskonsulentstillingen reduseres. Samtidig
øremerkes ressursen til landbruksnæringen og overflyttes til landbrukskontoret.
Landbrukskontoret har fra mars 2017 50 % ledig stilling etter naturlig avgang. Netto
besparelse 50 % stilling.
Balsfjord kommune har et næringsfond som årlig har fått tilført omlag 800 000 kr fra
Troms fylkeskommune. Etter vedtatt statsbudsjett 2017 er store deler av
fylkeskommunens grunnlag for tildeling av tilskuddsmidler falt bort. Som en
konsekvens av dette reduseres kommunens næringsfond betydelig og dermed påvirker
det kommunens saksbehandling og tildeling og oppfølging.
Samtidig skal det satses mer på landbruksnæringen og innovasjon i landbruket. Til dette
kreves ressurs som jobber aktivt med å knytte plan, utvikling, kjennskap til
virkemiddelapparatet, oppfølging av søknader og prosjekter, etc. Ved overføring av
deler av næringskonsulent kan dette ivaretas. Tiltaket tilrås vedtatt.
Tiltak nr. 33 Reduksjon i rådmannens stab, samordne lønn- og personaltjenester,
reduksjon m/50% stilling
Det er igangsatt et arbeid med samordning av tjenester som personalkontoret og
lønnskontoret utfører. Det er bl.a. avdekket «gråsoner» der arbeidsoppgaver innen disse
områdene er kryssende. Ved samordning av disse tjenestene, og ved å ta i bruk
teknologiske løsninger, er det estimert at det kan frigjøre inntil 50% stilling.
Tiltaket tilrås vedtatt.
4.3
Tiltak nr. 34 – 41 Nye modeller for organisering av omsorgstjenestene
I tiltakene nr. 34 – 41 er det sett på ulike modeller for organisering av administrasjon og
ledelse i omsorgstjenestene i kommunen. Ingen av forslagene medfører reduksjon i
utøvende drift og tjenestetilbudene som brukerne mottar i dag, tvert om så styrkes
utøvende tjenester. Det vises for øvrig til vedlegg 2 for mer detaljert beskrivelse av
tiltakene.
4.3.1
Tiltak nr. 34 Etatsmodell i omsorgstjenester
Sammenslåing av omsorgstjenester med henblikk på etatsmodell ligger i dette tiltaket.
Tiltaket innebærer å opprette en etat med en leder der følgende tjenester inngå:
Hjemmetjenestene- Laksvatn, Nordkjosbotn og Storsteinnes, BoligtjenestenKirkeveien, Roffa, Midtun og Petersborgveien, Fysio- og ergoterapitjenesten, samt
BBS og Malangstun.
4.3.2
Tiltak nr. 35 Sammenslåing av institusjonsdrift
Tiltaket innebærer at BBS og Malangstun organiseres under én ledelse.
4.3.3
Tiltak nr. 36 Sammenslåing av hjemmebaserte tjenester ekskl. Malangen
Tiltaket innebærer at Hjemmetjenestene- Laksvatn, Nordkjosbotn og Storsteinnes,
samt Boligtjenesten Midtun, Roffa, Kirkeveien og Petersborgveien organiseres under
én ledelse.
4.3.4
Tiltak nr. 37 Sammenslåing av Hjemmetjenestene- Laksvatn, Nordkjosbotn,
Storsteinnes, samt Boligtjenesten for funksjonshemmede
Tiltaket innebærer at nevnte tjenesteenheter organiseres under én ledelse.
4.3.5
Tiltak nr. 38 Sammenslåing av Hjemmetjenestene- Laksvatn, Nordkjosbotn og
Storsteinnes
Tiltaket innebærer at nevnte tjenesteenheter organiseres under én ledelse.
4.3.6
Tiltak nr. 39 Sammenslåing av Hjemmetjenestene- Laksvatn og Nordkjosbotn
Tiltaket innebærer at nevnte tjenesteenheter organiseres under én ledelse.
4.3.7
Tiltak nr. 40 Opprettelse av en «Familieenhet»
Tiltaket innebærer å opprette en ny tjenesteenhet som skal inneholde:
- Psykisk helse og rus – barn og unge
- Bula-huset
- Bolig og avlastningstjenesten til barn og unge
- Barnevernstjenesten
- Helsesøster og jordmortjenesten
- Flyktningetjenesten, inkl voksenopplæringa
4.3.8
Tiltak nr. 41 Opprettelse av en Familie- og helseenhet
Tiltaket innebærer å opprette en ny tjenesteenhet som skal inneholde:
- legetjenesten
- psykisk helse-rusfaglig arbeid
- helsesøster og jordmortjenesten
- koordinerende enhet med koordineringsansvar for brukere med sammensatte behov,
saksbehandling og koordinere flere tilrettelagte tiltak på oppdrag og kontrakter
(støttekontakt, fritidsassistent, brukerstyrt personlig assistent, omsorgslønn)
- Psykososial krisehjelp/team
- Psykososial rehabilitering og forebyggende aktiviteter (egen utredning for aktiviteter
med aktivitetshus/flerbrukshus) med tilbud til flere brukergrupper, inkl tilbud i
dagens BULA-hus.
Mange av forslagene ovenfor må bearbeides og utredes nærmere før rådmannen kan gi
en anbefaling. Imidlertid bør det arbeides videre med å se på større organisatoriske
endringer innen helse- og omsorgstjenestene.
Målet er ikke i seg selv å blir større, men med hensyn til samordning av tjenester og
for å videreutvikle tjenester i møte med framtida, er dette nødvendig. Samhandling er
et uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling seg imellom for
å nå mål og gjennomføre oppgavene på en koordinert og rasjonell måte. Samhandling
skal gi helhet og sammenheng i tjenestetilbudet for brukere og pasienter. Mange
brukere har behov for et sammensatt tjenestetilbud. I denne sammenheng handler det
også om helhetlig ledelse og utfordringene om ledelse og utvikling. Ikke faglig ledelse
i en enkelt sak, men om kommunens ledelse av tverrgående prosesser hvor samarbeid
og utvikling ikke kan overlates til tilfeldigheter og den enkeltes initiativ. Videre kan
det listes opp enkelte forhold som er relevant i videre vurdering (lista er ikke
uttømmende):
Fleksibilitet i tjenestene overfor brukere og pasienter
Hindre sårbarhet mht personelltilgang og kompetanse
Kompetanse og rekrutteringshensyn
Utvikling av tjenester for å møte fremtidens behov.
I denne omgang tilrår rådmann at tiltak nr. 39 Hjemmetjeneste Laksvatn og
Nordkjosbotn slås sammen til en enhet og ledes og administreres av én enhetsleder.
Tiltaket tilrås vedtatt.
Videre anbefaler rådmann at kommunestyret slutter seg til at administrasjonen
arbeider videre med utredning av større organisatorisk endring av omsorgstjenesten i
henhold til forslagene ovenfor. Endringsforslag legges fortløpende fram til politisk
godkjenning etter at de er utredet.
4.4
Tiltak nr. 42 Omorganisering av vaktmestertjenesten
Tiltaket er ikke ferdig utredet. Med utvidet bygningsmasse uten tilsvarende økning for
drift av bygningene synes det imidlertid åpenbart at organisering av tjenesten må være
et tema i den videre utviklingen av kommunen.
Rådmannen anbefaler kommunestyret å slutte seg til dette.
4.5
Tiltak nr. 43 Alternativ kantinedrift
Rådmannen ønsker å utrede mulighetene for å integrere drift av kommunens kantiner i
annen tjenesteproduksjon, hvor dette skal bidra til meningsfullt aktivitetstilbud for
flyktninger og andre adekvate brukergrupper.
Rådmannen anbefaler kommunestyret å slutte seg til dette.
4.6
Tiltak nr. 44 – 48 Ulike områder for interkommunalt samarbeid
Ingen av tiltakene under er utredet, men foreslås som framtidige utredningstemaer. Det
vises bl.a. til at utvidet samarbeid og interkommunale løsninger har vært tema i
regionrådet, særlig innen IKT, innkjøp og juridisk kompetanse. Det vises også til
prosjekt i regi av NAV om interkommunal NAV-kontor med Balsfjord og Storfjord,
som er planlagt etablert i Kuben. Med samlokalisering av tjenester i Kuben, der
brukerne ofte er de samme, kan det være hensiktsmessig å jobbe videre med
interkommunal voksenopplæring, kulturarbeid og barnevern. PPT kontoret skal flytte til
Kuben og dette er allerede et veletablert interkommunal samarbeid.
4.6.1
Tiltak nr. 44 Interkommunalt IKT samarbeid
Rådmannen ønsker å undersøke mulighetene for interkommunalt samarbeid om drift
og utvikling av kommunens IKT-systemer. Dette for å oppnå økt kompetansetilgang,
utviklingskraft og redusert sårbarhet i driften av forvaltningens viktigste verktøy.
4.6.2
Tiltak nr. 45 Interkommunal voksenopplæring
Rådmannen ønsker å undersøke mulighetene for et interkommunalt samarbeid om
voksenopplæringa. Lokalisering i Kuben på Nordkjosbotn, med etablering av NAV
Balsfjord/Storfjord i samme bygg kan åpne for slik mulighet.
4.6.3
Tiltak nr. 46 Interkommunalt samarbeid om innkjøp
Rådmannen ønsker å undersøke mulighetene for et interkommunalt innkjøpssamarbeid. Offentlig anskaffelse er blitt komplekst og det krever kompetanse til å
ivareta lov om offentlige anskaffelser. Det vil fremover bli en kompetanseutfordring.
Ved samarbeid med andre kommuner kan økt kompetanse og gunstige avtaler pga.
større volum gi positive gevinster samt at vi ivaretar våre forpliktelser.
4.6.4
Tiltak nr. 47 Interkommunal barnevernstjeneste
Rådmannen ønsker å undersøke mulighetene for å etablere en interkommunal
barnevernstjeneste. Også her er kompetanse, kapasitet og sårbarhet bakgrunnen.
4.6.5
Tiltak nr. 48 Interkommunalt samarbeid om kulturarbeid
Rådmannen ønsker å undersøke mulighetene for et interkommunalt kultursamarbeid,
herunder også kulturskole.
Rådmannen tilrår at kommunestyret slutter seg til at temaene i avsnitt 4.6 over utredes.
4.7
Tiltak nr. 49 Vurdering av prosjektaktiviteten
I vedlegg 3 gis en oversikt over pågående prosjekter i kommuneorganisasjonen.
Rådmannen vil vurdere ressursbruken inkl. tidsbruk vs. nytten (kost-nytte analyse), og
evt. terminere prosjekter for økt målrettet ressursbruk.
4.8
Tiltak nr. 50 Redusere kurs og konferansedeltakelse
Rådmannen ønsker å vri ressursbruk fra enkeltdeltakelse på kurs og konferanser til egne
arrangementer (egenregi) hvor flere av kommunens medarbeidere kan delta, fortrinnsvis
internt i kommunen.
4.9
Tiltak nr. 51 Utsettelse av iverksetting «sommeråpne barnehager»
Kommunestyret har vedtatt som prinsipp at kommunen skal gi barnehagetilbud 12
måneder i året. Pga. kostnadene ved dette foreslår rådmann og utsette iverksetting,
samtidig som en utreder mulige fellesløsninger.
Rådmann tilrår tiltaket vedtatt.
4.10 Tiltak nr. 52 Salg avlastning til andre kommuner
Kommunen har tilgjengelig bygningsmasse og ansatte i deltidsstillinger (som kan
utvides). Det ligger derfor til rette for å tilby andre kommuner kjøp av tjenesten.
Inntekten vil dekke utvidelse av stillingsprosenter, samtidig som stillingsutvidelse har
god rekrutteringseffekt. Tiltaket er ikke ferdig utredet og må arbeides videre med.
Rådmannen tilrår at tiltaket blir vedtatt.
4.11 Tiltak nr. 53 Reforhandlinga av fastlegeavtalene
Rådmannen ønsker å reforhandle fastlegeavtalene. Av forhandlingsstrategiske grunner
går en imidlertid ikke her nærmere inn på dette tiltaket. Tiltaket tilrås vedtatt.
4.12 Tiltak nr. 54 Alternativ organisering av MOT
MOT-arbeid er positivt, men krever ressurser som påvirker annen tjenesteutøvelse.
MOT-arbeidet bør ses i forebyggende sammenheng i skolen. Tiltaket er ikke ferdig
utredet.
4.13 Tiltak nr. 55 Intensivering av arbeidet med sykefraværsoppfølging
Rådmannen ønsker å intensivere arbeidet med oppfølging av sykemeldt. Det ligger et
økonomisk potensial ved å redusere sykefraværet i kommunebedriften.
Se vedlegg 2 for nærmere informasjon. Tiltaket følges opp uavhengig av dette, men det
må arbeides videre med (metode, oppfølging, samarbeid med KLP, finansiering etc.).
Rådmann tilrår tiltaket vedtatt.
4.14 Tiltak nr. 56 Gjennomgang selvkost, gebyrer og betalingssatser
Det er hjemmel for at flere av kommunens tjenester kan finansieres til selvkost, uten at
dette er lovpålagt slik det er for f.eks. renovasjonstjenester.
Rådmann ønsker å foreta en gjennomgang for slik å kartlegge evt. ikke utnyttet
inntektsmuligheter.
4.15 Tiltak nr. 57 Reforhandle leieavtaler
Kommunen leier lokaler for flere formål, for PPT (avtale oppsagt), VO (planlagt
flyttet), Biblioteket, Landbruksforvaltningen og Idrettshallen på Storsteinnes. Rådmann
ønsker å reforhandle leieavtaler som vurderes å ha en for høy pris i gjeldende avtaler.
Av forhandlingsstrategiske grunner går en ikke her nærmere inn på dette tiltaket.
Tiltaket tilrås vedtatt.
4.16 Tiltak nr. 58 Ny organisering renhold
Det er nå over ti år siden kommunens renholdsplaner ble revidert. Rådmannen ønsker å
gjennomføre full kartlegging av arealer, hyppighetsbehov og hvordan renholdet
organiseres. Tiltaket tilrås vedtatt.
5 Oppsummering
Som svar på oppdraget om å legge fram en tiltaksliste – i første omgang - tilrår rådmannen
kommunestyret å vedta tilsammen 42 mindre og større tiltak som kan iverksettes eller som
skal utredes videre. I tillegg ber rådmannen kommunestyret slutte seg til at det arbeides videre
med ulike modeller for organisering av omsorgstjenestene og ved andre sektorer/enheter der
det kan bli nødvendig.
Samlet økonomisk effekt av rådmannens innstilling er innsparinger på 9,2 mill på kortere sikt,
men potensialet kan være større på lang sikt, da det ligger mål om både å få kontroll over
utgiftsdrivere, tilpasning av lederstruktur for fremtidig organisering av tjenestene, foruten at
en omstilling i organisasjonen på sikt vil gi reduksjon i varige driftsutgifter. Kommunen kan
dermed gi mer/flere og bedre tjenester uten å tilføre nye friske midler utover rammen.
Rådmannen har ikke nådd målsettingen i oppdraget fra politikerne om å legge fram tiltaksliste
tilsvarende 25 årsverk/kr15 mill innen utgangen av februar 2017. Vel kr 9 mill er resultatet så
langt og det mangler fremdeles tiltak på om lag kr 6 mill. Da budsjett 2017 og økonomiplan
2017-2020 ikke har reell inndekning, men er i teknisk balanse, ber rådmannen om at arbeidet
med innsparingstiltak fortsetter.
6 Videre arbeid: Omstillingsprogram i Balsfjord kommune
gjennomføres i perioden 2017 - 2020
6.1
Økonomisk situasjonsbilde og hvorfor Balsfjord kommune må gjennomføre
innsparingstiltak
Balsfjord kommunes økonomiske situasjon er krevende. Utgiftssiden har økt mer enn
inntektssiden, og kommunen har et svært begrenset økonomisk handlingsrom. Økte gebyrer
og eiendomsskatteinntekter synes til nå å ha gått uavkortet for å finansiere drifta. Kommunens
struktur og tjenestenivå er ikke tilpasset inntektene. Samtidig har kommunen pådratt seg høy
lånegjeld. Gjennomgående høye driftsutgifter og økende rente- og avdragsutgifter er en
risikabel kombinasjon. Dersom dagens tjenestenivå og struktur skal opprettholdes, har
kommunen ikke økonomisk bæreevne til å klare det. Med dette situasjonsbildet er det
tvingende nødvendig å foreta kutt i driftsbudsjettet for å unngå underdekning for årene som
kommer.
6.2 Omstillingsarbeid
Stadig flere kommuner opplever et behov for å gjennomføre et større og mer helhetlig
omstillingsarbeid. Dette skyldes blant annet begrensede økonomiske rammer og økte krav og
forventinger fra innbyggerne, som også er gjeldende i vår kommune. Dette tilsier krav om
større effektivitet, bedre kvalitet og mer brukerorientering i tjenesteproduksjonen. Det krever
samtidig flere og bedre arenaer som gir innbyggere mulighet til å påvirke, og delta i
utviklingen av lokalsamfunnet. For å lykkes med et slik arbeid bør Balsfjord kommune ta
dette med i kommuneplanarbeidet og se ulike virkemidler i sammenheng. Kommunens rolle
som myndighetsutøver, tjenesteprodusent og samfunnsutvikler må forenes i kommunens
omstillingsarbeid.
6.3 Tilrådning
For å finansiere veksten i utgiftene, lavere skattevekst og endrede rammeforutsetninger, bes
rådmannen om fortsatt å ha fokus på omstilling i organisasjonen. Målsettingen om
innsparing/inndekning i økonomiplanen kr 15 mill/25 årsverk står ved lag, for å skape
økonomisk handlingsrom for vekst og utvikling i kommunen. Rådmannen bes om å fremme
innsparings- og effektiviseringstiltak fortløpende og i tilknytning til budsjett 2018.
For å oppnå et helhetlig omstillingsarbeid etableres det et omstillingsprogram for perioden
2017-2020 som ivaretas av rådmannen. Status i arbeidet rapporteres til formannskapet.
Vedlegg til hoveddokumentet:
1A) Tabell med tiltak i rådmannens innstilling
1B) Tabellarisk oversikt over alle kartlagte tiltak.
2) Detaljerte tiltakskartlegginger.
