Detaljprosjektrapport Mebygdvegen kulvert Sweco

Trondheim
Kommune
Mebygdveien Kulvert
Detaljprosjekt
Prosjektnr. Trondheim Kommune 220692
Prosjektnr. Sweco 22671001
Innhold:
Beskrivelse
RIB og Hydrologi – Konstruksjon tegninger
VEI – C101 tegning
RIG – Revidert notat med vedlegg
RIB – Revidert notat med vedlegg
Trondheim 04.01.2017
Sweco Norge AS
04.01.2017
Prosjekt: Kulvert Mebygdvegen
Side E0.1
Hovedprosess 0:
Prosess
Beskrivelse
Enhet Mengde
Enh.pris
0
01
20150201
Rigg og drift
Orientering
*** Spesiell Beskrivelse ***
Mebygdvegen kulvert
Generelt
Type konstruksjon: Kulvert med tilhørende overgangsplater
Formål: Kulvert etableres der Mebygdvegen krysser Ristelva
Tegn.nr. K100, -101, -102, -103, -104, A100 er vedlagt
Prefabrikkert kulvert
Sted: Mebygdvegen krysser Ristelva, mellom Brenslan og
Hovseng i Trondheim kommune
Kulvert med total lengde Ltot = 8,0m, frihøyde H =2,5 og
innvendig bredde B = 5,0m. Kulvert prefabrikkeres i bunn- og
toppelementer.
Kulvertelementer fundamenteres direkte på grunnen på et
forsterkningslag 22-120 (t = 500m) og et avrettingslag 0-22 (t
= 150mm). Kulverten etableres med et ensidig fall ca.1,25%
Prefabrikkerte overgansplater
Mål per overgangsplate B x L x t [m] = ca.6,5 x 3,0 x t
Overgansplatene fundamenteres på et avrettingslag
maskinkult 16-64 forkilt med pukk 2-22 (t = 150mm), og med
et ensidig fall ca.1:10
Plasstøpt kanbjelke med innstøpt boltegruppa
Mål per kantbjelke se teg. K103 Toppkant mot/fra vegbane
avfases med katetmål [mm] ca.70/30. Det skal støpes inn 5
stk boltegrupper (c/c 2,0 m) per bjelke for feste av autovern
på oversiden. Hver boltegruppe består av 4 stk bolter
Generelt for prefabrikkerte betongelementer
Prosjektering, levering og utførelse av innstøpte løftekroker,
hylser og fugedetaljer mellom betongelementene skal utføres
av elementleverandør og inkluderes i postenes enhetspris
Prefab vingmurer portaler
Vingmurer består av prefabstøttemurkonstruksjoner.
Prosjektering, levering og utførelse av innstøpte løftekroker,
og fugedetaljer mellom betongelementene skal utføres av
elementleverandør og inkluderes i postenes enhetspris
Byggetid
Det henvises til RiG notat angående ambefalt tid for utførelse
av kulvert
Sum denne side:
Sum Hovedprosess 0 ,Overføres til anbudsskjema side G 2 :
S:\Oppdrag\TRD\171\22671001 Trondheim Kommune - Mebygdvegen kulvert\06 Beskrivelser\Kulvert Mebygdvegen.ga1
Pris
Sweco Norge AS
04.01.2017
Prosjekt: Kulvert Mebygdvegen
Side E1.1
Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader
Prosess
Beskrivelse
1
Forberedende tiltak og generelle kostnader
11
ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL
11.2
20150201
Rigg og drift
STIKKING OG MASKINSTYRING
Enhet Mengde
Enh.pris
*** Spesiell Beskrivelse ***
a)
Prosessen skal inkludere entreprenørens beregninger av de
stikningsdata (koordinater og koter) han finner nødvendig ut
fra hvordan arbeidene planleggs gjennomført. Beregningene
utføres basert på data gitt i konkurransegrunnlaget i form av
geometridata for veglinjer, profilnummer, vinkler, offset og
øvrige mål gitt på tegninger.
RS
12
RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE
DRIFTSOMKOSTNINGER
12.1
20150201
Rigg og drift
RIGG OG MIDLERTIDIGE BYGNINGER
15
20150201
Rigg og drift
RIVING OG FJERNING
15.3
20150201
Rigg og drift
KUMMER, STIKKRENNER, KULVERTER OG
RØRLEDNINGER
RS
*** Spesiell Beskrivelse ***
a)
Gjelder fjerning av 2 stk. utlånte anleggsrør av stål
(Ø1,6 m, lengde ca. 7 m)
og transport tilbake til NVE Region Midt-Norge.
15.4
KANTSTEIN, REKKVERK, SKILT, STOLPER, VEGUTSTYR,
PORTALER, M.V. MED FUNDAMENTER
15.42
20150201
Rigg og drift
Rekkverk og stolper med fundamenter
RS
*** Spesiell Beskrivelse ***
a)
Gjelder eks. vegrekkverker på begge sider av veg.
Eksisterende rekkverk demonteres og materialer sorteres for
gjenbruk. Ved etablering av nytt vegrekkverk forutsettes
demontert materiale gjenbrukt. Overskytende materiale
overlates til byggherren.
m
108,5
Sum denne side:
Sum Hovedprosess 1 ,Overføres til anbudsskjema side G 2 :
S:\Oppdrag\TRD\171\22671001 Trondheim Kommune - Mebygdvegen kulvert\06 Beskrivelser\Kulvert Mebygdvegen.ga1
Pris
Sweco Norge AS
04.01.2017
Prosjekt: Kulvert Mebygdvegen
Side E2.1
Hovedprosess 2: Sprengning og masseflytting
Prosess
Beskrivelse
2
Sprengning og masseflytting
25
20150204
VEG
MASSEFLYTTING AV JORD
25.5
20150204
VEG
JORDMASSER TIL FYLLPLASS
25.51
20150204
VEG
JORDMASSER TILENTREPRENØRENS FYLLPLASS
Enhet Mengde
Enh.pris
RS
RS
*** Spesiell Beskrivelse ***
c)
Jordmasser til godkjent utfyllingsområde holdt av
entreprenør. Alle avgifter inkluderes. Jordmasser skal ikke
lagres slik at det oppstår sig av finstoff og eventuelt
plantevernrester til vassdrag.
x)
Enhet; m3
m3
170
Sum denne side:
Sum Hovedprosess 2 ,Overføres til anbudsskjema side G 2 :
S:\Oppdrag\TRD\171\22671001 Trondheim Kommune - Mebygdvegen kulvert\06 Beskrivelser\Kulvert Mebygdvegen.ga1
Pris
Sweco Norge AS
04.01.2017
Prosjekt: Kulvert Mebygdvegen
Side E4.1
Hovedprosess 4: Grøfter, kummer og rør
Prosess
Beskrivelse
4
Grøfter, kummer og rør
44
20150201
Rigg og drift
KABLER OG LEDNINGER
Enhet Mengde
Enh.pris
*** Spesiell Beskrivelse ***
a)
Gjelder Telenor kabel fibertrase på sørsiden av veg
b-c) Eksisterende kabel må påvises og frigraves. Kabelen
forutsettes å være i drift i anleggsperioden. Etter montasje av
ny kulvert og ved etablering av ny veg skal kabelen legges i
veggrunnen over kulverten i henhold til Telenors
retningslinjer.
