Lov for Rosenborg Ballklub

Årsmelding 2016
Rosenborg Ballklub
Hovedsamarbeidspartner
Samarbeidspartnere

Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
Innhold
4.Dagsorden
5.
Forslag til forretningsorden
6.
Styrets beretning
9.
Daglig leder om 2016
10.Organisasjon
11.A-laget
14. A-stall 2016
16. SalMar Akademiet
20.Samfunnsansvar
23. RBKs Veteranlaug
24. Kontrollkomiteens beretning for 2016
25. Forslag til årsmøtet
26. Forslag til ny lov for Rosenborg Ballklub
34. Innstilling av tillitsvalgte
35. Lov for Rosenborg Ballklub
40. Referat fra årsmøtet i Rosenborg Ballklub 2015
45. Gullvinnerne i 2016
46. Adelskalender Rosenborg Ballklub
Innhold
3
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
Dagsorden
1.
Godkjenning av stemmeberettigede.
2.
Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
3.
Valg av dirigent og sekretær.
4.
Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen.
5.
Behandle årsmelding fra styret, utvalg og komiteer.
6.
Behandle regnskap for klubben og konsernregnskap i revidert stand.
7.
Behandle innkomne forslag og saker. Herunder skal årsmøtet kunne behandle enhver sak som er av prinsipiell art eller av
stor betydning, og som kan innebære betydelige økonomiske forpliktelser for klubben.
8.
Fastsette medlemskontingent.
9.
Vedta klubbens budsjett.
10.
Behandle klubbens organisasjonsplan.
11.
Engasjere statsautorisert revisor til å revidere klubbens regnskap og fastsette dennes honorar.
12.
Foreta følgende valg:
a. Leder og nestleder.
b. 5 styremedlemmer for 2 år og 1 varamedlem for 1 år. Valgt styre i klubben fungerer som,
eller oppnevner styrer i klubbens heleide datterselskaper.
c. Øvrige valg i henhold til årsmøte-vedtatt organisasjonsplan, jfr. § 12 pkt. 10.
d. Kontrollkomité bestående av 3 medlemmer med 2 varamedlemmer.
e. Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.
f. Valgkomité med leder og 4 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
4
Dagsorden
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
Forslag til forretningsorden
1.
Årsmøtet ledes av en dirigent som velges av årsmøtet.
2.
Det velges sekretær til å føre protokoll fra årsmøtets forhandlinger.
3.
I protokollen innføres forslag, talere, avstemningsresultat og vedtak.
4.
Årsmøtedeltagere som ønsker ordet i debatten skal tilkjennegi dette ved å gi tegn til dirigenten med sitt nummerskilt.
5.
Årsmøtedeltagerne og styrets medlemmer kan ta ordet to ganger i samme sak.
6.
Styrets leder og saksfremlegger kan ta ordet ubegrenset antall ganger.
7.
Alle innlegg og replikker skal fremføres fra talerstolen.
8.
Dirigenten kan foreslå begrensning av taletid hvis dette anses nødvendig av hensyn til møteavviklingen.
9.
Når det fremsettes forslag om strek, skal nye talere gis anledning til å tegne seg før strek settes.
10.
Forslag skal leveres skriftlig til dirigenten og være underskrevet med forslagsstillerens navn.
11.
Forslaget skal refereres av møteleder.
12.
Nye forslag kan ikke fremmes etter at det er vedtatt å sette strek.
13.
Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn en gang med høyst ett minutts taletid.
Forslag til forretningsorden
5
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
Styrets beretning
2016 ble nok et jubelår for klubben, og en bedre opptakt til
jubileumsåret kunne vi knapt fått sportslig sett. Sesongen 2015
endte med «The Double», og vi stod foran 2016 med mulighet
til å gjenta denne bragden. Etter cupfinalen i november var det
klart at vi hadde tatt «The Double» for andre året på rad, som
den første klubben i Norge.
Året 2016 kan karakteriseres som et meget travelt år for
klubben. Hektisk oppkjøring før sesongstart med stadig økte
treningsdoser, planlegging av kamper og arrangement med et
stadig større publikum, fortsettelse av arbeidet med å sørge for
økonomisk kontroll og styring, og utvikling av en organisasjon
med stadig høyere krav til leveranse og kvalitet. Dette kombinert med et omdømme som gjennom 2015 fikk mange plussord
fra omgivelsene. Kravene til klubben foran 2016 var høye, noe
klubben gjerne ønsker.
Noe av det første som møtte klubben i januar 2016 var et TVteam som hadde fått tillatelse til å følge klubben på nært hold
gjennom hele året. Produksjonsselskapet Globus Media hadde
i lang tid ønsket å lage en TV-serie der publikum skulle få anledning til å komme tett på uten noe form for sensur. Gjennom
hele året, både i hverdagen, før og under kamper, i møterommene og på Brakka, ble spillere, trenere, og andre i og rundt klubben, tett fulgt av et kamerateam. Av og til med irritasjon, men
som regel med et glimt i øyet. En TV-serie på i alt åtte programmer som starter i februar 2017 ble resultatet. Forhåpentligvis
bidrar det til enda flere supportere.
Tidlig på året begynte arbeidet med å planlegge supercupfinalen, der vinneren av UEFA Champions League skulle møte
vinneren av UEFA Europa League på Lerkendal 9. august. Et
kjempearrangement med europeisk interesse for Lerkendal og
Trondheim som vi aldri har sett tidligere. For klubben innebar
denne kampen en betydelig økt arbeidsmengde, nye bekjentskaper inn i UEFA og særdeles knappe tidsfrister. Økonomisk sett
innebar det også en belastning for klubben. Kampen ble spilt i
typisk høstvær, men ble arrangementsmessig en stor suksess. Vi
sitter igjen med kunnskap om krav til gjennomføring av kamper
på dette nivået og nære relasjoner til UEFAs stab. Vi fikk vel
også vist for UEFA at vi er i stand til å påta oss et arrangement
på et slikt nivå. Heller ingen tvil om at Trondheim fikk en svært
positiv profilering over hele Europa.
I 2016 valgte vi også å gjøre betydelige investeringer på
Lerkendal stadion. Nytt gressteppe ble lagt til en kostnad på
over 12 millioner. I de første kampene var dekket litt løst, men
utover våren og sommeren ble dette stadig bedre. Vi har nå et
gressteppe som kan matche seg med de fleste. Vi valgte også å
investere i nye storskjermer og gjennom det et bedret tilbud til
publikum.
Sportslig sett startet vi sesongen uten to av våre profiler fra
2015-sesongen. Både Ole Selnæs og Alexander Søderlund ble
solgt til den franske klubben St. Etienne. To spillere som hadde
6
utmerket seg og blitt nøkkelspillere gjennom hele 2015. Vi synes
trenere og sportslig ledelse på en imponerende måte maktet å
erstatte disse to. Dette er nok en situasjon vi må bli vant til. I et
år der vi har sportslig suksess vil flere av våre spillere bli attraktive for klubber i Europa og vi vil måtte la noen av spillerne få
anledning til å prøve seg i andre klubber. Alternativet ville vært
mye verre å leve med, dvs. en sportslig prestasjon som ikke tiltrekker seg andre klubbers interesse. Utfordringen for sportslig
ledelse er hele tiden å utvikle egne spillere, kombinert med at vi
må ha kjennskap til andre spillere som kan være aktuelle for oss.
Vi dominerte Tippeligaen gjennom hele sesongen og opparbeidet oss et poengforsprang som til slutt ga oss gullet på en
imponerende måte. Samtidig har vi knapt hatt en sesong der så
mange av våre spillere har vært landslagsspillere.
Vi har en bitter smak i munnen etter vårt Europa-spill i 2016.
Etter 90 minutter på Kypros i kampen mot APOEL var vi i den
syvende himmel, etter 94 minutter var vi langt nede. Vi fikk
demonstrert hvor små marginer det kan være og betydningen
av å være skjerpet helt til en kamp blir avblåst. Skuffelsen i hele
klubben var stor, spesielt når vi var så nære som vi var. Vi vet at
kravet til å lykkes i Europa i 2017 ikke blir noe mindre verken
fra oss selv, supportere og andre. Vi er trygge på at vår hovedtrener bruker erfaringene fra sesongen 2016 til å bli enda bedre
i kommende sesong.
Det gjennomsnittlige besøket på Lerkendal ble for sesongen
2016 17.600 publikummere. Dette er nok en gang et imponerende oppmøte. Vi ser at når vi spiller god og underholdende fotball, er i toppen og har publikumsvennlige profiler så
kommer publikum. Vi vil spesielt trekke frem det imponerende
oppmøtet på familietribunen. Det er viktig for oss som klubb å
omfavne hele familier og invitere disse på kamp.
Gjennom året har vi hatt et langt og intenst samarbeid med våre
forretningspartnere på alle nivåer. Disse har vært en viktig støttespiller og et korrektiv til oss i en sesong der det kunne blitt lett
å bli litt avventende og ikke offensiv nok mot bedriftsmarkedet.
Vi har en hovedsamarbeidspartner vi har et meget godt samarbeid med og som har vært tett på oss i 2016.
2016 har også vært et særdeles godt år for våre lag og spillere på
SalMar Akademiet. Det jobbes godt og prestasjonene er på godt
europeisk nivå. Det viser kamper vi har mot andre europeiske
lag.
Klubben har også i 2016 utvist et stort samfunnsansvar. Våre
spillere har et tydelig krav på seg til å ta del i ulike samfunnsoppgaver. Dette gjelder spesielt overfor svake grupper der vi vet
at Rosenborg kan spille en avgjørende rolle. Dette vil vi fortsette
med. Sammen med COOP Midt-Norge valgte vi å gi et større
pengebeløp til Østbyen Frivillighetssentral, som med meget små
midler og ressurser har bidratt til at denne delen av Trondheim
har et så rikt tilbud for sine lokale innbyggere.
Styrets beretning
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
Med en slik sesong bak oss er det viktig at vi spør oss selv om
det ikke er noen mørke skyer i horisonten nå før en ny sesong
med høye ambisjoner. Vi vet at flere av våre spillere er attraktive
for andre klubber og vi vet at flere norske klubber trener godt
med mål om å ta oss igjen. Det viktigste for oss er å sørge for at
vi er i utvikling og ser at prestasjonene blir stadig bedre. Dette
gjelder på alle områder for klubben. Styret vil ikke tillate at vi
senker oss ned, og vil bidra til at ambisjonsnivået og kvaliteten
på alt vi gjør holdes oppe.
Styret har i større grad enn de siste årene kunnet konsentrert
seg om sin strategiske rolle, da vi mener å se at vi har god
økonomisk utvikling, og at vi ser at det jobbes systematisk
etter planer innenfor det sportslige området. Dette gjelder
både A-lag og SalMar Akademiet. Styret har ingen målsetting
i å blande seg inn i det daglige arbeidet på Sport, men vi har
jobbet tett mot, i hovedsak hovedtrener og sportslig leder, med
hensyn på å sørge for at vi kontinuerlig er i utvikling og tenker
prestasjonsforbedring.
Det arbeidet og den posisjonen som klubben har fått gjennom
sesongen 2016 gjør at vi ser lyst på utsiktene fremover. Vi vet
likevel at vi må bli bedre på alle områder, og det må jobbes med
dette hver dag. Styret har hatt dette som sitt fokus i 2016 og vil
fortsette med dette også i kommende år.
Publikumstall og inntekter
Etter en formidabel oppgang i både publikumstall og billettinntekter i 2015, opplevde klubben nok en god sesong med høyt
snittbesøk i 2016. Til tross for en nedgang på 454 tilskuere per
kamp, fra et snitt på 18.042 til 17.588, er besøkstallene fortsatt
svært gode. Det tilsvarer for eksempel 3.666 flere tilskuere enn
snittet i 2014.
Spesielt gledelig var den voldsomme økningen i sesongkort​salget. 10.310 sesongkort er over 2000 flere enn året før. I tillegg
til en generell økning over hele stadion, var veksten spesielt
høy blant to grupper; familier og Kjernen. Familiekonseptet på
COOP-tribunen har blitt stadig mer populært, og fantastiske
Kjernen vokser seg stadig større.
Etter suksessen med første gjennomføring i 2015 arrangerte
klubben nok en gang «Åpen Dag» før seriestart. Som en kickoff
til sesongen, men like mye for å la supporterne komme nærmere klubben i sitt hjerte, og oppleve RBK «bak kulissene». Igjen
fikk alle mulighet til å besøke bl.a. Brakka, garderoben, løfte
seriemestertrofeet og møte spillerne. Over 5000 besøkende fra
2015 ble i 2016 til over 6000.
Tross tap i seriepremieren borte mot Odd, og for mange påbegynt påskeferie, møtte nærmere 17.000 supportere opp til første
hjemmekamp på Lerkendal, lørdag 19. mars. Ikke lenge etter
tok «Troillongan» imot Brann foran 19.400 besøkende. På store
vårkamper mot bl.a. Molde og Lillestrøm 16. mai ble stadion
nærmest utsolgt, og etter en liten nedgang i sommerbesøket ble
høsten igjen en opptur. I tillegg til å tiltrekke publikum med
underholdende angrepsfotball lyktes klubben med temakamper
og tilhørende salgstiltak. Egne familie- og studenttilbud, samt
konsepter for trønderske idrettslag hadde positiv innvirkning på
Styrets beretning
tilskuerantallet. Selv om gullet i Tippeligaen allerede var sikret,
opplevde klubben et tilskuersnitt på over 18.500 på de tre siste
hjemmekampene.
Sesongen 2016 ble, som året før, kronet med «the Double» da
RBK igjen kunne løfte Kongepokalen på Ullevaal. Og igjen fikk
klubbens sesongkortkunder prioritet på cupfinalebilletter og
utgjorde en betydelig andel av Rosenborgs publikum.
En stor takk til alle supportere som møtte opp på Lerkendal og
stod bak laget gjennom sesongen. Kjernen må også i år få en
særlig utmerkelse. Med sin fantastiske støtte og tilstedeværelse
løfter de laget på banen, og gjør opplevelsen på Lerkendal større
for resten av publikum.
Økonomi
Konsernet Rosenborg Ballklubs resultat før skatt i 2016 ble 38,1
mill. kr mot budsjettert 2,0 mill. kr.
Konsernets driftsinntekter ble 241 mill. kr, som er en økning på
15 mill. kr fra 2015. Den likvide situasjonen er tilfredsstillende.
Konsernregnskapet viser et årsresultat på 37,1 mill. kr, hvorav
majoritetens resultatandel er 35,5 mill. kr.
Driftsinntektene for Rosenborg Ballklub ble 230 mill. kr. Årets
overskudd i Rosenborg Ballklub, 33,2 mill. kr, foreslås tillagt fri
egenkapital, som etter årets resultat er 159,3 mill. kr. Konsernets
egenkapital utgjør pr 31.12.16 kr 265,3 mill. kr, hvorav majoritetens andel utgjør 205,7 mill. kr.
Klubbens økonomi er slik at forutsetningene om fortsatt drift
er til stede. Styret mener at årsregnskapet gir en rettvisende
oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten og dens
stilling. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.
Abrahallen AS
Abrahallen AS eies av Rosenborg Ballklub med 66,7 % og
Malvik Idrettslag med 33,3 %.
Selskapets driftsinntekter ble i 2016 på 1,8 mill. kr og resultat
før skatt -0,8 mill. kr. Selskapets finansielle situasjon er tilfredsstillende, med 6,6 mill. kr i ekstern gjeld. Abrahallen AS mottok
i 2016 2,5 mill. kr i spillemidler. Beløpet i sin helhet ble benyttet
til nedbetaling av gjeld. Resterende utestående spillemidler 2,5
mill. kr, forventes utbetalt i 2017.
Lerkendal Stadion AS
Stadionselskapet omsatte i 2016 for 30,9 mill. kr, og hadde et
overskudd på 5,6 mill. kr før skatt. Lerkendal Stadion AS har en
stabil økonomi fundert i langsiktige leieavtaler på næringsarealene. I 2016 har stadion gjennomgått en midtlivsoppgradering
i form av ny hovedbane (inkl. drenerings-, varme- og vanningsanlegg), nye storskjermer og nytt adgangskontrollsystem.
I tillegg er mer enn halvparten av de røde setene på tribune
nord skiftet ut. Lerkendal Stadion AS sto som lokal arrangør av
UEFA Super Cup i august 2016.
7
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
Rosenborg Sport AS
Selskapet har ansvaret for å administrere klubben samt selge
markedsrettighetene på vegne av styret. Selskapets resultat for
2016 ble 0,1 mill. kr før skatt.
Organisasjon
2016 har vært preget av et år med prioriteringer og fortsettelse
av arbeidet med å ha en klubbdrift som er tuftet på gode prosesser, involvering og god gjennomføringsevne. Organisasjonen
ble satt på prøve i forbindelse med Supercupfinalen, som var
svært krevende å planlegge og gjennomføre, og medførte stor
belastning på mange. Rosenborg er en liten organisasjon, der
flere har doble roller, og i tillegg til sin funksjon i det daglige
også har en funksjon på kampdag.
Det er en organisasjon med lavt sykefravær og lav turnover, noe
vi tolker positivt. Vi har i året 2016 fortsatt arbeidet med å ha en
homogen organisasjon med klare krav til leveranser og kvalitet.