VEDLEGG: TABELL 1A
1000 kr
RÅDMANNENS INNSTILLING
Foreslås
Tiltakskategori: "Pakke 1"
2017
2018
-50
-157
-725
-73
-30
2019
-50
-157
-725
-73
-30
2020
-50
-157
-725
-73
-30
-840
-2 100
-2 100
-2 100
10 Alt 2. Nedlegge Malangseidet skole
-680
-1 600
-1 600
-1 600
12 Inspektør Laksvatn oppv.senter (50% adm.del) - holde vakant
13 Reduksjon adm.tid grunnskole tilsv. minimum 1,5 årsverk
-313
-458
-313
-1 100
-313
-1 100
-313
-1 100
15
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
-350
-130
-121
-832
-130
-121
-217
-346
-60
-240
-266
-103
-122
-44
-832
-130
-121
-217
-346
-240
-240
-266
-103
-122
-44
-832
-130
-121
-217
-346
-240
-240
-266
-103
-122
-44
x
x
x
-382
-240
-382
-240
1
2
4
5
6
Politisk: Reduksjon tilskudd pol.parti
Politisk: Reduksjon antall politiske utvalg/nemder
Reduksjon "Tilskudd andre" tilsvarende vedtatt budsjett 2017
Avvikle erkjentlighetsgaver
Avvikle seniortiltak (fjerne avsatte midler på R19)
8
Alt 2. Flytte ungdomstrinn og mellomtrinn Laksvatn skole til N.botn skole
Alt.2. Redusert svømmeundervisning i Balsfjord skolen - Moan bad
Opphør pedagogisk leder-nettverk barnehager
Voksenopplæring - færre elever fra 1.1.17 (>nto 17% still )
Fremtidig dimensjonering fysioterapitj./ omgjøre still. folkehelsekoordinator
Nedlegge drift av Meistervik legekontor
Nedtrekk 50% still kontormedarb BBS fra 30.9.2018
50% reduksjon turnus BBS
Ikke iverksette 50% hjemmetrener/ hverdagsrehabilitering
Nedtrekk stilling roffa2 – 20% (boligtjen.funksj.h)
Effektivisering av rapportbruk, tilsv.28% stilling (boligtjen.funksj.h)
Bry dæ - redusert ramme
-266
Tiltakskategori: "Pakke 2"
30
31
32
33
Reduksjon antall lederstillinger/større enheter
Reduksjon fra 3 til 2 kommunalsjefer
Reduksjon rådm stab/omgjøring 50% næringskonsulent
Samordne lønn- og personaltjenester -reduksjon 50% still
sum inngår i målltall pkt 30
-80
-382
-240
39 Felles ledelse hjemmetjeneste N.botn og Laksvatn
41
Familie og
helseenhet
42 Alt.2.
Omorganisere
vaktmestertjenesten
43 Alternativ kantinedrift
sum
sum inngår
inngår ii målltall
målltall pkt
pkt 30
30
utredes videre
utredes videre
44
45
46
47
48
Interkommunalt samarb. IKT
Interkommunal voksenopplæring
Interkommunalt samarb. innkjøp
Interkommunalt samarb. barnevern
Interkommunalt samarb. kulturarb.
utredes videre
utredes videre
utredes videre
utredes videre
utredes videre
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Vurdere prosjektaktivitet
Redusere kurs og konferansedeltagelse
Utsette iverksetting av sommeråpne barnehager
Salg avlastning til andre komm.
Reforhandle fastlegeavtaler
MOT - alternativ organisering
Intensivere arbeidet med sykefraværsoppfølging
Gjennomgang selvkost, gebyrer og betalingssatser
Reforhandle leieavtaler
Ny organisering renhold
sum tallfestede tiltak
se eget dokument vedlagt sak
utredes videre
utredes videre
utredes videre
utredes videre
utredes videre
utredes videre
utredes videre
følges opp
utredes videre
-3 238
-9 251
-9 431
-9 431
VEDLEGG 1B
1000 kr
Oversikt alle langsiktige tiltak - uten forslag til prioritering
Utredet
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Politisk: Reduksjon tilskudd pol.parti
Politisk: Reduksjon antall politiske utvalg/nemder
Ishavskysten friluftsråd -vurdere oppsigelse medlemsskap
Reduksjon "Tilskudd andre" tilsvarende vedtatt budsjett 2017
Avvikle erkjentlighetsgaver
Avvikle seniortiltak (fjerne avsatte midler på R19)
Alt.1. Flytting av Laksvatn ungdomstrinn til Nordkjosbotn skole
Alt 2. Flytte ungdomstrinn og mellomtrinn Laksvatn skole til N.botn skole
Alt 1. Flytte mellomtrinn Malangseidet skole til Sand skole
Alt 2. Nedlegge Malangseidet skole
Felles ledelse og administrasjon Malangseidet og Sand skole
Inspektør Laksvatn oppv.senter (50% adm.del) - holde vakant
Reduksjon adm.tid grunnskole tilsv. minimum 1,5 årsverk
Alt.1. Redusert svømmeundervisning i Balsfjord skolen -nærbasseng
Alt.2. Redusert svømmeundervisning i Balsfjord skolen - Moan bad
Alt.1. Red.åpn.tid svømmebasseng Laksvatn
Alt.2. Stengning svømmebasseng Laksvatn
Alt.1. Red.åpn.tid svømmebasseng Sand
Alt.2. Stengning svømmebasseng Sand
Opphør pedagogisk leder-nettverk barnehager
Voksenopplæring - færre elever fra 1.1.17 (>nto 17% still )
Fremtidig dimensjonering fysioterapitj./ omgjøre still. folkehelsekoordinator
Nedlegge drift av Meistervik legekontor
Nedtrekk 50% still kontormedarb BBS fra 30.9.2018
50% reduksjon turnus BBS
Ikke iverksette 50% hjemmetrener/ hverdagsrehabilitering
Nedtrekk stilling roffa2 – 20% (boligtjen.funksj.h)
Effektivisering av rapportbruk, tilsv.28% stilling (boligtjen.funksj.h)
Bry dæ - redusert ramme
Reduksjon antall lederstillinger/større enheter
Reduksjon fra 3 til 2 kommunalsjefer
Reduksjon rådm stab/omgjøring 50% næringskonsulent
Samordne lønn- og personaltjenester -reduksjon 50% still
Sammenslåing- omsorgsenhet
Sammenslåing- institusjonsdrift
Sammenslåing -alle hjemmebaserte tjenester
Sammenslåing hj.tj.Laksv., N.botn, St.nes og Boligtj.funksjonsh.
Felles ledelse hjemmetjeneste St.nes, N.botn og Laksvatn
Felles ledelse hjemmetjeneste N.botn og Laksvatn
Alt.1. Familieenhet
Alt.2. Familie og helseenhet
Omorganisere vaktmestertjenesten
Alternativ kantinedrift
Interkommunalt samarb. IKT
Interkommunal voksenopplæring
Interkommunalt samarb. innkjøp
Interkommunalt samarb. barnevern
Interkommunalt samarb. kulturarb.
Vurdere prosjektaktivitet
Redusere kurs og konferansedeltagelse
Utsette iverksetting av sommeråpne barnehager
Salg avlastning til andre komm.
Reforhandle fastlegeavtaler
MOT - alternativ organisering
Intensivere arbeidet med sykefraværsoppfølging
Gjennomgang selvkost, gebyrer og betalingssatser
Reforhandle leieavtaler
Ny organisering renhold
2018
2019
2020
-44
-78
-725
-73
-30
-1 250
-2 100
-188
-1 600
-550
-313
-1 100
-697
-832
-200
-358
-200
-217
-130
-121
-217
-346
-60
-240
-266
-103
-122
-44
-78
-725
-73
-30
-1 250
-2 100
-188
-1 600
-550
-313
-1 100
-697
-832
-200
-358
-200
-217
-130
-121
-217
-346
-240
-240
-266
-103
-122
-44
-78
-725
-73
-30
-1 250
-2 100
-188
-1 600
-550
-313
-1 100
-697
-832
-200
-358
-200
-217
-130
-121
-217
-346
-240
-240
-266
-103
-122
-44
-80
-984
-382
-240
-984
-382
-240
-984
-382
-240
-735
-750
-735
-750
-735
-750
-735
-104
-104
-104
-104
-
-500
-840
-80
-680
-550
-313
-458
-290
-350
-25
-150
1 310
-90
-130
-121
-240
-266
-
Vedlegg 2
Tiltaksbeskrivelser
Arbeidsdokument, oppdatert 30.1.2017
Referanse: vedlegg til sak om innsparingstiltak, jfr. bestilling til rådmannen i utvidet formannskap,
fremlegges i kommunestyret 22.2.2017.
1
Innhold
Nr. 1. Reduksjon tilskudd politiske parti ................................................................................................. 3
Nr 2. Reduksjon antall politiske utvalg/nemder...................................................................................... 4
Nr 3. Oppsigelse av medlemskap i Ishavskysten friluftsråd .................................................................... 5
Nr 4. Reduksjon tilskudd andre tilsv. budsjett 2017 ............................................................................... 6
Nr 5. Avvikle erkjentlighetsgaver ............................................................................................................ 6
Nr 6. Avvikle seniortiltak ......................................................................................................................... 6
Nr 7. Flytting av Laksvatn ungdomstrinn til Nordkjosbotn skole ............................................................ 8
Nr 8. Flytte ungdoms- og mellomtrinn fra Laksvatn oppvekstsenter til Nordkjosbotn skole ................. 9
Nr 9. Flytte mellomtrinnet fra Malangseidet skole til Sand skole......................................................... 11
Nr 10. Nedlegge Malangseidet skole (flytte elever til Sand)................................................................. 12
Nr 11. Felles ledelse og administrasjon ved Malangseidet og Sand skole ............................................ 14
Nr 12. Reduksjon av inspektørstilling Laksvatn oppvekstsenter........................................................... 15
Nr 13. Reduksjon adm.tid i grunnskolen tilsv. minimum 1,5 årsverk................................................... 16
Nr 14 og 15. Reduksjon av svømmeundervisning i Balsfjord kommune............................................... 17
Nr 16 og 17. Redusert åpningstid/stenge bassenget på Laksvatn ........................................................ 19
Nr 18 og 19. Redusert åpningstid/stenge bassenget på Sand .............................................................. 21
Nr 20. Avvikling pedagogisk ledernettverk barnehager........................................................................ 23
Nr 21. Nedbemanning voksenopplæringa ............................................................................................ 24
Nr 22. Fremtidig dimensjonering fysioterapitj./ omgjøre still. folkehelsekoordinator......................... 25
Nr 23. Nedlegge drift av Meistervik legekontor.................................................................................... 26
Nr 24. Nedtrekk 50% stilling kontormedarbeider BBS .......................................................................... 26
Nr 25. 50 % reduksjon turnus BBS......................................................................................................... 27
Nr 26. Ikke iverksette 50% hjemmetrener/hverdagsrehabilitering ...................................................... 27
Nr 27. Nedtrekk stilling roffa2 – 20% (boligtjen.funksjonsh) ................................................................ 28
Nr 28. Effektivisering av rapportbruk, tilsvarende 28% stilling– boligtjenesten funksjonshemmede.. 28
Nr 29. Bry dæ- redusert ramme ............................................................................................................ 29
Nr 30. Reduksjon antall lederstillinger/større enheter ......................................................................... 30
Nr 31. Reduksjon fra 3 til 2 kommunalsjefer......................................................................................... 31
Nr 32. Reduksjon i rådmannens stab - 50% næringskonsulent............................................................. 32
Nr 33. Reduksjon i rådmannens stab - samordne lønn- og personaltjenester ..................................... 33
Nr 34. Sammenslåing omsorgsenhet .................................................................................................... 34
Nr 35. Sammenslåing institusjonsdrift .................................................................................................. 35
Nr 36. Sammenslåing alle hjemmebaserte tjenester ekskl. Malangen................................................. 36
Nr 37. Sammenslåing av hjemmetjenesten Laksvatn, Nordkjosbotn, Storsteinnes og Boligtjenesten for
funksjonshemmede............................................................................................................................... 37
Nr 38. Felles ledelse hjemmetj. Laksv., N.botn, St.nes.......................................................................... 39
Nr 39. Felles ledelse hjemmetj. Laksvatn og Nordkjosbotn .................................................................. 41
Nr 40. Familieenhet............................................................................................................................... 42
Nr 41. Familie- og Helseenhet ............................................................................................................... 45
Nr 51. Utsette iverksetting av sommeråpne barnehager ..................................................................... 47
Nr 55. Intensivere arbeidet med sykefraværsoppfølging ..................................................................... 49
2
Nr.1.Reduksjontilskuddpolitiskeparti
Tiltaksnavn: Bortfall av kommunal økonomisk støtte til partiene
Besparelse:
2017:
2018:
2019:
2020:
50 000
50000
50 000
Forutsetning /
Kr. 50.000,- har vært den samlede potten til fordeling til partiene
spesifisere
de siste årene.
regnestykket:
Kort vurdering og
begrunnelse:
Innsparing på kommunens driftsutgifter. Partiene mottar også
statlig støtte vi fylkesmannen.
Konsekvenser:
Ukjent for administrasjonen
Til budsjettering:
Ansvar: 1700, funksjon 100, art 137500
3
Nr2.Reduksjonantallpolitiskeutvalg/nemder
Tiltaksnavn: Opphør av Viltnemnd, Levekårsutvalg og Byggekomite
Besparelse:
2017:
2018:
2019:
2020:
157 477
157 477
157 477
Forutsetning /
I Balsfjord kommune har vi 3 «frivillige» folkevalgte organ:
spesifisere
0512 Viltnemd
B-2017
regnestykket:
1.108001 Tapt arbeidsfortjeneste 12 000
1.108002 Møtegodtgjørelse
10 000
1.109900 Arbeidsgiveravgift
1 122
1.111501 Bevertning
2 000
1.116000 Kjøregodtgjørelse
5 000
Sum utgifter
30 122
0513 Levekårsutvalg
B-2017
1.108001 Tapt arbeidsfortjeneste 10 000
1.108002 Møtegodtgjørelse
75 000
1.109900 Arbeidsgiveravgift
4 335
1.111501 Bevertning
3 000
1.116000 Kjøregodtgjørelse
8 000
Sum utgifter
100 335
0514 Byggekomite
B-2017
1.108001 Tapt arbeidsfortjeneste 12 000
1.108002 Møtegodtgjørelse
8 000
1.109900 Arbeidsgiveravgift
1 020
1.111501 Bevertning
2 000
1.116000 Kjøregodtgjørelse
4 000
Sum utgifter
27 020
Samlet
kr. 157 477,-
Kort vurdering og
begrunnelse:
Innsparing på kommunens driftsutgifter. Alle tre organ ble innført i inneværende
valgperiode og vurderes ikke som kritiske faktorer for et aktivt folkestyre.
Konsekvenser nedleggelse av Viltnemnd:
Konsekvenser:
Viltforvaltning er relativt regelstyrt, og har liten grad av skjønnsmessige vurderinger.
Dersom viltnemnda legges ned vil kommunen motta en henvendelse, denne vil bli
vurderte ut fra fakta og regelverket og bli besvart med utgående brev.
Formannskapet vil ta evt klagesaker.
Alternativet med viltnemnd medfører en del ekstraarbeid som spares inn:
henvendelsen kommer inn. Saken blir vurdert ut fra fakta og regelverk. Det lages et
saksframlegg av saksbehandler, som legges inn i møtepapirene av møtesekretær.
Møtet må avholdes med fem medlemmer av viltnemnda, saksbehandler og
møtesekretær. Protokoll må lages av møtesekretæren og overføres til
saksbehandlersystemet. Saksbehandler må så sende svar til søker i utgående brev.
Viltnemnda tar klagesaker.
Innsparinger vil bli de midlene som er satt av i budsjett til Viltnemnda
(møtegodtgjørelser etc). Andre innsparinger vil være at administrasjonen får frigjort
personellressurser til å utføre andre oppgaver.
Samme effektivisering vil administrasjonen kunne oppnå ved nedleggelse av
Levekårsutvalg og Byggekomiteen.
Politisk vil mindre detaljert styring kunne bli konsekvens.
Til budsjettering:
Ansvar 0512, 0513,0514
4
Nr3.OppsigelseavmedlemskapiIshavskystenfriluftsråd
Tiltaksnavn: Oppsigelse av medlemskap i Ishavskysten friluftsråd
Besparelse:
2017:
2018:
2019:
2020:
0
78.472,78.472,78.472,Forutsetning /
Grunnkontingent kr 25.000,- + 12 kr/innbygger pr 1. januar.
spesifisere
BK fakturerer Ishavskysten kr 15000 i året for regnskapsføringen som
regnestykket:
skal dekke opp noe av tidsbruken vår, så dette trekkes fra
regnestykket over.
Utmelding og oppsigelse av medlemskapet kan etter reglene i
kommunelovens § 27 nr. 3, skje med ett års skriftlig varsel.
Utmeldelse må skje etter vedtak i kommunestyret. Medlemsavgiftene
skal betales i ett år etter at styret har mottatt skriftlig varsel om
uttredelse. Dette kan bety at kostnadsbesparelser er noe lavere i 2018
dersom medlemsavgift må betales for 1. kvartal.
Kort vurdering og
begrunnelse:
Ishavskysten Friluftsråd er et frivillig samarbeidsorgan iht.
Kommunelovens § 27 for Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og
Tromsø kommuner, og dermed ikke noe som kommunen er pålagt å
ha.
Konsekvenser:
For hver krone av medlemskontingenten Balsfjord kommune betalte i
2015, fikk kommunen i 2016 tilbake 9,30 kr i form av prosjektmidler
avsatt til friluftsformål. Midlene kom fra fylkeskommunen,
spillemidler, miljødirektoratet og friluftsrådenes landsforbund.
Arbeidsoppgaver som i dag ivaretas av friluftsrådet:
- Informere om og fremme et naturvennlig friluftsliv som
trivselsskapende og helsefremmende aktiviteter for folk flest og
som regional attraksjon for turisme.
- Planlegge, sikre og opparbeide friluftsområder for allmennheten.
- Gi innstillinger, råd og uttalelser til medlemskommunene,
offentlige instanser og andre i spørsmål som angår friluftsliv og
friluftsområder.
- Øke forståelsen for friluftslivets betydning og sikre
tilgjengeligheten til friluftsliv for befolkning uavhengig av alder,
kjønn og funksjonsevne.
De årlige kostnadene knyttet til medlemskap i Ishavskysten friluftsråd
tilsvarer mindre enn en 20% stilling. Ut ifra dagens
bemanningssituasjon må det da gjøres en prioritering av hvilke
arbeidsoppgaver som må vike til fordel for å ivareta ovennevnte
oppgaver. Et annet moment er kompetanse som treffer en slik
kombinasjonsstilling. Ved å tre ut av medlemskapet vil
hovedutfordringen ligge i å ha en person med riktig kompetanse som
også kan kombineres med arbeidsoppgavene i resterende stilling, slik
at vi oppnår en effektiv utnyttelse av arbeidskraften. Det kan tenkes
at en folkehelsekoordinator ville vært rette person til å ivareta disse
oppgavene.
Litt besparelse på tidsbruk ift regnskap/lønn blir det, men ikke av
nevneverdig mengde.
5
Til budsjettering:
Ansvar: 1700
Nr4.Reduksjontilskuddandretilsv.budsjett2017
Henvisning: Reduksjon i tilskudd 2017 ble behandlet i k-sak 130/16, den 19.12.2016.
Nr 5. Avvikleerkjentlighetsgaver
Tiltaksnavn*: Avvikle ordning med erkjentlighetsgaver til ansatte
Besparelse:
2017:
2018:
2019:
2020:
73 000
73 000
73 000
Forutsetning /
Det er budsjettert med kr 73.000 på slike tiltak.
spesifisere
Det er variabelt hvor stor utgiftsposten er, ut fra hvor mange som
regnestykket:
velger å avslutte arbeidsforholdet, eller har oppnådd rett fartstid.
F.eks ble det i 2015 utbetalt kr 87.200 til dette formålet.
Kort vurdering og
begrunnelse:
Velferdstiltaket er avviklet i nærliggende kommuner.
Påskjønnelsen har ingen dokumentert effekt for arbeidsprestasjon
eller forlengelse av arbeidsforholdet.
Konsekvenser:
Ved å avvikle ordningen :
Reduksjon av arbeidsressurs ved administrasjon. Ordningen er
tidkrevende og omfattende.
Til budsjettering:
Ansvar: 1101, art 112004
Nr6.Avvikleseniortiltak
Tiltaksnavn*: Avvikling av uttak seniordager
Besparelse:
2017:
2018:
2019:
30 000
30 000
Forutsetning /
- Tar ut avsatte midler på ramme 19
spesifisere
regnestykket:
2020:
30 000
Kort vurdering og
begrunnelse:
Avvikling reduserer behov for vikar, tap av produksjonsdager og
overtidsbetaling. For arbeid som ikke erstattes med vikar ble det i
2014 stipulert en dagskostnad på 2000,- kr pr dag.
Konsekvenser:
Ved avvikling:
Små konsekvenser i forhold til behov for å få ansatte til å stå
lengre i arbeid. Ingen dokumentert effekt.