RS
45
STIKKRENNER/KULVERTER INKL. INN- OG
UTLØPSKONSTRUKSJONER
45.1
GRAVING, SPRENGNING, MM.
45.11
20150202
Hydrologi
Graving
*** Spesiell Beskrivelse ***
a)
45.18
20150202
Omlegging av elv (graving ny kanal og utforming oppstrøms)
+ ekstra graving til plastring (Se tegning K105)
m3
540
m2
1 513
m3
330
Hydrologi
Plastring
*** Spesiell Beskrivelse ***
Se tegning K105
47
FORSTERKNING AV GRØFTER OG ELVE- OG
BEKKEREGULERINGER
47.6
OPPRENSKING/OMLEGGING AV ELVER OG BEKKER
47.63
20150202
Hydrologi
Gjenfylling av gammelt løp
*** Spesiell Beskrivelse ***
Se tegning K105
Sum denne side:
Sum Hovedprosess 4 ,Overføres til anbudsskjema side G 2 :
S:\Oppdrag\TRD\171\22671001 Trondheim Kommune - Mebygdvegen kulvert\06 Beskrivelser\Kulvert Mebygdvegen.ga1
Pris
Sweco Norge AS
04.01.2017
Prosjekt: Kulvert Mebygdvegen
Side E5.1
Hovedprosess 5: Vegfundament
Prosess
Beskrivelse
Enhet Mengde
5
Vegfundament
51
PLANUM
51.3
AVRETTING, JUSTERING OG KOMPRIMERING AV PLANUM
PÅ JORD
51.31
20150204
VEG
Planum på jordfylling
51.32
20150204
VEG
Planum i jordskjæring
52
FILTERLAG OG SPESIELLE FROSTSIKRINGSLAG
52.2
SEPARASJONSLAG/FILTERLAG AV FIBERDUK
52.22
20150203
GEO
Fiberduk bruksklasse 3
m2
810
m2
240
m2
804
m2
1 050
m2
172
m3
365
Enh.pris
*** Spesiell Beskrivelse ***
a) Gjelder duk mellom stedlige masser og tilbakefylling. Se teg.
K101
52.22
20150204
VEG
52.3
FROSTSIKRINGSLAG
52.34
20150203
GEO
Frostsikring med plater av ekstrudert polystyren (XPS)
*** Spesiell Beskrivelse ***
a)
Gjelder under og ved fundamenter iht. til tegning K101
b)
Ekstrudert polystyren (XPS), Tykkelse=50 mm. Min. 200
2
kN/m trykkstyrke for langtidslast ved maks.2% deformasjon.
x)
Mengden måles som prosjektert areal frostisolert flate.
2
Enhet: m
53
FORSTERKNINGSLAG
53.2
FORSTERKNINGSLAG AV KNUSTE STEINMATERIALER AV
PUKK OG KULT
53.22
Forsterkningslag tilført utenfra
53.222
20150204
VEG
Forsterkningslag sortering 22/120
54
BÆRELAG AV MEKANISK STABILISERTE MATERIALER
Sum denne side:
Akkumulert Hovedprosess 5 :
S:\Oppdrag\TRD\171\22671001 Trondheim Kommune - Mebygdvegen kulvert\06 Beskrivelser\Kulvert Mebygdvegen.ga1
Pris
Sweco Norge AS
04.01.2017
Prosjekt: Kulvert Mebygdvegen
Side E5.2
Hovedprosess 5: Vegfundament
Prosess
Beskrivelse
54.2
BÆRELAG AV KNUSTE STEINMATERIALER, Fk
54.22
20150204
VEG
Bærelag av knuste steinmaterialer Fk tilført utenfra
Enhet Mengde
m3
Enh.pris
140
Sum denne side:
Sum Hovedprosess 5 ,Overføres til anbudsskjema side G 2 :
S:\Oppdrag\TRD\171\22671001 Trondheim Kommune - Mebygdvegen kulvert\06 Beskrivelser\Kulvert Mebygdvegen.ga1
Pris
Sweco Norge AS
04.01.2017
Prosjekt: Kulvert Mebygdvegen
Side E6.1
Hovedprosess 6: Vegdekke
Prosess
Beskrivelse
6
Vegdekke
61
GRUSDEKKE
61.1
20150204
VEG
OPPGRUSING (LEGGING AV GRUSDEKKE)
Enhet Mengde
Enh.pris
*** Spesiell Beskrivelse ***
b)
Knust grus, Gk 0/22, tykkelse 5cm.
m3
44
Sum denne side:
Sum Hovedprosess 6 ,Overføres til anbudsskjema side G 2 :
S:\Oppdrag\TRD\171\22671001 Trondheim Kommune - Mebygdvegen kulvert\06 Beskrivelser\Kulvert Mebygdvegen.ga1
Pris
Sweco Norge AS
04.01.2017
Prosjekt: Kulvert Mebygdvegen
Side E7.1
Hovedprosess 7: Vegutstyr og miljøtiltak
Prosess
Beskrivelse
7
Vegutstyr og miljøtiltak
71
MURER
71.3
MURER AV BETONGELEMENTER
71.36
20150205
Konstruksjon
Levering og oppsetting
Enhet Mengde
Enh.pris
*** Spesiell Beskrivelse ***
a)
Gjelder vingemurer inkludert alle fugearbeider. Prosessen
omfatter utsparinger for kantbjelke, se K102- Formtegning.