Høy arbeidsbelastning er lettere å håndtere når vi gjør det bra
sportslig, men vi er oppmerksom på at belastningen til tider for
enkelte er på grensen. I slike tilfeller har vi prøvd å sette inn tiltak. Vi har etablert strukturer og systemer for drift av klubben.
I en hektisk hverdag er den største utfordringen å se til at disse
følges slik vi har planlagt. Denne prioriteringen vil vi ytterligere
forsterke i kommende år.
Styret består av fem menn og to kvinner. Støtteapparatet rundt
laget, med unntak av syv administrativt ansatte, er menn. Det er
så langt ikke vurdert tiltak for å se på fordeling mellom kjønnene i støtteapparatet.
Utvikling av allerede innarbeidede konsepter i partnerstrukturen fortsetter, i samarbeid med Partnerrådet, og blir godt
mottatt. Undersøkelser i partnerstrukturen viser økt tilfredshet
i forhold til de ulike aktiviteter og konsepter vi gjennomfører.
Tilfredsheten har aldri vært bedre enn i 2016.
Vi ser også med glede at flere av våre største samarbeidspartnere går sammen i allianse for å skape større arrangement på
Lerkendal. Et godt eksempel var studentkampen med rundt
1000 studenter som besøkte storsalen på hotellet hvor fem av
våre samarbeidspartnere hadde satt opp store stands i forkant av
en av hjemmekampene i fjor.
I 2016 har salg & partneravdelingen bestått av i alt fem personer. Vi gjør stadig endringer i arbeidsoppgaver og ansvar for å
imøtekomme stadig nye krav og forventinger fra våre partnere
vedrørende presisjon og nøyaktighet på alle våre aktiviteter og
leveranser.
Salg & partner avd. vil også med dette rette en stor takk til
spillergruppen som igjen fremstår som profesjonelle, positive
og stiller opp velvillig på aktiviteter og arrangementer sammen
med våre partnere.
Vi merker en sterkt økende interesse for laget, etter en strålende
2016 sesong, og vi gleder oss veldig til 2017-sesongen sammen
med våre mange fantastiske samarbeidspartnere og VIP kunder.
Salg & partner-avdelingen
RBK fortsetter med å skape betydelige synlighetsverdier for sine partnere, og er en av de beste i Norge på dette.
Samarbeidspartnerne til Rosenborg Ballklub bidro med over
75,9 millioner kroner inn i klubbkassa i 2016. RBK har i dag et
forretningsnettverk vi er svært godt fornøyd med. Nettverket
bestod i 2016 av ca. 110 partnere.
RBK har sammen med sine partnere gjennomført mange aktiviteter også i 2016, ca. 30 i antallet, med 10 frokostmøter som
totalt samler over 1250 gjester, partnercup i fotball med 50 lag
og 500 deltakere. Og ikke minst turen til Østlandet med busstur
til Berkåk for så å ta toget videre til Oslo, og gjennomføring av
en miniutgave av Mesternes Mester i forbindelse med bortekampen mot Stabæk.
Resultatutviklingen fra våre avtaler i bedriftsmarkedet er stabil,
og ikke minst veldig høy sammenlignet med våre konkurrenter.
VIP-konseptene har i 2016 hatt en veldig god økning, og inngangen til 2017 viser at dette er trend som fortsetter. Aldri har
vel VIP Adressa-tribunen vært utsolgt i januar, fire måneder før
sesongen starter!
8
Styrets beretning
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
Daglig leder om 2016
Året 2016 i Rosenborg Ballklub har også vært et år med mange oppturer. Det har vært en sesong som først og fremst har
vært preget av at vi til slutt tok The Double, men også et år der
publikum møtte opp slik at Lerkendal fikk et publikumssnitt på
nesten 18.000. Det er en fantastisk prestasjon av klubbens trofaste tilhengere og som gjør meg og hele klubben stolt. Spesielt
vil jeg trekke frem den 12. mann- Kjernen. De har i 2016 bidratt
vesentlig til at publikumsopplevelsen og trykket på Lerkendal er
så sterkt som det er.
Det å inneha stillingen som daglig leder i Rosenborg Ballklub
er krevende, arbeidssomt og utfordrende. Selv om vi siden
2012 har gjort store endringer i klubbdriften har det vært svært
spennende å lede klubben, og vi har samlet sett aldri tvilt på at
snuoperasjonen skulle gå bra. Dette selv om det fortsatt er mye
som skal gjøres i årene fremover. I 2016 solgte vi over 10.000
sesongkort, vi leverte et godt økonomisk resultat, og stod for
imponerende sportslige prestasjoner.
Samspillet og samhandlingen internt i organisasjonen har vært
avgjørende for de gode prestasjonene, og jeg er spesielt godt
fornøyd med hvordan vi presterer i lag. Ett lag på og utenfor
banen. Selv om vi kontinuerlig higer etter høyere kvalitet og
høyere standarder, er det ingen grunn til å ikke være fornøyd
med det vi får til. Gjennomføringen av Supercupfinalen fortalte
hele klubben at vi er i stand til å påta oss store oppgaver.
Klubben forvalter store verdier i løpet av en sesong. Dette betinger stram styring, nøkternhet i bruken av pengene og enighet
om de store linjene. Det er spesielt godt å oppleve at satsningen vi gjør på unge egenutviklede spillere i SalMar Akademiet
lykkes godt.
Rosenborg har en sentral posisjon i samfunnet, spesielt i MidtNorge. Vi har hatt nærhet og åpenhet som sentrale verdier i
2016. Vårt samfunnsengasjement har vi tatt på alvor også i 2016
og den lokale profilen vi har hatt på dette engasjementet vil vi
holde fast på.
Avgjørende for de resultatene vi har skapt i 2016 har vært den
brede oppslutningen vi opplever fra de over 100 samarbeidspartnerne vi har på kommersiell side. Vi har jobbet med å
utvikle dette bedriftsnettverket slik at alle de som er med ser
gevinsten og verdien av det.
Gjennomføringen av 2016 danner grunnlaget for jubileumssesongen 2017, som vi er godt i gang med.
Daglig leder om 2016
9
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
Organisasjon
STYRET
LEDELSE
SALMAR AKADEMIET
Ivar Koteng
leder
Tove Moe Dyrhaug
daglig leder/arrangementssjef
Tore Grønning
utviklingsleder
Leif Inge Nordhammer
nestleder
Trond Alstad
leder organisasjon, samfunnsansvar,
kommunikasjon og strategi
Trond Henriksen
faglig leder
Rune Bratseth
medlem
Synnøve Farstad
medlem
Bård Benum
medlem
Marit Collin
medlem
Vegard Heggem
medlem
Fredrik Winsnes
varamedlem
KONTROLLKOMITÉ
Ragnar Haugan
leder
Katharina Erlandsen
medlem
Merethe Storødegård
medlem
Steinar Leirvik
varamedlem
Jan Nystrøm
varamedlem
VALGKOMITÉ
Kent Ranum
leder
Oddgeir Engdal
medlem
Kenneth T. Kjelsnes
medlem
Roar Munkvold
leder økonomi og eiendom
Harald Lundemo
leder salg og partner
SPORTSLIG
Stig Inge Bjørnebye
sportslig leder
Kåre Ingebrigtsen
hovedtrener
Erik Hoftun
ass. trener
Jørn Jamtfall
keepertrener og logistikkansvarlig
Roger Naustan
spillerutvikler RBK2 (50 % stilling)
Finn Morten Moe
spillerutvikler regional U19 (40 % stilling)
Hugo Pereira
spillerutvikler nasjonal U16
Hans Petter Larsen
assisterende trener U16 (30 % stilling)
Per Johnny Garli
keepertrener/fysio
Arne Cato Gellein
keepertrener (30 % stilling)
Leif Husvik
materialforvalter
Geir Håvard Hjelde
fysisk trener
MEDISINSK
Haakon Schwabe
medisinsk koordinator (80 % stilling)
Ketil Holen
lege
Christian Thorbjørnsen
fysioterapeut (80 % stilling)
fysisk trener siste del av sesongen
Jon Olav Drogset
lege
Gunnar Stene
materialforvalter
Agnar Tegnander
lege
Henning Svendsen
kostholdsekspert (10 % stilling)
Harald Pedersen
spillerkoordinator
Hallvar Thoresen
sjefspeider
Martin Heggvoll
analyse
Marianne Kartum
medlem
Guri Brønseth
medlem (til 1.6.)
Stig Arne Westerhus
varamedlem
10
Organisasjon
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
A-laget
1. Mellomåret
Jakten på Europa handler om å jobbe hver dag med å utvikle
det nivået som skal til for å kvalifisere seg, og deretter prestere,
blant de gjeveste lagene. Vi må bruke alle hverdager til dette,
og hverdagen vår er Tippeligaen og NM. Vi gikk inn i året som
regjerende mestere i begge turneringene. I tillegg til å kvalifisere
oss, og prestere i Europa, var målet å gjenskape «the double»,
som det første laget i historien to sesonger etter hverandre.
2016 ble for oss et mellomår. Vi klarte «the double, the double»,
men ikke målet om å være med på det som skjer på nivået over.
Sesongen har gitt oss læring som vi bruker inn mot neste.
Vi fikk flere svar. De fleste var hyggelige, god stemning på
Lerkendal, vi styrte kamper, spilte cupfinale igjen og hadde flere
spillere inne på landslag. Men vi fikk også noen kilevinker som
fortalte oss hvor vi står internasjonalt. Individuelle ferdigheter
som utfordret vårt samspill. Tempo og hurtighet i det meste som skjer. Et presisjonsnivå som ligger litt over vårt eget,
og et konkurranseklima som krever mer av oss enn det gjør i
hverdagen.
2. Treningskamper og treningsleire
Med gode erfaringer fra forrige år, ble det gjentatt en ren treningsleir på Gran Canaria i januar. På Maspalomas ble grunnlaget lagt for en ny sesong med høye krav til fysisk kapasitet og
intensitet i alt vi gjør ute på banen. Hovedinnholdet i øktene var
spill på små områder med bevisst vanskelige arbeidsvilkår for å
trene på orientering, hurtige valg og presisjon i utførelsen.
Boforholdene var greie, men den korte avstanden til banen og
dennes beskaffenhet var virkelig av stor betydning. Laget fikk
gjennomført alt etter planen.
I ukene etter Gran Canaria ble det som vanlig oppstart med
kamper hjemme, før ny leir fant sted i Marbella. Denne også
med fokus på kamper.
Treningskamper Abrahallen
06.02 Rosenborg – Byåsen
13.02 Rosenborg - Kristiansund
17.02 Rosenborg - Odd
3-1
7-3
1-0
København
21.02 FC København - Rosenborg
2-1
Marbella
24.02 Rosenborg - FC Rostov
29.02 Rosenborg - FC Shakhtyor
1-0
0-0
Stavanger
06.03 Viking - Rosenborg
1-1
3. Tippeligaen
A-laget
Årets Tippeliga startet med en smell og tap mot Odd borte. For
oss var det responsen på dette tapet som satte standarden for
fortsettelsen. Vi var stabile i et ustabilt felt. Det ble tidlig klart at
tapet i premieren var et skremmeskudd og ikke en tendens som
skulle vedvare. Vi ble sterkere og sterkere som enhet og fremsto
først og fremst solid.
Med utgangspunkt i oss selv og våre krav og målsettinger kom
vi tilbake i førerposisjon og stakk etterhvert ifra de andre lagene. Som i sesongen før ble serien preget av hvem som så ut til
å ville vinne den til slutt, nemlig Rosenborg. For gutta på laget
ble det et mål i seg selv å klare og holde trykket i jobben om å
utvikle seg litt hver dag, mot et europeisk nivå.
Fem kamper før slutt ble serien avgjort mot Molde i Molde.
Kaptein Mike Jensen kunne føre gutta frem til Kjernen og motta gratulasjonene omringet av et tallrikt politikorps på Aker
Stadion.
4. NM
Som regjerende mestere startet jakten på nytt NM i Åfjord. En
folkefest og et fint arrangement med et tent hjemmelag satte
rammen for 1. runde. Etter første omgang var det uklart hvem
som skulle vinne, men etterhvert åpnet kampen seg opp og
Drillo kunne direkte på NRK bekrefte at Rosenborg var videre
med 3-0.
De neste lokale motstanderne var Byåsen og Nardo, før NestSotra ble slått på Lerkendal. Så, etter en lang cuppause gikk
turen til Tromsø. Cup er cup der også. TIL så ut til å gå videre,
men på overtid klarte Christian Gytkjær å heade inn en utligning og sikre ekstraomganger. TIL var fullt på høyde spillemessig også her, men i straffekonkurransen som sendte Rosenborg
videre var det klasseforskjell.
Etter en grei semifinale hjemme mot Bodø/Glimt, var det klart
for cupfinale mot Obosligalaget Kongsvinger. Styrkeforskjellen
begrenset spenningen i kampen, men som alltid ble opplevelsen
spesiell, sikkert også for tremålsscorer Pål Andre Helland, i 4-0
seieren.
5. E-cup
I Q2 fikk vi etter seedingen den tøffeste motstanderen med
Norrkøping. I følge dem selv fikk de en leksjon på Lerkendal
da Rosenborg vant 3-1. I returoppgjøret ble det etterhvert
spennende selv om Rosenborg ledet 2-0. En liten kollaps fikk
Norrkøping inn i kampen igjen og med 3-2 ledelse ble de siste
minuttene unødvendig spennende.
Q3 ble Rosenborgs bane i jakten på UEFA Champions League.
Selv om det så bra ut i store deler av oppgjøret på Lerkendal, ble
APOEL for sterke over to kamper. I play off for UEFA Europa
League kom vi aldri opp på vårt toppnivå og Austria Wien gikk
11
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
fortjent til gruppespillet. Alt i alt en stor skuffelse for oss, men
en erfaring som raskt gikk over i erkjennelse og praktisk handling. Vi utarbeidet nye målsettinger for laget og hver enkelt,
basert på de erfaringene vi hadde gjort oss.
2. kvalifiseringsrunde til UEFA Champions League
13.07 RBK – IFK Norrköping (Sverige)
3-1
20.07 IFK Norrköping (Sverige) – RBK
3-2
3. kvalifiseringsrunde til UEFA Champions League
27.07 RBK – APOEL (Kypros)
2-1
02.08 APOEL (Kypros) – RBK
3-0
Play-off til UEFA Europa League
18.08 Austria Wien (Østerrike) – RBK
25.08 RBK – Austria Wien (Østerrike)
2-1
1-2
6. Treningsforhold
På forsommeren hadde vi utfordringer på Lerkendal.
Omleggingen av hovedbanen gikk ikke som det skulle og det
gikk utover logistikken da vi også måtte gjøre utbedringer på
treningsbanen. Denne perioden ble håndtert på en god måte
av spillerne og det forventes at grunnarbeidet som ble gjort på
begge baner gir oss topp forhold i årene som kommer. Etter
iherdig vedlikehold underveis ble det topp treningsforhold etter
sommeren.
7. Spillerstall
Spillere inn: Christian Gytkjær, Elbasan Rashani, Alex
Gersbach, Adam Larsen Kwarasey, Gudmundur Thórarinsson,
Pavel Londak og Mushaga Bakenga.
Spillere ut: Emil Nielsen, Tobias Mikkelsen, Morten Gamst
Pedersen, Riku Riski, Ole Selnæs, Alexander Søderlund og
Mikael Dorsin.
I 2016-sesongen har følgende spillere vært i A-stallen:
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
12
André Hansen
keeper
Jonas Svensson
forsvar
Mikael Dorsin (la opp 27. mai)forsvar
Tore Reginiussen
forsvar
Hólmar Örn Eyjólfsson
forsvar
Mike Jensen
midtbane
Anders Ågnes Konradsen
midtbane
Christian Gytkjær
angrep
Matthías Vilhjálmsson
angrep
Yann-Erik de Lanlay angrep
Alexander Lund Hansen
keeper
Johan Lædre Bjørdal
forsvar
Elbasan Rashani
angrep
Jørgen Skjelvik
forsvar
John Hou Sæter (utlån Ranheim i aug)midtbane
Magnus Stamnestrø
midtbane
Andreas Klausen Helmersen
angrep
Alex Gersbach
midtbane
Fredrik Midtsjø
midtbane
Sivert Solli
midtbane
Pål André Helland
angrep
Riku Riski (til Odd i juli)angrep
24.
27.
28.
30.
32.
33.
Adam L. Kwarasey (fra Portland i juli)keeper
Mushaga Bakenga (fra Club Brugge i juli) angrep
Gudmundur Thórarinsson midtbane
Pavel Londak
keeper
Erlend Dahl Reitan (fra SalMar A. i nov.) forsvar Julian Faye Lund
keeper
8. Representasjon
Følgende RBK-spillere har A-landskamper i 2016:
Norge
André Hansen, Jonas Svensson, Jørgen Skjelvik, Fredrik Midtsjø
og Pål André Helland.
Danmark
Mike Jensen og Christian Gytkjær
Australia
Alex Gersbach
Kosovo
Elbasan Rashani
Estland
Pavel Londak
Island
Hólmar Örn Eyjólfsson og Matthías Vilhjálmsson.