Ved å beholde ordningen:
- Større vikar utgifter, overtidsbetaling og flexitid for å «ta
igjen» manglende arbeidsdager ved uttak, redusert
produksjon,
6
Til budsjettering:
Ansvar: 1101
7
Nr 7.FlyttingavLaksvatnungdomstrinntilNordkjosbotnskole
Tiltaksnavn: Flytte ungdomstrinnet fra Laksvatn oppvekstsenter til Nordkjosbotn skole
Besparelse:
2017:
2018:
2019:
2020:
0,8 årsverk
2 årsverk
2 årsverk
2 årsverk
500 000 kr
1 250 000kr
1 250 000kr
1 250 000kr
Forutsetning /
spesifisere
Laksvatn oppvekstsenter (skole) har for skoleåret 2017/2018 14 elever
regnestykket:
på ungdomstrinnet, mens Nordkjosbotn skole har 30 elever på
ungdomstrinnet.
Dersom ungdomstrinnet flyttes vil det i praksis bety at 14 elever fra
Laksvatn starter ved Nordkjosbotn skole høsten 2017. Elevtallet i 8.10.klasse vil da variere fra 13 til 17 elever pr klasse, noe det er rom for i
de ordinære klasserommene på Nordkjosbotn skole.
Besparelsen kommer av at det totale antall klasser ved Laksvatn
reduseres. Ved ei overflytting fylles det flere elever i klassene ved
Nordkjosbotn skole som allerede har lærer. Samtidig er det noen
klasser ved Nordkjosbotn skole som ikke lengre kan være sammenslått i
noen fag på grunn av økt elevtall. Så da kreves en ekstra ressurs på ca 1
årsverk.
Av de 3,8 årsverkene som jobber ved ungdomsskolen på Laksvatn er 0,8
bundet opp til enkeltelev og vil da også følge med over til
Nordkjosbotn. Den totale besparelsen blir da 2 årsverk.
Ekstra kostnad:
Utbygging av spesialrom til enkeltelev ved Nordkjosbotn – ikke
kostnadsberegnet
Busskostnader: 80 000 kr
Ekstra kostnad lærebøker pga ulike læreverk
Kort vurdering og
begrunnelse:
Elevtallet i klassene ved Nordkjosbotn skole vil øke og fremdeles være
under 20 elever. Dette er gunstige størrelser på klassene da elevene har
flere mulige samarbeidspartnere og har flere å sosialisere seg med.
Samtidig er størrelsen på klassen slik at lærer har god oversikt over den
enkelte elev.
Kartlegging av dagens bemanning viser at det ved Laksvatn
oppvekstsenter er større behov for videreutdanning enn ved
Nordkjosbotn skole. Dersom dagens ordning opprettholdes må det
påregnes videreutdanning i norsk for ungdomstrinn på Laksvatn. Dette
kan medføre en ekstrakostnad.
Kompetansekravene i matematikk, norsk og engelsk er godt oppdekket
ved ungdomsskolen på Nordkjosbotn.
Konsekvenser:


Elever i små klasser får delta i rene klassetrinn med flere elever
noe som er bra både for det sosiale og det faglige
Gunstige klassestørrelser
8





Til budsjettering:
Større fagmiljø
Større enhet medfører stordriftsfordeler
Økt investering for kommunen til spesialrom
Elevene får lengre skolevei, en elev får 50 km en vei og to
elever får 40 km hver vei
Elevene mister nærskoletilbudet på ungdomstrinnet
Ansvar
Nr8.Flytteungdoms- ogmellomtrinnfraLaksvatnoppvekstsentertil
Nordkjosbotnskole
Tiltaksnavn: Flytte ungdoms- og mellomtrinn fra Laksvatn oppvekstsenter til Nordkjosbotn
skole
Besparelse:
2017:
2018:
2019:
2020:
1,5 årsverk
3,7 årsverk
3,7 årsverk
3,7 årsverk
840 000 kr
2 100 000kr
2 100 000kr
2 100 000kr
Forutsetning /
spesifisere
Laksvatn oppvekstsenter (skole) har for skoleåret 2017/2018 34 elever
regnestykket:
på mellom- og ungdomstrinnet, mens Nordkjosbotn skole har 66 elever
på mellom- og ungdomstrinnet.
Dersom ungdoms- og mellomtrinnet flyttes vil det i praksis bety at 34
elever fra Laksvatn starter ved Nordkjosbotn skole høsten 2017.
Elevtallet i 5. – 7.klassse vil variere fra 17 til 22 elever pr klasse og i 8.10.klasse vil elevtallet variere fra 13 til 17 elever pr klasse. Dette er det
rom for i de ordinære klasserommene på Nordkjosbotn skole. Men
behovet for grupperom øker, spesielt for elever på mellomtrinnet der
elevtallet øker mest.
Besparelsen i årsverk kommer av at det totale antall klasser ved
Laksvatn reduseres. Ved ei overflytting fylles det flere elever i klassene
ved Nordkjosbotn skole som allerede har lærer. Samtidig er det noen
klasser ved Nordkjosbotn skole som ikke lengre kan være sammenslått i
noen fag på grunn av økt elevtall. Så da kreves en ekstra ressurs på ca 2
årsverk.
Av de 6,5 årsverkene som jobber ved ungdoms- og mellomtrinnet på
Laksvatn er 0,8 bundet opp til enkeltelev og vil da også følge med over
til Nordkjosbotn. Den totale besparelsen blir da 3,7 årsverk.
Ekstra kostnad:
Utbygging av spesialrom til enkeltelev og grupperom pga økt elevtall
ved Nordkjosbotn – ikke kostnadsberegnet
Busskostnader: 200 000 kr
Ekstra kostnad læreverk - ulike læreverk på skolene
Kort vurdering og
begrunnelse:
Elevtallet i klassene ved Nordkjosbotn skole vil øke noe. Dette gir
elevene flere mulige samarbeidspartnere og de har flere å sosialisere
seg med på samme årstrinn.
9
Det blir et større fagmiljø på Nordkjosbotn skole og ressurser kan bli
bedre utnyttet.
I løpet av 2025 skal de nasjonale kompetansekravene for å undervise på
barne- og ungdomstrinnet være oppfylt. Kommunen må se til at
kravene er oppfylt på den enkelte skole og ved overflytting av elever til
Nordkjosbotn skole vil disse kravene i stor grad være oppfylt av dagens
bemanning ved Nordkjosbotn skole.
Balsfjords desentraliserte skolestruktur og store skolekapasitet er en av
årsakene til kommunens høye utgiftsnivå i tillegg til høyt ressursbruk til
spesialundervisningen. Prognoser for befolkningsutviklingen tilsier at
Balsfjord kommune bør redusere skolekapasiteten relativt mye. Viser
til Utredning av skolestrukturen i Balsfjord kommune, sluttrapport
14.november 2012.
Konsekvenser:






Til budsjettering:
Elever i små klasser får delta i rene klassetrinn med flere elever
noe som er bra både for det sosiale og det faglige
Gunstige klassestørrelser
Større enhet medfører stordriftsfordeler
Økt investering til spesialrom og grupperom
Elevene får lengre skolevei, 2 elever får 50 km en vei og 4 elever
får 40 km en vei
Elevene mister nærskoletilbudet på ungdoms- og
mellomtrinnet noe som kan medføre redusert tilflytting
Ansvar
10
Nr9.FlyttemellomtrinnetfraMalangseidetskoletilSandskole
Tiltaksnavn: Flytte mellomtrinnet fra Malangseidet skole til Sand skole
Besparelse:
2017:
2018:
2019:
2020:
0,13 årsverk
0,3 årsverk
0,3 årsverk
0,3 årsverk
80 000 kr
187 500kr
187 500kr
187 500kr
Forutsetning /
Malangseidet skole har for skoleåret 2017/2018 10 elever på
spesifisere
mellomtrinnet, mens Sand skole har 30 elever på mellomtrinnet.
regnestykket:
Dersom mellomtrinnet flyttes vil det i praksis bety at 10 elever fra
Malangseidet skole starter ved Sand skole høsten 2017. Elevtallet i 5. –
7.klasse vil da variere fra 11 til 17 elever pr klasse, noe det er rom for i
de ordinære klasserommene på Sand skole.
Besparelsen kommer av at det totale antall klasser ved Malangseidet
reduseres. Ved ei overflytting fylles det flere elever i klassene ved Sand
skole som allerede har lærer. Samtidig er det noen klasser ved Sand
skole som ikke lengre kan være sammenslått på grunn av økt elevtall.
Så da kreves en ekstra ressurs på ca 1 årsverk. I tillegg flyttes 0,5
årsverk som er bundet opp til enkeltelev.
Av 1,8 årsverk som jobber ved mellomtrinnet på Malangseidet vil 1,5
årsverk flyttes over til Sand.
Den totale besparelsen blir da 0,3 årsverk.
Ekstra kostnad:
Ekstra busskostnader: 45 000kr
Kort vurdering og
begrunnelse:
Elevtallet i klassene ved Sand skole vil øke og fremdeles være under 20
elever. Dette er gunstige størrelser på klassene da elevene har flere
mulige samarbeidspartnere og har flere å sosialisere seg med.
Samtidig er størrelsen på klassen slik at lærer har god oversikt over den
enkelte elev. Det blir et større fagmiljø for lærere fra Malangseidet. Det
trenges færre lærere og elevene blir flere i klassen
Det blir lengre bussvei for elevene og de får lengre dager.
Konsekvenser:
Til budsjettering:
Dette forslaget kan gi rom for å flytte barnehagen fra leide lokaler og til
Malangseidet skole. Det må vurderes om det er egnede lokaler til å
drive barnehage i.
 Elever i små klasser får delta i rene klassetrinn med flere elever
noe som er bra både for det sosiale og det faglige
 Gunstige klassestørrelser
 Større enhet medfører stordriftsfordeler
 Tettere samarbeid mellom småtrinn og barnehage, både faglig
og på drift
 Elevene får lengre skolevei, inntil 30 km en vei
 Elevene mister nærskoletilbudet på mellomtrinnet
Ansvar
11
Nr10.NedleggeMalangseidetskole(flytteelevertilSand)
Tiltaksnavn: Flytte elevene fra Malangseidet skole til Sand skole
Besparelse:
2017:
2018:
2019:
2020:
1,1 årsverk
2,5 årsverk
2,5 årsverk
2,5 årsverk
680 000kr
1 600 000kr
1 600 000kr
1 600 000kr
Forutsetning /
Malangseidet (skole) har for skoleåret 2016/2017 5 årsverk. Av dette er
spesifisere
det 4 pedagogårsverk. Siden elevtallet er noenlunde stabilt tas det
regnestykket:
utgangspunkt i samme antall årsverk til neste skoleår.
Dersom alle elevene flyttes vil det i praksis bety at 22 elever fra
Malangseidet skole starter ved Sand skole høsten 2017. Elevtallet i 1. –
7.klasse vil da variere fra 11 til 17 elever pr klasse, noe det er rom for i
de ordinære klasserommene på Sand skole.
Besparelsen kommer av at det totale antall klasser reduseres, samt
besparelse på driftsutgifter til bygg (ikke beregnet) og besparelse i
administrasjonen.
Ved ei overflytting fylles det flere elever i klassene ved Sand skole som
allerede har lærer. Samtidig er det noen klasser ved Sand skole som
ikke lengre kan være sammenslått på grunn av økt elevtall. Så da kreves
ekstra ressurs på ca 2 årsverk. I tillegg flyttes 0,5 årsverk som er bundet
opp til enkeltelev.
Den totale besparelsen blir da 1,5 årsverk pedagoger og 1
administrasjon. Totalt 2,5 årsverk.
Ekstra kostnad:
Ekstra busskostnader: 90 000 kr for de 22 elevene
Ekstra kostnad lærebøker pga ulike læreverk eller økt antall elever ca
10 000 kr.
Kort vurdering og
begrunnelse:
Elevtallet i klassene ved Sand skole vil øke og fremdeles være under 20
elever. Dette er gunstige størrelser på klassene da elevene har flere
mulige samarbeidspartnere og har flere å sosialisere seg med.
Samtidig er størrelsen på klassen slik at lærer har god oversikt over den
enkelte elev.
Det blir et større fagmiljø på Sand skole og ressurser kan bli bedre
utnyttet. Samtidig vil det være mulig å se samlet på kompetansen på de
to skolene i forhold til kompetansekravene som er gjeldende fra 2025.
Her kan det være besparelse på utgift til videreutdanning.
Dette forslaget kan gi rom for å flytte barnehagen fra leide lokaler og til
Malangseidet skole. Det må vurderes om det er egnede lokaler til å
drive barnehage i.
Det blir lengre bussvei for 9 av elevene, de får lengre dager. Dette også
tatt i betraktning dersom svømmeundervisning legges til Storsteinnes
(14 mil buss for 10 elever i 14 dager).
12
Konsekvenser:
Til budsjettering:







Ansvar
Elever i små klasser får delta i rene klassetrinn med flere elever
noe som er bra både for det sosiale og det faglige
Gunstige klassestørrelser
Økonomisk gevinst
Større enhet medfører stordriftsfordeler
Barnehagen kan se på mulighet for å flytte inn i skolen
Elevene får lengre skolevei, inntil 30 km en vei
Elevene mister nærskoletilbudet på barnetrinnet
13
Nr11.Felles ledelseogadministrasjonvedMalangseidetogSand
skole
Tiltaksnavn: Felles administrasjon ved Malangseidet og Sand skole
Besparelse:
2017:
2018:
2019:
2020:
0,6 årsverk
0,6 årsverk
0,6 årsverk
0,6 årsverk
550 500kr
550 500kr
550 500kr
550 500kr
Forutsetning /
Malangseidet skole har for skoleåret 2017/2018 ca 22 elever. Ved Sand
spesifisere
skole blir elevtallet ca 103 elever.
regnestykket:
Ved Malangseidet skolen har det vært 1 årsverk i administrasjonen og
ved Sand skole har det vært nesten 2 årsverk i administrasjonen. I tiltak
om reduksjon av administrasjonstid i grunnskolen, ses det på å ta ned
administrasjonstid i skolene.
Dersom Sand skal ha administrasjon ved Malangseidet skole i tillegg,
må administrasjonstiden ved Sand skole opprettholdes. Da kan noen fra
ledelsen på Sand ha noe tilstedeværelse på Malangseidet. Samtidig er
det behov for en fagleder i 0,2 stilling og en merkantil i 0,2 stilling med
tilstedeværelse på Malangseidet.
Besparelsen blir 1 årsverk enhetsleder.
Ekstra kostnad:
0,2 årsverk fagleder
0,2 årsverk merkantil
Disse er betydelig billigere enn 1 enhetsleder.
Den totale besparelsen blir da 0,6 årsverk.
Kort vurdering og
begrunnelse:
Konsekvenser:
Til budsjettering:
Malangseidet skole er en liten enhet med litt over 20 elever der det har
vært tilsatt egen enhetsleder. I nedstyringsprosessen er det sett på
organisering i andre kommuner. Tromsø kommune er en kommune
med som har stor variasjon i skolestrukturen, fra store byskoler til små
distrikts skoler. De har sett seg nøyd til å slå sammen ledelsen ved flere
enheter. Et sammenlignbart eksempel er Ramfjord og Sjursnes skole
som har felles rektor og inspektør.
Elevene ved Malangseidet skole går etter 7.klasse over til Sand skole.
Nå vil de bli bedre kjent med ledelsen ved Sand på et tidligere
tidspunkt. Samtidig vil det åpne for enklere å samarbeide med felles
møtepunkter for elevene og de ansatte ved de to skolene når det er
samme ledelse som har ansvaret begge steder.
 Merarbeid på grunn av to ulike enheter
 Noe mindre tilstedeværelse begge steder
 Krever godt samarbeid med fagleder og merkantil
 Økonomisk besparelse
 Lettere å samarbeide mellom enhetene både på elev- og
lærernivå
 Bedre kjennskap til hverandre og lettere overgang for elevene
Ansvar
14
Nr12.ReduksjonavinspektørstillingLaksvatnoppvekstsenter
Tiltaksnavn: Reduksjon av inspektørstilling Laksvatn oppvekstsenter
Besparelse:
2017:
2018:
2019:
2020:
0,5 årsverk
0,5 årsverk
0,5 årsverk
0,5 årsverk
312 500kr
312 500kr
312 500kr
312 500kr
Forutsetning /
spesifisere
Laksvatn skole har for skoleåret 2017/2018 ca 56 elever. Det har vært 1
regnestykket:
enhetsleder både for skole og barnehage og 0,5 inspektør ved skolen.
Det er ved barnehagen 35% fagleder.
Etter at inspektør gikk av med pensjon 01.01.2017 har stillingen vært
vakant. Arbeidsoppgavene inspektør har hatt er til dels overtatt av
enhetsleder og til dels av lærere.
Besparelse: 0,5 årsverk inspektør
Kort vurdering og
begrunnelse:
Det er muligheter for noe omorganisering i driften slik at andre ivaretar
de lovpålagte og påkrevde oppgaver som inspektør har hatt.
Det er få elever ved skolen og ettersom fagleder barnehage har ansvar
for daglig drift i barnehage, bør det være rom for enhetsleder å ivareta
administrasjonen på skolen sammen med merkantil og
hovedtrinnsledere.
Konsekvenser:
Til budsjettering:






Ansvar
Merarbeid på enhetsledere/andre
Muligheter for effektivisering
Bedre rutiner må på plass
Omorganisering
Økonomisk besparelse
En liten enhet blir mer sårbar enn en stor ved nedskjæringer
15
Nr13.Reduksjonadm.tidigrunnskolentilsv.minimum1,5årsverk
Tiltaksnavn: Reduksjon administrasjon i grunnskolen tilsvarende minimum 1,5 årsverk
Besparelse:
2017:
2018:
2019:
2020:
0,6 årsverk
1,5 årsverk
1,5 årsverk
1,5 årsverk
458 000kr
1 100 000kr
1 100 000kr
1 100 000kr
Forutsetning /
spesifisere
Det kan være rom for besparelser i administrasjonstiden i
regnestykket:
Balsfjordskolen. For skoleåret 2016/2017 ble det bestemt at
administrasjonsressursen ikke skulle endres for det skoleåret på grunn
av ny sentral arbeidstidsavtale. Dette skulle ses på for skoleåret
2017/2018.
Etter besøk og samtaler med andre kommuner viser det seg et det er
noe mer administrasjonstid på skolene i Balsfjord kommune enn
sammenlignbare skoler i andre kommuner. I den forbindelse bør det
være en gjennomgang av ressursmodellen som i dag brukes i Balsfjord
kommune.
Det har ikke vært anledning til en slik gjennomgang enda, men noe
nedtrekk i prosess nedstyring i kommunen vil være naturlig.
Kort vurdering og
begrunnelse:
Konsekvenser:
Til budsjettering:
Det jobbes videre med ressursmodellen for skolene i Balsfjord
kommune.
Vurdering er gjort etter undersøkelser i andre kommuner og at
ressursen ikke skulle røres for skoleåret 2016/2017. I tillegg vil alle nivå
i kommunen bli berørt. Oppgaver som ikke er lovpålagt må i en periode
settes på vent og resten må fordeles på andre.




Merarbeid på enhetsledere/andre
Mulighet for å effektivisere
Bedre rutiner må på plass
Økonomisk besparelse
Ansvar
16
Nr14og15.ReduksjonavsvømmeundervisningiBalsfjordkommune
Tiltaksnavn: Reduksjon i svømmeundervisning
Besparelse:
Alternativ 1
Nærbassenget
Alternativ 2
Moan bad
Forutsetning /
spesifisere
regnestykket:
2017:
2018:
2019:
2020:
0,5 årsverk
290 000kr
0,6 årsverk
350 000kr
1,1 årsverk
697 000kr
1,3 årsverk
832 000kr
1,1 årsverk
697 000kr
1,3 årsverk
832 000kr
1,1 årsverk
697 000kr
1,3 årsverk
832 000kr
1.-4.trinn: 40 årstimer
5.-7.trinn: 20 årstimer
8.-10.trinn: 20 årstimer
Elevene i Balsfjordskolen skal få svømmeundervisning tilsvarende at de
oppnår kompetansemålene etter 4.trinn, 7.trinn og 10.trinn.