75
KANTSTEIN, REKKVERK OG GJERDER
75.2
REKKVERK
75.23
Rekkverk av metallskinner
75.232
20150204
VEG
Enkelt rekkverk av stål på stålstolper
m2
53,92
*** Spesiell Beskrivelse ***
b) Vegrekkverk skal samsvare med brurekkverk over kulvert
m
20
Sum denne side:
Sum Hovedprosess 7 ,Overføres til anbudsskjema side G 2 :
S:\Oppdrag\TRD\171\22671001 Trondheim Kommune - Mebygdvegen kulvert\06 Beskrivelser\Kulvert Mebygdvegen.ga1
Pris
Sweco Norge AS
04.01.2017
Prosjekt: Kulvert Mebygdvegen
Side E8.1
Hovedprosess 8: Bruer og kaier
Prosess
Beskrivelse
Enhet Mengde
8
Bruer og kaier
81
LØSMASSER
81.1
Gravearbeider over vann
81.11
20150203
GEO
Graving av løsmasser, sprengt stein og demolerte blokker i
uavstivet byggegrop over vann
Enh.pris
*** Spesiell Beskrivelse ***
a)
81.15
20150203
Prossesen skal inkludere transport og deponering til depot
valgt av entreprenør. Evt. kostnader knyttet til deponerig skal
være inkludert.
m3
1 522
GEO
Vannlensing av byggegrop, vannulemper
*** Spesiell Beskrivelse ***
a)
Omfatter også prosjektering og alle leveranser og arbeider
som er nødvendige for å kunne montere kulvertelementer i
tørr byggegrop. Hvis det velges spunt, inngår alle arbeider
inkl. forgraving og avstivning i prosessen.
c)
Entreprenøren velger selv utførelse. Prosjektert underlag og
planer skal forelegges byggherren senest 30 dager før
oppstart av grunnarbeidene.
81.2
Avretting og rensk over vann
81.21
20150203
GEO
Avretting og rensk til uberørt grunn i løsmasser, byggegrop
over vann
RS
*** Spesiell Beskrivelse ***
81.5
Masser under og inntil konstruksjoner over vann
81.51
20150203
GEO
Avrettingslag over vann
81.5101
20150203
GEO
Avrettingslag under overgangsplata
m2
804
m2
44,2
*** Spesiell Beskrivelse ***
81.5102
20150203
a)
Gjelder avretting under overgangsplater.
b)
Maskinkult 16-64 mm, forkilt med pukk 2-22 mm, tykkelse
150 mm.
c)
Avretningslaget føres 0,4m utenfor overgangsplata
GEO
Avrettning under fundamenter
Sum denne side:
Akkumulert Hovedprosess 8 :
S:\Oppdrag\TRD\171\22671001 Trondheim Kommune - Mebygdvegen kulvert\06 Beskrivelser\Kulvert Mebygdvegen.ga1
Pris
Sweco Norge AS
04.01.2017
Prosjekt: Kulvert Mebygdvegen
Side E8.2
Hovedprosess 8: Bruer og kaier
Prosess
Beskrivelse
Enhet Mengde
Enh.pris
*** Spesiell Beskrivelse ***
81.52
20150203
a)
Gjelder avretting under fundamenter.
b)
Avrettning 0-22, tykkelse 150 mm
c)
Avretningslaget føres 1,0 m utenfor fundamenter.
m2
172
m3
90
m3
700
m2
31,8
tonn
0,6
GEO
Oppfylling over vann
*** Spesiell Beskrivelse ***
81.53
20150203
a)
Gjelder masseutsifting under fundamenter.
b)
Sprengstein, tykkelse 500 mm.
c)
Avretningslaget føres 1,0m utenfor konstruksjon.
GEO
Fylling med knuste masser inntil konstruksjoner over vann
*** Spesiell Beskrivelse ***
84
BETONG
84.2
Forskaling
84.21
Plan forskaling over vann
84.213
20150205
Konstruksjon
Plan forskaling med bord (synlige flater)
*** Spesiell Beskrivelse ***
a)
Gjelder langsgående forskaling under og på begge sider av
kantbjelker. Prosessen inkluderer også alt arbeid knyttet til
utførelse av dryppnese og avfasing av kantbjelke, se K103 Rekkverkstegning.
84.3
Armering
84.31
20150205
Konstruksjon
Armering kamstål B500NC
84.4
Betongstøp
84.41
Betongstøp over vann, normalvektsbetong
84.412
Betong SV-Standard
84.4122
20150205
Konstruksjon
Betong B45 SV-Standard
Sum denne side:
Akkumulert Hovedprosess 8 :
S:\Oppdrag\TRD\171\22671001 Trondheim Kommune - Mebygdvegen kulvert\06 Beskrivelser\Kulvert Mebygdvegen.ga1
Pris
Sweco Norge AS
04.01.2017
Prosjekt: Kulvert Mebygdvegen
Side E8.3
Hovedprosess 8: Bruer og kaier
Prosess
Beskrivelse
Enhet Mengde
Enh.pris
*** Spesiell Beskrivelse ***
a) Gjelder begge kantbjelker
84.45
Bearbeiding av fersk betong, fri (uforskalt) flate
84.451
20150205
Konstruksjon
Avretting og pussing av fri (uforskalt) overflate
m3
7,1
m
18,4
tonn
24,38
tonn
102,84
*** Spesiell Beskrivelse ***
a)
84.7
20150205
Gjelder stålglatting topp av kantbjelker
Konstruksjon
Monteringsferdige betongelementer
*** Spesiell Beskrivelse ***
a-c) For kulvertelementer og overgangsplater henvises det til
Statens vegvesens normerte prefabrikkerte
kulvertelementer. Form, detaljer, armeringsprinsipper mm
forutsettes så langt som mulig å samsvare med de
standardiserte løsningene.
84.71
20150205
Konstruksjon
Bjelke- og plateelementer
*** Spesiell Beskrivelse ***
84.73
20150205
a)
Gjelder overgangsplater på beggesider av kulvert 6,5 x 3,0
c)
Overgangsplater monteres med fall ca.1:10
Konstruksjon
Kulvertelementer
*** Spesiell Beskrivelse ***
a)
Skal også inkl. prosjektering, levering og utførelse av
innstøpte løftekroker, innstøpte M24 hylser til kantbjelke
forbindelse og nødvendige fugedetaljer mellom
betongelementene. Innvendig mål av kulvert: B x H [m] = 5,0
x 2,5.
Total lengde 8 m.
b)
Betong:B45, MF40, Cl 0,1
Stål:B500NC
c)
Kulvertelementene plasseres med et ensidig fall 1,25%
84.8
Liming, overflatebehandling og hjelpeprodukter
84.86
20150205
Konstruksjon
Innstøpningsgods
84.861
20150205
Konstruksjon
Grupper av bolter eller gjengestenger i ikke-forskalte flater
*** Spesiell Beskrivelse ***
Sum denne side:
Akkumulert Hovedprosess 8 :
S:\Oppdrag\TRD\171\22671001 Trondheim Kommune - Mebygdvegen kulvert\06 Beskrivelser\Kulvert Mebygdvegen.ga1
Pris
Sweco Norge AS
04.01.2017
Prosjekt: Kulvert Mebygdvegen
Side E8.4
Hovedprosess 8: Bruer og kaier
Prosess
84.869
20150205
Beskrivelse
Enhet Mengde
a)
Gjelder boltegrupper for innfesting av kjøresterkt rekkverk på
kantbjelken.
b)
Innstøpningsgods for rekkverk på kantdrager, bestående av
(ref. tegning K104):
- 4 stk M24 gjengestang (inkl. muttere og skiver), L=340mm,
rustfritt stål iht NS-EN ISO 3506, kvalitet A4-80.