9. Sportslig apparat
Stig Inge Bjørnebye, sportslig leder.
Kåre Ingebrigtsen, hovedtrener.
Erik Hoftun, ass. trener.
Jørn Jamtfall, keepertrener og logistikkansvarlig.
Geir Håvard Hjelde, fysisk trener.
Haakon Schwabe, medisinsk koordinator.
Christian Thorbjørnsen, fysioterapeut, fysisk trener siste del av
sesongen.
Gunnar Stene, materialforvalter.
Henning Svendsen, kostholdsekspert.
Harald Pedersen, spillerkoordinator.
Hallvar Thoresen, sjefspeider.
Martin Heggvoll, analyse.
10.Medisinsk apparat
Det medisinske støtteapparatet for Rosenborg Ballklub besto
av legene Agnar Tegnander, Ketil Holen og Jon Olav Drogset,
samt fysioterapeutene Christian Thorbjørnsen og Haakon
Schwabe. Per Johnny Garli var fysioterapeut for lagene i RBKs
utviklingsavdeling.
I tillegg har fysisk trener Geir Håvard Hjelde bidratt med oppfølging av skadede spillere, fotballspesifikk alternativ trening
samt monitorering av treningsbelastning.
Ved behov for ytterligere utredning eller supplerende undersøkelser har RBK i tillegg et nettverk med eksterne samarbeidspartnere. Det rettes i denne anledning spesiell takk til
A-laget
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
overlege Raymond Brønn (Curato Røntgen), legespesialist i
allmennmedisin Petter Olberg (Din Doktor), ortopedingeniør
Ådne Martinsen (TOV), Manuell Terapeut Tor Inge Andersen
(Trondheim Fysikalske Institutt) og kiropraktor Bernt Schjetne
(Curatorklinikken).
De viktigste oppgavene for det medisinske støtteapparat er
å forebygge sykdom og skade, stille en rask og korrekt diagnose, og utføre optimal behandling. For å avdekke forhøyet
skaderisiko, har spillerne gjennomført rutinemessige fysiske
og funksjonelle tester. Disse har dannet basis for individuelle
treningsprogram.
I tillegg har skadeforebyggende øvelser blitt gjennomført på
gruppenivå gjennom hele sesongen. Blodprøvestatus har rutinemessig blitt utført på samtlige fire ganger per år, samt ved
behov.
Lagene i Tippeligaen registrerer skader som oppstår i løpet av
sesongen. Dette rapporteres inn til medisinsk utvalg i NFF og
danner grunnlag for årlig skadestatistikk. I 2016 var forekomsten av skader på trening 2,9 per 1000 spilte timer, og på kamp
11,1 per 1000 spilte timer. Registrerte skader i RBK er godt under snittet for Tippeligaen generelt.
11.Forskning og utvikling
Forskningsassistent Terje Næss Kjøsnes fortsatte kartleggingen av tracking-analyse gjennom ZXY teknologi, hvor vi måler
fysiske bevegelser i trening og kamp. Vi ser et stort potensiale
i dette, og jobbet i 2016 sammen med Olympiatoppen MidtNorge og ZXY med å utvikle kravspesifikasjon til en mobil
modell. Dagens modell er fastmontert og det gir noen praktiske
begrensninger.
13. Veien videre fremover med røttene
Å være best i Norge er både en nødvendighet og et middel til å
kunne konkurrere i Europa. Noe av utfordringen blir hvordan vi
klarer å utvikle oss i den farten som er nødvendig, med det forspranget vi har hatt de siste to årene. Med toppidrettstenkning,
treningskultur, lojalitet og intern justis rundt sportslig filosofi
og klubbens verdier, kan vi opprettholde konkurransefortrinnet.
Vi kan vi ta opp kampen med de beste gjennom sterkt samhold
og rå innstilling til våre målsettinger.
Vi skal fortsette å jobbe med en sterk holdning til detaljene i
hverdagen. Alle spillere i RBK fokuserer på RBK først. Det er
heller ingen hemmelighet at vi er avhengig av enkeltspillere
med høyest mulig ambisjoner på vegne av seg selv, da også med
en ambisjon om å spille med de beste og mot de beste. I tillegg
skal vi fortsatt være en selgende klubb, som en del av livsgrunnlaget. Fokuset på hverdagen og holdningene til å bli litt bedre
hver time av døgnet, for RBK, i RBK, er uansett vår vei.
Vi skal jobbe med nysgjerrighet og forskning, teknologi og
samspill med universitet og Olympiatopp. Vi skal jobbe videre
med nøye sammensetning av typegalleri, sportslige og sosiale
ferdigheter. Vi skal videreutvikle metoder for evaluering og forberedelser til alle aktiviteter.
Identiteten til Rosenborg skal bygges videre og forsterkes gjennom eget utviklingsarbeid. Det skal ikke først og fremst vises
gjennom tilfredshet og status over å være en Rosenborger i dag,
men gjennom å gå foran og vise hvordan en Rosenborger skal
fremstå i morgen, på veien videre mot neste nivå.
I tillegg har vi engasjert et nytt kull NTNU-studenter som fortsetter arbeidet som ble gjort med hell i 2015. Ambisjonene er å
utvikle samarbeidet for å få bedre oversikt over enkelthendelser
som påvirker resultatene i kampene. NTNU gir oss en innovativ
mulighet ved å videreutvikle dette fra kull til kull.
Konkurrentene våre i Europa har tatt store steg på teknologi og
analyse, og vi har ambisjoner om å være ledende i Norge, og
etterhvert konkurransedyktig i Europa på dette området.
12.Media, marked og omdømme
Spillerkoordinator Harald Pedersen har holdt oversikt over antall aktiviteter for spillerne innenfor disse områdene. Oversikten
har noen mørketall da flere av spillerne har velvillig stilt opp på
direkte henvendelser fra omgivelsene. Holdningen til disse aktivitetene har som vanlig vært imponerende, og utfordringen har
vært å finne balansen mellom slik tilstedeværelse og overskudd
til trening, hvile og kamp.
De generelle tilbakemeldingene fra publikum på spillernes opptreden i samfunnet er svært gode. Alt fra måten det representeres på som lag, til Mushaga Bakengas innsats som trener på
fotballskoler blir lagt merke til. Det vises daglig til Rosenborg
Ballklubs verdisett på Lerkendal.
A-laget
13
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
A-stall 2016
Nr
Spillernavn
Født
Land
Seriekamper
2016
Kamper i NM
Alle
turneringer
E-cup
totalt 2016 totalt 2016 totalt 2016 totalt
1
André Hansen
17.12.89
Norge
19
47
3
8
0
12
22
67
2
Jonas Svensson
06.03.93
Norge
26
157
5
27
6
47
37
231
3
Mikael Dorsin
06.10.81
Sverige
0
270
0
37
0
94
0
401
4
Tore Reginiussen
10.04.86
Norge
19
86
3
12
6
23
28
121
5
Hólmar Örn Eyjólfsson
06.08.90
Island
27
65
2
9
6
19
35
93
7
Mike Jensen
19.02.88
Danmark
28
113
4
14
6
30
38
157
8
Anders Ågnes Konradsen
18.07.90
Norge
26
35
6
8
6
14
38
57
9
Christian Gytkjær
06.05.90
Danmark
28
28
5
5
6
6
39
39
10
Matthias Vilhjálmsson
30.01.87
Island
29
41
7
9
6
14
42
64
11
Yann-Erik de Lanlay
14.05.92
Norge
17
29
1
4
4
11
22
44
12
Alexander Lund Hansen
06.10.82
Norge
0
40
0
8
0
22
0
70
14
Johan Lædre Bjørdal
05.05.86
Norge
12
25
5
7
2
9
19
41
15
Elbasan Rashani
09.05.93
Norge
19
19
6
6
3
3
28
28
16
Jørgen Skjelvik
05.07.91
Norge
26
87
6
17
6
24
38
128
17
John Hou Sæter
13.01.98
Norge
0
4
0
5
0
3
0
12
18
Magnus Stamnestrø
18.04.92
Norge
13
17
4
5
0
0
17
22
19
Andreas Klausen Helmersen
15.03.98
Norge
0
0
1
4
0
3
1
7
20
Alex Gersbach
08.05.97
Australia
19
19
7
7
3
3
29
29
21
Fredrik Midtsjø
11.08.93
Norge
28
76
5
20
6
23
39
119
22
Sivert Solli
25.07.97
Norge
1
1
1
5
0
1
2
7
23
Pål André Helland
04.01.90
Norge
20
75
5
18
6
21
31
114
24
Adam Larsen Kwarasey
12.12.87
Norge
9
9
1
1
4
4
14
14
24
Riku Riski
16.08.89
Finland
3
48
3
7
0
11
6
66
27
Mushaga Bakenga
08.08.92
Norge
9
43
3
8
1
9
13
60
28
Gudmundur Thórarinsson
15.04.92
Island
24
24
4
4
2
2
30
30
30
Pavel Londak
14.05.80
Estland
3
3
3
3
2
2
8
8
32
Erlend Dahl Reitan
11.09.97
Norge
3
3
4
4
0
0
7
7
33
Julian Faye Lund
20.05.99
Norge
0
0
0
0
0
0
0
0
14
A-stall 2016
A-stall 2016
13:15
18:00
15/10
20/11
18:00
2/10
18:00
18:00
24/9
18:00
20:00
21/9
6/11
20:00
18/9
30/10
18:00
11/9
18:00
18:00
28/8
20:00
19:00
25/8
23/10
18:00
26/10
19:00
19:00
2/8
21/8
19:15
27/7
18/8
15:30
23/7
18:00
19:15
20/7
14/8
18:00
16/7
18:00
19:15
13/7
19:00
18:00
9/7
6/8
18:00
2/7
11/8
18:00
28/5
19:00
12/5
20:05
18:00
8/5
25/5
TH
18:00
4/5
18:00
18:00
1/5
18:00
18:00
27/4
16/5
18:00
24/4
22/5
TB
19:00
21/4
NMB
NM
TH
TB
NMH
TH
TB
TH
TB
NMB
TH
TB
TH
ELKH
TB
ELKB
TH
TH
TB
CLKB
CLKH
TH
CLKB
TB
CLKH
TH
TB
TH
NMH
TB
TH
NMB
TB
NMB
TH
TB
TH
18:00
TH
18:00
10/4
TH
TB
13/4
18:00
2/4
TB
Kamp
16/4
18:00
18:00
19/3
18:00
Tid
12/3
Dato
Kongsvinger
Bodø/Glimt
Strømsgodset
Bodø/Glimt
Odd
Sarpsborg 08
Vålerenga
Molde
Tromsø
Start
Stabæk
Tromsø
Austria Wien
Brann
Austria Wien
Sogndal
Viking
Lillestrøm
APOEL
APOEL
Haugesund
IFK Norrköping
Aalesund
IFK Norrköping
Sarpsborg 08
Bodø/Glimt
Molde
Nest-Sotra
Haugesund
Lillestrøm
Start
Stabæk
Nardo
Sogndal
Byåsen
Viking
Tromsø
Brann
Åfjord
Aalesund
Vålerenga
Strømsgodset
Odd
Motstander
4-0
2-1
0-2
2-0
1-2
2-2
3-1
3-1
5-3
2-0
2-0
3-1
1-2
1-1
1-2
3-1
2-0
4-3
0-3
2-1
6-0
2-3
1-1
3-1
5-2
0-0
3-1
3-1
1-1
2-1
2-0
3-1
4-1
1-1
5-1
4-0
2-1
3-0
3-0
1-0
2-0
1-0
0-1
Res
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
6
12
Tab
26.912
17.732
7.661
12.453
18.415
4.523
19.518
11.348
5.285
14.142
4.938
17.401
11.692
17.366
6.090
15.328
7.843
8.371
15.559
13.281
16.901
10.372
6.525
11.595
15.770
3.325
21.298
3.473
7.722
21.130
5.006
17.133
1.500
4.082
1.561
15.985
5.518
19.399
2.406
16.996
15.146
16.633
9.144
Tilskuere
1
1
24
1
1
1
24
1
24
1
24
24
24
24
24
24
24
24
24 g
24
24
30
30
30
30
1
1
1
1
1
1
1
30
1
30
1
1
1
30
1
1
1
1
K
2
2
2
2
32
2
32 *
2
2
32 *
2
21
2
2
2
2*
2
2
2
2g
21
2g
2g
2
2
2
2
32
2
2
2g
2
2*
2
2
2
2
2
32
2
2
2g
2
F
4*
4
14
4
4
4*
4
5
14
5
4
16
4g
15
4*
14
4
14
4
4
14
4
14
4
4
5g
5
14
5
5g
5
4
14 *
5
14
5*
5
5
14
4*
4
4
4g
F
5
5*
5
5
5
5
5
16
4
14 g
5
14
5g
5
5
5
5
16
5g
5
16
5
16
5*
5
4
16
16
14
16
4
5
16
4
16
4
4
4
31
5
5
16
5
F
7*
16
16
20
16 *
16
16
16
20
20 g
20
20
20
16
16
20
16
20 g
20
16
16 *
20
16
20
7
7
7
7
7
7
7
7 **
7
8
7*
28
7g
7
7
10
7
7
7g
7
7
7
7
7
7
7
18
7
7
28
7g
18
7
18 **
7*
16
16 g
M
7 g*
7*
8
7g
7*
7
7
20
20
20
16
20
16
16
20
16
20
20
16
16
20
16
16
20
16
F
8
8
28
8
8
8
28 g
28
8
28
8
7
8
8
8
28
8
8
8
8
28
8
8gr
8
10
8g
8
28
10
10
8
8
10
8*
10 *
8g
8*
8
28
8
8g
10
8
M
21
21
21 g
21 *
21
21
21
21
21
10
21
8
21 g
28
21
21 g *
21
21 g *
21
21
10 **
21
28
21
28
21
21
21 *
8*
8*
21
21 **
28
21
28 *
28 *
21
21
18 **
21
21
8
21
M
23
23 ***
23 g
23
9
9
9
9
9
9*
10
9*
9*
9*
9
9 **
9*
10
9g
9
9 **
9 ***
9g
9*
9*
9*
10
9
9*
9
9 **
10 *
9
9*
10
23
A
10 **
9*
9
9
9
9*
10
10 *
10
9
9
9*
9
23 *
15
23
23
15
15 *
23
23
23
27 *
23
23
23
23
11
23
15 *
23 *
23 **
23
23 *
24
21
21 g
15
28
15 *
15
24 *
23
23
23
15
23 g
23
21
15
A
27
27 *
10
27
27 *
28
27 *
27
15
18
18
10
15 g
15
16
15
11
11
11
11
15
11 *
11
11 *
21
10
28
15
11
11
11
11
11 *
11
15
11
11
11 *
24
11
11 *
11
11
A
15
28
15
10
10
27
9
23 g
27 g
7
27 *
2
10
9*
15
23
15
10
10
27
23
10
23
10
11
30
10
7g
24
28
20
15
8
10
32
15
9
18
22
10
10
24
10
R
10
15
8
20
20
18
4
10
27
28
18
20
18
10
18
10
15
15
10
27 **
28
21
20
15 *
16
14
8
9g
10
21
20
31
16
15
19
20
28
18
R
14
20
10
18
28
22
10
16
21
10
5
20
8
28
28
14
18
14
5
28
14
28
18
23 *
18
24
32
28
23
18
34 *
15
R
TH - Tippeliga hjemme
TB - Tippeliga borte
NMH - Cupen hjemme
NMB - Cupen borte
NM - Cupfinalen
CLKH - Kvalifisering til UEFA
Champions League hjemme
CLKB - Kvalifisering til UEFA
Champions League borte
ELKH - Kvalifisering til UEFA Europa League hjemme
ELKB - Kvalifisering til UEFA Europa League borte
* - scoring
g - gult kort
r - rødt kort
1- André Hansen
3- Jonas Svensson
4 - Tore Reginiussen
5 - Hólmar Örn Eyólfsson
7- Mike Jensen
8 - Anders Ågnes Konradsen
9 - Christian Gytkjær
10 - Matthías Vilhjálmsson
11 - Yann-Erik de Lanlay
14 - Johan Lædre Bjørdal
15 - Elba Rashani
16 - Jørgen Skjelvik
17 - John Hou Sæter
18 - Magnus Stamnestrø
19 - Andreas Klausen Helmersen
20 - Alex Gersbach
21 - Fredrik Midtsjø
22 - Sivert Solli
23 - Pål André Helland
24 - Riku Riski (til 1/7)
24 - Adam L. Kwarasey (fra 23/7)
27 - Mushaga Bakenga
28 - Gudmundur Thórarinsson
30 - Pavel Londak
31 - Per-Magnus Steiring
32 - Erlend Dahl Reitan
34 - Olaus Skarsem
Tegnforklaring
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
15
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
SalMar Akademiet
SalMar Akademiet
Rosenborg har hatt samarbeid med SalMar i tre år med mål
om å samprofilere SalMar og RBK – internt og eksternt – som
aktive samarbeidspartnere, og som profesjonelle og ledende
virksomheter med vinner- og prestasjonskultur. SalMar ønsker
å profilere seg gjennom RBKs ungdomssatsing, med det formål
å gi unge talenter utviklingsmuligheter for å nå en plass i RBKs
A-stall. Avtalen har et langsiktig perspektiv og ble fornyet med
tre nye år fra 1. januar 2017.