Ut fra nasjonale anbefalinger og praksis i andre kommuner, reduseres
svømmeundervisningen i Balsfjord kommune til 80 årstimer gitt på 4
årstrinn.
Svømmeundervisninga kan enten foregå i elevenes nærbasseng (alt.1) eller
at alle skal til Moan bad (alt.2).
Innsparing:
Alternativ 1 – Moan, Laksvatn og Sand
Bemanning
Buss
Laksvatn
12 000
0
Nordkjosbotn
60 000
40 000
Storsteinnes
130 000
0
Sand
30 000
0
Malangseidet
10 000
15 000
Total besparelse 242 000
55 000
Drift
200 000
0
Som før
200 000
0
400 000
Dersom svømmeundervisningen reduseres samtidig som bassengene på
Sand og Laksvatn holdes åpent i 3 måneder vil en reduksjon av
svømmeundervisning gi en besparelse på bemanning og buss på kr
297 000. I tillegg reduseres åpningstiden fra 6 mnd til 3 mnd i bassenget og
besparelsen på drift estimeres til 400 000kr.
Alternativ 2 – Moan bad
Bemanning
Laksvatn
12 000
Nordkjosbotn
60 000
Storsteinnes
130 000
Sand
15 000
Malangseidet
10 000
Total besparelse 227 000
Buss
-42 000
40 000
0
-168 000
15 000
-195 000
Drift
400 000
0
0
400 000
0
800 000
Dersom svømmeundervisningen reduseres vil bassenget på Storsteinnes
kunne brukes til svømmeundervisning av alle skolene i Balsfjord kommune.
En reduksjon av svømmeundervisning vil gi en besparelse på bemanning og
17
drift på kr 1 027 000. Ekstra bussutgifter blir 195 000kr og total besparelse;
kr 832 000,-.
Moan bad opprettholder samme drift som i fjor, og det spares på å drifte
kun 1 basseng og ikke 3. Samtidig blir bussutgiftene store på Sand skole.
Kort vurdering og
begrunnelse:
Det har vært gitt svømmeundervisning for åtte til ti årstrinn ved alle
skolene i Balsfjord kommune. Svømmeopplæring har vært satset på i
Balsfjordskolen, men det har vært gitt et bedre tilbud enn kommunen er
forpliktet til å gi.
Dersom redusert svømmeundervisning kan gis i elevenes nærbasseng vil
innsparingen handle om redusert tid i bassenget som for bassengene på
Laksvatn og Sand vil føre til reduserte driftsutgifter. Bassenget på
Storsteinnes vil få redusert bruk og kan også ta ned på driftsutgiftene eller
leie det ut på dagtid å få inntekter. Samtidig vil behovet for ekstra
bemanning i bassenget reduseres da det er færre elever som skal ha
svømmeundervisning.
Det må legges inn muligheter for ekstra svømmeopplæring for de elevene
som ikke har oppnådd kompetansemålene etter endt
undervisningsperiode.
Konsekvenser:
Til budsjettering:





Elevene får ikke like godt tilbud som tidligere
Elevene oppnår ikke målene i KL 06
Elevene må ha ekstraundervisning
Kostnadsbesparelse
Mer tid til å oppnå de andre kompetansemålene i
kroppsøvingsfaget
Ansvar
18
Nr16og17.Redusertåpningstid/stengebassengetpåLaksvatn
Tiltaksnavn: Redusert åpningstid/stenge bassenget på Laksvatn.
Besparelse:
2017:
2018:
2019:
2020:
Alternativ 1
0,04 årsverk
0,3 årsverk
0,3 årsverk
0,3 årsverk
Redusert åpn.tid
25 000kr
200 000kr
200 000kr
200 000kr
Alternativ 2
0,25 årsverk
0,6 årsverk
0,6 årsverk
0,6 årsverk
Stenging
150 000kr
358 000kr
358 000kr
358 000kr
Forutsetning /
Bassenget er per i dag i drift, men det er behov for renovering av
spesifisere
bassengkropp.
regnestykket:
Engangsbeløp
Årlig beløp
Bassengkropp
Ikke
Ekstern
kostnadsberegnet kompetanse må
(60 000 kr)
innhentes
Estimat drift 6 mnd
-400 000
Estimat drift 3 mnd
-200 000
Inntekt utleie
0
Folkebad
0
Ekstra skyss alt. 2
-42 000
Ekstra bem. alt. 2
Ingen
Det må det innhentes ekstern kompetanse for å utrede hva som skal til for
å sette bassengkroppen i forskriftsmessig stand samt vurdere kostnader til
dette. Det må også gjøres en risikovurdering av bruk av bassenget før
bassengkroppen er oppgradert i henhold til krav. Til dette kreves ei ekstra
bevilling fra kommunestyret til prosjekteringsmidler estimert til kr 60 000,.
Estimat av drift er gjort på bakgrunn av tidligere beregninger. Det at
bassenget hverken har egen strømmåler eller eget budsjett gjør at det ikke
kan innhentes nøyaktige tall og det blir et estimat.
Det spares kr 200 000,- på å ha 3 mnd drift av bassenget på Laksvatn.
Kort vurdering og
begrunnelse:
For at bassenget ved Laksvatn skole skal kunne driftes videre må det
innhentes ekstern kompetanse til prosjektering.
Ved redusert åpningstid ved bassenget på Laksvatn skole vil
driftskostnaden bli lavere. Ved stenging av bassenget vil driftskostnadene
bli ytterligere redusert, men her må påregnes utgifter til buss.
Alternativ 1
Bassenget settes i forskriftsmessig stand og elevene ved Laksvatn skole kan
da ha svømmeundervisning på Laksvatn.
I langsiktig tiltak om redusert svømmeundervisning vil det framkomme at
svømmeundervisningen vil intensiveres og bassenget vil kun ha drift i 3
måneder. De totale driftskostnadene estimeres redusert til ca kr 200 000
per år.
Alternativ 2
Dersom kommunestyret ikke bevilger penger til ekstern gjennomgang og
prosjektering av bassenget ved Laksvatn skole, må det holdes stengt.
19
Elevene som skal ha svømmeopplæring vil da få tilbud om svømming på
Moan bad. Elevene ved Laksvatn skole vil da måtte bruke buss ukentlig i en
periode på 14 uker til Storsteinnes.
Det pedagogiske aspektet ved begge alternativene vil bli belyst i sak om
redusert svømmeundervisning.
Konsekvenser:
Dersom kommunestyret bevilger penger til å innhente ekstern
kompetanse til ei prosjektering og vurdering av bassenget ved Laksvatn
skole, vil det kunne tas stilling til hva som må til for å få bassenget i
forskriftsmessig stand.
Ved at bassenget på Laksvatn fortsatt holdes åpent vil elevene kunne ha
svømmeundervisning i nærmiljøet uten å bruke tid på buss. Samtidig vil
driftskostnadene reduseres dersom svømmeundervisningen intensiveres til
3 måneder og bassenget kun er åpent de 3 månedene.
Elevene som skal ha svømmeundervisning kan ha denne på Storsteinnes
ved Moan bad. Kostnader ved buss til Moan bad er billigere enn
driftskostnadene ved 3 måneders drift ved bassenget på Laksvatn. Totalt
sett er det billigere å drifte ett basseng i stedet for to.
Samtidig må det også ses på at mye av elevenes tid går bort i buss. Det vil
derfor være nødvendig å begrense antall elever som skal ha
svømmeundervisning til et minimum for å oppfylle kompetansemålene i
svømming i KL 06.
Tiden i bassenget intensiveres og skolene må se på muligheter for å
utnytte tiden på Storsteinnes ved å være bevisst andre læringsarenaer i
området kan benyttes. Biblioteket, Fjordmuseet, Idrettshall.
Til budsjettering:
Ansvar
20
Nr18og19.Redusertåpningstid/stengebassengetpåSand
Tiltaksnavn: Redusert åpningstid/stenge bassenget på Sand
Besparelse:
2017:
2018:
2019:
Alternativ 1
Red.åpn.tid
Alternativ 2
Stenging
Forutsetning /
spesifisere
regnestykket:
-1 310 000kr
0,15 årsverk
90 000kr
0,3 årsverk
200 000kr
0,35 årsverk
217 000kr
2020:
0,3 årsverk
200 000kr
0,35 årsverk
217 000kr
0,3 årsverk
200 000kr
0,35 årsverk
217 000kr
Bassenget er per i dag stengt da det krever oppgradering av teknisk
anlegg og renovering av bassengkropp.
Teknisk anlegg
Bassengkropp
Engansbeløp
-1 250 000
Ikke
kostnadsberegnet
(60 000 kr)
Estimat drift 6 mnd
Estimat drift 3 mnd
Inntekt utleie
Folkebad
Ekstra skyss alt. 2
Ekstra bem. alt. 2
Årlig beløp
Ekstern
kompetanse må
innhentes
-400 000
-200 000
7000
-8000
-168 000
-15 000
Oppgradering av teknisk anlegg er kostnadsstipulert til kr 1 250 000.
Dette må gjøres før bassenget kan åpnes. I tillegg må det innhentes
ekstern kompetanse for å utrede hva som skal til for å sette
bassengkroppen i forskriftsmessig stand. Samt gjøre ei risikovurdering av
bruk av bassenget før bassengkroppen er oppgradert i henhold til krav.
Estimerte kostnader til å prosjektere bassengkropp er satt til kr 60 000,-.
Det trengs ei bevilling fra kommunestyret på 1 310 000 kr.
Estimat av drift er gjort på bakgrunn av tidligere beregninger. Det at
bassenget hverken har egen strømmåler eller eget budsjett gjør at det
ikke kan innhentes nøyaktige tall og det blir et estimat.
Det spares kr 200 000,- pr år på å ha 3 mnd drift i stedet for 6 mnd drift.
Kostnad til prosjektering legges inn, men ikke kostnad til oppgradering av
teknisk anlegg kr 1 250 000,-.
Kort vurdering og
begrunnelse:
For å få bassenget ved Sand skole i drift krever det ei bevilling fra
kommunestyret til oppgradering av teknisk anlegg og til å prosjektering
av bassengkropp.
Ved redusert åpningstid ved bassenget på Sand skole vil driftskostnaden
bli lavere. Ved stenging av bassenget vil driftskostnadene bli ytterligere
redusert, men her må påregnes utgifter til buss.
Alternativ 1
Bassenget settes i forskriftsmessig stand og elevene ved Sand og
Malangseidet skole kan da ha svømmeundervisning ved Sand skole.
21
I langsiktig tiltak om redusert svømmeundervisning vil det framkomme at
dersom bassenget ved Sand skole oppgraderes og åpnes, vil
svømmeundervisningen intensiveres og bassenget vil kun ha drift i 3
måneder. De totale driftskostnadene estimeres redusert til kr 200 000
per år.
Alternativ 2
Dersom kommunestyret ikke bevilger penger til pålagt oppgradering av
bassenget på Sand vil bassenget ved Sand skole holdes stengt.
Elevene som skal ha svømmeopplæring vil da få tilbud om svømming på
Moan bad. Elevene ved Sand og Malangseidet skole vil da måtte bruke
buss ukentlig i en periode på 14 uker for 3. – 4.kl og 14 uker for elever i 7.
og 10.kl til Storsteinnes.
Det pedagogiske aspektet ved begge alternativene vil bli belyst i sak om
redusert svømmeundervisning.
Konsekvenser:
Dersom kommunestyret bevilger penger til å oppgradere bassenget ved
Sand skole vil elevene ved Sand og Malangseidet kunne ha
svømmeundervisning i nærmiljøet uten å bruke tid på buss. Samtidig vil
driftskostnadene reduseres med kr 200 000,- dersom
svømmeundervisningen intensiveres til 3 måneder. I tillegg kommer
kostnad til engangsinvesteringene som skal til for å holde bassenget ved
Sand skole åpent..
Elevene som skal ha svømmeundervisning kan ha denne på Storsteinnes
ved Moan bad. Kostnader ved buss til Moan bad er høyere enn tidligere
antatt på grunn høyere busspris.
Samtidig må det også ses på at mye av elevenes tid går bort i buss. Det vil
derfor være nødvendig å begrense antall elever som skal ha
svømmeundervisning til et minimum for å oppfylle kompetansemålene i
svømming i KL 06.
Tiden i bassenget intensiveres og skolene må se på muligheter for å
utnytte tiden på Storsteinnes ved å være bevisst andre læringsarenaer i
området kan benyttes. Biblioteket, Fjordmuseet, Idrettshall.
Til budsjettering:
Totalt sett er det billigere å drifte ett basseng i stedet for to
Ansvar
22
Nr20.Avviklingpedagogiskledernettverkbarnehager
Tiltaksnavn: Avvikling pedagogisk ledernettverk Balsfjord kommune
Besparelse:
Forutsetning /
spesifisere
regnestykket:
2017:
2018:
2019:
2020:
129 580,129 580,129 580,129 580,De pedagogiske lederne (pedledere) i barnehagene i Balsfjord kommune
har felles samarbeidsarena 4 ganger per år. Her møtes pedledere i alle
kommunale og den private barnehagen for erfaringsdeling,
kompetanseheving og planlegging av den årlige fagdagen for alle
barnehageansatte.
19 vikarer må inn i barnehagene når pedledernettverket har møte 4
ganger pr år.
Dagspris vikar: kr 1705 inkl sosiale utgifter x 19 = 32 395kr pr møte
4 møter x 32 395 kr = 129 580 kr
Kort vurdering og
begrunnelse:
Konsekvenser:
Til budsjettering:
Dette berører ikke direkte i drift av avdelingene og er dermed lite sårbart
for daglig drift.
Ikke lovpålagt
 Manglende samarbeidsarena /fagnettverk for pedagoger.
 Utviklings- og prosjektarbeid på tvers i Balsfjord barnehagen blir
borte.
 Vanskeliggjør utnyttelse av den allerede eksisterende
kompetansen som finnes i kommunen blant pedledere.
 Mangelfull erfaringsutveksling og kompetanseheving.
Ansvar 3600: 40 920,Ansvar 3700 : 54 500,Ansvar N botn : 27 280,Ansvar 2001 : 13 600,- :
Art:201
23
Nr21.Nedbemanningvoksenopplæringa
Tiltaksnavn: Nedbemanning voksenopplæringa
Besparelse:
2017:
2018:
2019:
2020:
121.000
121.000
121.000
Forutsetning /
Frem til høsten 2016 ble det ved VO tatt utgangspunkt i en elevmasse
spesifisere
på bakgrunn av bosetting av 20 personer i 2017, herav 5 EM (enslige
regnestykket:
mindreårige). I juni 2016 vedtok kommunestyret inntil 12 bosettinger. I
oktober kom det melding fra IMDI om at anmodningen ble redusert til
10 ordinære bosettinger. Ingen EM.
I løpet av høsten 2016 avsluttet 6 elever (2 betalingselever + 4
familiegjenforente) sin undervisning på voksenopplæringa. Det er per i
dag 4 elever på spesialundervisning, totalt 8 timer per uke. Så er det pr.
1/1-17 totalt 19 elever på fulltid, og i tillegg 5 elever som er på deltid.
Flere av de 19 fulltidselevene er ute i språkpraksis ca 2 dager per uke.
Med utgangspunkt i de overnevnte endringene kan en omstrukturering
gjøre at det vil være mulig å redusere gruppeantallet fra 3 til to
grupper, med økt bruk av assistent i gruppene. Assistent er ansatt ved
voksenopplæringa i dag som ufaglært lærer, men stillinga vil endres i
forhold til endret behov.
80% lærerstilling med årslønn 523.700,- utgjør kr 503.000 inkl sos utg.
Tiltaket er vedtatt for 2017, med fratrekk for innmeldt tiltak for
feilretting av stillingsoversikt tilsvar 0,63 årsverk (kr 382.000), slik at
nettoeffekt er kr . 121.000.
Det legges inn tilsvarende for årene fremover.
Kort vurdering og
begrunnelse:
På voksenopplæringa er det per i dag god bemanning. Vi har i
prognosen for neste halvår 1 fulltidselev i vente, mens 6 stykker
avslutter. Vi har fått flere elever ut i språkpraksis enn først forventet.
Bosettingen av nye flyktninger er redusert, og pga boligemangel utsatt
til høsten 2017. Flyktningtjenesten fikk våren 2016 den gamle
barneboligen i Sandbukt til bosetting, men pga en spesiell sak, ble
boligen i september/oktober tildelt en annen enhet. Mange indirekte
forutsetninger for voksenopplæringa er endret i løpet av høsten 2016.
Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon, og endring i
voksenopplæringas bemanningsbehov er det mulig med en reduksjon
av bemanning på 80% lærerstilling.
Konsekvenser:
Til budsjettering:





Oppsigelse av lærerstilling
Større nivåsprik i klassene
Bedre utnyttelse av ressursene
Redusert elevtall fører til redusert bemanning
Økonomisk besparelse
Ansvar 2201, Art: 101000
24
Nr22.Fremtidigdimensjoneringfysioterapitj./omgjørestill.
folkehelsekoordinator
Tiltaksnavn: Omgjøre folkehelsekoordinatorstilling til frisklivsveileder i regi av
fysioterapitjenesten og omgjøre turnusfysioterapeut til 50 % fysioterapistilling
Besparelse:
2017:
2018:
2019:
2020:
217 000
217 000
217 000
Forutsetning /
Ved å omgjøre folkehelsekoordinator til fysioterapistilling samt
spesifisere
gjøre om turnusfysioterapeut til fysioterapeut er det mulig å slå
regnestykket:
de to stillingene sammen. Dette vil utløse fastlønnstilskudd som
for 2016 fra på 193 000kr.
Dagens kostnader:
Turnus: 420 000 kr – 193 000= 227 000 kr dagens kostnad
Folkehelsekoordinator 50% stilling: 240 000kr
Totalt: 467 000 kr
Ny organisering og 50 % reduksjon i stilling:
100 % stilling: 518 000 kr – 293 000 kr = 325 000 kr.
Differanse: 467 000 kr – 325 000 kr = 142 000 kr
Når 50 % av stillingen arbeider som fysioterapeut vil det generere
inntekter i form av egenandeler. Etter endringer i egenandel fra
2017 vil det resultere i høyere inntekter enn tidligere. En forsiktig
beregning på egenandel tilsvarende 75 000kr.
142 000 kr + 75 000 kr= 217 000 kr
Kort vurdering og
begrunnelse:
Organisering av frisklivssentralen som en del av ergo- og
fysioterapitjenesten sees som hensiktsmessig for å gi et bedre
tilbud til innbyggerne i kommunen. Samtidig vil en slik
organisering kunne være med å redusere ventelisten hos de
kommunale fysioterapeutene ved at ressursene blir brukt på en
bedre måte. Frisklivssentralen kan i større grad ta over grupper
som når krever behandling fra den ordinære fysioterapitjenesten.
Konsekvenser:
Reduksjon på 50 % kan resultere i lengre ventetid på
fysioterapibehandling i kommunen.
Fylkesmannen kan pålegge kommunen å ta mot
turnusfysioterapeut.
Sammenslåing av frisklivssentralen med ergo- og
fysioterapitjenesten gir et større fagmiljø og mer helhetlig
tjenestetilbud.
Innbyggerne kan få en bedre tilpasset og tilrettelagt
tjenestetilbud.