- 1 stk 10 mm forankringsplater (S355 J0)
- 1 stk ramme av flattstål i syrefast stål iht. NS-EN 10088 nr.
1.4404
c)
Skjøtehylse og forankringsplate friksjonssveises til kamstål.
Ref. tegning for utførelse og mål.
x)
Mengden måles som antall prosjekterte hylsegrupper, hver
med 4 stk hylser.
Enhet : stk.
stk
10
stk
148
m2
52,76
m2
50
Enh.pris
Konstruksjon
Gjengestenger i ikke-forskalte flater
*** Spesiell Beskrivelse ***
a)
Gjelder gjengestenger montert i innstøpte hylser i forbindelse
mellom kulvert og kantbjelke.
b)
M24, l=340 mm, kvalitet 8.8
87
BRUBELEGNING, UTSTYR OG SPESIALARBEIDER
87.1
Fuktisolering, membran, fugeterskler og rissanvisende fuger
87.13
Full fuktisolering type A3
87.132
20150205
Konstruksjon
Fuktisolering type A3-2 med prefabrikkert membran og
beskyttelseslag
*** Spesiell Beskrivelse ***
87.136
20150205
a)
Gjelder membran over tak og ut på overgangsplater.
Prosesen skal inkludere tilslutning til kantbjelker som vist på
tegning K103, dvs. med hulkil og innfesting med klemlist.
b)
Det benyttes Icopal vanntrykksmembran, 4 mm, el.
likeverdig.
c)
Forarbeider og legging skal være iht. leverandørens
spesifikasjoner. Membran skal føres 1,0 m ut over
overgansplatene.
Konstruksjon
Drenerende knotteplate på vegger over grunnvannstanden
*** Spesiell Beskrivelse ***
a)
Posten omfatter levering og plassering av knotteplast-plater
mot utside kulvertvegger, H = ca.2,5m.
c)
Drenerende knotteplate føres 1 m ut bak vingene.
Sum denne side:
Akkumulert Hovedprosess 8 :
S:\Oppdrag\TRD\171\22671001 Trondheim Kommune - Mebygdvegen kulvert\06 Beskrivelser\Kulvert Mebygdvegen.ga1
Pris
Sweco Norge AS
04.01.2017
Prosjekt: Kulvert Mebygdvegen
Side E8.5
Hovedprosess 8: Bruer og kaier
Prosess
Beskrivelse
87.2
Rekkverk
87.21
Rekkverk i stål og bybrurekkverk
87.211
20150205
Konstruksjon
Ytterrekkverk
Enhet Mengde
Enh.pris
*** Spesiell Beskrivelse ***
a) Gjelder brurekkverk over kulvert med styrkeklasse H2.
b) Rekkverk type avtales med byggherre.
Se tegn. K103 - Rekkverkstegning
87.26
Rekkverksdetaljer
87.261
20150204
VEG
Endeavslutning
87.263
20150205
Konstruksjon
Overgang mellom bru- og vegrekkverk
m
16
stk
4
stk
4
*** Spesiell Beskrivelse ***
Se teg. K104 - Rrekkverkstegning
Sum denne side:
Sum Hovedprosess 8 ,Overføres til anbudsskjema side G 2 :
S:\Oppdrag\TRD\171\22671001 Trondheim Kommune - Mebygdvegen kulvert\06 Beskrivelser\Kulvert Mebygdvegen.ga1
Pris
Sweco Norge AS
Prosjekt: Kulvert Mebygdvegen
04.01.2017
Side EI-1
INNHOLDSFORTEGNELSE
0 ........................................................................................................................................................................ 0.1
01 ................................................................................................................................................................. 0.1
1 Forberedende tiltak og generelle kostnader .............................................................................................. 1.1
11 ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL .......................................................................................... 1.1
12 RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER ....................................................... 1.1
15 RIVING OG FJERNING ........................................................................................................................... 1.1
2 Sprengning og masseflytting ....................................................................................................................... 2.1
25 MASSEFLYTTING AV JORD .................................................................................................................. 2.1
4 Grøfter, kummer og rør ................................................................................................................................. 4.1
44 KABLER OG LEDNINGER ...................................................................................................................... 4.1
45 STIKKRENNER/KULVERTER INKL. INN- OG UTLØPSKONSTRUKSJONER ..................................... 4.1
47 FORSTERKNING AV GRØFTER OG ELVE- OG BEKKEREGULERINGER ......................................... 4.1
5 Vegfundament ............................................................................................................................................... 5.1
51 PLANUM .................................................................................................................................................. 5.1
52 FILTERLAG OG SPESIELLE FROSTSIKRINGSLAG .............................................................................5.1
53 FORSTERKNINGSLAG ........................................................................................................................... 5.1
54 BÆRELAG AV MEKANISK STABILISERTE MATERIALER ................................................................... 5.1
6 Vegdekke ........................................................................................................................................................6.1
61 GRUSDEKKE .......................................................................................................................................... 6.1
7 Vegutstyr og miljøtiltak ................................................................................................................................ 7.1
71 MURER .................................................................................................................................................... 7.1
75 KANTSTEIN, REKKVERK OG GJERDER .............................................................................................. 7.1
8 Bruer og kaier ................................................................................................................................................ 8.1
81 LØSMASSER ...........................................................................................................................................8.1
84 BETONG .................................................................................................................................................. 8.2
87 BRUBELEGNING, UTSTYR OG SPESIALARBEIDER ........................................................................... 8.4
S:\Oppdrag\TRD\171\22671001 Trondheim Kommune - Mebygdvegen kulvert\06 Beskrivelser\Kulvert Mebygdvegen.ga1
VEG 20000
PROFILNUMMER
14500
14000
135360
130000
125000
PROFILHØYDE
73,000
73,000
73,000
73,000
73,000
TERRENGHØYDE
71,73
71,60
71,260
71,030
71,00
R=
VERTIKALKURVE
HORISONTALKURVE
TVERRFALL
R=i
3,0%
R=140
3,0%
``
``
72
72
75
74
73
71
72
77
76
73
73
Bunnplastring og sideskråningerplastring
Tykkelsen på plastringslaget (m) = 0,5 m
D50 = 0,25 m
Sideskråningen bør plastres med stein med D50 = 1,51 *D50
72
71
77
Det bør brukes blokker av sprengt stein med kubisk form
Langs elvebredden bør de største blokkene plasseres nederst
og fundamenteres godt under forventet erosjonsdyp
71
71
Filterlaget må utføres omhyggelig.