Målsetting med utviklingsarbeidet i RBK
RBK har som sportslig ambisjon å spille i Europa med sitt A-lag
hvert år. Vi ønsker å nå dette målet med flest mulig trønderske
spillere, fordi det gir stor motivasjon for unge fotballspillere i
Trøndelag å se at det er mulig å spille for RBKs A-lag. Lokale
spillere genererer betydelig interesse fra publikum og samarbeidspartnere, og det vil ha en stor økonomisk betydning å lykkes med egenutviklede spillere. I tillegg er det satt krav gjennom
FIFA/UEFA/NFF til antall spillere som må være lokalt utviklet
– for 2016 var det mulig med ni «frie» (utenlandske) spillere i
en 25-mannstropp.
For å lykkes med dette målet er RBK helt avhengig av godt samarbeid med lokale trønderske klubber, og med NFF Trøndelag.
Det er derfor igangsatt flere tiltak for å øke mulighetene for å få
frem lokale talenter.
I 2016 har SalMar Akademiet levert én spiller til klubbens
A-stall. Det skjedde 1. november med Erlend Dahl Reitan (19),
opprinnelig fra Klæbu.
RBK2
Målet med RBK2-gruppa er først og fremst å utvikle spillere til
vår egen A-stall/A-lag. Utvikling av enkeltspilleren er det aller
viktigste.
Kamparena for RBK 2 var PostNord Ligaen (2. div.), der vinneren rykket opp i OBOS-ligaen, mens plass nr. 2-6 berget plassen
i neste års nye 2. div. med kun to avdelinger. RBK2 rykket ned i
den nye Regionsligaen på nivå fire i norsk fotball med sin nest
siste plass i serien.
Per-Magnus Steiring (19) og Erlend Dahl Reitan (19) har hatt
hospiteringsavtale med A-laget. Flere andre RBK2-spillere har
bidratt på A-lagstreninger.
Spillere, trenere og støtteapparat
Spillerstallen i RBK2 besto i 2016 av følgende spillere:
Født 1997: Lionel Kamanzi, Mathias Hjelle, Preben Husby,
Erlend Dahl Reitan (til RBK A 1. nov.), Per-Magnus Steiring (på
lån til Viking 1. sept.) og Jakob Tromsdal.
Født 1998: Axel Gamst (la opp 1. april), Tobias Gran, Olaus
Skarsem, Ola Solbakken, Simen Nordskag, Niklas Solem (la
16
opp 1. mai), Glenn Walker, Vegard Erlien, Erik Nordengen og
Fredrik Vinje.
Født 1999: Robin Lorentzen (fra Harstad 1. feb.)
Født 2000: Erik Botheim (fra Lyn 1. aug.)
Støtteapparatet har bestått av Roger Naustan (hovedtrener/kampleder i 2. divisjon, NM junior og turneringer), Finn Morten
Moe (ass. trener). Per Johnny Garli (fysisk trener/fysio), Arne
Cato Gellein (keepertrener) og Leif Husvik (materialforvalter).
Årets RBK-spiller i 2. div.: Erlend Dahl Reitan
Regional G19
For første gang i historien deltok ikke vårt juniorlag i kretsserien, men isteden i en ny regional G19-serie med Aalesund,
Molde, Hødd, Kristiansund og Levanger i trippel serie.
RBK kom på 2. plass.
Spillerstallen i G19 besto i 2016 av følgende spillere:
Født 1998: Tobias Bjørnebye.
Født 1999: Torbjørn Heggem, Lars Vatten, Einar Bergquist,
Sondre Bolme (til Ranheim 1. juli), Jan Inge Lynum, Jørgen
Wisth Lie, Jacob Emmet McClure-Hattrem (fra Ranheim 1.
sept.) og Patrick Strand.
Født 2000: Filip Brattbakk, Sondre Granås, Edvin Grevskott,
Kristoffer Haugen, Johann Hoseth Kosberg, Sondre Skogen og
Robert Williams.
Støtteapparatet har bestått av Finn Morten Moe (hovedtrener/kampleder, ass. kampleder i 2. div., NM junior og turneringer), Hugo Pereira (ass.trener), Per Johnny Garli (fysisk
trener/fysio), Arne Cato Gellein (keepertrener) og Leif Husvik
(materialforvalter).
Årets RBK-spiller i Regional G19: Torbjørn Heggem.
Treningskamper/treningsleirer/turneringer
Treningsleir Hitra/Frøya
Fokuset på samlingen var å gjennomgå sesongplanen, bli enige
om hvordan vi skal ha det sammen, jobbe med holdninger og
RBK-kultur. I tillegg ble det gjennomført gode treninger. Et besøk på fabrikken til SalMar ble en minneverdig opplevelse.
NTF-tiltak
RBK deltok på tre NTF-tiltak for junior G19 arrangert av oss i
Abrahallen, ett tiltak i Bodø og ett i Bergen. Det ble seks gode
kamper mot toppklubbenes G19-lag gjennom vinteren.
SalMar Akademiet
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
Sommercamp i Stavanger
Vi dro med et juniorlag til tre treningskamper i Stavanger først
på juli. Vi spilte mot Sarpsborg, Viking og Sandefjord.
Trenings-/kampleir i England
Juniorlaget reiste til England første uka i august, bodde på
Bisham Abbey idrettssenter utenfor London for å trene/spille
kamper som oppkjøring til høstsesongen. Det ble spilt to kamper, mot Leicester og Southampton, på disse klubbenes egne
akademianlegg. Begge kampene endte med ettmålstap.
NM G19
Det ble kvartfinaletap for NM-vinner Molde på straffesparkkonkurranse på hjemmebane. Tillerbyen, Nardo, Verdal og
Ranheim ble slått ut i tidligere NM-runder.
UEFA Youth League
Med NM-gullet i 2015 ble RBK klar for UEFA Youth League for
nasjonale vinnere – «Champions League for juniorlag».
RBK spilte først hjemme mot AIK fra Stockholm med resultatet
0-0, men med 3-1 seier på bortebane så gikk vi videre. I neste
runde spilte vi hjemme mot Cukaricki fra Serbia og tapte 0-1,
men igjen viste guttene seg sterke og vant 2-0 på bortebane 23.
november i Beograd.
Dermed skal vårt juniorlag spille play-off i èn kamp hjemme
mot Basel (som ble toer i høstens gruppespill i UEFA Youth
League) onsdag 8. februar.
Nasjonal G16
Nasjonal Liga G16 har nå vært arrangert som pilot i to år, men
vil i tiden framover bli et permanent serietilbud for toppklubbenes 16-årslag. Hensikten er å gi spillerne utfordringer på
høyeste aldersjevnbyrdige nasjonale nivå. Seriespillet er for
Eliteserieklubbenes guttelag.
RBK ble nest sist i vårsesongen i den ene av de to avdelingene
med åtte lag. På høsten slo de fire beste lagene i begge avdelingene seg sammen, mens de fire svakeste gjorde det samme.
RBK kom på 2. plass i høstens seriespill.
Spillere, trenere og støtteapparat
Spillerstallen i Nasjonal G16 besto i 2016 av følgende spillere:
Født 2000: Teodor Haltvik, Håkon Hammer, Warren Kamanzi,
Marcus Mo, Odin Einarsen, Isak Mateo Eliassen, Preben Hald,
Mikael Tørset Johnsen, Isak Moen, Franklin Nyenetue, Mathias
Sørkilflå, Fredrik Pettersen, Sander Saugestad og Joachim Solem
Født 2001: Robin Arnøy, Haakon Rusten Berge, Vegard
Johnsen, Thomas Lia-Rognli, Abdinasser Mahamud, Theo
Lawrence, Iver Westerlund og John Birger Morud.
Støtteapparatet til gruppa har bestått av Hugo Pereira (hovedtrener), Vegard Skorstad (ass. trener), Hans Petter Larsen (ass.
trener/lagleder), Per J. Garli (fysisk trener/fysio), Arne Cato
Gellein (keepertrener).
Årets RBK-spiller i Nasjonal Liga G16: Warren Kamanzi
Treningskamper/treningsleirer/turneringer
Turnering Kristiansund
G16-laget dro til Kristiansund først på mars til en turnering
med flere toppklubber tilstede. Hensikten med oppholdet var å
spleise det nye kullet sammen og bli enige om hvilke retningslinjer som gjelder for sesongen.
NTF-tiltak
RBK arrangerte NTF-tiltak for 16-årslag i Abrahallen i mars for
ti toppklubber. I april dro vårt G16-lag til Molde på tilsvarende
kamphelg.
11. nov. 2016, NM-finale G16, Start-Rosenborg 0-2 (Foto: Anders Hoven, Digitalsport)
SalMar Akademiet
17
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
Trenings/kampleir i Danmark
Alle G16-spillerne med ledere dro til København først på august og bodde på Nordsjællands anlegg. Det ble spilt en kamp
mot København som endte uavgjort, mens det ble tap mot
Nordsjælland.
NM G16
RBK ble årets NM-vinner i Telenor Arena i cupfinalehelgen
med seier 2-0 over Start. På veien til finalen hadde laget slått
ut Tillerbyen (kvalik), Melhus, Herd, Stjørdals/Blink, Verdal,
Gneist og Tromsø.
Felles for alle lagsgruppene
Trond Henriksen har fungert som faglig leder, og hatt ansvar for
treningsplanlegging, analyse og trenerutvikling.
Kjelleren på Brakka er midlertidig tatt i bruk av SalMar
Akademiet til utstyrs- og vaskerom, lager – og behandlingsrom
mm.
Trond Henriksen og Hugo Pereira har i samarbeid med NFF
etablert et RBK-tilpasset prosessverktøy S2S – «treningsøkta.
no» som systematiserer arbeidet med spillerutviklingen i akademiet. Dette kjøres i gang for 2017.
Akademiklassifisering vil fra 2017 bli innført hos de toppklubbene som ønsker å være utviklingsklubber. RBK er påmeldt og
vil dermed forplikte seg til å bli bedømt av Toppfotballsenteret i
forhold til et sett av kriterier som setter standarder for kvalitetsarbeidet i akademiet. I ny medieavtale for de neste seks årene
skal vel 350 millioner kr fordeles etter det antall stjerner som
toppklubbene oppnår i sitt utviklingsarbeid. Det deles ut fra én
til fem stjerner første gang i november 2017.
Trenerutvikling
Hugo Pereira har deltatt i et internasjonalt trenerkurs i Portugal
gjennom hele sesongen. Hugo ble blant 25 deltakere kåret til
kursets beste trener av José Mourinho. Han fikk være med
Mourinho og følge Manchester United i en hel uke på nært hold
som premie for sin prestasjon. Hugo er nå rekruttert inn i trenerteamet til RBK A med medansvar for analyse og individuell
oppfølging av A-spillerne.
Dugnad
Alle akademispillerne har deltatt som instruktører på to fotballskoler på Lerkendal. I tillegg har spillerne (ca. 50) vært vakter
under hjemmekampene til A-laget, noe som innebærer en betydelig innsats og besparelse for klubben.
RBK Ambassadør
Øivind Husby har hatt samme rolle i flere år i RBK. I tett og
nært samarbeid med krets har Øivind bidratt til å bygge bro
mellom toppklubb og krets innenfor spillerutviklingen.
Landskamper (junior- og guttespillere)
G 19: Sivert Solli, Per-Magnus Steiring og Erlend Dahl Reitan
G 18: John Hou Sæter, Andreas Helmersen, Ola Solbakken og
Olaus Skarsem
18
G 17: Robin Lorentzen
G 16: Erik Botheim, Sondre Skogen og Edvin Grevskott
G 15: Vegard Johnsen
Samarbeid med skole
RBK samarbeider med Strinda videregående skole gjennom en
avtale med Sør-Trøndelag fylkeskommune. RBKs juniorspillere
er nå samlet på samme skole.
Ved Strinda kan elevene velge mellom idrettsfag, studiespesialisering og yrkesfag. Dette gir stor fleksibilitet. Vi har hele fire
formiddagsøkter pr. uke i skoletiden hvorav to av dem tilstrebes å være parallelle med A-lagets treningstider. På den måten
kan våre juniorspillere benyttes på A-trening etter behov fra
A-trenerne uten å «miste» skoletimer.
RBK/kretstiltak
Eggens Trenerskole
Nils Arne Eggen har de siste årene hatt trenerskole på Orkanger
i én helg på sommeren, i samarbeid med Orkla Fotballklubb og
RBK. Hele RBKs trenerapparat deltok på Orkanger/Lerkendal
i helgen 26. -28. aug. hvor det ble praktisert med objekter fra
SalMar Akademiet.
RBK og NFF Trøndelag
RBK har et formalisert samarbeid med NFF Trøndelag gjennom
en treårsavtale. Avtalen har til hensikt å styrke de to partenes
interesser og omdømme, samt bidra til å styrke alle klubber og
områder i trøndersk fotball. Innenfor spiller- og trenerutvikling
har RBK/krets bemannet kretslagene med trenertalenter.
RBK Klubbsamarbeid
NFF Trøndelag, sammen med NFF, tilbyr klubber å komme
i gang som kvalitetsklubb. Siktemålet er å skape best mulig grunnlag for flest mulig klubber til å fremme god spiller-,
trener- og klubbutvikling. RBK ønsker å bidra gjennom NFF
Trøndelag innenfor kompetanseoverføring til klubber på relevante områder. RBK vil ansette en ressursperson som får ansvaret for en videreutvikling av dette arbeidet.
Faglig råd
Faglig leder i RBK, RBK Ambassadør og kretsens spillerutvikler
koordinerer all faglig aktivitet mellom krets/RBK gjennom «faglig råd».
Fotballklubbene Hitra og Frøya, og Frøya IL-Fotball
I forbindelse med SalMar-avtalen ønsket SalMar spesielt at RBK
kunne bidra til sportslig utvikling i disse klubbene. Det har vært
to utviklingshelger på Hitra/Frøya, hvor både treningsøkter
og trenerforum har blitt gjennomført av våre trenere i SalMar
Akademiet. I tillegg var alle trenere i Hitra/Frøya invitert i høst
til Lerkendal en fredag/lørdag der også et par av deres beste
ungdomsspillere fikk hospitere i SalMar Akademiet. Foreldre
og spillere i Frøya IL-Fotball innen barnefotballen var samlet en
dag på Lerkendal ifm. en hjemmekamp der de først hadde trening på SalMar Banen med trenere fra SalMar Akademiet.
SalMar Akademiet
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
Oppsummering
Én spiller ble tatt opp i A-stallen. Vi hadde tolv aldersbestemte
landslagsspillere. Det ble nedrykk for RBK2 til Regionsligaen,
andre plass i Regional liga G19 og andre plass i Nasjonal liga
G16 (nivå 2).
NM-gull i G16 og NM-kvartfinale i G19 viser at vi har mange lovende fotballspillere i SalMar Akademiet. Prestasjonene i
UEFA Youth League har vært enestående, og laget er klar for
play-off til 8.- delsfinale i februar 2017. RBK har siden NM G16
startet opp i 2009 vunnet åtte ganger på åtte år, i klassene G16
og G19 (fire i G16 og fire i G19)
Årets profil: Jakob Tromsdal (19)
Kåringen av årets profil i 2016 i SalMar Akademiet går
til en spiller som har utmerket seg på mange områder.
Treningskultur, holdninger, prestasjonsutvikling og personlighet er stikkord som kjennetegner utnevnelsen.
Framtid
Foran 2017-sesongen er det gjort nye grep for å styrke
utviklingssatsningen.
Det ansettes ny keepertrener i 100 %-stilling, tidligere A-keeper
Alexander Lund Hansen.
I tillegg vil fysisk trener Geir Håvard Hjelde gå inn for fullt
i SalMar Akademiet for å styrke satsingen på det fysiske
området hos akademispillerne. Det vil også ansettes en
ressursperson som skal virke mellom krets, kvalitetsklubber og RBK.
Ny kamparena i 2017 vil bli Regionsligaen for RBK2
og Nasjonal liga G19 i stedet for Regional
liga.
Det er store forventninger til hvordan
akademiklassifiseringen vil påvirke kvaliteten i utviklingsarbeidet framover.
Erlend Dahl Reitan gratuleres av Mushaga Bakenga etter å ha skåret sitt første Tippeligamål (Foto: Arve Johnsen, Digitalsport)
SalMar Akademiet
19
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
Samfunnsansvar
Fotball er mer enn 90 minutter på banen, og Rosenborg
Ballklub er klar over sin posisjon i lokalsamfunnet og regionen.
Klubbens engasjement går langt utover det å vinne fotballkamper. I så måte er samfunnsansvar en viktig del av Rosenborgs
overordnede strategi. Det er klubbens plikt å gi noe tilbake til
storsamfunnet utover det å underholde på Lerkendal. Klubben
ønsker å bruke sin posisjon til å ta tydelige standpunkt i noen
samfunnsspørsmål. Rosenborg skal være en åpen, inkluderende
og fordomsfri klubb, og alt klubben foretar seg skal tåle dagens
lys. Rosenborg er en klubb for alle, uavhengig av kjønn, rase,
seksuell legning, religion eller politisk tilhørighet.