Til budsjettering:
Ansvar: 6200 og 6902, art 10100, funksjon 244
25
Nr23.NedleggedriftavMeisterviklegekontor
Tiltaksnavn: Nedlegge drift av Meistervik legekontor
Besparelse:
2017:
2018:
2019:
2020:
173 000
346 000
346 000
346 000
Forutsetning /
Ved nedleggelser av drift ved Meistervik legekontor er det mulig å
spesifisere
redusere en 50 % stilling som helsesekretær. Besparelse 246 000
regnestykket:
kroner årlig. Samtidig vil det øke inntjening for egenandeler for
turnusleger, dette på bakgrunn av at pasienttilgangen er større på
Storsteinnes 50 000. Et legekontor i kommunen gir også
besparelser på driftsutgifter 50 000.
Kort vurdering og
begrunnelse:
Det er innenfor dekning av tjenestetilbudet og behovet for
fastlege at samtlige er lokalisert til et kontorsted i kommunen. Det
er mulig å benytte ansatte sekretærer mere effektivt enn i dag.
Det vil være krevende i fht arbeidsrytme for legene og vil kreve
behov for kontor på Storsteinnes. Videreføring av konsultasjoner
og kontorlegearbeid på ettermiddag og kveld.
Konsultasjoner og tilsyn ved Malangstun videreføres og det
samme gjelder for helsestasjon for førskolebarn. Det er mulig at
en helsesekretær er med til konsultasjoner en dag i uken for å ta
blodprøver av de eldre.
Konsekvenser:
Det blir lengre kjørevei for å komme til fastlegen og gi et dårligere
tilbud enn dagens til innbyggerne som bor i Malangen og har
fastlege der. Uforandret eller bedre for de som bor i andre deler
av kommunen og har fastlege i Malangen.
Ingen faglige konsekvenser og tilbudet er forsvarlig. Ansatte vil ha
en større fleksibilitet i fht oppgaveløsning og vikarbehovet dekkes
enklere.Krever tett samarbeid og god dialog mellom legene og
sekretærene, samt andre deler av tjenestekjeden hvor tverrfaglig
samarbeid er nødvendig.
Til budsjettering:
Ansvar 6100, : Art: 101000 og 111000, 170005 og 160004.
Nr24.Nedtrekk50%stillingkontormedarbeiderBBS
Tiltaksnavn: Nedtrekk 50% stilling kontormedarbeider BBS fra 30.9.2018
Besparelse:
2017:
2018:
2019:
2020:
60.000
240.00
240.00
Forutsetning /
Nedtrekk kontormedarbeider BBS. Tidspunkt for alderspensjon er
spesifisere
30.9.18.
regnestykket:
Kort vurdering og
Oppgavene vurderes mulig å overføre til andre stillinger ved enheten.
begrunnelse:
Konsekvenser:
Oppgaver vil måtte overføres til avdelingsledere på BBS, samt
saksbehandler for helse- og omsorgstjenester.
Mindre kontorpersonell kan gi uheldige konsekvenser i fht arkivering og
øke merkantile oppgaver for fagpersonell.
Til budsjettering:
Ansvar: 5100, Art: 101000, Funksjon: 253
26
Nr25.50%reduksjonturnusBBS
Tiltaksnavn: 50 % reduksjon turnus BBS
Besparelse:
2017:
2018:
2019:
2020:
240.000
240.00
240.000
240.000
Forutsetning /
Omdisponering av eksisterende stillingsmasse slik at stillingsmassen kan
spesifisere
reduseres med 50 % stilling; 20 % i Boavdelinga og 30% i korttida.
regnestykket:
Kort vurdering og
Pasientbelegget i enheten er gjennomgått for en bedre utnyttelse av
begrunnelse:
tilgjengelige ressurser i alle avdelinger. Stillinger er omdisponert til mer
pasientrettet arbeid.
Konsekvenser:
Dette vil ikke få negative konsekvenser for tjenestetilbudet til
pasientene.
Til budsjettering:
Ansvar: 5101 / 5102, Art: 101000, Funksjon: 253
Nr26.Ikkeiverksette50%hjemmetrener/hverdagsrehabilitering
Tiltaksnavn: Ikke iverksette hjemmetrener - hverdagsrehabilitering
Besparelse:
Forutsetning /
spesifisere
regnestykket:
2017:
2018:
2019:
2020:
266 000
266000
266000
Stillingsprosent opprettet til 2016, ikke iverksatt og satt vakant i
2017. For å få effekt av hjemmetrener er det behov for
fysioterapeut som har hverdagsrehabilitering som ansvars- og
arbeidsområde. 266 000 kr fjernes fra økonomiplanen.
Kort vurdering og
begrunnelse:
Stillingen har ikke vært besatt og dermed påvirker ikke tiltaket
ansatte. Unngår prosesser med omplassering eller oppsigelser.
Hverdagsrehabilitering er et viktig tiltak for å forebygge og vedlike
funksjonsnivå hos eldre som bor i eget hjem.
Konsekvenser:
Et tiltak som har gitt gode resultater i et forebyggende arbeid hos
eldre og andre med redusert helsetilstand legges bort. I verste fall
kan det øke trykket på institusjonsplasser og økt behov for
tilrettelagte boliger tidligere enn nødvendig for innbyggere i
kommunen. Rapporter og erfaringer fra andre viser at liten innsats
fra riktig fagkompetanse har gitt resultater som har medført at
hjelpe og bistandsbehovet er redusert. Pt er
bemanningssituasjonen i hjemmetjenesten slik at det ikke er
mulig å systematisk kunne jobbe med dette.
Til budsjettering:
Ansvar : 5900, art 101000, 116000
27
Nr27.Nedtrekkstillingroffa2– 20%(boligtjen.funksjonsh)
Tiltaksnavn: Nedtrekk stilling roffa2 – 20%
Besparelse:
2017:
2018:
2019:
2020:
0,102600,102600,102600,Forutsetning /
20% stilling med årslønn 339.900 fra 1.1.2018 = 81576,- inkl sos.utg .
spesifisere
Tillegg utgjør 21024,- inkl sos.utg
regnestykket:
Forutsetter at behovet hos tjenestemottager ikke endrer seg
Kort vurdering og
begrunnelse:
Konsekvenser:
Effektiviserer overlapping mellom vakter
Til budsjettering:
Ansvar: 5205, Art: 101000 og 101001 ,Funksjon: 254
Ansatte vil få redusert sin stillingsprosent dersom en ikke finner
tilsvarende % et annet sted. Krever prosess mellom arbeidsgiver og
ansatte.
Nr28.Effektiviseringavrapportbruk,tilsvarende28%stilling–
boligtjenestenfunksjonshemmede
Tiltaksnavn: Effektivisering av rapportbruk, tilsvarende 28% stilling– boligtjenesten
funksjonshemmede
Besparelse:
Forutsetning /
spesifisere
regnestykket:
2017:
2018:
2019:
2020:
0,122304,122304,122304,28% stilling med årslønn 364.000 fra 1.1.2018 = 122304,- inkl sos.utg .
Ingen tillegg.
Forutsetter at behovet hos tjenestemottagere ikke endrer seg
Kort vurdering og
begrunnelse:
Redusere antall muntlige overlappinger på alle avdelingene. Vil kreve
innkjøp av mobil profil.
Konsekvenser:
Ansatte vil få redusert sin stillingsprosent dersom en ikke finner
tilsvarende % et annet sted. Krever prosess mellom arbeidsgiver og
ansatte. Vil kreve en investering på innkjøp av mobil profil
Til budsjettering:
Ansvar: 5200-5206, Art: 101000, Funksjon: 254
28
Nr29.Brydæ- redusertramme
Tiltaksnavn: BRY DÆ - et fritidstilbud til ungdom- en tverrfaglig satsing med og for
ungdom
Besparelse:
Forutsetning /
spesifisere
regnestykket:
2017:
2018:
2019:
2020:
44 000
44 000
44 000
44 000
Det er i budsjettrammen totalt 75 708, med lønnsutgifter i
budsjett med sos utgifter er 61 708, og kr 14 000 til drift.
Lønnsutgiftene brukes til innleie av ekstra personell for kreativ
prosesser og gjennomføring. Med et nedtrekk på kr 44 000
gjenstår totalt kr 31 708 til videreføring av Bry Dæ.
I tillegg inngår tidsbruk med fag-personell til gruppeprosesser med
ungdommer for 3 ansatte ( 20 -50 timer pr år/ansatt) i enhet psyk
helse og BULA-huset, 2-3 ansatte i kulturskolen, kirken, og
støttekontakttimer til enkeltpersoner med behov for ledsagere.
Det er både lønnet og ulønnet arbeid/innsats fra fagansatte. Flere
frivillige eldre ungdommer, kulturlivet, foreldre deltar også. Det
søkes midler til mat, andre utgifter, samarbeid og deltagelse fra
foreninger og fagmiljø utenom kommunen.
Merknad: nedtrekket er vedtatt i budsjett for 2017.
Kort vurdering og
begrunnelse:
Er et fritidstiltak for ungdom fra 8 klasse til og med videregående
skole. Er et gratis lavterskel tilbud for alle ungdommer i
kommunen, inklusiv ungdom med ulike utfordringer/tilstander. Er
praktisk forbyggende arbeid hvor ungdom er medvirkere, og
bruker kreative uttrykk for å formidle tema som er aktuell i
ungdomstiden. Årlig prosess-og arbeidsperiode er på ca 4 mnd, og
avsluttes med forestilling/er for alle ungdomskoleelever og
befolkningen. Bry dæ visjon er å bli kjent med hverandre på tvers
av bygder, oppleve trivsel, samhold og mestring, være bidrag til
gode holdninger og forbilder, stoppe mobbing, og bevisstgjøre
ungdom til å bry sæ om hverandre, miljø og samfunn. Er
tverretatlig forebyggende ungdomsarbeid innen Psykisk helse, Rus
og ReHabilitering, BULA-huset, Kirken, Kulturskolen, kulturelle
personer og ungdommer. Det søkes og gis støtte med noe ekstern
finansiering, samt sponsing fra næringsliv og foreninger.
Konsekvenser:
Ved et begrenset nedtrekk vil arbeidet med BRY DÆ videreføres i
2017. Det vil fordre økt frivillig innsats og ekstern finansering. I de
siste år har det vært 60-70 ungdommer med på tiltaket. I 2017 er
det 10 års jubileum med BRY DÆ.
Til budsjettering:
Ansva : 6401
Art: 101000 – kr 30 000, og kr 14 000 på art 103002, F233
29
Nr30.Reduksjonantalllederstillinger/størreenheter
Tiltaksnavn: Reduksjon i antall lederstillinger/større enheter
Besparelse:
2017:
2018:
2019:
Forutsetning /
spesifisere
regnestykket:
Kort vurdering og
begrunnelse:
Konsekvenser:
2020:
Dette gjelder ikke reduksjon i tjenestetilbud eller lokalisering av tilbud,
men gjelder hvordan administrasjon og ledelse av kommunens
produksjon organiseres. En følge av færre ledere blir da at større
tjenesteområder får felles ledelse, med de muligheter som kan åpnes ved
det.
I dagens enhetsstruktur med forholdsvis mange små enheter er det
mange ledere som også må gå inn i produksjonen på operativt nivå, med
mindre tid til ledelse, plan- og utviklingsarbeid som konsekvens
Målsetting med tiltaket:
•
Dedikerte ledere og mer tid til ledelse
•
Rendyrking av ansvar og oppgaver
•
Fokus på helhetsperspektiv, robusthet og handlingsrom i
enheter
•
Balsfjord har mange små enheter og mange ledere
(sammenlignet med andre kommuner det er naturlig å
sammenligne seg med)
•
Færre ledere gir mindre samlet tidsbruk på
administrasjon/styring. Ressursene skal forflyttes til
utøvende tjenester
•
Styrke fagledelse og være nærmere der tjenestene gis
•
Langsiktige økonomiske besparelser (lederlønninger,
tidsbruk, møtedeltakelse, rapportering, osv.)
 Ikke samme nærhet til enhetsleder, en del medarbeidere blir
berørt.
 Enhetsleder får større ansvarsområde og mer å ha oversikt over
og flere medarbeidere å forholde seg til.
 Leder kan ikke være like tett på tjenestenivå som det ved enkelte
enheter er tilfelle i dag.
Til budsjettering:
30
Nr31.Reduksjonfra3til2kommunalsjefer
Tiltaksnavn: Reduksjon i antall kommunalsjefer
Besparelse:
2017:
2018:
Forutsetning /
spesifisere
regnestykket:
2019:
2020:
Reduksjon av antallet kommunalsjefer, men herunder også endring i
arbeidsområdene til kommunalsjefene. Rådmannen ser endrede behov i
organisasjonen. Videre sett til kostnader, kan Balsfjord kommune ikke
prioritere å være så topptunge med tre kommunalsjefer. Rådmannen til
grunn følgende inndeling av ansvarsområder:
Kommunalsjef for Samfunn og utvikling skal ha fellesadm, innkjøp, plan
og arealforvaltningen, bygg- og eiendomsforvaltningen,
landbruksforvaltningen, samfunns- og næringsutvikling, beredskap mv.
som arbeidsområde. Kommunalsjefen skal jobbe aktivt for at kommunen
møter samfunnsmessige endringer og utfordringer, herunder
befolkningsvekst, behov for flere boliger, bærekraftige løsninger og
offentlig infrastruktur. Det innebærer videre oppfølging av økonomi,
lønn, IT og dokumentsenter. Kommunalsjefen skal bidra til å utvikle
virksomheten i tråd med langsiktige behov, herunder iverksette tiltak i
forhold til effektiv ressursutnyttelse, innovasjon og omstilling.
Kort vurdering og
begrunnelse:
Konsekvenser:
Kommunalsjef for oppvekst og velferd skal ha hele velferdssektoren - dvs.
helse-, omsorg-, barnevern-, og oppvekst tjenestene mv. som
arbeidsområde. Kommunalsjefen skal bidra til å utvikle bærekraftige
velferdstjenester. Velferdstjenestene er omfattende og mangfoldige, og
det vil være en kontinuerlig utfordring å finne balansegangen mellom
ønsket behov og tilgjengelige ressurser.
Rådmannen legger til grunn at for å oppnå best mulig utvikling er
helhetstenkning, samhandling og samordning innen og på tvers av
sektorer og forvaltningsnivåer en viktig faktor. Med hensyn til krav og
forventninger som kommunene står overfor i framtida bl.a. som
planmyndighet, er det behov for å dreie fokuset mer mot
samfunnsutvikling fra i hovedsak tjenesteutførelse, som i stor grad har
satt dagsorden. Kommunalsjefene veksler mellom strategisk nivå til
operativt nivå. Rådmannen har identifisert at det ofte blir daglig drift som
kommunalsjefene bistår enhetsledere med, mens det blir mindre tid til
overordnet ledelse, strategi og utvikling. Arbeidet med samfunnsplanen
er igangsatt og til det forventes det bl.a. at ledere har blikk mot framtida.
Rådmannen ser for seg en mer spisset organisasjon med fokus på å styrke
enhetsledere (ansvar og myndighet), der satsing på lederkompetanse i
organisasjonen legges til grunn. Samtidig er det behov for å ha en
samlende og et koordinerende ledd mht ledelse, fag, utvikling, og å sikre
at vedtak og målsatt retning følges i organisasjonen.
 Kommunalsjef for oppvekst og velferd vil få to store sektorer
samlet under ett, og kommunalsjef samfunn og utvikling vil få et
bredt fagområde å ha rådmannsansvar for.
 Da velferdsområdet er stort, knyttes det til kommunalsjefen en
skole-/barnehagefaglig rådgiver (allerede en etablert stilling i
organisasjonen) og en helse-/omsorgsfaglig rådgiver. Til disse
rollene ligger det i hovedsak fag og fagutvikling, vedtak og
oppfølging av sektorområdet. Stillingshjemmel for sistnevnte skal
dekkes av omdisponering av ressurser.
31


Kommunalsjef velferd kan ikke være like tett på operativt nivå
som det er tilfelle i dag, særlig innen oppvekst. Dette vil kunne
medføre noe endring i måten å jobbe på for enhetsledere som
forholder seg til kommunalsjef, sammenlignet med i dag.
Langsiktige økonomiske besparelser (lederlønninger, tidsbruk,
møtedeltakelse, osv.)
Til budsjettering:
Nr32.Reduksjonirådmannensstab- 50%næringskonsulent
Tiltaksnavn: Reduksjon i rådmannens stab, reduksjon og omgjøring av 50% næringskonsulent
Besparelse:
2017:
2018:
2019:
2020:
Forutsetning /
spesifisere
regnestykket:
Rådmannen foreslår at 50% av næringskonsulentstillingen reduseres.
Samtidig øremerkes ressursen til landbruksnæringen og overflyttes til
landbrukskontoret. Landbrukskontoret har fra mars 2017 50 % ledig
stilling etter naturlig avgang. Netto besparelse 50 % stilling.
Kort vurdering og
begrunnelse:
Balsfjord kommune har et næringsfond som årlig har fått tilført
omlag 800 000 kr fra Troms fylkeskommune. Etter vedtatt
Konsekvenser:
statsbudsjett 2017 er store deler av fylkeskommunens grunnlag for
tildeling av tilskuddsmidler falt bort. Som en konsekvens av dette
reduseres kommunens næringsfond betydelig og dermed påvirker det
kommunens saksbehandling og tildeling og oppfølging.
Samtidig skal det satses mer på landbruksnæringen og innovasjon i
landbruket. Til dette kreves ressurs som jobber aktivt med å knytte plan,
utvikling, kjennskap til virkemiddelapparatet, oppfølging av søknader og
prosjekter, etc. Ved overføring av deler av næringskonsulent kan dette
ivaretas.
 Øke plan og utviklingsdelen i landbrukskontoret, og med fokus på
innovasjon i landbruket. Styrke landbruksnæringen
 Enhetsleder i landbrukskontoret må omdefinere og fordele
arbeidsoppgaver og roller, for å ivareta oppgavene etter at
stillingen etter naturlig avgang i februar/mars 2017 ikke tilsettes i
samme form som i dag.
 Mindre tid og ressurser til øvrig næringsarbeid i kommunen kan
gå ut over oppfølgingen overfor etablert næringsliv og de som
ønsker å etablere seg.
Til budsjettering:
32
Nr33.Reduksjonirådmannensstab- samordnelønn- og
personaltjenester
Tiltaksnavn: Reduksjon i rådmannens stab, samordne lønn- og personaltjenester, reduksjon
m/50% stilling
Besparelse:
2017:
2018:
2019:
2020:
Forutsetning /
spesifisere
regnestykket:
Kort vurdering og
begrunnelse:
Dagens løsning gir ikke organisasjonen tilstrekkelig ressursutnyttelse i
seksjonene der tjenester innen personal og lønn, og
kompetanseoverføring og læring gis synes ikke å være optimal, og
dermed utnyttes den kompetanse arbeidstakerne innehar ikke godt nok.
Det synes heller ikke å være optimal utnyttelse av tid og ressurser da
enkelte arbeidsprosedyrer berører både personal og lønn. Det er for
mange ledd før enkelte av oppgavene blir løst for brukerne, samt at dette
ikke alltid tas i henhold til et helhetsperspektiv. Det er identifisert en
«gråsone» mellom tjenester innen personal og lønn der en
oppgave/deler av en oppgave utføres begge steder. Dette er å anse som
«en tidstyv» og tjenestekvaliteten forringes
Mulighetene ved samordning av lønn og personaltjenester:
•Forbedret kvalitet i tjenestene og utvidet samarbeid
•Mer effektiv utnyttelse av ressurser
•Forbedret kompetansedeling og læring
•Større fleksibilitet og redusert sårbarhet i leveransen av tjenestene
•Det er et servicepotensiale og et potensiale i å få til en mer
helhetstenkning
•Den administrative organiseringen er også med på å tilpasse
kommunens økonomiske situasjon.