Filteret må være grovt nok til at det ikke vaskes ut.
Bruk av filterduk kan være gunstig og rimelig økonomisk.
71
Blokkene bør plasseres slik at de heller innover i elvebredden.
71
Eksempel: Bekk plastret med stor stein.
73
74
75
76
70
1:500
77
78
TEGNFORKLARING
69
72
71
Kulvert
79
Fylling eksisterende
bekkeløp
80
Oppdragsgiver:
Trondheim kommune
GeocacheGråtone
Oppdragsnummer:
22671001
70
81
70
69
70
Omlegging av bekken (graving, plastring og fylling i bekkn)
Plastring
Oversvømt ved 200-årsflom
70
Mebygdvegen kulvert
Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS
Utarbeidet av: NOEMMA
kontrollert av:
Tegning: K105
Bøyelista A100
Prosjektnummer:
22671001
Prosjektinfo:
Trondheim
Kommune Mebygdvegen
kulvert
Sweco Norge AS
Professor Brochs gate 2, 7030
Trondheim
Dokumentnummer:
Tegningsnummer: A100
Rev:
Original
Konstruksjonsdel:
Utarbeidet av:NOKRZY
Dato: 23.12.2016
Kontrollert av:NOHAUK
Dato:23.12.2016
Side:
1
Stålkvalitet:
B500NC
Tlf: 73 83 35 00
Forklaringer:
Posnr
Diam
(mm)
Totalt
antall
16
16
12
Lengde
per jern
(mm)
9050
5030
1940
24
4
38
Total
lengde
(m)
217,2
20,12
73,72
P200
P201
P202
P203
12
1740
38
P204
12
2000
P205
12
1800
Sum
Vekt (kg)
Lengde (m)
Ø8
Ø10
Skisse (mm)
Form
Merknad
Dord
00
00
99
32
66,12
99
32
30
60
99
32
30
54
99
32
Ø12
225,41
253,84
Ø14
Ø16
372,6
237,32
Ø20
Ø25
Ø32
Korr
Rev
Ø40
© 2015 EDR&Medeso AS
"P:\171\22671001 Trondheim Kommune - Mebygdvegen kulvert\12 Fagområder\Veg\Layout\LAY_C_Mebygdvegen.dwg - Plottet: 2016-12-14 10:35:34 "
Trondheim kommune
Koordinatsystem:
Euref 89 NTM SONE14
Høyderef. NN1954
NOTAT 22671001-RIG-N01-A02
OPPDRAG
OPPDRAGSLEDER
DATO
Trondheim Kommune - Mebygdvegen kulvert
Henrik Tvervåg
17.08.2016
Rev. 10.10.2016
Rev. 02: 03.01.2016
OPPDRAGSNUMMER
OPPRETTET AV
22671001
Åsmund Elgvasslien
SIGN
KONTROLLERT AV
SIGN
Maj Gøril Bæverfjord
TIL
Arve Remmen
Trondheim kommune
Mebygdvegen kulvert – Geoteknisk prosjektering
1. Oppdrag
Sweco Norge AS er engasjert av Trondheim kommune Kommunalteknikk v/Arve Remmen for
prosjektering av ny kulvert for kommunalveg 9213, Mebygdvegen, mellom Brenslan og Hovseng
på Byneset i Trondheim kommune. Kulverten skal bygges der Mebygdvegen krysser Ristelva øst
for Hovseng. Kulverten blir bygd i rasmassene fra kvikkleireskredet på Esp 1. jan 2012. Massene
er delvis konsolidert siden raset har gått, men det må tas hensyn til at massene fortsatt er svært
bløte.
2. Topografi
Tidligere gikk Ristelva i en bekkedal med ca. 4 m høyde ned til bunnen av dalen fra
vegoverbygningen for den tidligere kulverten.
I dag er terrenget rundt vegen og langs Ristelva en slak bekkedal. Vegen ligger på ca. 1 m høy
fylling på ca. kote 72. Grunnundersøkelsene, ref. /12/, og kart viser at det ble fylt opp opptil 8 m
med rasmasser fra tidligere dalbunn, og 4 m over tidligere veg/kulvert.
memo01.docx 2012-03-28-14
1 (8)
Sweco
Professor Brochs gate 2
NO-7030 Trondheim, Norge
Telefonnummer +47 73 833500
Sweco Norge AS
Org.nr: 967032271
Hovedkontor: Oslo
Åsmund Elgvasslien
Siv. ing.
geoteknikk
Mobil +47 975 64 471
[email protected]
www.sweco.no
EÅ p:\171\22671001 trondheim kommune - mebygdvegen kulvert\08 rapporter\02 notater\rig\22671001_rig_n01_a02 geoteknisk vurdering
mebygdvegen.docx
Figur 1: Topografi før skred i 2012. Kart hentet fra rapport R.1637, ref. /12/
Figur 2: Dagens topografi.
memo01.docx 2012-03-28
2 (8)
NOTAT 22671001-RIG-N01-A02
REV. 02: 03.01.2016
EÅ p:\171\22671001 trondheim kommune - mebygdvegen kulvert\08 rapporter\02 notater\rig\22671001_rig_n01_a02 geoteknisk vurdering
mebygdvegen.docx
3. Grunnforhold
3.1. Grunnundersøkelser
Det er tidligere utført følgende grunnundersøkelser på og i nærheten av vegen/kulverten. Tabell
1 oppsummerer tidligere grunnundersøkelser.
Tabell 1: Oversikt gamle grunnundersøkelser
Rapport.nr
Tittel
Firma/dato
Ref.
R.1637
Mebygdvegen kulvert, Byneset
Trondheim kommune
11.11.2015
/12/
R.1607
Esp. Rasmasser
Trondheim kommune
26.03.2014
/13/
R.1527
Esp – Byneset, kvikkleireskred
Trondheim kommune
18.09.2012
/14/
3.2. Løsmasser
Totalsonderinger viser tydelig lagdeling mellom rasmasser øverst, tidligere tørrskorpelag og
middels fast leire derunder. Sonderinger viser at laget med rasmasser varierer fra null meter
ved sidene av bekkedalen og opp til 8 m i midten av bekkedalen hvor denne tidligere var på det
dypeste.
Rasmassene består hovedsakelig av kollapset kvikkleire. Leira er ikke kvikk lenger, men vil
være svært bløt. Dette skyldes at leira ikke er fullstendig rekonsolidert pga. vanninnholdet og at
strukturen til leirepartiklene er kollapset (leirepartiklene flyter i vann). Leira vil etter hvert
konsolidere seg når vannet får dissipere ut av leira.