EFDN – European Football for Development Network
Rosenborg ble i 2015 medlem av European Football for
Development Network (EFDN). EFDN er et nettverk av profesjonelle klubber i Europa som bruker fotball som et verktøy
for sosial utvikling. Målet er at klubbene skal danne et sterkt
nettverk som utveksler kunnskap og erfaring når det gjelder
samfunnsansvar. Rosenborg deltok på EFDNs konferanse i
Glasgow, hvor klubber fra hele Europa var samlet for å utveksle
erfaringer og dele kunnskap. Andre medlemsklubber er blant
annet Manchester United, Tottenham, PSV og Werder Bremen.
Det var 31 medlemsklubber ved utgangen av 2016, og nettverket er i stadig vekst.
EuroFIT
Rosenborg samarbeider med Norges idrettshøgskole i et
forskningsprosjekt som skal få overvektige menn mer fysisk
aktive og i bedre form. Det er utviklet et fysisk aktivitet- og
livsstilsprogram for å hjelpe supportere i Europa (blant andre
Porto, Benfica, PSV, Manchester City, Arsenal og Everton) med
å bli mer aktive og mindre stillesittende.
I 2016 gjennomførte om lag 40 menn EuroFIT-programmet.
Fra februar til mai møttes mennene én gang i uka på Brakka for
læring, diskusjon og trening. I 2017 skal 40 nye menn gjennom
det samme programmet.
TV-aksjonen
Rosenborg støttet TV-aksjonen 2016, som gikk til Røde Kors.
Rosenborg engasjerte seg aktivt for å skaffe de nødvendige
bøssebærerne som var nødvendig for et godt innsamlingsresultat. TV-aksjonen var synlig på RBK.no, RBKs sosiale medier,
storskjerm og LED. Klubben bidro også med 25.000 kroner til
aksjonen, og alle bøssebærere fikk tildelt to billetter til semifinalen i cupen mellom Rosenborg og Bodø/Glimt.
Aktiv i antimobbing-arbeidet
I samarbeid med MOT gjennomførte Rosenborg to skolebesøk høsten 2016, hvor temaet var mobbing. Mike Jensen, Jonas
Svensson og Christian Gytkjær besøkte Sunnland skole, mens
Mushaga Bakenga, Tore Reginiussen og Magnus Stamnestrø
besøkte Charlottenlund skole.
20
MOT på sin side holdt foredrag for hele spillergruppa, og er
også en viktig samarbeidspartner for klubbens fotballskoler.
Rosenborg var også representert under MOTs ildsjelsamling på
Hell i midten av september med Jonas Svensson og Mushaga
Bakenga. Og som tidligere år var MOT godt synlig med sin logo
bak på drakta.
Samfunnsbilletten
I 2016 var det på hver kamp – utenom 16. mai – mellom 500 og
600 personer til stede med samfunnsbillett. Største mottaker av
billetter er hjelpetjenesten i Trondheim kommune, som får 250
billetter. De fordeler disse billettene videre internt i kommunen
til voksne, ungdommer og barn i ulike institusjoner som ikke
har råd til å gå på kamp.
De øvrige billettene fordeles av klubben til ulike institusjoner og
ideelle organisasjoner i Trondheim og omegn. Disse fordeles ut
i fra en søknadsprosess.
RBK Ung i jobb
Cirka 70 ungdommer, med liten eller ingen tilknytning til
arbeidslivet, har siden høsten 2011 kommet seg ut i arbeid via
Rosenborg Ballklub. 150 ungdommer har i samme tidsrom fått
motivasjon, kurs og/eller arbeidstrening ved Rosenborgs fasiliteter på Lerkendal.
Tiltaket har inntak to ganger i året, hvor 12-15 ungdommer i
alderen 18-25 år går gjennom en kursperiode på Brakka. Etter
en kursperiode på 4-5 uker sendes ungdommene ut i bedrifter for å tilegne seg erfaring og kompetanse. Rosenborg bidrar
med kjente ressurser inn i kursperioden. I 2016 besøkte blant
andre Stig Inge Bjørnebye, Erik Hoftun og Mushaga Bakenga
deltakerne.
Klubbens partnernettverk er en viktig arena for tilføring av
erfaring og kompetanse. Og for skaffe nok arbeidstreningsplasser til ungdommene. Rosenborg på sin side har hatt en del av
ungdommene i resepsjonen på Brakka, i driftsavdelingen og på
kjøkkenet.
RBK Ung i Jobb opplever mye interesse for prosjektet. Flere
klubber, attføringsbedrifter, kommuner og organisasjoner både
fra inn og utland har vært i kontakt for å lære mer. Regjeringens
strategiutvalg for idretten, som ledes av Jan Åge Fjørtoft, har
også vært innom Brakka for å høre om tiltaket. I tillegg har også
kulturkomiteen på Stortinget vært på besøk.
Tildeling av midler til lokale og regionale organisasjoner
i Midt-Norge
Som et ledd i samarbeidsavtalen mellom Rosenborg og Coop
Midt-Norge har partene blitt enige om at et større beløp hvert
år skal gå til humanitære formål. Et råd med representanter fra
Rosenborg og Coop Midt-Norge vurderer ulike tiltak og organisasjoner, og bestemmer seg for hvem som skal bli tildelt penger.
Et viktig kriterium er at de som tildeles penger gjør et viktig
Samfunnsansvar
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
humanitært arbeide lokalt i regionen. Pengene kommer fra
salg av Rosenborg-brød og Rosenborg-kaffe i regionens Coopbutikker. Etter å ha hatt flere kandidater til vurdering, ble det
til slutt Østbyen Frivilligsentral som fikk tildelt 75.000 kroner.
Frivillighetssentralen er en pådriver for integrering og samhold
i lokalsamfunnet.
Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital
Det gode samarbeidet med barne- og ungdomsklinikken fortsatte i 2016. To ganger besøkte spillerne de innlagte ungene til
pizza og brus i kantina. De som er for dårlige til å komme ned i
kantinen får besøk av sine favorittspillere på rommet.
Ankomsthallen blir en liten stund omgjort til fotballbane, mens
andre spiller Playstation med en av spillerne. Alle ungene får
en liten oppmerksomhet fra klubben, i tillegg til at det skrives
autografer og tas selfier.
Stiftelsen Rosenborg Ballklubs Talentfond
Fondet har hatt sitt virke i 21 år nå og det er tilført mer enn 7,8
millioner kroner fra familien Kjeldsberg.
Styrets sammensetning: Tore Grønning, leder; Thorbjørn
Aass, nestleder; Per Gunnar Kjeldsberg og Tor Kleveland,
styremedlemmer.
Følgende tildelinger for 2016:
Ifølge pkt. 1 i statuttene ble følgende juniorspiller tildelt et stipend på kr 10.000,-: Erlend Dahl Reitan (kom fra Klæbu).
Ivers Talentfond
Erlend Dahl Reitan ble tildelt Ivers Talentstipend for 2016 og
fikk en gavesjekk på 10.000 kroner. Unggutten ble tatt opp i
A-stallen til Rosenborg 1. november 2016 og har representert
Rosenborg på ulike aldersbestemte landslag de siste årene. Dette
var den 21. utdelingen av Ivers Talentstipend siden opprettelsen
i 1995.
Julelunsjen
Mer enn 220 personer møtte til en av de lengstlevende tradisjonene i Rosenborg. Julelunsjen for byens rusmisbrukere og
bostedsløse er blitt arrangert siden 2002, og det er klubbens
samarbeidspartnere som stiller med mat og drikke. I samarbeid
med Ole Dalens julekonsert fikk vi også i år besøk av kjente
artister.
Julelunsjen er også en fin anledning for klubben til å dele ut
pengegaver til utvalgte ideelle organisasjoner. Dette gjøres i stedet for å gi julegaver til Rosenborgs ansatte og samarbeidspartnere. Som de foregående årene fikk også denne gangen Barneog ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital, Kirkens Bymisjon
og fotball-laget Hveita United 25.000 kroner hver.
Forespørsler
Klubben får utallige henvendelser fra nær og fjern. Det kan
være alt fra spørsmål om en autograf, til at noen ønsker spillere
som skal stille opp på ulike arrangement. I 2016 har vi donert
drakter til ulike auksjoner for gode formål. Kåre Ingebrigtsen
valgte å donere bort gullmedaljen sin til en auksjon der pengene gikk til barneklinikken. Vi forsøker, så godt det la seg gjøre,
å svare på alle henvendelser som kommer, selv om vi ikke kan
oppfylle alle ønsker.
1. nov. 2016, Jonas Svensson, Christian Gytkjær og Mike Jensen på Sunnland skole (Foto: Jørgen Stenseth)
Samfunnsansvar
21
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
RBK Fotballskole
RBK Fotballskole ble arrangert syv ganger i samarbeid med
SpareBank1 SMN rundt om i Trøndelag. Dette fordelt på
Lerkendal (to ganger), Levanger, Kyrksæterøra, Spillum,
Røros og Oppdal. Til sammen deltok 1200 barn på fotballskolene i 2016. Hovedfokuset er naturligvis på fotball, men
også Rosenborgs verdier, holdninger og samhold er sentralt.
Fotballskolene er en viktig del av Rosenborgs samfunnsengasjement. RBK Fotballskole har nå blitt gjennomført i 24 år og har
blitt en fin sommertradisjon i Rosenborg.
RBK Fotball etter skoletid
«RBK Fotball etter skoletid» bestod i starten av 2016 av fem
avdelinger i Trondheimsregionen. Vi har i år hatt avdelinger på
Lerkendal, Heimdal, Byåsen, Lade og Flatås. I løpet av våren
besluttet vi å legge ned de eksterne avdelingene og fokusere på
vår hovedavdeling på Lerkendal. Det ble vanskelig å opprettholde de eksterne avdelingene over tid, og samtidig så vi at barna
heller hadde lyst til å reise til Lerkendal og delta der, enn å være
med lokalt.
Team Rosenborg FFU
Rosenborg sitt FFU-lag hadde en flott sesong i 2016. Laget besto
av hele 26 spillere og to trenere, og de trener to ganger i uken på
SalMar Banen. En så sterk vekst i antallet spillere viser viktigheten og etterspørselen for et slikt tilbud. I løpet av sesongen deltok laget på landsturnering i Lillehammer, Skandia Cup og ulike
spilldager i Trøndelag. I tillegg ble laget hedret på Lerkendal i
forbindelse med RBK – VIF den 2. oktober, for 20 år som Team
Rosenborg FFU. Team Rosenborg FFU er flotte ambassadører
for Rosenborg Ballklub og framstår helt i tråd med klubbens
verdier.
«RBK Fotball etter skoletid» er åpent hele året og følger skoleruta. I snitt har vi 40-50 barn innom hver dag, fra 3-8. klasse.
Vi tilbyr et sunt brødmåltid og leksehjelp før vi går ut og har
fotballtrening på SalMar Banen, som er spilleklar hele året. Vi
har hatt en stor kvalitetsøkning på tilbudet i løpet av året og har
svært godt kvalifiserte trenere med oss.
«Fotball etter skoletid» søker å gi alle som ønsker det, et ekstra
fotballtilbud i et godt og trygt miljø, samtidig som det er viktig
for oss å gi de barna som ønsker det muligheten til å trene mer
og kanskje bedre enn de gjør i sine lokale klubber. Vi differensierer på treningsfeltet slik at alle får spille og trene med spillere
på eller nært sitt eget nivå. Satsingen er fundamentert i tråd
med klubbens verdier, og fungerer også som en holdningsskapende arena for våre deltakere.
Dette er et prosjekt som er en viktig del av klubbens
samfunnsengasjement.
RBK Pluss
RBK Pluss er et tiltak for barn i alderen 10-12 år. Vi avholder
20 treninger, fordelt på åtte treninger før fotballsesongen starter
på våren og tolv treninger etter sesongens slutt på høsten. RBK
Pluss er for de unge som er ekstra ivrig og vil trene fotball også
når klubbsesongen er på hell. Vi vektlegger individuell utvikling
og tekniske ferdigheter. Tiltaket er populært og fulltegnes raskt.
RBK KeeperExtra
RBK KeeperExtra er et spesialtiltak for å løfte frem keeperrollen. Mange klubber mangler keeperkompetanse, og vi i
Rosenborg ønsker å gi unge en mulighet til å utvikle seg i denne
rollen. Det avholdes tre tiltak i året. Ett på våren, ett på sommeren og ett i høstferien. Alle går over tre dager. Deltakerne
er i alderen 11-16 år. I 2016 hadde vi nærmere 200 keepere på
tiltaket, fordelt over de tre sesjonene. Deltakere kommer fra
store deler av Trøndelag, med noen tilreisende fra andre steder
i landet.
22
Samfunnsansvar
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
RBKs Veteranlaug
Styrets beretning for 2016.
Styret har i 2016 bestått av følgende medlemmer:
•
•
•
•
•
Leder: Trygve Hernæs
Nestleder: Stig A. Westerhus
Kasserer: Gunnar Nilsen
Sekretær: Steinar Sjømæling
Varamedlem: Jan Hansen
Ved årsskiftet hadde lauget 104 medlemmer.
Det har vært arrangert følgende medlemsmøter:
10.02. Årsmøtet i lauget.
07.03. Stig Inge Bjørnebye: Foran seriestarten.
11.04. Karen Espelund: Hva nå UEFA/FIFA?
10.05. Varm buffet – festlig samvær.
15.09. Stig Inge Bjørnebye: Spillerlogistikk og sportslig satsning.
10.10. Kjell Alseth: Om spillereglene 2016/2017.
08.11. Kåre Ingebrigtsen: Årets sesong og planene for 2017.
20.12. Årets julebord på E.C. Dahls Pub og Kjøkken.
Medlemsmøtene har hatt et gjennomsnittlig oppmøte på 41, hvilket styret vurderer som bra.
Det er avholdt sju styremøter, og samarbeidet har fungert meget godt.
Omvisningene på Lerkendal ble i 2016 arrangert av RBK og RBK Shop, i samarbeid med Trygve Hernæs, Roar Jørgensen
og Gøran Sørloth. Fast speakertjeneste og dommerkontakt/kamprapportering på SalMar Banen ble utført av Trygve Hernæs,
Gøran Sørloth og Skjalg Nesjan.
Regnskapet for 2016 følger årsberetningen og vil bli lagt ut til avhenting i RBKs resepsjon fra og med 27.01.2017.
Styret vil takke medlemmene for godt oppmøte i 2016. Likeså takker vi klubbens styre, sportslig avdeling
og administrasjon for et meget godt samarbeid gjennom hele året.
Trondheim 15.01.2017
Trygve Hernæs
Steinar Sjømæling
Stig A. Westerhus
Jan Hansen
RBKs Veteranlaug
Gunnar Nilsen 23
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
Kontrollkomiteens beretning for 2016
Kontrollkomiteen (KK) har siden forrige årsmøte bestått av: Merethe Storødegård, Katharina Erlandsen, Ragnar Haugan,
Steinar Leirvik (varamedlem) og Jan Nystrøm (varamedlem).
Komiteen har i perioden utført sitt arbeid iht. Klubbens og NIFs lover, samt instruks for kontrollkomiteen i Rosenborg Ballklub.
Komiteen har som grunnlag for sitt arbeid fulgt en arbeidsplan som følger styrets prioriterte områder og kontrollkomiteens egen
oppfølgingsplan for 2016.
Komiteen har avholdt fire møter siden fjorårets årsmøte. Kontrollkomiteen mener at styret og administrasjonen har fulgt de planlagte tiltak for økonomisk oppfølging, og kan fremlegge gode resultater.
Ut fra foreliggende dokumentasjon og vurdering av klubbens eiendeler og gjeld synes klubbens egenkapital tilfredsstillende. Det er
i løpet av året ikke avdekket forhold eller tilbakemeldinger fra den løpende revisjon som har gitt grunnlag for nærmere oppfølging.
Kontrollkomiteen har fått god informasjon om administrasjonens og styrets arbeide, og har jevnlig mottatt økonomisk og administrativ rapportering.
KK vil frem til årsmøtet 2018 fortsatt ha fokus på økonomisk styring og avvikshåndtering samt, klubbens organisasjonsutvikling og
forvaltningen av klubbens verdigrunnlag. Tema med mediefokus, som overgangsavtaler, regler for deltakelse i pengespill, grensesetting for korrupsjonslignende forhold og annet relatert til klubbens verdigrunnlag, vil bli fulgt.
Årsmøtevedtak vedrørende krav til håndtering av likvide midler, samt plan for gjennomføring av årsmøte, - er behandlet i de styrende organer i henhold til årsmøtets ønsker. Kontrollkomiteen har ellers ingen merknader til det reviderte regnskap, klubbens
ledelse eller administrative drift, og anbefaler årsmøtet å godkjenne regnskap og årsberetning.
Trondheim, 13. februar 2017
24
Kontrollkomiteens beretning for 2016
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
Forslag til årsmøtet
Endring av lov for Rosenborg Ballklub
Lov for Rosenborg Ballklub skal følge norm for innhold og oppstillingsplan for Norges Idrettsforbund (NIF). Vedlagte lovforslag
er nå utarbeidet i samsvar med nevnte lovnorm for NIF. Lovforslaget inneholder ingen materielle endringer i forhold til gjeldende
lov.