Målsettingen er å få til en samordnet personal- og lønnsavdeling med
hovedoppgaver som er å utvikle kommunens overordnede
arbeidsgiverpolitikk.
Konsekvenser:



Kjøpe tilleggsmoduler i vårt system Agresso for å få løst flere
oppgaver elektronisk = mindre manuelle prosesser
Betyr en litt annen måte å jobbe på.
Medbestemmelse i utformingen av det konkrete innholdet i
endringen (gråsonearbeid)
Til budsjettering:
33
Nr34.Sammenslåingomsorgsenhet
Tiltaksnavn*: Sammenslåing til omsorgsenhet; Hjemmetjenestene Laksvatn,
Nordkjosbotn, Storsteinnes, Kirkeveien, Roffa, Midtun, Petersborgveien, Fysio- og
ergoterapitjenesten, BBS og Malangstun.
Besparelse:
2017:
2018:
2019:
2020:
Eksempel**
Forutsetning /
Alle avdelingene får avdelingsleder i minimum 80% stilling.
spesifisere
Denne organiseringen fører til at kommunalsjefstillingen for helse
regnestykket:
og omsorg kan fjernes. I stede opprettes ei etatssjefsstilling.
Dette gjøres gjennom omfordeling av dagens
enhetslederressurser.
Dette alternativet krever ingen nyopprettede stillinger/ tilføring av
ressurser. Alternativet vil redusere antallet enhetsledere med 5.
Kort vurdering og
begrunnelse:
Enhetslederstillingene som fjernes må omfordeles til
avdelingslederstillinger pga behovet for stedlig ledelse i
avdelingene. Disse stillingene vil måtte tillegges betydelige
administrative oppgaver – mer enn mellomlederstillingene har pr i
dag.
Forutsetning for sammenslåing er at avlastningen/barneboligen
organiseres i enhet for rehabilitering eller i en ny familieenhet.
Konsekvenser:***
Til budsjettering:
Ansvar****:
34
Nr35.Sammenslåinginstitusjonsdrift
Tiltaksnavn*: Sammenslåing institusjonsdrift
Besparelse:
2017:
2018:
2019:
2020:
Eksempel**
Forutsetning /
BBsinst har 2 100% avdelingslederstillinger pr i dag og enhetsleder
spesifisere
fungerer i tillegg som nærmeste leder for ei avdeling.
regnestykket:
Malangstun har 2 100% faglederstillinger + enhetsleder.
Sammenslåing vil føre til reduksjon av 1 enhetslederstilling.
Kort vurdering og
begrunnelse:
Ved sammenslåing av institusjonene vil den ene
enhetslederstillingen måtte omdisponeres til avdelingslederstilling
ved BBS.
Det er lav ledertetthet i institusjonene pr i dag.
Faglederne/avdelingslederne har ansvar for daglig ledelse og
koordinering for avdelinger med opp mot 23 pasienter og 35
ansatte.
Konsekvenser:***
En sammenslåing av institusjonene vil gi en enhet med ca 230
ansatte – forutsatt at hjemmetjenestene Storsteinnes og
Malangen fortsatt organiseres under henholdsvis BBS og
Malangstun.
Ved sammenslåing vil det være helt nødvendig med styrking av
mellomledernivået.
Pasienter:
 Kommunen har et lavt antall utskrivningsklare pasienter pr i
dag. Institusjonene samarbeider godt for en best mulig
utnyttelse av plassene. Det innebærer at pasientene får levert
tjenester i sitt nærmiljø og slipper å ligge innlagt i sykehus
etter ferdigbehandling, langt unna sitt nærmiljø, over lang tid.
 En sammenslåing vil ikke antas å påvirke pasientene i negativ
betydning.
Ansatte:
 Det vil være mulig med bedre/tettere samarbeid på
mellomledernivå og overtakelse av oppgaver ved fravær.
 Sammenslåing vil føre til lengre vei til beslutningsmyndighet
for de ansatte, og mindre tilstedeværelse av enhetsleder.
 Det vil i fremtiden være nødvendig med endring og omstilling i
omsorgstjenesten. Da er nærhet og tilstedeværelse fra leder
viktig. Den geografiske avstanden mellom institusjonene vil
kunne være en belastning for enhetsleder og den vil medføre
økte kjørekostnader.
Til budsjettering:
Ansvar****:
35
Nr36.Sammenslåingallehjemmebasertetjenester ekskl.Malangen
Tiltaksnavn*: Sammenslåing av alle hjemmebaserte tjenester; Hjemmetjenestene
Laksvatn, Nordkjosbotn, Storsteinnes, Midtun, Roffa, Kirkeveien og Petersborgveien.
Besparelse:
2017:
2018:
2019:
2020:
Forutsetning /
spesifisere
regnestykket:
Vil redusere antall enhetslederen med 3 stk.
Dagens faglederressurser på økes i hjemmetjenestene
Nordkjosbotn, Laksvatn og i dagens Boligtjeneste for
funksjonshemmede. Denne sammenslåingen vil derfor medføre
behov for tilføring av midler for opprettelse av enhetslederstilling.
Kort vurdering og
begrunnelse:
Enhetslederstillingen som fjernes må omfordeles til
faglederstilling(er) pga behovet for stedlig ledelse mtp
koordinering mot leger og sykehus og mottak av nye pasienter i
henhold til avtalene med helseforetaket og dokumentasjon i EPJ i
henhold til lovverket.
Forutsetning for sammenslåing med Boligtjenesten
funksjonshemmede er at avlastningen/barneboligen organiseres i
enhet for rehabilitering eller i en ny familieenhet.
Konsekvenser:
Brukere:
 Ved samlokalisering av alle hjemmetjenestesonene, vil
mye tid gå med til transport ut til brukerne. De tre
hjemmetjenestene dekker et enormt geografisk område.
Det vil i stor grad være sykepleiere/vernepleiere som må
overta oppgaver og følge opp pasienter over et større
geografisk område enn i dag. Det er pr i dag lav
sykepleierdekning og mer tid til transport og mindre
brukerrettet tid vil være uheldig i denne sammenhengen.
 Søm følge av lav dekning av
høyskole/universitetsutdannet personell i flere av
enhetene, så vil syke- og vernepleieroppgaver måtte
prioriteres mellom et betydelig større antall pasienter.
Dette medfører at sykepleierne/vernepleiere vil måtte
utføre oppgaver og oppfølging overfor et mye større
antall pasienter enn i dag. Det er umulig å på kort tid sette
seg inn i sykehistorie til pasientene, og i det daglige å
holde oversikt over et større antall brukere og dermed
kan kvaliteten på tjenestene bli redusert.
Ansatte:
 Sammenslåing av årsverk og stillingshjemler i felles turnus kan
gi rom for økning av stillingsstørrelser slik at det kan bli mulig
å rekruttere nødvendig kompetanse.
 Større krav til de ansatte om oppfølging av og kjennskap til et
større antall brukere, kan føre til større problemer med å
beholde og rekruttere kompetente medarbeidere.
 Vernepleiere i boligtjenesten har medisinsk kompetanse som
kan utnyttes på en bedre måte ved sammenslåing med
somatisk hjemmetjeneste. F eks vil det bli flere som kan
36

Til budsjettering:
utføre oppgaver som legging/kontroll av dosetter, utføre
injeksjoner og gjennomføre infusjoner.
Kompetanseheving ved sammenslåing av somatisk
hjemmetjeneste, miljøarbeidertjenesten, hjemmebaserte
tjenester til funksjonshemmede samt hjemmebaserte
tjenester til de med psykiske helseutfordringer.
Alle ansatte kan få høyere kompetanse innafor både somatikk,
psykisk helse og funksjonshemmede.
Ansvar****:
Nr37.SammenslåingavhjemmetjenestenLaksvatn,Nordkjosbotn,
StorsteinnesogBoligtjenestenforfunksjonshemmede
Tiltaksnavn*: Sammenslåing av hjemmetjenesten Laksvatn, Nordkjosbotn, Storsteinnes
og Boligtjenesten for funksjonshemmede
Besparelse:
2017:
2018:
2019:
2020:
Eksempel**
Forutsetning /
Enhetsleder i Boligtjenesten for funksjonshemmede fungerer i dag
spesifisere
som nærmeste leder for avd. Kirkeveien. Uten egen enhetsleder
regnestykket:
for boligtjenesten vil det være nødvendig med 80%
faglederressurs ved hver avdeling. Dagens enhetslederstilling vil
derfor måtte omdisponeres til økning av faglederressurser.
Det samme er gjeldende for hjemmetjenestene Nordkjosbotn og
Laksvatn. Hjemmetjenesten Nordkjosbotn har i dag 20%
faglederressurs.
Enhetslederne utfører oppgaver som faglig oppfølging av
personalet, samt ulike pasientrettede oppgaver. Anslås at det er
nødvendig med minimum 80% faglederressurs på hver avdeling
ved sammenslåing.
Kort vurdering og
begrunnelse:
Vil medføre 2 færre enhetsledere. Nødvendig med økt
faglederressurser og dertil er det nødvendig med tilførte midler
for 100% enhetslederstilling.
Enhetslederstillingen som fjernes må omfordeles til
faglederstilling(er) pga behovet for stedlig ledelse mtp
koordinering mot leger og sykehus og mottak av nye pasienter i
henhold til avtalene med helseforetaket og dokumentasjon i EPJ i
henhold til lovverket.
Konsekvenser:***
Forutsetning for sammenslåing med Boligtjenesten
funksjonshemmede er at avlastningen/barneboligen organiseres i
enhet for rehabilitering eller i en ny familieenhet.
Brukere:
 Ved samlokalisering av alle hjemmetjenestesonene, vil
mye tid gå med til transport ut til brukerne. De tre
hjemmetjenestene dekker et enormt geografisk område.
Det vil i stor grad være sykepleiere/vernepleiere som må
overta oppgaver og følge opp pasienter over et større
37

geografisk område enn i dag. Det er pr i dag lav
sykepleierdekning og mer tid til transport og mindre
brukerrettet tid vil være uheldig i denne sammenhengen.
Søm følge av lav dekning av
høyskole/universitetsutdannet personell i flere av
enhetene, så vil syke- og vernepleieroppgaver måtte
prioriteres mellom et betydelig større antall pasienter.
Dette medfører at sykepleierne/vernepleiere vil måtte
utføre oppgaver og oppfølging overfor et mye større
antall pasienter enn i dag. Det er umulig å på kort tid sette
seg inn i sykehistorie til pasientene, og i det daglige å
holde oversikt over et større antall brukere og dermed
kan kvaliteten på tjenestene bli redusert.
Ansatte:
 Sammenslåing av årsverk og stillingshjemler i felles turnus kan
gi rom for økning av stillingsstørrelser slik at det kan bli mulig
å rekruttere nødvendig kompetanse.
 Større krav til de ansatte om oppfølging av og kjennskap til et
større antall brukere, kan føre til større problemer med å
beholde og rekruttere kompetente medarbeidere.
 Vernepleiere i boligtjenesten har medisinsk kompetanse som
kan utnyttes på en bedre måte ved sammenslåing med
somatisk hjemmetjeneste. F eks vil det bli flere som kan
utføre oppgaver som legging/kontroll av dosetter, utføre
injeksjoner og gjennomføre infusjoner.
Til budsjettering:
Ansvar****:
38
Nr38.Fellesledelsehjemmetj.Laksv., N.botn,St.nes
Tiltaksnavn*: Sammenslåing hjemmetjenesten Laksvatn, Nordkjosbotn og Storsteinnes.
Besparelse:
Forutsetning /
spesifisere
regnestykket:
Kort vurdering og
begrunnelse:
2017:
2018:
2019:
2020:
Sammenslåing vil redusere antall enhetsledere fra 2 til 1. (Hj.tj
Storsteinnes er pr i dag organisert under- og har felles enhetsleder
med Balsfjord Bo-og Servicesenter). Ressursene fra
enhetslederstillingen som fjernes må omfordeles til økning av
faglederressurser. Nordkjosbotn har 20% faglederressurs pr i dag,
hjemmetjenesten Storsteinnes har 100% avdelingslederstilling.
Ved fortsatt base på Laksvatn og Nordkjosbotn vil det være behov
for tilføring av fagleder/avdelingslederressurser ved avdelingene.
Enhetslederstillingen som fjernes må omfordeles til
faglederstilling(er) pga behovet for stedlig ledelse mtp
koordinering mot leger og sykehus og mottak av nye pasienter i
henhold til avtalene med helseforetaket og dokumentasjon i EPJ i
henhold til lovverket.
Hjemmetjenesten Storsteinnes er kommunens største
hjemmetjeneste. Pr i dag er tjenesten organisert som en avdeling
under Balsfjord Bo -og Servicesenter. Fra 1.1.17 ble KAD seng for
psykiatri og rus opprettet ved korttidsavdelingen – i tillegg til
allerede somatisk KAD seng. Det er en forutsetning for faglig
forsvarlig behandlingstilbud i KAD-seng at det er sykepleier
tilstede 24timer i døgnet (jf veileder KAD). BBS-inst har stort
merforbruk på overtid. Hjemmetjenesten Storsteinnes har økt
tilstedeværelse av sykepleier i helg, og fortsatt samlokalisasjon og
organisering med BBS kan gi betydelig økonomisk gevinst gjennom
forbedret tilgjengelighet av sykepleierressurser for ivaretakelse av
faglig forsvarlighet. Ivaretakelsen av KAD-pasienter og de
utskrivningsklare pasientene fra UNN krever høyere tilgjengelighet
av sykepleiere. Mye av overtidsbruken i BBSinst er tilknyttet
behovet for tilstedeværende sykepleier, og sykepleier på topp
som følge av et høyt antall sykepleieroppgaver.
Den samlede vurderingen er at denne sammenslåingen ikke
anbefales faglig eller økonomisk.
Konsekvenser:
Brukere:
 Ved samlokalisering av alle hjemmetjenestesonene, vil mye
tid gå med til transport ut til brukerne. De tre
hjemmetjenestene dekker et enormt geografisk område. Det
vil i stor grad være sykepleierne som må overta oppgaver og
følge opp pasienter over et større geografisk område enn i
dag. Det er pr i dag lav sykepleierdekning og mer tid til
transport og mindre brukerrettet tid vil være uheldig i denne
sammenhengen.
 Søm følge av lav sykepleierdekning i flere av enhetene, så vil
sykepleierressursene måtte fordeles mer jevnt ved
sammenslåing av enheter. Dette medfører at sykepleierne vil
måtte utføre oppgaver og oppfølging overfor et mye større
39
antall pasienter enn i dag. Samlet dreier det seg om ca 200
brukere. Det er umulig å på kort tid sette seg inn i sykehistorie
til pasientene, og i det daglige å holde oversikt over et større
antall brukere og dermed kan kvaliteten på tjenestene bli
redusert.
Ansatte:
 Sammenslåing av årsverk og stillingshjemler i felles turnus kan
gi rom for økning av stillingsstørrelser slik at det kan bli mulig
å rekruttere nødvendig kompetanse.
 Større krav til de ansatte om oppfølging av og kjennskap til et
større antall brukere, kan føre til større problemer med å
beholde og rekruttere kompetente medarbeidere.
For sykepleierne i hjemmetjenesten Storsteinnes vil dette
være en mindre utfordring ved overtakelse av oppgaver i
sykehjemmet, da et stort antall pasienten ved BBS er kjente
pasienter for dem - tilhørende i distrikt Storsteinnes.
Til budsjettering:
Ansvar****:
40
Nr39.Fellesledelsehjemmetj.LaksvatnogNordkjosbotn
Tiltaksnavn*: Sammenslåing hjemmetjenesten Laksvatn og Nordkjosbotn
Besparelse:
2017:
2018:
2019:
2020:
Forutsetning /
Sammenslåing vil redusere antall enhetsledere fra 2 til 1.
spesifisere
Ressursene fra enhetslederstillingen som fjernes må derfor
regnestykket:
omfordeles til økning av avdelingsleder ressurs. Hjemmetjenesten
Nordkjosbotn og Laksvatn må ha 2 baser.
Ved fortsatt base på Laksvatn og Nordkjosbotn vil det være behov
for opprettelse av ei ny 100 % - avdelingslederstilling kostnad
600*
Enheten må tilføres flere leiebiler for å være effektiv i drift.
Kostnad 78* pr. bil.
Kort vurdering og
begrunnelse:
Enhetslederstillingen som fjernes må omfordeles til
avdelingslederstilling(er) pga behovet for stedlig ledelse mtp
koordinering mot leger og sykehus og mottak av nye pasienter i
henhold til avtalene med helseforetaket og dokumentasjon i EPJ i
henhold til lovverket. Avdelingsleder skal ha ansvaret for den
daglig drift og den faglige oppfølgingen. Avdelingsleder skal også
ha personalansvar, oppfølging av sykemeldte og økonomiansvar.
Lede avdelingsmøter.
Konsekvenser:
Brukere:
 De to hjemmetjenestene dekker et enormt geografisk
område og mye tid vil gå ut i transport. Det vil i stor grad være
sykepleierne som må overta oppgaver og følge opp pasienter
over et større geografisk område enn i dag. Det er pr i dag lav
sykepleierdekning og mer tid til transport og mindre
brukerrettet tid vil være uheldig i denne sammenhengen.
 Dette gir også mindre tid til å koordinerende arbeid/
dokumentasjon.
 Som følge av lav sykepleierdekning ,så vil sykepleierressursene
måtte fordeles mer jevnt ved sammenslåing av enhetene.
Dette medfører at sykepleierne vil måtte utføre oppgaver og
oppfølging overfor et mye større antall pasienter enn i dag.
Samlet dreier det seg om ca 100 brukere. Det er umulig å på
kort tid sette seg inn i sykehistorie til pasientene, og i det
daglige å holde oversikt over et større antall brukere og
dermed vil kvaliteten på tjenestene bli redusert.
Ansatte:
 Større krav til de ansatte om oppfølging av og kjennskap til et
større antall brukere, kan føre til større problemer med å
beholde og rekruttere kompetente medarbeidere.
 Gir en økt arbeidsbelastning på de ansatte.
 Bruker mere tid i bil og konsekvensen blir færre
pasientbesøk/oppfølging pr.dag/rute.
Til budsjettering:
Ansvar****:
41
Nr40.Familieenhet
Tiltaksnavn: Etablere familieenhet under kommunalsjef for oppvekst og kultur
Besparelse:
Forutsetning /
spesifisere
regnestykket:
Kort vurdering og
begrunnelse:
2017:
2018:
2019:
2020:
750 000
750 000
750 000
På nåværende tidspunkt vil det være vanskelig å gjøre beregning
på kostnadseffekten av tiltaket.
Sees denne organiseringen i sammenheng med andre
organiseringer innenfor dagens helse og omsorg gir det mulighet
for en reduksjon på en enhetsleder tilsvarende kr. 750 000 inkl.
sosiale utgifter.
På lengre sikt kan det gi positiv økonomisk effekt ved bedre
forebygging og tidlig innsats vil gi færre kostbare tiltak i regi av
barnevernstjenesten.
Forslaget om etablering av familieenhet gjøres på bakgrunn av at
kan styrke samarbeidet mellom tjenester som gis til barn og unge,
herunder også foresatte, samt gi et mer helhetlig tilbud. Med
dagens organisering er det 3 enhetsledere innenfor helse og
omsorg som har ansvar for tjenester til barn og unge.
Tjenester som foreslås å danne familieenhet: psykisk helse og rus
barn og unge, samt forebyggende tiltak som BULA huset, bolig- og
avlastningstjenesten til barn og unge, barnevernstjenesten,
helsesøster og jordmortjenesten.