3.3. Grunnvann og poretrykk
Det er ikke utført poretrykksmålinger på stedet. Ut fra prøveserier og sonderinger er det
hensiktsmessig å anta at poretrykksfordelingen er hydrostatisk med grunnvannstand ca. 1 m
under terreng.
3.4. Berg
Ingen grunnundersøkelser er avsluttet mot berg. Det vil si at det er dypere enn 20 m til berg.
3.5. Kvikkleire
Etter raset i 2012 gjorde Trondheim kommune flere grunnundersøkelser i området for å kartlegge
ytterligere rasfare i området. I rapport R.1527, ref. /14/ er det utført grunnundersøkelser på
høydedragene rundt Mebygdvegen. På høydedraget nordøst for kulverten er det ikke antydning
til kvikkleire før på kote +65, dvs. under dagens terreng. Derimot er det antydning til kvikkleire
memo01.docx 2012-03-28
3 (8)
NOTAT 22671001-RIG-N01-A02
17.08.2016
EÅ p:\171\22671001 trondheim kommune - mebygdvegen kulvert\08 rapporter\02 notater\rig\22671001_rig_n01_a02 geoteknisk vurdering
mebygdvegen.docx
under kote +75 på høydedraget sørøst for kulverten, dvs. 3-4 m over dagens terreng. Punktet
ligger 150-200 m fra kulverten, så området anses ikke som rasfarlig siden kvikkleirelaget ligger
med en slakere helning enn 1:20.
3.6. Tolkning av ødometerforsøk
I rapport R.1637, ref. /12/, er det utført en rekke ødometerforsøk. Ødometerforsøkene viser at
rasmassene ikke er ferdig konsolidert. En tolkning av ødometerforsøkene er gitt i bilag 3.
Tolkningen tilsier at prekonsolideringstrykket P’C
er lavere enn hviletrykket, P’0, pga
rekonsolideringseffekten. I setningsberegningene utført i GeoSuite er ikke dette teknisk mulig, så
det er derfor antatt at P’C = P’0, dvs. OCR = 1 i beregningene. Det antas at dette utgjør liten
praktisk forskjell i setningsberegningene.
4. Geoteknisk vurdering
4.1. Stabilitet og bæreevne
Dalbunnen hvor kulverten skal plasseres ligger i dag 8 m høyere enn tidligere. Oppfyllingen av
rasmasser har medført at områdestabiliteten har blitt betraktelig forbedret. I følge NVEs
retningslinje 2/2011 og veileder 7/2014, ref. /1/ og /2/, vil tiltaket med ny kulvert og vegfylling for
Mebygdvegen anses som trafikksikkerhetstiltak (sikkerhet mot flom) og kan plasseres i
tiltakskategori K1.
Tiltaket gir ingen negative påvirkninger for områdestabiliteten og anses dermed som
gjennomførbart uten nærmere dokumentasjon av områdestabilitet.
Det er utført lokalstabilitetsberegning for vegen. Det er i beregningen benyttet konservative
parametere for bløte rasmasser basert på resultater fra grunnundersøkelsene i ref. /12/ samt
erfaringsverdier for vegfylling iht. ref. /3/. Det er benyttet en jevnt fordelt trafikklast på 26 kPa i
beregningen iht. kap 0.3.5 i SVV håndbok V220, ref. /3/.
Stabilitetsberegningen viser tilfredsstillende stabilitet ved bruk av helning 1:2 for vegfyllingen.
Overslagsmessige bæreevneberegninger med konservative parametere for bløte rasmasser for
en 5 m bred kulvert tilsier ingen problemer med bæreevne. Det må derimot forventes at massene
i byggegropa er svært bløte, som må hensyntas under utgraving og bygging. Dette omtales i kap.
4.3.
4.2. Setninger
Det er utført en overslagsberegning av setninger med programvaren GeoSuite Settlement, ver.
2.0.
I beregningene er det kun vurdert setninger i rasmassene da det antas at setningene i tidligere
original grunn antas å være jevne og samtidig minimale pga. overkonsoliderte masser.
I beregningene er det også vurdert hvor stor differansesetning kulverten kan få pga. plassering
delvis på rasmasser med 8 m mektighet (tidligere bekkedal) og delvis på rasmasser med 4 m
memo01.docx 2012-03-28
4 (8)
NOTAT 22671001-RIG-N01-A02
REV. 02: 03.01.2016
EÅ p:\171\22671001 trondheim kommune - mebygdvegen kulvert\08 rapporter\02 notater\rig\22671001_rig_n01_a02 geoteknisk vurdering
mebygdvegen.docx
mektighet (tidligere vegfylling). Figur 3 viser tidligere og eksisterende terreng langs kulvert.
(kulvertplasseringen i blått er ikke nøyaktig)
Figur 3: Tidligere og eksisterende terreng langs kulvert
Parametere for setningsberegningen er valgt ut fra ødometerforsøk i rapport R.1637, ref. /12/
samt erfaringsparametere fra SVVs håndbok V220, ref./3/. Følgende parametere er brukt i
setningsberegningene:
Tabell 2: Parametere for setningsberegning.
Setningsberegningene viser at det vil komme opp mot 0,21 m setning for vegfylling og kulvert
der de ligger på 8 m med rasmasser, mens det vil komme opp mot 0,16 m setning der vegen og
kulverten ligger over tidligere vegfylling med 4 m rasmasser over.
Differansesetningen på kulverten kan bli opp mot 5 cm. Dette utgjør en endring i helning på 0,24
grader. Differansesetningen har liten konsekvens for kulverten med tanke på vannhastighet,
fiskevandring etc.
memo01.docx 2012-03-28
5 (8)
NOTAT 22671001-RIG-N01-A02
17.08.2016
EÅ p:\171\22671001 trondheim kommune - mebygdvegen kulvert\08 rapporter\02 notater\rig\22671001_rig_n01_a02 geoteknisk vurdering
mebygdvegen.docx
4.3. Utførelse
Grunnforholdene der kulverten skal plasseres er preget av bløte rasmasser. Det er 1-2 m faste
masser av rekonsolidert leire over ukonsolidert bløt leire ned til tidligere originalt terreng.
Plassering av kulvert
Kulverten er planlagt plassert delvis på og ved siden av eksisterende veg. Kulverten er plassert
slik at eksisterende veg i liten grad kan benyttes under bygging av kulvert og ny vegfylling.