Forslaget til ny lov for Rosenborg Ballklub er forelagt Sør-Trøndelag Idrettskrets, og innspill/kommentarer fra idrettskretsen er
hensyntatt.
Lovnormen for Norges Idrettsforbund tillater avholdelse av årsmøtet innen utgangen av mars måned. Styret foreslår å følge NIFs
regler, ved at ny lovs §13 (1) tillater årsmøtet avholdt innen utgangen av mars. Styrets intensjon for senere år er på denne måte å
prøve å unngå at årsmøtet legges til skolenes vinterferie, og at årsmøtet enten avholdes i uke 7 eller tidlig i uke 9.
Forslagsstiller: Styret i Rosenborg Ballklub
Styrets innstilling:
Styrets forslag til ny lov for Rosenborg Ballklub vedtas.
Redegjørelse om deltagelse i overnasjonal europeisk serie.
Bakgrunn:
I fjor høst ble det skrevet i media at Rosenborg diskuterte deltagelse i en europeisk superliga sammen med FC København og andre
toppklubber i mindre europeiske ligaer. At klubben deltar i slike samtaler er trolig fornuftig, uavhengig av hva man mener om en
slik liga.
Hvilke tanker har styret gjort seg om en eventuell deltakelse i en slik turnering?
Forslagsstiller: Daniel Holmeide Strand
Styrets innstilling:
Det er blant styrets forpliktelser å holde seg godt orientert om hvordan klubbfotballen i Europa utvikler seg. Dette gjør vi dels gjennom eget forbund, men også ved selv å følge tett med de prosessene som foregår. Når det for eksempel diskuteres Europacupformat
må vi sørge for å være tilstede i de organene som gjør dette. Vår holdning til det som skjer vil derfor alltid basere seg på den kunnskapen vi skaffer oss.
Forslag til årsmøtet
25
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
Forslag til ny lov for Rosenborg Ballklub
Kapittel 1: Innledende bestemmelser
§ 1. Formål
(1) Klubbens formål er å drive fotball på amatør- og profesjonelt nivå, organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), samt å bidra til å utvikle fotballspillet i Norge – spesielt i Midt-Norge.
(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd, og gi grunnlag for et godt miljø for alle medlemmer. All
idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
(3) Klubbens farger er sort og hvitt, klubbens merke har sort bunn, hvitt vertikalt felt med bokstavene R.B.K. og årstallet i hvitt.
Klubbens hjemmebane er Lerkendal stadion.
§ 2. Organisasjon
(1) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
(2) Klubben er medlem av Norges Fotballforbund.1
(3) Klubben er medlem av NIF gjennom Sør-Trøndelag idrettskrets, hører hjemme i Trondheim kommune, og er medlem av
Trondheim idrettsråd 2.
(4) Klubben skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for klubben uavhengig av
hva som måtte stå i klubbens egen lov.
§ 3. Medlemmer
(1)For at en person skal opptas i klubben må vedkommende:
a) akseptere å overholde klubbens og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak,
b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til klubben og andre organisasjonsledd i NIF.
(2) Styret i klubben kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.
Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til klubbens styre, som eventuelt
kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.
(3) Medlemskap i klubben er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. Opptak av nytt medlem skal straks føres inn i medlemskartoteket. Ved innmelding oppgis alder og bopel og om søkeren før har vært eller er medlem av lag tilsluttet NIF.
(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og klubbens regelverk og vedtak.
(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
(6) Klubben kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder
kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i klubben og skal strykes fra lagets medlemsliste.
(7) Styret i klubben kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.
(8) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har
rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.
Klubben må være medlem av de(t) særforbund som organiserer idretten(e) laget driver, med mindre laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov § 10-1. Dette skal
fremkomme av klubbens organisasjonsplan som vedtas av årsmøtet. Det er også årsmøtet som vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund.
Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn én kommune, avgjør klubbens årsmøte hvilket idrettsråd det tilhører.
1
2
26
Forslag til ny lov for Rosenborg Ballklub
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
(9) Ved fratakelse av medlemskap kan klubbens vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen
skal sendes til klubbens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Klubbens vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.
(10) Klubben skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.
(11) Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse til medlemmer som har utført særdeles fortjenestefullt arbeid for klubben.
Æresmedlemskap besluttes av styret etter innstilling fra en av styrets særskilt oppnevnte komité i henhold til instruks fastsatt av
årsmøtet.
§ 4. Medlemskontingent og avgifter
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet, og betales forskuddsvis.3 Medlemmer under 15 år og pensjonister betaler en lavere
kontingent.
Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i klubbens aktivitetstilbud.
Daglig leder eller den han bemyndiger, kan redusere eller frafalle krav på kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste
eller av andre grunner.
Kapittel 2: Tillitsvalgte og ansatte
§ 5. Kjønnsfordeling
(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd,
skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn.
Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av
kjønnsfordelingen.
(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir
sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.
(3) Idrettskretsen kan pålegge klubben å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.
(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om
dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan
kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.
§ 6. Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.
(2) Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med klubben, jf. § 7 (3), har ikke stemmerett på klubbens årsmøte.
Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.
(3) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i klubben: medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité,
lovutvalg, revisor.
(4) Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.
(5) Forslagsrett:
a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i klubben.
b) Styret i klubben har forslagsrett til og på årsmøtet i klubben
c) Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.
Klubben kan innføre forskjellige kontingentkategorier (f.eks. for familier, pensjonister, studenter). Kontingenten må være på minst kr 100 per medlem. Årsmøtet kan vedta at æresmedlemmer skal være fritatt for betaling av kontingent.
3
Forslag til ny lov for Rosenborg Ballklub
27
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
d) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde,
og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.
e) Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.
(6) Talerett:4
Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i klubben. Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker
som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
§ 7. Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker
(1) En arbeidstaker i klubben er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i klubben eller overordnede organisasjonsledd.
Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.
(2) En arbeidstaker i klubben kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen
skjer.
(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan sammenlignes med et
ansettelsesforhold.
(4) Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben, og er ikke til hinder
for at klubben gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til klubbens styre.
(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.
(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig
søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.
§ 8. Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til klubben
(1) Et medlem som har en avtale med klubben som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av klubben, er ikke valgbar
til styre, råd, utvalg/komité mv. innen klubben eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for
styremedlem oppnevnt av klubben. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.
(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning
til det organisasjonsledd representasjonen skjer.
(3)En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.
(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig
søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.
§ 9. Inhabilitet
(1)En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i klubben er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken,
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.
(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende
selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist
av en part.
Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer.
4
28
Forslag til ny lov for Rosenborg Ballklub
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i klubben.
(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.
(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers
direkte gjelder.
(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme
sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer
delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør
varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille
eller kostnad.
(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten
vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste
overordnete til avgjørelse.
(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i klubben.
§ 10. Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i klubben vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak
fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling5 eller ved fjernmøte6. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning
til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og
kommunisere med hverandre.
(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.
§ 11. Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse
(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av
vervet.
(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.
(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.
Kapittel 3: Økonomi
§ 12. Regnskap, revisjon, budsjett mv.
(1) Klubben er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.7
(2) Dersom klubben har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal laget følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom klubben har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller
mer, skal laget følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som
følger av disse lovene. Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer.
Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.
(3) Bankkonti skal være knyttet til klubben og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for
dem som disponerer.
(4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idretts For eksempel per e-post.
For eksempel møte per telefon/videokonferanse.
Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.
5
6
7
Forslag til ny lov for Rosenborg Ballklub
29
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
lag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene. Budsjettet
skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet
bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.
(5) Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom klubben har daglig leder skal også vedkommende signere.
(6) Klubben kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen
betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.
(7) Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.
Kapittel 4: Årsmøte, styre, utvalg mv.
§ 13. Årsmøtet
(1) Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet, og avholdes hvert år senest 31. mars.8
(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder
ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig
på klubbens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én
uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste
og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten,
om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.
(4) Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede,
eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.
(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. klubbens lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til
minimumsdeltakelse.
(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den sakslisten som er gjort
tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av
saklisten.
§ 14. Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem. Det kan velges flere dirigenter og
referenter.
§ 15. Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal9:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.10 Herunder skal årsmøtet kunne behandle enhver sak som er av prinsipiell art eller av stor betydning,
og som kan innebære betydelige økonomiske forpliktelser for klubben.
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for
gruppens aktivitet.11
8. Vedta klubbens budsjett.
9. Behandle klubbens organisasjonsplan.12
Vedtak om årsmøte innen mars måned er fastsatt av Idrettsstyret, jf. NIFs lov § 2-11 (8) siste setning.
Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte
kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.
10
Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs lovnorm for idrettslag.
11
Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse.
12
Organisasjonsplanen skal regulere klubbens interne organisering og aktivitet.
8
9
30
Forslag til ny lov for Rosenborg Ballklub
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap.
11. Foreta følgende valg:13
a) Leder og nestleder
b) 5 styremedlemmer for 2 år og 1 varamedlem for 1 år.14 Valgt styre i klubben fungerer som, eller oppnevner styre i klubbens
heleide datterselskaper.
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) Kontrollkomité med minst to medlemmer.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder og 4 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved
skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.
g) Kontrollkomité bestående av 3 medlemmer med 2 varamedlemmer.
§ 16. Stemmegivning på årsmøtet
(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte
stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses
som ikke avgitt.
(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan
bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to
kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer.
Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses
de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
§ 17. Ekstraordinært årsmøte
(1) Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av klubbens styre med minst 14 dagers varsel etter:
a) Vedtak av årsmøtet i klubben.
b) Vedtak av styret i klubben.
c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.
d) Skriftlig krav fra 1/3 av klubbens stemmeberettigete medlemmer.
(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i
pressen, eventuelt på klubbens internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller
være gjort tilgjengelig på klubbens internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at
saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.
(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antall
medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt
uten krav til minimumsdeltakelse.
(4) Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.
(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.
§ 18. Klubbens styre
(1) Klubben ledes og forpliktes av styret, som er klubbens høyeste myndighet15 mellom årsmøtene.
Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitsvalgte det er behov for.
Klubben kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem.
Styremedlemmer kan velges til spesifikke oppgaver.
15
Hovedstyret leder og forplikter laget. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og inngå evt. andre avtaler som forplikter klubben juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt instruks
eller vedtak gi klubbens gren-/gruppestyrer fullmakt til å forplikte laget innenfor instruksens/vedtakets rammer.
13
14
Forslag til ny lov for Rosenborg Ballklub
31
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
(2) Styret skal:
a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i
overordnet organisasjonsledd, og sørge for at klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.
c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
d) Representere klubben utad. Styrets leder og ett styremedlem eller to styremedlemmer i fellesskap er signaturberettiget.
e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.16
f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten.17
g) Styret kan meddele prokura.
h) Utarbeide beretning og legge frem revidert regnskap samt tilrettelegge alle saker for årsmøtet.
i) Vurdere de økonomiske behov innen klubben og fordele midlene til de enkelte grupper etter opptrukne planer og godkjent
budsjett.
j) Ansette daglig leder og sportslig ledelse og fastsette instruks for disse.
k) Føre tilsyn med den daglige ledelse og klubbens virksomhet for øvrig.
l) Innkalle til og avholde medlemsmøter når styret finner det nødvendig, dog minst en gang årlig.
(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.
§ 19. Grupper og komiteer
(1) Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle
øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet, samt honorar til styrets leder og medlemmer. Styrets innstilling til ny valgkomite skal
på forhånd drøftes med sittende valgkomite. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.
Valgkomiteens innstilling følger årsberetningens tilgjengelighet for medlemmene.
Valgkomiteens leder velges for 1 år. Det velges 2 medlemmer for 2 år og 2 medlemmer for 1 år. Ett varamedlem velges for 1 år.
Valgkomiteens medlemmer kan gjenvelges 1 gang slik at maksimal funksjonstid blir 4 år. Valgkomiteens leder og varamedlem kan
gjenvelges slik at disse vervenes funksjonstid også blir 4 år.
(2) Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med klubbens virksomhet og påse at foretatte disposisjoner i driftsåret er i samsvar med årsmøtets vedtak, lov og reglementer, og skal sammen med valgt revisor gjennomgå klubbens regnskaper etter at disse er revidert av
revisor. Innberetning skjer til årsmøtet.
Komiteens arbeid skjer i samsvar med bestemmelsene i NIFs lov § 2-11 og 2-212 (kontrollkomité og revisjon) og NIFs regnskapsog revisjonsbestemmelser samt egen instruks vedtatt av årsmøtet. Kontrollkomiteen kan ta ethvert forhold innen klubben opp til
behandling.
(3) Klubbens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av klubbens organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9.
(4) Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder
følgende:
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater
til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på
kandidater fra gruppen.
b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i klubben. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist.
c) Det årlige møtet skal:
i. Behandle regnskap.
ii. Behandle gruppens årsberetning.
iii. Fastsette budsjett.
iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7.
v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.
d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten hovedstyrets godkjenning, jf. § 18.
Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller personer med utviklingshemming.
Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år.
16
17
32
Forslag til ny lov for Rosenborg Ballklub
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
§ 20. Daglig ledelse
Klubbens daglige leder og sportslig ledelse arbeider etter stillingsinstrukser gitt av styret.
Daglig leder utfører de pålegg og setter i verk de vedtak som er truffet av styret.
Klubbens daglige leder og sportslig ledelse møter i henhold til sine instrukser på årsmøtet.
Kapittel 5: Øvrige bestemmelser
§ 21. Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov
kapittel 11 og 12.
§ 22. Lovendring
(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i klubben etter å ha vært oppført på saklisten, og krever
2/3 flertall av de avgitte stemmer.
(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av klubben selv trer ikke i kraft før de er
godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.
(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.
(4) Endringer i §§ 22 og 23 kan ikke vedtas av klubben selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.
§ 23. Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør
(1) Forslag om oppløsning av klubben må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 22.
(3) Ved oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at klubben skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før klubben holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.
Forslag til ny lov for Rosenborg Ballklub
33
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
Innstilling av tillitsvalgte
Styret:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Ivar Koteng
Leif Inge Nordhammer
Rune Bratseth
Synnøve Farstad
Bård Benum
Vegard Heggem
Marit Collin
Fredrik Winsnes
Ikke på valg
Gjenvalg 2 år
Gjenvalg 2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Gjenvalg 2 år
Gjenvalg 1 år
Kontrollkomité:
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Ragnar Haugan
Vigdis Harsvik
Katharina Erlandsen
Steinar Leirvik
Jan Nystrøm
Gjenvalg 2 år, leder 1 år
Ny 2 år
Ikke på valg
Gjenvalg 1 år
Gjenvalg 1 år
Kent Ranum
Oddgeir Engdal
Kenneth T. Kjelsnes
Marianne Kartum
Nina Straume Stene
Stig Arne Westerhus
Gjenvalg 2 år, leder 1 år
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ny 2 år
Gjenvalg 1 år
Valgkomité:
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
34
Innstilling av tillitsvalgte
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
Lov for Rosenborg Ballklub
§ 1. Formål
Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer1.
Klubbens formål er å drive fotball både på amatør- og profesjonelt nivå, organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)2 , samt bidra til å utvikle fotballspillet i Norge – spesielt i Midt-Norge.
Klubbens formål skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd, og gi grunnlag for et godt miljø for alle medlemmer. All
idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
§ 2. Organisasjonsmessig tilknytning
Klubben er medlem av NIF gjennom Sør-Trøndelag idrettskrets. Klubben er medlem av Norges Fotballforbund. Klubben hører
hjemme i Trondheim kommune og er medlem av Trondheim Idrettsråd3.
Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for klubben uavhengig av hva som måtte stå i klubbens egen lov.
§ 3. Farger
Klubbens farger er sort og hvitt, klubbens merke har sort bunn, hvitt vertikalt felt med bokstavene R.B.K. og årstallet i gull.
Klubbens hjemmebane er Lerkendal stadion.
§ 4. Medlemmer
Alle som aksepterer klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem4. Ved innmelding oppgis alder og bopel og om søkeren før har vært eller er medlem av lag tilsluttet NIF.
Opptak av nytt medlem skal straks føres inn i medlemskartoteket. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske
forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp. For øvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt idrettslagets lover og bestemmelser.
Medlemskap i klubben er først gyldig og regnet fra den dag første kontingent er betalt.
Klubben plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av
Idrettsstyret5.
§ 4 b. Æresmedlemskap
Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse til medlemmer som har utført særdeles fortjenestefullt arbeid for klubben.
Æresmedlemskap besluttes av styret etter innstilling fra en av styret særskilt oppnevnte komité i henhold til instruks fastsatt av årsmøtet.
§ 4 c. Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer under 15 år og pensjonister betaler en lavere kontingent.
Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltagelse i klubbens aktivitetstilbud.
Daglig leder eller den han bemyndiger, kan redusere eller frafalle krav på kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste
eller av andre grunner.
§ 5. Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og ha gyldig medlemskap i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr.
NIFs lov § 2-5 og for øvrig ha sitt forhold til klubben i orden. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.
Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke har anledning til å operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. Enten er man personlig medlem eller så er man
ikke medlem. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre.
2
Navnet trer i kraft fra 1.1.2008.
3
Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn en kommune, avgjør lagets årsmøte ved lovvedtak hvilket idrettsråd det tilhører.
4
Når det står "kan bli tatt opp som medlem» innebærer dette at ingen har krav på å bli medlem. Lovutvalget har uttalt at på bakgrunn av bestemmelsens tilblivelse, har et idrettslag rett til å avslå en opptakssøknad i helt
spesielle tilfeller. I tilfelle tvist avgjør idrettskretsen om søkeren kan tas opp. Kretsens avgjørelse kan påklages for Idrettsstyret innen 14 dager etter at rekommandert melding er sendt berørte parter.
5
Bestemmelsen trer først i kraft når idrettsstyret bestemmer det.
1
Lov for Rosenborg Ballklub
35
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i klubben. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i
klubben, kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.
Medlemmer som skylder kontingent til klubben, har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller
møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn 1 år, kan av styret strykes som medlem i klubben6. Hvis medlemmet ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved stryking fra klubbens side.
Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet.
§ 6. Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring
skal fremgå av klubbens budsjett og regnskap.
§ 7. Kjønnsfordeling
Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to
representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller
3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
Idrettsstyret7 kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen.
§ 8. Inhabilitet8
Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken
c) når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part
d) når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken
Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke
tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om
inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.
Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ9.
Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene
ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.
Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd.
Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som
saken ellers direkte gjelder.
§ 9. Straffesaker
For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser).
§ 10. Årsmøtet
Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år senest 28. februar. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds
varsel10, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.
Fullstendig saksliste, årsberetning med regnskap i revidert stand samt rapport fra kontrollkomité, samt også regnskap for klubbens
Skyldig kontingent må forstås å være manglende innbetaling i forhold til den betalingsfrist som styret har satt ved utsending av kontingentkrav. Skyldig kontingent for mer enn ett år må forstås slik at det kan foretas
strykning etter ordinært årsmøte og når det er vedtatt kontingent for nytt driftsår. Lagene oppfordres til å innarbeide gode rutiner i forhold til strykning.
Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglementet
8
Teksten i denne § kan erstattes med: "For inhabilitet gjelder NIFs lov § 2-7."
9
Inhabilitetsreglene gjelder ikke på årsmøtet.
10
Minimumsfrist i forhold til NIFs lov § 2-8.
6
7
36
Lov for Rosenborg Ballklub
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
selskaper og innkomne forslag, skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.
Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer.
Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltagelse.
Ingen har mer enn en stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort saksliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av sakslisten.
§ 11. Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt dirigent.
Dirigenten behøver ikke å være medlem av klubben.
§ 12. Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal11:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent og sekretær12.
4. Velge 2 medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen.
5. Behandle årsmelding fra styret, utvalg og komiteer.
6. Behandle regnskap for klubben og konsernregnskap i revidert stand13.
7. Behandle innkomne forslag og saker. Herunder skal årsmøtet kunne behandle enhver sak som er av prinsipiell art eller av stor
betydning, og som kan innebære betydelige økonomiske forpliktelser for klubben.
8. Fastsette medlemskontingent.
9. Vedta klubbens budsjett.
10. Behandle klubbens organisasjonsplan14.
11. Engasjere statsautorisert revisor til å revidere klubbens regnskap og fastsette dennes honorar.
12. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder.
b) 5 styremedlemmer15 for 2 år og 1 varamedlem for 1 år. Valgt styre i klubben fungerer som, eller oppnevner styrer i klubbens
heleide datterselskaper.
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 12 pkt. 10.
d) Kontrollkomité bestående av 3 medlemmer med 2 varamedlemmer.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.
f) Valgkomité med leder og 4 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
Leder og nestleder til styret velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges enkeltvis. Deretter velges varamedlemmer samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.
Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.
Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et
allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av samme
allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.
Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med
vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale,
styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret16 kan gi dispensasjon.
Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte
kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.
Sekretæren(e) behøver ikke å være medlem i idrettslaget.
13
Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal omfatte henholdsvis regnskapene og budsjettene for disse, og skal følge oppsettet i Idrettens kontoplan. Dette følger av at grupper/
avdelinger i et idrettslag aldri kan være egne juridiske og økonomiske selvstendige enheter, da laget ellers ikke lenger ville vært ett idrettslag. Henviser for øvrig til §16 i lagets lov.
14
Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering. Minimumsinnholdet i en organisasjonsplan er oversikt over tillitsvalgte i tillegg til styret og de andre lovfestede tillitsverv.
15
Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver.
16
Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement.
11
12
Lov for Rosenborg Ballklub
37
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
§ 13. Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.
Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved
vedkommende avstemning. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, foretas omvalg mellom de 2
kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-4, 2-5.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette
gjelder ikke ved valg av varemedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de
valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemningen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekking.
§ 14. Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av klubbens styre med minst 14 dagers varsel etter:
a) Vedtak på årsmøtet i klubben.
b) Vedtak i styret i klubben.
c) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer.
d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.
Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling til årsmøtet.
Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.
§ 15. Medlemsmøter
Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig, dog minst en gang årlig.
§ 16. Styret
Klubben ledes og forpliktes av styret som er klubbens høyeste myndighet17 mellom årsmøtene.
Styret skal18:
1. Iverksette årsmøtets beslutninger og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller
av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre påse at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og
budsjettfunksjonen og har en forsvarlig økonomistyring19.
3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
4. Representere klubben utad. Styrets leder og ett styremedlem eller to styremedlemmer i fellesskap er signaturberettiget.
5. Styret kan meddele prokura.
6. Utarbeide beretning og legge frem revidert regnskap samt tilrettelegge alle saker for årsmøtet.
7. Vurdere de økonomiske behov innen klubben og fordele midlene til de enkelte grupper etter opptrukne planer og godkjent
budsjett.
8. Ansette daglig leder og sportslig ledelse og fastsette instruks for disse.
9. Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og klubbens virksomhet for øvrig.
10. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
§ 17. Daglig ledelse
Klubbens ledelse arbeider etter stillingsinstrukser gitt av styret. Daglig leder utfører de pålegg og setter i verk de vedtak som er truffet av styret.
Daglig leder er leder for klubben. Daglig leder utfører de pålegg og setter i verk de vedtak som er truffet av styret
Klubbens ledelse møter i henhold til sine instrukser på årsmøtet.
Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen laget (det kan således ikke lovfestes at et "representantskap" eller lignende skal kunne overprøve styrets vedtak).
Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret. Det er ikke noe i veien for at det kan bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg.
Se NIFs lov § 2-17.
17
18
19
38
Lov for Rosenborg Ballklub
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
§ 18. Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med klubbens virksomhet og påse at foretatte disposisjoner i driftsåret er i samsvar med årsmøtets vedtak, lov og reglementer, og skal sammen med valgt revisor gjennomgå klubbens regnskaper etter at disse er revidert av
revisor. Innberetning skjer til årsmøtet.
Komiteens arbeid skjer i samsvar med bestemmelsene i NIFs lov § 2-17 og § 2-18 (kontrollkomité og revisjon) og NIFs regnskapsog revisjonsbestemmelser samt egen instruks vedtatt av årsmøtet. Kontrollkomiteen kan ta ethvert forhold innen klubben opp til
behandling.
§ 19. Grupper/avdelinger/komiteer
Laget kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets
årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med
årlig behandling av klubbens organisasjonsplan, jfr. § 12 pkt. 10.
For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/ grupper kan ikke inngå avtaler eller representere
laget utad uten styrets godkjennelse20.
§ 20. Valgkomité
Valgkomiteen velges på fritt grunnlag på årsmøtet etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet, samt honorar til styrets leder og medlemmer. Styrets innstilling til ny
valgkomite skal på forhånd drøftes med sittende valgkomite.
Valgkomiteens innstilling følger årsberetningens tilgjengelighet for medlemmene.
Valgkomiteens leder velges for 1 år. Det velges 2 medlemmer for 2 år og 2 medlemmer for 1 år. Ett varamedlem velges for 1 år.
Valgkomiteens medlemmer kan gjenvelges 1 gang slik at maksimal funksjonstid blir 4 år. Valgkomiteens leder og varamedlem kan
gjenvelges slik at disse vervenes funksjonstid også blir 4 år.
§ 21. Lovendring
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves
2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Lovendringen må godkjennes av idrettsstyret21, og trer ikke i kraft før de er godkjent.
Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover redigere disse slik at de ikke kommer i
motstrid med bestemmelsene i NIFs lov.
§ 22 (oppløsning) kan ikke endres.
Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for klubben, trer i kraft umiddelbart.
§ 22. Oppløsning22
Oppløsning av klubben må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av klubben23. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer
i tilknytning til disse, treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 21.
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettskretsstyret24. Ved
oppløsning sendes klubbens arkiv til idrettskretsen.
Ved konkurs anses klubben som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og
dekningsloven.
Dette innebærer bl.a. at det bare er idrettslagets styre (hovedstyre der laget har grupper/avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser, inngå sponsoravtaler, ev. andre avtaler som binder idrettslaget rent
juridisk/økonomisk.
Jf. NIFs lov § 2-15. Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement.
22
Jf. NIFs lov § 2-16.
23
Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette idrettslaget benyttes.
24
Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement.
20
21
Lov for Rosenborg Ballklub
39
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
Referat fra årsmøtet i Rosenborg Ballklub 2015
Rosenborg Ballklubs årsmøte for 2015 ble avholdt torsdag 25.
februar 2016 på Scandic Lerkendal kl. 19:00.
Styreleder Ivar Koteng åpnet møtet med å ønske hjertelig
velkommen til et nytt årsmøte.
Lederen spurte om årsmøtet hadde noen innvendinger mot at
pressen var til stede under årsmøtet. Ingen slike innvendinger
ble framsatt, og pressen fikk derfor tillatelse til å være til stede.
Filming og lydopptak var bare tillatt de ti første minuttene.
Stillbilder kunne tas under møtet. Globus Media, som et ledd i
dokumentarserien om Rosenborg Ballklub, fikk imidlertid tillatelse til å filme under hele årsmøtet.
Deretter hedret Ivar Koteng de spillere som har oppnådd
mer enn 400 offisielle kamper for klubben: Roar Strand, Bent
Skammelsrud og Ola By Rise. Alle tre fikk et maleri som synlig
bevis for lang og tro tjeneste for klubben. Erik Hoftun og Mikael
Dorsin har tidligere fått samme oppmerksomhet.
Tove Moe Dyrhaug orienterte årsmøtet om at styret i Stiftelsen
Rosenborg Ballklubs Talentfond har besluttet å dele ut årets
stipend på kr 10.000,- til Sivert Solli. Solli er på tidspunktet
for årsmøtet på trenings- og kampleir sammen med resten av
A-laget i Marbella, og overlevering av stipendet skjer i pausen
på en av de første kampene i vårsesongen.
Også i 2015 hadde medlemmer i Rosenborg Ballklub gått bort.
Koteng ba om at årsmøtet ble med på ett minutts stillhet til
minne om de medlemmene som hadde gått bort i 2015.
Kåre Ingebrigtsen sendte årsmøtet en videohilsen fra lagets
trenings- og kampleir i Marbella, og ønsket lykke til med
forhandlingene.
1. Godkjenning av stemmeberettigede
Saken ble foreslått utsatt til fortegnelsen var klar. Det ble henstilt om at personer som ønsket å forlate møtet underveis, måtte
ta med sitt registreringsnummer og levere dette i sekretariatet.
Dette for å ha kontroll på stemmegivningen. Fortegnelsen viste
senere 186 stemmeberettigede.
I etterkant av årsmøtet gjorde medlem Daniel Strand oppmerksom på at ansatte i klubben ikke har stemmerett. Antallet
registrerte ansatte på årsmøtet var 21. Korrekt antall stemmeberettigede ble derfor 165.
2. Godkjenne innkalling, saksliste og
forretningsorden
Møtet ble innkalt gjennom annonse på klubbens hjemmeside den 11. februar, samt utsendt brev til alle medlemmer den
25. januar. Innkallingen var i overensstemmelse med kravene i
Rosenborg Ballklubs lover.
40
Det var ingen innvendinger mot innkallingen.
Dagsorden var gjengitt på side 4 i beretningen. Det var ingen
innvendinger mot sakslisten.
Innkallingen og dagsorden ble deretter godkjent.
Styret la fram forslag til forretningsorden på 13 punkter, for å sørge for en ryddig gjennomføring av årsmøtet.
Forretningsordenen var gjengitt på side 5 i årsberetningen og
ingen hadde innvendinger til denne, med den presisering som
under:
Punkt 5 endres til at man kan ta ordet mer enn to ganger i samme sak
Forslag til forretningsorden ble godkjent.
3. Valg av dirigent og sekretær
Styret innstilte på Tore Sandvik som dirigent og Roar Munkvold
som referent.
Forslaget ble vedtatt uten merknad.
Ivar Koteng overlot deretter ordet til Tore Sandvik for å starte
årsmøteforhandlingene.
4. Valg av to medlemmer til
å undertegne årsmøteprotokollen
Styret innstilte på Roar Jørgensen og Jarle Loholt til å underskrive protokollen.
Roar Jørgensen og Jarle Loholt ble valgt uten merknad.
5. Behandle årsmelding fra styret,
utvalg og komiteer
Dirigenten gikk kort gjennom de ulike beretninger før man
gikk til enkeltvis votering:
Styrets beretning s. 6-8:
Enstemmig vedtatt.
Årsmelding fra sportslig avdeling, s. 11-14:
Enstemmig vedtatt.
SalMar Akademiet, s 17-21:
Enstemmig vedtatt.
Samfunnsansvar, s. 22-23:
Enstemmig vedtatt.
Referat fra årsmøtet i Rosenborg Ballklub 2015
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
Årsmelding for RBKs Veteranlaug s. 24:
Enstemmig vedtatt.
Hele årsberetningen:
Enstemmig vedtatt.
6. Behandle regnskap for klubben og
konsernregnskap i revidert stand
Dirigenten overlot ordet til Tove Moe Dyrhaug, som startet med
å gi en oppsummering av året 2015:
• Tidenes sesong, med gull både i serie og cup, samt gruppespill i UEFA Europa League
• Klubbens ambisjon, alltid Europa, samt bærende elementer
som bærekraftig økonomi, artig og angrepsvillig fotball, ble
innfridd
Dyrhaug avsluttet innledningen med å vise «bilde tå’n Ivers»,
denne gang i form av Trondheim kommunes veiskilt for Odd
Iversens veg. Veien går forbi RBK-brakka.
Deretter gikk Dyrhaug gjennom hovedpunktene for regnskapet
2015:
• Konsernresultat før skatt ble 12,8 mill kr
• Det er belastet ca 6 mill kr i avviklings- og nedskrivningskostnader utenfor ordinær drift.
• Resultatet før avviklingskostnader / nedskrivninger spillerstall ble dermed 19 mill kr.
• Netto resultat fra UEFA Europa League gruppespill, inkludert i disse tallene, ble 19 mill kr.
• Dette betyr at konsernet hadde et nullresultat, dersom
vi ser bort fra gruppespillet (og avviklingskostnadene /
nedskrivningene).
• Resultatet (før skatt) er 28,6 mill bedre enn i 2014.
• Serie- og cupgullene bidro til det gode resultatet. Som en
konsekvens av endring i risikoprofilen i spillernes avtaler, er
mer av spillerlønningene prestasjonsrettet, noe som medfører at store deler av merinntektene ved serie- og cupgull
deles ut til prestasjonsgruppen.
• Konsernets kostnader (ekskl. E-cup, seriegull, cupgull og
avviklings- og nedskrivningskostnader) er ca 160 mill. kr.
De «norske» kostnadene er lavere enn i 2014.
• Billett- og arrangementsinntektene, inkludert cupfinale og
utbetaling fra cupkassen i NFF, ble 53 mill. kr, mot 26 mill.
kr i 2014.
• Billettinntektene fra Tippeligaen ble 33,7 mill. mot 24,6 mill.
i 2014 (og 25 mill. i budsjett for 2015).
• Billettinntektene fra UEFA Europa League (inkl. kval. kamper) ble 11,7 mill. kr.
• TV- og mediainntektene ble 26,7 mill. kr, herav 25,7 mill. kr
fra den norske TV-avtalen, og 1,0 mill fra salg av rettigheter
i kvalifisering til E-cup
• Partnerinntektene ble 75 mill. kr – hvorav ca 10 mill. kr av
dette er bonuser for serie, cup og Europa, samt tilleggssalg
på E-cup kamper.
• UEFA-inntektene ble 38 mill. kr - av dette ca 32 mill. kr
knyttet til gruppespillet.
Referat fra årsmøtet i Rosenborg Ballklub 2015
• Totale inntekter fra E-cup (UEFA, billett, partner etc) ble 55
mill. kr.
• Salg og utleie av spillere ble 8,4 mill. kr
• Tilskuersnittet ble over 18.000.
• Likviditeten bedret med 38 mill. kr siden forrige årsskifte.
Deretter presenterte Dyrhaug hovedlinjene i budsjettet for 2016.