Flyktningetjenesten er foreslått i en familieenhet. Dersom det skal
være aktuelt bør det være en felles tjeneste for
flyktningetjenesten og voksenopplæringa og organiseringen blir i
oppvekst og kultur.
Begrunnelse for å organisere familieenhet i oppvekst og kultur er
å samle tjenester som gir tilbud til barn, unge og deres foresatte i
Balsfjord. Organiseringen gir tettere samarbeid mellom skole,
barnehage og tjenesten som er nevnt ovenfor. Det kan styrke
barn, unge og familiens mulighet til å skape en god og positiv
oppvekst og skaper et godt fundament for hvordan kommunen
skal arbeide med barn og unge.
Konsekvenser:
Brukere/klienter: For å lykkes i arbeidet med å fremme gode
oppvekstsvilkår for alle barn og unge i Balsfjord er forslaget å
etablere en samordnet tverrfaglig enhet for barn og unge. En slik
enhet vil yte tjenester for barn og unge i samarbeid med foreldre,
skoler og barnehager. Ønsket er at barn og unge får et riktig tilbud
til riktig tid gjennom tidlig innsats, koordinerte og helhetlige
tjenester.
Ansatte: Organisering som er foreslått vil splitte fagmiljø som er
bygget opp innenfor psykisk helse og rus. Samtidig vil det styrke
det tverrfaglige samarbeidet rundt barn og unge ved at ulike
fagkompetanser er sammen i en enhet.
Organiseringen gir større muligheter for å koordinere og
samordne tjenestene til barn og unge og hvilke prioriteringer som
skal gjøres i arbeidet med barn og unge.
42
Ansvaret for utsatte barn og unge ligger til syvende og sist
hos kommunene. Utsatte barn og unge har som oftest behov
for tiltak fra mer enn en tjeneste, og kommunene har et
stort – og lovpålagt – ansvar for at disse tjenestene henger
sammen.
Det kan imidlertid være utfordrende både å vite hva den
enkelte har behov for, hvilke tilbud som finnes og hvordan
koordinere de ulike tilbudene. For å kunne tilby de helhetlige
tjenestene kommunen er pålagt å gi, er det derfor viktig å ha
tilstrekkelig kompetanse i å orientere seg, og å velge de
beste tilbudene. Forskning viser at der er en utfordring er å finne
gode organisatoriske løsninger som legger til rette for
samhandling mellom tjenestene. Gjentatte omorganiseringer og
tilpasninger må gjerne til før kommunen finner den løsningen som
oppleves mest hensiktsmessig.
Til budsjettering:
Ansvar:
Enhetsleder
familieenheten
Barne- og
avlastningsbolig
Helsestasjon og
skolehelsetjenesten
Barnevernstjenesten
Flyknigetjenesten og
voksenopplæringen
Annet:
Navnet familieenhet ble diskutert på arbeidsmøte og det var uenighet om dette er riktig benevning på enheten.
Andre forslag er forebyggende enhet og levekårsenhet.
Familieenhet kom opp som forslag i høst da enhetslederne i helse og omsorg presenterte muligheter ved 0alternativet. Bakgrunn for dette navnet er at tjenestene gir tilbud til barn og unge, men også foreldre/foresatte
og dermed er det et tilbud til familier.
Aldersgruppe
Fra svangerskap og opp til 23 år.
Bakgrunn for dette forslaget:
Psykisk helse og rus i Balsfjord beregner barn og unge fra 0-24
Barnevernstjenesten har barn/unge på ettervern til barnet har fylt 23 år
43
Helsestasjonen er et tilbud for barn og unge fra 0-20 år
Flyktningetjenesten og voksenopplæring
Flyktningetjenesten og voksenopplæringa kan oppleves som en «satellitt» i denne enheten.
Flyktningetjenesten har i dag samarbeid med de ulike tjenestene til barn og unge, men er mest et tilbud for de
voksne. Flyktningehelsetjenesten er et tilbud helsestasjonen i Balsfjord gir.
Et annet forslag er å etablere en egen enhet med flyktningetjenesten og voksenopplæringen med egen
enhetsleder. Det vil ikke svare på bestillingen om å redusere antall ledere.
Et evt. interkommunalt samarbeid sees ikke å være et hinder for organisering i en familieenhet.
Lovverk
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
Lov om barneverntjeneste
Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere
44
Nr41.Familie- ogHelseenhet
Tiltaksnavn:
Innspill reduksjon av lederstillinger/større enheter:
Utredning enhet med eks navn «Familie- og Helseenhet»,
eller enhet for «Levekår- og Helse»
Besparelse:
Forutsetning /
spesifisere
regnestykket:
2017:
735 000
2018:
735 000
2019:
735 000
2020:
735 000
Aktuelle fagtjenester med hjemmel i helse- og
omsorgstjenesteloven, med forebyggende helsehjelp på ulike
nivå, behandling, sosial, psykososial og medisinsk
rehabilitering og habilitering:
o legetjenesten,
o psykisk helse-rusfaglig arbeid,
o helsesøster og jordmortjenesten,
o koordinerende enhet med koordineringsansvar for
brukere med sammensatte behov. Saksbehandling
og koordinere flere tilrettelagte tiltak på oppdrag og
kontrakter ( støttekontakt, fritidsassistent, brukerstyrt
personlig assistent, omsorgslønn )
o Psykososial krisehjelp/team.
o Psykososial rehabilitering og forebyggende aktiviteter
( egen utredning for aktiviteter med aktivitetshus/
flerbrukshus) med tilbud til flere brukergrupper, inkl
tilbud i dagens BULA-hus.
Flere fagtjenester må avklares om de skal organiseres i denne
enhet:
 Barnebolig og avlastningsboligen (helse og
omsorgtjenesteloven- H/O loven )
 Ergo og fysioterapitjenesten( H/O loven)
 Friskliv/folkehelsekoordinator(H/O loven)
 Flyktningetjenesten (Introduksjonsloven), og
Voksenopplæringen (Opplæringsloven,) -interkommunalt?
 Barnevern (Barnevernloven) må avklares
interkommunalt?
Reduksjon av en enhetslederstilling (anslått årslønn kr
600`)
Kort vurdering og
begrunnelse:
Enhet med god faglig styrke og utgangspunkt for helhetlige
tjenester med fokus på hele livsløpet.
 Ivaretar fagtjenester og tilbud fra dagens
organiseringsmodell.
 Gir grunnlag for helhet- og livsløp inklusiv
livsfaseoverganger for personer som har behov for
koordinering og samarbeid over tid.
45
 Med flerfaglighet og samhandling kan det utvikles og
prioriteres forebyggingstiltak, behandlingsmodeller og
metoder
 Tjenester basert på lokale forhold, kompetansekrav,
nasjonale føringer og endringer i samfunnet
(samhandllingsreformen, primærhelsemeldingen,
psykisk helse- rusfaglig arbeid, volds- og
traumeforebygging, habilitering og rehabilitering,)
 IKT-løsninger og velferdsteknologi i ulike tjenester/
nivå.
 Utvikle samhandlings- og koordinerende team,
internt i enheten, samt andre enheter/tjenester, som
NAV, spesialisthelsetjenesten osv.
 Fagledere for de ulike fagtjenester videreføres.
Andre momenter :
 Beslutninger og ledelse baseres på tillitt til fagstillinger og
deres kompetanse. Skaper trivsel og motivasjon for
ansatte, utviklingsarbeid og stabilitet i tjenestene.
 Solide fagmiljø med kompetanse og stabilitet som kan
levere gode koordinerte tjenester ift fremtidens behov
 Unngår å splitte opp fagmiljø og stillinger som gir sårbare
fagmiljø, med fare for høy turnover.
Konsekvenser: Forutsetning til å bli en faglig og solid enhet med flere fagtjenester
som ledes av fagledere.
o Felles enhetsleder kan samordne satsinger/prioriteringer
innad i enheten og i samarbeid med andre
enheter/eksterne tjenester.
o Fagledere vil få større ansvar og endrede oppgaver med
økt involvering og ansvar for administrative oppgaver som
regnskap, personelloppfølging, samt faglig
utviklingsarbeid.
o Fagstillinger må ivareta faglig utøvende oppgaver som
tidligere er utført av fagledere.
o Enhetsleder vil ikke kunne delta i utøvende fagarbeid
o Vil bli en stor enhet med mange ansatte og oppgaver
o Reduksjon av en enhetslederstilling
Til budsjettering:
46
Nr51.Utsetteiverksettingavsommeråpnebarnehager
Tiltaksnavn*: Utsette iverksetting av endret behovsprøving av ferietider i barnehage
Besparelse:
2017:
2018:
2019:
2020:
Kan ikke
Kan ikke
Kan ikke
Kan ikke beregnes
beregnes
beregnes
beregnes
Forutsetning /
Det ble i kommunestyret i april 2016 vedtatt at behovsprøving av
spesifisere
ferier skulle endres for å imøtekomme foresattes behov for ferieåpne
regnestykket:
barnehager bedre. Tidligere måtte 6 barn ha behov for plass for at
barnehagen skulle holdes åpent i jul-, påske- og sommerferie. Dette
ble i april 2016 endret til å gjelde for 4 barn.
Konsekvenser av denne endringen er at flere barnehager må ha drift
større deler av året enn tidligere og at ansatte må ta ut ferie og
avspasering i barnehagens åpningstid. Det krever økt vikarbruk og det
vil koste mer å drifte barnehagene.
Tiltaket går ut på at behovsprøving i ferier endres tilbake til å gjelde
for 6 barn igjen.
Ekstra kostnader på grunn av økt drift er vanskelig å tallfeste. Det er
mange usikre parametere her. Det er vanskelig å vite hvor mange som
vil ønske plass i barnehagen i feriene.
Erfaringsmessig har barnehagene hatt mer åpent i 2016 da
behovsprøvingen var på 4 barn enn i 2015 da behovsprøvingen var på
6 barn. Derfor kan vi anta at vikarutgiftene øker slik vedtektene er i
dag.
I Moan barnehage er det i tilleggg skjedd ei økning på 5 ansatte og 34
barn i forhold til Fuglelia og Storsteinnes barnehage. I en slik stor
barnehage er det naturlig å tenke 12 måneders drift og ekstra
bemanning ut fra det er stipulert til ca kr 300 000,-. På grunn av stor
barnegruppe har det neppe betydning om det er behovsprøvd ut fra 6
eller 4 barn.
På Laksvatn var det ekstra åpent i 2 uker i 2016. Dette medførte en
ekstra kostnad til vikar på ca kr 34 0000,-.
I Malangen barnehage har det ikke vært åpent i sommerferien i 2015
og heller ikke i 2016. Her kan vi heller ikke si noe om fremtidig behov.
Dersom en avdeling må ha åpent krever det minimum 2 personale.
Det vil gi en dagskostnad på ca kr 3 400,-.
Dersom Malangen barnehage har åpent 2 uker i sommer med 4
ansatte vil det koste ca 70 000 kr ekstra.
Dersom Nordkjosbotn barnehage har åpent 3 uker i sommer og har på
jobb 8 ansatte vil det koste ca 200 000 kr.
Kort vurdering og
begrunnelse:
Det blir et dårligere tilbud til foresatte å øke grensen for antall barn
igjen, men i en nedstyringsprosess kan brukere av kommunale tilbud
bli berørt. Her kan man se på alternative løsninger som gjøres i andre
kommuner.
47
Vedtektene gir rom for å slå sammen avdelinger og barnehager i
ferier. Her kunne en tenkt en behovsprøving som spør foresatte om
det er behov for barnehageplass i den aktuelle ferien. Hvis foresatte
svarer ja skal det videre svares på om det da er aktuelt å få dekt det
behovet i en annen barnehage.
I ei slik ordning er det påkrevd at det følger med personale fra den
aktuelle barnehagen. Dette for å ivareta barnets beste i henhold til
gitte lovverk. Dette er ikke kostnadsberegnet.
Konsekvenser:
Til budsjettering:


Kommunen sparer ved å ikke ha alle enheter åpne
Foresatte får muligheten til å få dekt sitt behov i annen
barnehage
Ansvar
48
Nr55.Intensiverearbeidetmedsykefraværsoppfølging
Tiltaksnavn*: Økt fokus på reduksjon i sykefravær – søke eksterne midler
Besparelse:
2017:
2018:
2019:
2020:
Forutsetning /
Balsfjord kommune søker samarbeid med KLP for å få redusert
spesifisere
sykefraværet ytterligere. Oppfølging av ansatte som er syk vil alltid
regnestykket:
være et ansvar for lederne, men lederstøtte over en periode vil øke
fokuset. Umulig å tallfeste innsparingen, men med en reduksjon på 1
– 2 % reduseres kommunens utgifter.
For sykefravær i 2016 viste de foreløpige tallene ved inngangen av
2016 en kostnad på 12,2 millioner kroner. Refusjoner fra NAV
utgjorde på samme tid 11,5 millioner. Disse tallene viser refusjon på
langtidsfravær.
Kort vurdering og
begrunnelse:
Balsfjord kommune har innsparingspotensial også ved enda nærmere
samhandling med NAV og at en sikrer at de ulike ordningene er godt
kjent blant lederne. Det er også behov for å styrke opplæring av
ledernivåene slik at de er trygg i samhandling mellom arbeidstaker,
legetjenesten og NAV. Sykdom er i noen tilfeller vanskelig å ta opp
som tema, men i en intensivering av arbeidet er det viktig å ha det
riktige fokuset og det er noen som er syk. Disse arbeidstakerne
trenger kanskje behov for avklaringer i fht sin helsesituasjon.
For å lykkes er det nødvendig å samarbeide med andre instanser og
med økt fokus og innsats reduseres sykefraværet.
Konsekvenser:
Redusert sykefravær som gir reduksjon i kommunens driftsutgifter.
Ansatte får god veiledning og tiltak implementeres, men en satsing vil
måtte gå over en tidsperiode på inntil tre år. Første året søkes midler
fra ekstern, men kan komme til å måtte innarbeides i kommunens
driftsbudsjett i løpet av økonomioperioden. Blir uansett en
nettogevinst.
Til budsjettering:
Ansvar : samtlige
49
Vedlegg 3
Oversikt/beskrivelse prosjekter Balsfjord kommune
Arbeidsdokument, oppdatert: 27.1.2017
Kartlegging av prosjekter er et av oppfølgingspunktene i arbeidet med langsiktige innsparingstiltak i
økonomiplan 2017-2020.
Avgrensing: gjelder ikke investeringsprosjekter.
1
Innhold
Økonomi og interntjenesten
Arkivplan .................................................................................................................................................. 4
Taksering eiendomsskatt ......................................................................................................................... 4
Plan og forvaltning
Stedsutvikling Nordkjosbotn .................................................................................................................... 4
Stedsutvikling Storsteinnes ...................................................................................................................... 4
Landbruk
Minnesmerke bureising Balsfjord og Malangen ...................................................................................... 5
Prosjekt løsdriftsfjøs i Tromsøregionen ................................................................................................... 5
Leiejord i Tromsøregionen ....................................................................................................................... 5
Prosjekt løsdriftsfjøs i Tromsøregionen ................................................................................................... 5
Næringsarbeid
Kreative Balsfjord ..................................................................................................................................... 6
SMB- og gründerprogram ........................................................................................................................ 6
Grønne datasentre ................................................................................................................................... 6
Felles oppvekst
Vurdering for læring................................................................................................................................. 7
Ungdomstrinn i utvikling.......................................................................................................................... 7
Bedre tverrfaglig innsats .......................................................................................................................... 7
Nordkjosbotn skole
Veilederkorpset........................................................................................................................................ 8
MOT.......................................................................................................................................................... 8
Lærende nettverk..................................................................................................................................... 8
Lokale læreplaner..................................................................................................................................... 8
Comenius.................................................................................................................................................. 8
Storsteinnes skole
Veilederkorpset........................................................................................................................................ 9
Lokale læreplaner..................................................................................................................................... 9
Lærende nettverk..................................................................................................................................... 9
MOT.......................................................................................................................................................... 9
Sand skole
Den naturlige skolesekken ..................................................................................................................... 10
Veilederkorpset...................................................................................................................................... 10
Lokale læreplaner................................................................................................................................... 10
Lærende nettverk................................................................................................................................... 10
MOT........................................................................................................................................................ 10
Malangseidet skole
Veilederkorpset...................................................................................................................................... 11
Lokale læreplaner................................................................................................................................... 11
Lærende nettverk................................................................................................................................... 11
Barnehager
Studie Moan bhg. ................................................................................................................................... 12
Studie Malangen bhg ............................................................................................................................. 12
Vanntilvenning bhg. ............................................................................................................................... 12
Realfag bhg............................................................................................................................................. 12
Helse
2
Bo bedre ................................................................................................................................................. 13
Boligtjenesten funksjonshemmede
Barn med minoritetsbakgrunn............................................................................................................... 13
Godt kosthold er god omsorg ................................................................................................................ 13
Psykisk helse, Rus og ReHabilitering
Samarbeid ROP-lidelser.......................................................................................................................... 14
BO og aktivitet Stubben ......................................................................................................................... 14
Forebyggende arbeid «Unge og rus»..................................................................................................... 15
BTI-bedre tverrfaglig innsats.................................................................................................................. 15
BRY DÆ ................................................................................................................................................... 15
3
Økonomioginterntjenesten
PROSJEKTNAVN
(samt evt prosjektnr.)
SUM EKSTERN
FINANSIERING
Arkivplan
SUM EGENANDEL
PENGER
SUM EGENANDEL i
form av arb.tid,
lokaler mv
- Start og slutt
- status pr. okt 2016
- Rapportering, når?
Arbeidet har vært omfattende,
men arkivplanen er nå godkjent av
IKAT. Det gjenstår litt arbeid med
fysisk flytting av dagarkiv til
bortsettingsarkiv i hht pålegg fra
riksarkivaren.
Takseringsarbeidet går mot slutten,
og nemnda er i sluttfasen med sitt
arbeid. Vedtak i nemnda for
næringseiendommer vil skje i
jan/febr 2017 som ordinære
møter.
0
Kr 170 000 (30/13)
Få på plass arkivplan for
Balsfjord i hht til elektronisk
arkiv. Saken ble behandlet i
k.sak 30/13
0
Kr 400 000 (69/16)
Kr 100 000 (112/16)
Taksering av alle
eiendommene i kommunen i
forbindelse med retaksering
(ksak 69/16). Innleid
synfaringsmenn, samt frikjøp
av nemnda til taksering (ksak
112/16).
(Prosjekt nr 1231)
Taksering
eiendomsskatt
Formål, forventet resultat,
vedtatt politisk, saksnr./år
(Prosjekt nr 1239)
Planogforvaltning
PROSJEKTNAVN
(samt evt prosjektnr.)
SUM EKSTERN
FINANSIERING
SUM EGENANDEL
PENGER
Stedsutvikling
Nordkjosbotn
-
1.000.000,-
SUM EGENANDEL i form av
arb.tid, lokaler mv
(prosjektnr 1312)
Stedsutvikling
Storsteinnes
(prosjektnr 1314)
4
Formål, forventet resultat,
vedtatt politisk, saksnr./år
- Start og slutt
- status pr. okt 2016
- Rapportering, når?
Stedsutviklingsprosjektene for
Nordkjosbotn og Storsteinnes
skal definere kvaliteter,
utfordringer og
utviklingsmuligheter i de to
tettstedene.
FSK 41/15 - KST 23/15
-
Start mai 2016
Forventet slutt april 2017.
Legges frem for KST til våren.
Landbruk
PROSJEKTNAVN
(samt evt prosjektnr.)
SUM EKSTERN
FINANSIERING
SUM EGENANDEL
PENGER
SUM EGENANDEL i form av
arb.tid, lokaler mv
Formål, forventet resultat,
vedtatt politisk, saksnr./år
- Start og slutt
- status pr. okt 2016
- Rapportering, når?