Kulverten plasseres på kote +69.95 på oppstrøms side og på kote +69,55 på nedstrøms side. En
tykkelse på bunnplata til kulverten på 400 mm, samt 500 mm masseutskifting og 150mm avretting
og 50 mm XPS medfører en utgraving ned til kote +68,85 og 68,45 på hhv. oppstrøms og
nedstrøms side av kulverten. Dette medfører en utgraving ca. 2-2,5 m under nivået til Ristelva på
nordsiden av Mebygdvegen.
Aktuelle tiltak og hensyn under utførelse
De bløte rasmassene på området vil være utfordrende i utførelsesfasen dersom det ikke tas
spesielle hensyn under utgraving og plassering/støping av kulvert. I verste fall er grunnen så bløt
at det er masser som minner om suppe som graves ut, det er derfor viktig med svært skånsom
utgraving.
Utgraving av elveløp og byggegrop for kulvert har to alternative løsninger:
1. Utgraving av elveløp og byggegrop med seksjonsvis utgraving og masseutskifting
medsprengstein/plastringsmateriale.
Det forutsettes utgraving ned til prosjektert dybde for underkant plastring for elveløpet.
Behov for masseutskifting under kulvert må vurderes av geotekniker under utgraving,
men det antas at det blir behov for minst 0,5 m masseutskifting.
Det anbefales utgraving og masseutskifting i seksjoner på 5-6 m.
Byggingen bør forekomme under tørrperiode enten i løpet av førstkommende vinter eller
vår/sommer 2017.
Dette alternativet vil medføre sikrere utgraving da gravemaskiner vil stå trygt på
masseutskiftet grunn. Dersom grunnen er svært bløt må det vurderes å armere jorden
med geonett for å unngå setninger/grunnbrudd under masseutskiftet grunn ved utgraving
av videre seksjoner.
2. Utgraving av elveløp og byggegrop før bygging av kulvert.
Utgraving av elveløp og byggegrop for kulvert i god tid før byggestart kan være med på
å tørke ut byggegropen og gjøre arbeidene i byggegropa enklere. Dette forutsetter
perioder med lite nedbør, og massene må stå minst 6 måneder for å tørke ut nok til at
arbeid kan forekomme i byggegropa uten stor risiko for lokale grunnbrudd. Elveløpet og
byggegropen må få tid til å tørke ut. Byggeperiode i tørrperiode under vår/sommer 2017
er å foretrekke. Geotekniker må være med under utgraving og vurdere underveis hvilket
behov det er for uttørking av byggegropa.
memo01.docx 2012-03-28
6 (8)
NOTAT 22671001-RIG-N01-A02
REV. 02: 03.01.2016
EÅ p:\171\22671001 trondheim kommune - mebygdvegen kulvert\08 rapporter\02 notater\rig\22671001_rig_n01_a02 geoteknisk vurdering
mebygdvegen.docx
Vi vil anbefale alternativ 1, som regnes som en mer sikker utførelsesmetode.
Alternativ 2 har flere usikkerhetsmomenter for suksess i gjennomføringen. Det er stor
sannsynlighet for at vårflom vil fylle byggegropa og erodere bort masser. Ekstremkulde kan føre
til telehiv i byggegropa og hindre uttørking og fare for ytterligere setninger i skredmassene.
Alternativ 2 er gjennomførbar dersom byggegropa isoleres for å unngå telehiv i en konsoliderings/uttørkingsperiode fra sent 2016 til februar 2017. Konsolideringsperioden på 2-3 måneder vil gjøre
noe nytte, selv om det krever lengre tid for å tørke ut/rekonsolidere massene fullstendig.
Kulverten og vegfyllinga må være ferdigstilt for å håndtere en evt. 200-årsflom ila. våren 2017.
Generelle hensyn og tiltak:
-
Etter utgraving må det legges fiberduk før tilbakefylling av plastring/sprengstein. (klasse
på fiberduk skal tilpasses tilbakefyllingsmassene)
-
Utgraving for kulverten er planlagt ned til kote + 68,45. Dette ligger under grunnvannstand
og nivå for Ristelva. Iht. tegning K101 kommer graveskråninger nær Ristelva, med fare
for vanninntrenging i byggegropa. Byggegropa må holdes tørr med hjelp av vannlensing
eller lignende metoder. Det kan bli nødvendig med spunt eller evt. lokalt brattere
graveskråninger for å unngå vanninntrenging.
-
Masser skal ikke mellomlagres på stedet, men kjøres ut eller legges ut i byggegropa
umiddelbart.
-
All graving og tilbakefylling må skje fra dagens terreng eller fra masseutskiftet grunn.
Gravemaskiner kan ikke kjøre i byggegropa uten tillatelse fra geotekniker.
-
Geotekniker må være til stede under utgraving for å kontrollere massene i byggegropa
og vurdere behov for tiltak.
memo01.docx 2012-03-28
7 (8)
NOTAT 22671001-RIG-N01-A02
17.08.2016
EÅ p:\171\22671001 trondheim kommune - mebygdvegen kulvert\08 rapporter\02 notater\rig\22671001_rig_n01_a02 geoteknisk vurdering
mebygdvegen.docx
Bilag
1. Prosjekteringsforutsetninger
2. Utdrag fra rapport R.1637 fra Trondheim kommune. Tegning 02, 03, 11, 12 og 13.
3. Tolkning av ødometerforsøk
Referanser
/1/ NVE (2011): Retningslinje nr. 2/2011: «Flaum- og skredfare i arealplanar.»
/2/ NVE (2014): Veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred, Vurdering av områdestabilitet
ved arealplanlegging i områder med kvikkleire og andre jordarter med
sprøbruddegenskaper»
/3/ Statens vegvesen (SVV), Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging,
/4/ NS-EN 1990-1:2002 + NA:2008 (Eurokode 0),
/5/ NS-EN 1991-1:2002 + NA:2008 (Eurokode 1),
/6/ NS-EN 1997-1:2004 + NA:2008 (Eurokode 7),
/7/ NS-EN 1998-1:2004 + A1:2013+NA:2014 (Eurokode 8)
/8/ TEK 10 § 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger
/9/ Miljøverndepartementet: LOV 2008-06-27 nr. 71 – Lov om planlegging og
byggeaksbehandling (plan- og bygningsloven). 2008
/10/ Kommunal- og regionaldepartementet, FOR 2010-03-26 nr. 488 – Forskrift om byggesak
(byggesaksforskriften, SAK 10). 2010.
