Agenda - Oslo KFU

OsloKommunaleForeldreUtvalg
AgendaformøteiSkolegruppeEogF
Ons15.februar2017,kl18:00-20:00,Husebyskole,Sørkedalsveien167,Oslo
Valgavreferent(FAUv/vertsskolen)
Godkjenningavinnkallingen–gjennomgangavdagsorden
1.VelkommentilmøtevedOsloKFU(10minutter)
Ø KortinfoomaktuellesakervijobbermediOsloKFU
Ø Tema:Trafikk-Tryggskolevei-Trafikkagentene
Ø RekrutteringtilskolegruppenefraFAUeneoghvordanbidratilatskolegruppenekanværeen
godmøtearenaforskolene?
2.Presentasjonavvertsskolev/rektor,KathrineWegge(10minutter)
3.FAUsarbeidpåHusebyskolev/leder,KristelAlstad-Evjen,(10minutter)
Ø InnsiktisamarbeidetmellomFAUogelvene/skolen,sakerdetjobbesmed.
4.Tema-Psykososialtskolemiljø(50minutter)
Ø Innlegg(maks20minutter)fraMargretheBøe,miljøterapeutvedGlasshuset,omhvordande
jobbermedskolemiljøpåbakgrunnavhvadeerfarerisinarbeidsdag.
Ø Diskusjonogspørsmål(30minutter)fraFAU-eneomhvordanvifåtiletgodtskole-hjemsamarbeid.Tipsogerfaringsutveksling.
5.ErfaringsutvekslingmellomFAU-ene(30minutter)
–deltagernedelesigrupperetterskoletilhørighet(barneskole/ungdomsskole)
Ø Runden:
Ø Vidrøfter:
Presentasjonavdeltagerne/verv/skole.
FAUsbidraginntilgode/tryggesosialemøtearenaerforeleverog
foresatte(somkarneval,matfestival,disco,fotballcup,akedag,skoleball,
kanonballcup,fellesgrilldagiparken,tryggskolevei,felles"vi-leser-til-prøver"-
dagerogmer).
EVENTUELT–sakerbesmeldtinnpåforhånd.
Vihåperathverskoleharanledningtilåstillemedenellerflererepresentanterpådisse
skolegruppemøtene!
Velmøtt!
Vennlighilsen
Kristin,Selje,Eivind,ErlendogVickey
ForSkolegruppeEogF