Hovedbudskap
• Fortsatt behov for stram styring
• Inntektene budsjetteres realistisk
• Balansert risikostyring på kostnadssiden
Overordnede forutsetninger
• 2. plass Tippeliga
Kvartfinale NM
• 1 – én – kval. runde E-cup
Tilskuersnitt Tippeligaen
• Budsjett 2016 = 14.500
Partnerinntekter
• Budsjett 2016 ca 65 mill., som oppnådd i 2015 (før bonuser
mv)
Mediainntekter
• Mindre økning, signalisert fra NTF
Gevinst spillersalg
• 11 mill. kr, som allerede er oppnådd
Kostnader
• Ytterligere reduksjoner fra 2015
Deretter åpnet dirigenten for debatt. Følgende tok ordet:
Arne Wahlstrøm: budsjettet for partnerinntekter er 65 mill. kr.
Har man sponsorene på plass slik at budsjettet vil kunne oppnås? Svar: ja, dagens prognose tilsier at budsjettet oppnås.
Rune S. Foss applauderte det gode resultatet.
Tove Moe Dyrhaug ga til slutt en kort sportslig orientering med
vekt på:
• En av tidenes beste sesonger
▸▸ Seriemester
▸▸ Cupmester
▸▸ NM mester G19
▸▸ UEFA Europa League
▸▸ Årets arrangør
• Prosjektet «fremover med røttene»
▸▸ Betydelig økte treningsmengder
▸▸ Økt attraktivitet / utstillingsvindu for spillere
▸▸ SalMar Akademiet utvikler seg videre
▸▸ Samarbeid med Olympiatoppen og NTNU
▸▸ Fokus på 24 timers utøveren
41
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
Statsautorisert revisor Per Kr. Forseth fra Deloitte la fram revisjonsberetningen for 2015, som var uten forbehold og presiseringer. Konklusjonen var at årsregnskapet var avlagt i samsvar
med gjeldende lover og regler, og det ble anbefalt godkjent slik
at det var framlagt.
Ragnar Haugan la fram kontrollkomiteens beretning for 2015.
Konklusjonen var at kontrollkomiteen anbefalte årsmøtet
å godkjenne årsregnskapet.
Årsregnskapet for 2015 klubb og konsern:
Enstemmig vedtatt.
Budsjettet 2016:
Enstemmig vedtatt.
Styrets leder orienterte om at styret trekker sin initiale innstilling som referert under:
Styrets initiale innstilling i saksutsendelsen
Årsmøtet er Rosenborg Ballklubs øverste organ og årsmøtets
oppgaver er beskrevet i lovens §12. Av §12 nr 7 fremgår at
årsmøtet skal behandle innkomne forslag om saker. Samme
bestemmelse gir imidlertid føringer for at en sak ikke bare må
være av prinsipiell art eller ha stor betydning, men også må
innebære betydelig økonomiske forpliktelser for klubben for at
den skal kunne behandles av årsmøtet.
Forslag fra Terje Lillemo:
Spørsmålet om endringer i strukturen av NFF-turneringer har
for RBK først og fremst betydning for RBKs drift. Slike spørsmål ligger innenfor kompetansen til styret, som er klubbens
høyeste myndighet mellom årsmøtene, jfr lovens §16. Det vil
derfor være i strid med loven å beslutte at dette og tilsvarende
spørsmål skal avgjøres av årsmøtet. Under henvisning til begrunnelsen foran finner styret ikke at forslaget kan behandles av
årsmøtet.
Lovendring § 10:
Årsmøtet skal ikke avholdes i vinterferien
Koteng fortsatte ved å referere til at styret, i den aktuelle saken,
støtter seg på sportslige vurderinger.
Begrunnelse:
Da årsmøtet i Rosenborg Ballklub som regel avholdes siste torsdag i februar, kolliderer dette som oftest med skolenes vinterferie. Forslagsstiller ønsker å lovfeste tidspunktet for årsmøtet til
dato utenfor skolenes vinterferie, slik at flere får anledning til å
delta.
Styrets reviderte innstilling:
Styrets innstilling:
Øystein Fossum presiserte at forslaget om lovendring var ment
som et prinsipielt vedtak for senere og lignende saker som medlemmene mener bør vedtas gjennom årsmøtet.
7. Behandle innkomne forslag og saker
Det var to innkomne forslag:
Årsmøtet i Rosenborg Ballklub skal etter loven avholdes innen
28. februar. For å sikre en forsvarlig prosess med regnskapsavslutning, herunder revisors arbeid, foreslår styret å opprettholde
siste torsdag i februar som fast årsmøtedag.
Etter avstemming ble det følgende vedtak:
Styrets innstilling enstemmig godkjent.
Saken skal behandles av årsmøtet, men styrets innstilling er at
lovendring ikke gjennomføres.
Deretter ble det åpnet for innlegg:
Daniel Strand refererte til bakgrunnen for forslaget for endringen i seriestruktur, som av et utvalg ble karakterisert som
svakt arbeid. Strand støttet Fossums innlegg om at medlemmene bør stemme ja til forslaget fra Fossum.
Forslag fra Øystein Helde Fossum:
Finn Hellandsjø mente at riktig vei å gå er via et medlemsmøte
for å lodde medlemmenes stemning i aktuelle saker.
Lovendring § 12: Årsmøtets oppgaver
Klubbens syn på endringer i strukturen av NFF-turneringer
hvor RBKs A-lag deltar, der de foreslåtte endringene skal behandles på forbundstinget, skal avgjøres av årsmøtet i klubben.
Espen Viken utfordret styret til å øke engasjementet blant medlemmene ved å gå i tettere dialog gjennom året på saker som
anses å være av interesse for medlemmene.
Begrunnelse:
NFFs seriekomite fremmet høsten 2015 et forslag om endring
av strukturen i eliteserien for herrer, hvor man ønsket å innføre
en grunnserie med færre lag enn i dagens eliteserie, samt et
sluttspill. RBKs ledelse valgte å støtte dette forslaget. Forslaget
ble trukket før det ble forelagt Fotballtinget, men det knyttes
bekymring til konsekvensene en slik endring ville fått, samt det
faktum at RBK valgte å støtte en slik meget omfattende endring
av konkurransesituasjonen i norsk fotball uten at man hadde
forelagt spørsmålet for klubbens øverste organ - årsmøtet
42
Daniel Strand (replikk) støttet dette ved å fremheve behovet for
rådføring med medlemmene i forkant av årsmøtet.
Jan Nystrøm mente at Fossums forslag medfører en vingeklipping av styret. Styrets arbeidsform og sammensetning er god.
Nystrøm støttet styrets forslag.
Trond Buchmann støttet styrets forslag. Tilliten til styret skjer
gjennom de årlige styrevalg.
Referat fra årsmøtet i Rosenborg Ballklub 2015
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
Bjørn Lyngen ga styret skryt for måten saken håndteres på nå i
årsmøtet. Men holder fast på at saker av stor prinsipiell karakter
må behandles i årsmøtet.
Ivar Koteng sa seg enig i at saken kunne vært diskutert i
medlemsmøte.
Deretter gikk man til votering. Lovendring krever 2/3 flertall av
de avgitt stemmer
Opprinnelig avstemmingsresultat:
186 stemmeberettigede
112 avviser forslaget
58 støtter forslaget
16 blanke stemmer
Under henvisning til sak 1, godkjenning av stemmeberettigede, foregikk avstemmingen ved en feil med 21 ansatte til
stede. Det korrekte antallet stemmeberettigede ble derfor 165.
Klubben beklager det faktum at ansatte initialt ble godkjent som
stemmeberettigede.
Dirigenten oppfordret deretter til en pause i ti minutter før
valget.
12.Valg
Dirigenten orienterte om hvordan valget skulle gjennomføres.
Leder i valgkomiteen, Kent Ranum, la fram innstillingen til årsmøtet. Innstillingen var som følger:
Styret:
Som styreleder ble det foreslått Ivar Koteng (gjenvalg, 2 år).
Nestleder Leif Inge Nordhammer var ikke på valg.
Styremedlem Rune Bratseth var ikke på valg.
Som styremedlem ble det foreslått Synnøve Farstad (ny, 2 år)
Som styremedlem ble det foreslått Bård Benum (gjenvalg, 2 år)
Som styremedlem ble det foreslått Vegard Heggem
(gjenvalg, 2 år).
Syremedlem Marit Collin var ikke på valg.
Som varamedlem ble det foreslått Fredrik Winsnes (ny, 1 år).
Ranum presenterte deretter Synnøve Farstad og Fredrik
Winsnes.
Med justering til korrekt antall stemmeberettigede (165) er
fortsatt ikke 58 stemmer for forslaget nok til å oppnå støtte for
Fossums forslag til lovendring.
Det var ingen generell debatt. Deretter gikk man over til valget.
Vedtak:
Ivar Koteng var innstilt som styreleder (gjenvalg, 2 år)
Styrets reviderte innstilling godkjent mot 58 stemmer.
Lovens § 12 forblir uendret.
Leif Inge Nordhammer var ikke på valg.
8. Fastsette medlemskontingent
a. Leder og nestleder
Ivar Koteng ble gjenvalgt som styreleder for 2 år ved akklamasjon.
b. 5 styremedlemmer for 2 år og 1 varamedlem for 1 år.
Styret foreslo at medlemskontingenten ble holdt uendret på 400
kr for vanlige medlemmer og 150 kr for medlemmer under 15
år og pensjonister.
Styremedlem Rune Bratseth var ikke på valg.
Styremedlem Marit Collin var ikke på valg.
Dette ble godkjent uten merknad.
Synnøve Farstad var innstilt som styremedlem for 2 år.
9. Vedta klubbens budsjett
Synnøve Farstad ble enstemmig valgt som styremedlem for 2 år.
Budsjettet ble vedtatt under punkt seks.
Vegard Heggem var innstilt som styremedlem for 2 år.
10.Behandle klubbens
organisasjonsplan
Vegard Heggem ble enstemmig valgt som styremedlem for 2 år.
Dette punktet hadde ingen saker til behandling.
11.Engasjere statsautorisert revisor til
å revidere klubbens regnskap og
fastsette dennes honorar
Styret foreslo Deloitte ved statsautorisert revisor Per Kr. Forseth
som revisor for klubben i 2016. Anmodning om revisorhonorar
for 2016 var satt til kroner 88.000 (eks. mva) mot kr. 85.000 for
2015.
Bård Benum var innstilt som styremedlem for 2 år.
Bård Benum ble enstemmig valgt som styremedlem for 2 år.
Fredrik Winsnes var innstilt som varamedlem for 1 år.
Fredrik Winsnes ble enstemmig valgt som varamedlem for 1 år.
c. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt
organisasjonsplan.
Ingen valg.
Enstemmig vedtatt uten merknad.
Referat fra årsmøtet i Rosenborg Ballklub 2015
43
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
d. Kontrollkomité
Ragnar Haugan var innstilt som leder (gjenvalg, 1 år)
Som medlem ble foreslått Katharina Erlandsen (gjenvalg, 2 år).
Medlem Merethe Storødegård var ikke på valg.
Varamedlem Steinar Leirvik var ikke på valg.
Som varamedlem ble det foreslått Jan Nystrøm (gjenvalg, 1 år).
Det var ingen generell debatt.
Kontrollkomiteen ble enstemmig valgt ved akklamasjon.
e. Representanter til ting og møter i de organisasjoner
klubben er tilsluttet.
Ingen valg.
f. Valgkomiteen
Kent Ranum var innstilt som leder (gjenvalg 2 år, leder 1 år).
Som medlem ble foreslått Oddgeir Engdal (gjenvalg 2 år).
Som medlem ble foreslått Kenneth Kjelsnes (gjenvalg 2 år, ny
som medlem).
Som medlem ble foreslått Marianne Kartum (gjenvalg, 2 år).
Medlem Guri Brønseth var ikke på valg.
Som varemedlem ble det foreslått Stig Arne Westerhus (ny, 1
år).
Det var ingen generell debatt.
Valgkomiteen ble enstemmig valgt ved akklamasjon.
Dirigenten takket for et godt årsmøte.
Ivar Koteng takket dirigenten for god ledelse av årsmøtet.
Bente K. Malmo og Ola By Rise ble takket av som henholdsvis
medlem og varemedlem av styret. Torleif Rolfsen ble takket av
som medlem av valgkomiteen.
Møtet ble hevet kl. 20:27.
44
Referat fra årsmøtet i Rosenborg Ballklub 2015
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
Gullvinnerne i 2016
Tippeligaen - Seriemestere
NM - Cupmestere
Mushaga Bakenga
Johan Lædre Bjørdal
Yann-Erik de Lanlay
Hólmar Örn Eyjólfsson
Alex Gersbach
Christian Gytkjær
André Hansen
Pål André Helland
Mike Jensen
Anders Ågnes Konradsen
Adam Larsen Kwarasey
Pavel Londak
Fredrik Midtsjø
Elbasan Rashani
Tore Reginiussen
Erlend Dahl Reitan
Riku Riski
Jørgen Skjelvik
Magnus Stamnestrø
Jonas Svensson
Gudmundur Thórarinsson
Matthias Vilhjálmsson
Mushaga Bakenga
Johan Lædre Bjørdal
Yann-Erik de Lanlay
Hólmar Örn Eyjólfsson
Alex Gersbach
Christian Gytkjær
André Hansen
Pål André Helland
Andreas Klausen Helmersen
Mike Jensen
Anders Ågnes Konradsen
Adam Larsen Kwarasey
Pavel Londak
Fredrik Midtsjø
Elbasan Rashani
Tore Reginiussen
Erlend Dahl Reitan
Riku Riski
Olaus Jair Skarsem
Jørgen Skjelvik
Sivert Solli
Magnus Stamnestrø
Per Magnus Steiring
Jonas Svensson
Gudmundur Thórarinsson
Matthias Vilhjálmsson
20. nov. 2016, NM-finale, Rosenborg-Kongsvinger 4-0 (Foto: Marius Simensen, Digitalsport)
Gullvinnerne i 2016
45
Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2016
Adelskalender Rosenborg Ballklub
Offisielle kamper etter 1960
Offisielle mål etter 1960
644
457
442
416
401
349
346
336
326
313
300
296
293
292
286
279
277
269
254
239
236
235
234
231
210
210
205
204
204
197
193
185
182
180
178
176
175
171
171
157
152
151
150
149
143
142
141
140
139
138
256
178
138
130
125
121
120
108
102
100
81
67
63
58
50
48
48
48
45
43
43
41
40
39
38
37
35
34
33
33
32
31
30
29
29
29
29
28
28
27
27
27
26
26
26
24
24
24
24
23
46
Roar Strand
Ola By Rise
Erik Hoftun
Bent Skammelsrud
Mikael Dorsin
Ole Christer Basma
Harald Martin Brattbakk
Fredrik Winsnes
Kåre Rønnes
Karl Petter Løken
Ståle Stensaas
Steffen Iversen
Ørjan Berg
Mini Jakobsen
Bjørn Otto Bragstad
Knut Torbjørn Eggen
Sverre Brandhaug
Jan Hansen
Trond Henriksen
Per Ciljan Skjelbred
Gøran Sørloth
Knut Jenssen
Frode Johnsen
Jonas Svensson
Bjørn Tore Kvarme
Øystein Wormdal
Øivind Husby
Odd Iversen
Jan Christiansen
Øyvind Storflor
Kåre Ingebrigtsen
Kjell Hvidsand
Vidar Riseth
Birger Tingstad
Trond Sollied
Tore Pedersen
Erling Næss
Daniel Örlund
Jørn Jamtfall
Mike Jensen
Nils Arne Eggen
Egil Nygaard
Steinar Nilssen
Rade Prica
Alexander Banor Tettey
Harald Sunde
Jan Gunnar Solli
Bjørn Rime
Eldar Hansen
Mikael Lustig
Harald Martin Brattbakk
Odd Iversen
Mini Jakobsen
Steffen Iversen
Frode Johnsen
Roar Strand
Gøran Sørloth
Karl Petter Løken
Sverre Brandhaug
Sigurd Rushfeldt
Bent Skammelsrud
Rade Prica
Tor Kleveland
Tore André Dahlum
Alexander Toft Søderlund
Tore Pedersen
Eldar Hansen
Kåre Rønnes
Pål André Helland
Øyvind Storflor
Harald Sunde
Birger Tingstad
Jan Hansen
John Krogh
Kåre Ingebrigtsen
Ørjan Berg
Jan Christiansen
Mike Jensen
Jan-Derek Sørensen
John Chibuike
Christer George
Mikael Dorsin
Yssouf Koné
Fredrik Winsnes
Erik Hoftun
Borek Dockal
Marek Sapara
Ståle Stensaas
Bjørn Otto Bragstad
Viggo Sundmoen
John Kristian Angvik
Arve Svorkmo
Øyvind Leonhardsen
Azar Karadas
Trond Olsen
Trond Egil Soltvedt
Magnar Florholmen
Thorstein Helstad
Nicki Bille Nielsen
Christian Lund Gytkjær
Adelskalender Rosenborg Ballklub
ROSENBORG BALLKLUB
AVHOLDER SITT ÅRSMØTE
PÅ SCANDIC LERKENDAL
Torsdag 23. februar 2017 kl. 19.00