Minnesmerke
bureising
Balsfjordog
Malangen
Kr 95600, fra FM,
bondelag,
småbrukarlag, sau og
geit, beitelag, verring,
historielag og Alfred
Pedersen
UT-midler fra FM
Kr 275 000,-
26400,-
Kr 38600,-
Minnesmerke utenfor
rådhuset, avdekkes
juni/juli 17
KS-sak 83/16
Avsluttes i juli 17
67500,- (Må ha
politisk beh.)
207 000,(137 000,- må vi prøve å
skaffe annen finansiering
på)
Få i gang flere
driftsbygninger i regionen
Start primo 2017
Avslutning 1.3.18
UT-midler fra FM
67500,- (Må ha
politisk beh.)
40 000,- (Må ha
politisk beh.)
Få til salg av tilleggsjord,
samt få inn
jordleiekontrakter i
deltakerkommunene
Utrede mulighet for å
etablere biogassanlegg.
Start primo 2017
Avslutning 1.3.18
UT-midler fra FM
282 500,(212 500,- må vi prøve å
skaffe annen finansiering
på)
11 000,-
(prosjektnr 1182)
Prosjekt
løsdriftsfjøsi
Tromsøregionen
(har ikke prosjektnr)
Leiejordi
Kr 200 000,Tromsøregionen
(har ikke prosjektnr)
Prosjekt
Kr 119 000,løsdriftsfjøsi
Tromsøregionen
(har ikke prosjektnr)
5
Start primo 2017
Avslutning 1.6.17
Næringsarbeid
PROSJEKTNAVN
(samt evt prosjektnr.)
SUM EKSTERN
FINANSIERING
SUM EGENANDEL
PENGER
SUM EGENANDEL i form
av arb.tid, lokaler mv
Formål, forventet resultat,
vedtatt politisk, saksnr./år
- Start og slutt
- status pr. okt 2016
- Rapportering, når?
NOK 600 000
NOK 230 000
Disp.fondet
NOK 80 000
Styrke aktører/bedrifter og
gründere innenfor kreative
næringer.
Etablere 2 nye bedrifter pr.
år innen kreative næringer
ila prosjektperioden.
PS 75/15, 98,15 og 54/16
Start mars 2016 (1. kv
2016. Slutt mars 2018
(2.kv.).
Status pr. okt. 2016 er at
prosjektet er «i rute».
Se vedlegg.
Rapport til FSK/SG
23.11.2016.
Rapport til Troms fk i
des. 2016.
Målet er å
skape utvikling og vekst i
etablerte bedrifter og
hjelpe gründere med
nyskapende produkter og
idéer gjennom den første
fasen frem til
produksjonsstart.
PS 29/15
Kartlegge kommunens
egnethet som
vertskommune for
datasenter.
PS 102/15 og 116/15.
Start 1. halvår 2015.
Slutt 1. halvår 2017.
KreativeBalsfjord Troms fylkeskomm.
(prosjektnr 1254)
NOK 80 000
Innovasjon Norge
NOK 45 000
SNN1 (Kulturnær.stift)
NOK 40 000
Nasjonal biblioteket
NOK 150 000
Egeninnsats deltakere
NOK 490 000
Næringsfondet
SMB- og
gründerprogram
(Her blir det vurdert
omdisponering av om
lag NOK 300 000 som
er «rest» av bevilget
beløp)
(prosjektnr 1257)
Grønne
datasentre
(prosjektnr 1256)
(Avsluttet)
NOK 300 000
Troms fylkeskomm.
NOK 100 000
Disp.fond
NOK 40 000
NOK 65 000
Egeninnsats
Bredbåndsfylket Troms
6
Start primo 2016.
Slutt juni 2016.
Fellesoppvekst
PROSJEKTNAVN
(samt evt prosjektnr.)
Vurderingfor
læring
SUM EKSTERN
FINANSIERING
SUM EGENANDEL
PENGER
SUM EGENANDEL i form av
arb.tid, lokaler mv
Formål, forventet
resultat, vedtatt politisk,
saksnr./år
- Start og slutt
- status pr. okt 2016
- Rapportering, når?
UDIR
Kurs, møter
Kompetanseheving
Fond avsluttes 2016
UDIR
Kurs, møter
Kompetanseheving
Aktivitet med eksterne
midler avsluttet 2015
Helsedirektoratet
149 000
Møte tid og samling av alle
ansatte 22.11 som jobber
med barn og unge i Balsfjord
kommune
Utvikle gode strukturer
for tverrfaglig innsats
ifht barn og unge
2016 - 2018
Skole
(prosjektnr 2119)
Ungdomstrinni
utvikling
Skole
(prosjektnr 2325)
Bedre
tverrfaglig
innsats
Skole/barnehage
(prosjektnr 6155)
7
Nordkjosbotnskole
PROSJEKTNAVN
(samt evt prosjektn.)
Veilederkorpset
SUM EKSTERN
FINANSIERING (fra
hvem):
SUM EGENANDEL
PENGER
Dekkes eksternt
Dekkes ekstern
0.-
35.000.- for 1
undervisningstime pr
uke.
10.000.- til reise og
opphold til
Ildsjelsamling for
MOTansvarlig på den
enkelte skole
Enhetene dekker reise
og vikar på egen
ramme
SUM EGENANDEL I FORM
AV:
Arbeidstid, lokaler,
strømutg, renhold, annet
Kort om prosjektets
formål og forventet
resultat, vedtatt
politisk, saksnr./år
Veiledning til
skoleutvikling på
ledernivå.
Vikarutgifter ved samlinger
og skolering.
Forebyggende tiltak
for alle elever på
utrinnet.
Arbeidstid i form av
individuelt og kollektiv
forberedelse på de enkelte
enhet.
Felles kompetanse
heving på ledernivå i
Balsfjord skolen.
(prosjektnr 1236)
MOT
(prosjektnr 6111)
Lærende
nettverk
(prosjektnr 2126)
0.-
- Start og slutt
- Kort status i prosjektet
pr. okt 2016
- Rapportering, når?
Desember 2015-juni
2018
Oktober 2015-juni 2017
Avsluttet desember 2016
Lokale
læreplaner
(prosjektnr 2124)
Avsluttet juni 2015
Comenius
(prosjektnr 2319)
8
Storsteinnesskole
PROSJEKTNAVN
(samt evt prosjektnr.)
SUM EKSTERN
FINANSIERING (fra
hvem):
SUM EGENANDEL
PENGER
Utdannings-
Enheten forskutterer
flybillett og andre
reiseutgifter, dette
refunderes i sin helhet
av Udir.
Veilederkorpset direktoratet
(prosjektnr 1226)
SUM EGENANDEL I FORM AV:
Arbeidstid, lokaler, strømutg,
renhold, annet
-
Lederes arbeidstid og
arbeidsbelastning
Kort om prosjektets
formål og forventet
resultat, vedtatt
politisk, saksnr./år
Veiledning på ledernivå
for å heve kvaliteten i
opplæringa:
Avsluttet desember
2016
(prosjektnr 2124)
0 kr
Enhetene dekker reise
og vikarutgifter på egen
ramme.
0 kr
90 000kr:
 2 t/u = 70 000kr
 Reise og opphold
Ildsjelsamling MOTansvarlige 20 000 kr
0
(prosjektnr 2126)
MOT
(prosjektnr 6111)
Comenius
(prosjektnr 2323)
Desember 2015 – juni
2018
- Flere elever skal mestre
grf
- Alle elever skal
inkluderes
- Flere elever skal fullføre
vg. opplæring
Lokale
læreplaner
Lærende
nettverk
- Start og slutt
- Kort status i prosjektet
- Rapportering, når?
48400 Euro.
Finansiert av
Senter for
Internasjonalisering
av Utdanningen
(SIU)
Arbeidstid i form av individuell
og kollektiv forberedelse i
ledergruppa på den enkelte
enhet. Reise og vikarutgifter på
enhetens ramme.
Vikarutgifter ved skolering og
samlinger.
Felles
kompetanseheving på
ledernivå i
Balsfjordskolen.
Arbeidstaker har ingen ekstra
lønn. Deltar for egen utvikling og
utvikling av elevenes språkkunnskaper. I tillegg er dette samfunnsfaglig fundamentert da
elevene bor privat hos jevnaldrende i andre land. Kunnskap
og læring om andre kulturer står
sentralt.
Knytte kontakter og
skaffe seg kunnskap om
andre europeiske land.
Elevutveksling og
vertskap for andre
elever.
9
Oppstart oktober 2015
– juni 2017
Forebyggende tiltak for
alle elever i
ungdomsskolen.
Rapportert til SIU 2014
og 2012
Prosjektet er ikke
avsluttet og håpes
videreført under
prosjektet «Nordic
Teachers». Alt er
eksternt finansiert.
Sandskole
PROSJEKTNAVN
(samt evt prosjektnr.)
Dennaturlige
skolesekken
SUM EKSTERN
FINANSIERING
SUM EGENANDEL
PENGER
SUM EGENANDEL i form av
arb.tid, lokaler mv
Formål, forventet
resultat, vedtatt politisk,
saksnr./år
- Start og slutt
- status pr. okt 2016
- Rapportering, når?
40.000
Naturfagsenteret
0
Prosjektansvarlig er
kontaktlærer sammen med
uteskoleansvarlig. Disse to
frigjøres 2 hele dager pr skoleår
for rapportskriving og
planarbeid. Prosjektmidler
dekker dette frikjøpet.
Fremme elevenes
forståelse for
bærekraftig utvikling
2015/1228_4
1.8.16-30.06.17.
Rapportering juli 2017
Alle utgifter dekkes
Enheten forskutterer
reiseutgifter. Dette
refunderes i sin helhet
av Udir.
Lederes arbeidstid og økt
arbeidsbelastning.
Veiledning til
skoleutvikling på
ledernivå.
Desember 2015 – juni
2018.
(prosjektnr 2328)
Veilederkorpset eksternt
(prosjektnr 1226)
Avsluttet 2016
Lokale
læreplaner
(prosjektnr 2124)
Lærende
nettverk
0
Enhetene dekker selv
reise og vikarer.
Arbeidstid i form av
individuell og kollektiv
forberedelse i ledergruppa
på den enkelte enhet.
Felles
kompetanseheving på
ledernivå i
Balsfjordskolen.
En time – ca 35.000 +
en ildsjelsamling pr år
for MOT- ansvarlig –
10.000
Vikarutgifter ved skolering
og samlinger.
MOT- forebyggende
tiltak, elever i
ungdomsskolen.
(prosjektnr 2126)
MOT
(prosjektnr 6111)
0
10
Oktober 2015-juni 2017.
Malangseidetskole
PROSJEKTNAVN
(samt evt prosjektnr.)
SUM EKSTERN
FINANSIERING
SUM EGENANDEL
PENGER
SUM EGENANDEL i form av
arb.tid, lokaler mv
Formål, forventet
resultat, vedtatt politisk,
saksnr./år
- Start og slutt
- status pr. okt 2016
- Rapportering, når?
Alle utgifter dekkes
Enheten forskutterer
reiseutgifter. Dette
refunderes i sin helhet
av Udir.
Lederes arbeidstid og økt
arbeidsbelastning.
Veiledning til
skoleutvikling på
ledernivå.
Desember 2015 – juni
2018.
Veilederkorpset eksternt
(prosjektnr 1226)
Avsluttet 2016
Lokale
læreplaner
(prosjektnr 2124)
Lærende
nettverk
(prosjektnr 2126)
0
Enhetene dekker selv
reise og vikarer.
Arbeidstid i form av
individuell og kollektiv
forberedelse i ledergruppa
på den enkelte enhet.
11
Felles
kompetanseheving på
ledernivå i
Balsfjordskolen.
Oktober 2015-juni 2017.
Barnehager
PROSJEKTNAVN
(samt evt prosjektnr.)
SUM EKSTERN
FINANSIERING
SUM EGENANDEL
PENGER
SUM EGENANDEL i form av
arb.tid, lokaler mv
Formål, forventet
resultat, vedtatt politisk,
saksnr./år
- Start og slutt
- status pr. okt 2016
- Rapportering, når?
StudieMoanbhg.
Kompetansemillion
10 000 kr
0
0
Styrerutdanning
Oppstart høst 2016 og
eksamen desember 2017
Kompetansemillion
10 000 kr
0
0
Styrerutdanning
Oppstart høst 2016 og
eksamen desember 2017
Vanntilvenning til 4 og
5 åringer i bhg
Oppstart høst 2016,
avsluttes vår 2017.
Kompetanseheving av
personalet i bhg
Oppstart høst 2016,
avsluttes vår 2017
(prosjektnr 3203)
StudieMalangen
bhg
(prosjektnr 3202)
Vanntilvenning
bhg.
Fylkesmannen
135 000 kr
(prosjektnr 3306)
Realfagbhg.
(prosjektnr 3307)
Fylkesmannen
200 000 kr
0
Flere reiseregninger, kan
ikke tallfestes
12
Helse
PROSJEKTNAVN
(samt evt prosjektnr.)
SUM EKSTERN
FINANSIERING
SUM EGENANDEL
PENGER
SUM EGENANDEL i form av
arb.tid, lokaler mv
Bobedre
(beskrivelsen er ikke
ferdig bearbeidet)
Formål, forventet
resultat, vedtatt politisk,
saksnr./år
- Start og slutt
- status pr. okt 2016
- Rapportering, når?
Et boligsosialt prosjekt
som har gått over flere
år. Er målrettet mot
personer med lav
boevne og etter hvert
også flyktninger.
Utarbeider system og
kvalitets tiltak for å
legge til rette for at
utsatte skal få gode
bovilkår.
Har frist nå i januar.
Formål, forventet
resultat, vedtatt politisk,
saksnr./år*
- Start og slutt
- status pr. okt 2016
- Rapportering, når?
Kompetanseheving
innenfor temaet «barn
med
minoritetsbakgrunn»*
Kompetanseheving
innenfor temaet
kosthold.*
2016, prosjektet er
ferdigstilt nov 2016.
Rapport sent.
Boligtjenestenfunksjonshemmede
PROSJEKTNAVN
(samt evt prosjektnr.)
SUM EKSTERN
FINANSIERING
SUM EGENANDEL
PENGER
SUM EGENANDEL i form
av arb.tid, lokaler mv
25.000,- fra Frie Midler – 0,10.000,deles ut fra
undervisningssykehjem i
(Prosjektnr 5141)
tromsø
25.000,- tildelt Midttun
0,Ikke stipulert. Dette er
Godtkostholdergod
fra prosjektet som er
et prosjekt enhetsleder
finansiert
av
ble tilbudt være pilot i.
omsorg
(Prosjektnr 5143)
departementet.
*Prosjektbeskrivelsene er å finne i eporthe mappe 16/116 om behov for ytterligere detaljer.
Barnmed
minoritetsbakgrunn
13
Avsluttet høst 2016
Psykiskhelse,RusogReHabilitering
PROSJEKTNAVN
(samt evt prosjektnr.)
SUM EKSTERN
FINANSIERING
SUM EGENANDEL
PENGER
SUM EGENANDEL i form av
arb.tid, lokaler mv
Formål, forventet resultat,
vedtatt politisk, saksnr./år*
- Start og slutt
- status pr. okt 2016
- Rapportering, når?
Samarbeid
ROP-lidelser
Helsedir/Fylkesmannen i
Troms.
Kr 341 501
.
Kontor, personellressurs i
samhandling og ledelsen,
Speshelsetj/psyk senter
Tromsø og Storsteinnes,
legetj, psyk helse, rustj
Tilgjengelige og helhetlige
tjenester
Stabilitet i bo og oppfølging
Redusere innleggelser/tvang
Brukermedvirkning
Øke kompetanse om ROP
lidelser.
Bedre samhandling og tilbud
Start 01.02.16, årlig
rapportering.
Kontor, telefon, bil,
fellesbase Stubben.
Leie aktivitetsplass-Metro,
5000 pr mnd + strøm)
finasieres av inntekt salg av
produkter.
Personellressurs i
samhandling i rusfaglig
arbeid, samt ledelse, NAV,
byggforvaltning
Styrke oppfølging til personer
med aktiv rusing/
sammensatt problematikk.
Bedre bo- og boevne,
aktivitetstilbud og
bedringsprosesser
Stabilisere/redusere rusbruk
Øke brukermedvirkning. og
behandling i speshelsetj
(Prosjektnr 6230.
Samarbeid kommuneUNN-Psyk senter)
Helsedir/fylkesmannen
BOogaktivitet Arbeid(/velferd/Fylkesm
Kr 600 000 –rusmidler
Stubben
(Prosjekt nr
6218, 6320 og 6208)
Kr 590 000 boligsos
Varer fra næringslivet
Saniteten
14
2016- 2018
Start 01.12.14Til 2017/8
Forts. Psykisk helse, Rus og ReHabilitering
PROSJEKTNAVN
SUM EKSTERN
(samt evt prosjektnr.) FINANSIERING
Forebyggende
arbeid«Unge
ogrus»
SUM EGENANDEL
PENGER
SUM EGENANDEL i form av
arb.tid, lokaler mv
Formål, forventet resultat,
vedtatt politisk, saksnr./år*
- Start og slutt
- status pr. okt 2016
- Rapportering, når?
Redusere uønsket atferd og
rusbruk Styrke unge til
bevisstgjøre unge til gode
valg.
Tidlig innsatsunge ift atferd,
rus elelr sammensatt
problematikk.
Delta-utvikle
samhandlingsmodell- BTI
Samhandlingsteam og
lavterskel tilstedeværelse
Storsteinnes skole
2015- 2017/8
Kr 570 000
Personell ressurs til
samhandling, bla
Storsteinnes skole
Helsedir.
Kr 149 000
Prosjektnr 6155
Personell ressurs til
samhandling, fagtj jobber
med barn-unge
Utvikle gode strukturer ift
tverrfaglig innsats ift barn
og unge
2016- 2018
Personell ressurs til
samhandling fra kirken,
kulturskolen, psyk helseBULA
Billettinntekter
Sendt over i eget skriv ifb
med budsjett 17
Forebygge psykisk
helseplager, utsette rusbruk
og uønsket atferd adferd.
Bevisstgjøre ungdom
Helsedir/Fylkesmannen
(Prosjektnr 6119)
BTI-bedre
tverrfaglig
innsats
(Prosjektnr 6155)
BRYDÆ
(Prosjektnr 6221)
Fagforbundet,
ungdomsrådet
Saniteten og flere
Lokale bidrag/varer
Ca 75.000, nå
31.000 (2017)
I tillegg bidrar BULAhuset ift noen prosjekter innen Barnefattigdom og friluftsliv ,.Er ikke satt inn, men kan gjøre det om det er ønskelig.
15
Årlig evalueringer
Balsfjord kommune
Saksframlegg
Dato 13.02.2017
Referanse
Arkivkode:
2017/204 V00
Vår saksbehandler
Gunda Johansen, tlf 77722010
Saksgang:
Utvalgssaksnummer Utvalg
21/17
Kommunestyret
Møtedato
22.02.2017
Uttalelse - landbruksmeldingen
Vedlagte dokument:
Ingen
Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt):
Landbruksmeldingen ( Stortingsmelding 11)
Saksopplysninger:
Forslag til uttalelse deles ut i møtet.
Landbruksmeldingen blir ikke lagt ved her men kan leses på følgende side:
www.landbrukstjenester.no – bla nedover og klikk deg inn på «Landbruksmeldingen som
jordbrukspolitikk». Der ligger hele meldingen.
Det kan også klikkes på lenken nedenfor.
http://www.landbrukstenester.no/landbruksmeldinga-om-jordbrukspolitikk/
Ordførers innstilling:
Forslag til uttalelse deles ut i møte
Gunda Johansen
ordfører
PS22/17Eventuelt