/11/ RIF (2010): Dimensjonering for jordskjelv, Veileder til NS-EN 1998-1:2004+NA:2008
/12/ Trondheim kommune (2015): R.1637 Rapport fra geoteknisk avdeling Mebygdvegen
kulvert, Byneset, datert 11.11.2015
/13/ Trondheim kommune (2014): R.1607 Esp. Rasmasser, datert 26.03.2014
/14/ Trondheim kommune (2012): R.1527 Esp – Byneset, kvikkleireskred, datert 18.09.2012
memo01.docx 2012-03-28
8 (8)
NOTAT 22671001-RIG-N01-A02
REV. 02: 03.01.2016
EÅ p:\171\22671001 trondheim kommune - mebygdvegen kulvert\08 rapporter\02 notater\rig\22671001_rig_n01_a02 geoteknisk vurdering
mebygdvegen.docx
BILAG 1
OPPDRAG
OPPDRAGSLEDER
DATO
Trondheim kommune – Mebygdvegen kulvert
Åsmund Elgvasslien
01.07.2016
OPPDRAGSNUMMER
OPPRETTET AV
22671001
Åsmund Elgvasslien
TIL
Arve Remmen
Trondheim kommune
KOPI TIL
Mebygdvegen kulvert - geotekniske prosjekteringsforutsetninger
1.1
Regelverk
Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder
dermed:
/1/ NVE (2011): Retningslinje nr. 2/2011: «Flaum- og skredfare i arealplanar.»
/2/ NVE (2014): Veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred, Vurdering av områdestabilitet
ved arealplanlegging i områder med kvikkleire og andre jordarter med
sprøbruddegenskaper»
/3/ Statens vegvesen (SVV), Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging,
/4/ NS-EN 1990-1:2002 + NA:2008 (Eurokode 0),
/5/ NS-EN 1991-1:2002 + NA:2008 (Eurokode 1),
/6/ NS-EN 1997-1:2004 + NA:2008 (Eurokode 7),
/7/ NS-EN 1998-1:2004 + A1:2013+NA:2014 (Eurokode 8)
/8/ TEK 10 § 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger
/9/ Miljøverndepartementet: LOV 2008-06-27 nr. 71 – Lov om planlegging og
byggeaksbehandling (plan- og bygningsloven). 2008
/10/ Kommunal- og regionaldepartementet, FOR 2010-03-26 nr. 488 – Forskrift om byggesak
(byggesaksforskriften, SAK 10). 2010.
/11/ RIF (2010): Dimensjonering for jordskjelv, Veileder til NS-EN 1998-1:2004+NA:2008
1.2
TEK 10 § 7, Sikkerhet mot naturpåkjenninger
I henhold til TEK 10 § 7 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås
tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger (flom, stormflo
og skred).
Prosjektet ligger ved Ristelva. Kulverten blir dimensjonert med tanke på 200-årsflom.
Det er påvist kvikkleire i området. Sikkerhet mot skred ivaretas med stabilitetsberegninger og
anbefalinger om nødvendige tiltak for å få tilstrekkelig stabilitet, ved behov.
memo02.docx 2012-03-2814
1 (4)
Sweco Norge AS
WK s:\oppdrag\trd\171\22671001 trondheim kommune - mebygdvegen kulvert\08 rapporter\02 notater\rig\bilag\bilag 1 prosjekteringsforutsetninger.docx
Prosjekteringen og utførelsen av arbeidene skal sikre at det er tilstrekkelig sikkerhet i alle faser.
1.3
Tiltakskategori
Iht. NVEs retningslinje 2/2011, ref. /1/, og veiledning 7/2014, ref. /2/, skal prosjektet plasseres i
tiltakskategori K1. Tiltaket plasseres i kategori K1 da tiltaket gjelder for kommunal veg og kan
regnes som et trafikksikkerhetstiltak. tiltaket vil ikke forverre områdestabiliteten og kan derfor
plasseres i K1.
1.4
Konsekvens-/ pålitelighetsklasse og geoteknisk kategori
I henhold til NS-EN 1990:2002+NA:2008 Eurokode: Grunnlag for prosjektering av
konstruksjoner, ref. /4/, tabell NA.A1(901) anses prosjektet å ligge i kategori «Grunn- og
fundamenteringsarbeider ved enkle og oversiktlige grunnforhold». Pålitelighetsklasse (CC/RC)
er dermed satt til klasse 1.
I henhold til NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering – Del 1:
Almenne regler og Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging, ref. /3/. Det er derfor valgt å
plassere prosjektet i geoteknisk kategori 2. Dette er gjort på bakgrunn i at kulverter med såle/platefundamentering samt fyllinger og jordarbeider defineres i geoteknisk katergori 2.
1.5
Tiltaksklasse
Iht. «Veiledning om byggesak §9-4 Oppdeling i tiltaksklasser», ref. /10/, plasseres geoteknisk
prosjektering i tiltaksklasse 1. Dette pga «Fundamentering for anlegg og konstruksjoner som iht.
NS-EN 1990+NA plasseres i pålitelighetsklasse 1», ref /10/.
1.6
Krav til materialfaktorer
Kulverten med tilhørende ombygging av Mebygdvegen ligger på grensen mellom kvikkleiresone
417 Hovstad med middels faregrad og kvikkleiresone 418 Kviset med høy faregrad. I henhold til
NVE veileder 7/2014, ref. /2/, er det for stabilitetsutredning ved faregrad høy og tiltakskategori
K1, følgende krav til sikkerhetsfaktorer.
- Ikke forverring av områdestabiliteten.
1.7
Kvalitetssystem
NS-EN 1990:2002+NA:2008 krever at ved prosjektering av konstruksjoner i pålitelighetsklasse 2,
3 og 4 skal et kvalitetssystem være tilgjengelig, og at dette systemet skal tilfredsstille NS-EN ISO
9000-serien for konstruksjoner i pålitelighetsklasse 4. Swecos kvalitetssystem tilfredsstiller
sistnevnte, og kravet er derfor ivaretatt også for pålitelighetsklasse 2.
1.8
Prosjekterings- og utførelseskontroll
NS-EN 1990:2002+NA:2008 gir videre føringer for krav til omfang av prosjekteringskontroll og
utførelseskontroll avhengig av pålitelighetsklasse. Dette innebærer i henhold til tabell NA.A1 (902)
og NA.A1 (903) at det for prosjekteringskontroll og utførelseskontroll av geotekniske arbeider kan
forutsettes kontrollklasse N (normal).
memo02.docx 2012-03-28
2 (4)
BILAG 1
01.07.2016
WK s:\oppdrag\trd\171\22671001 trondheim kommune - mebygdvegen kulvert\08 rapporter\02 notater\rig\bilag\bilag 1 prosjekteringsforutsetninger.docx
For prosjektering gjelder dermed at det utføres grunnleggende kontroll (”egenkontroll”) og
kollegakontroll.
For utførelse gjelder at det skal utføres basis kontroll og intern systematisk kontroll.
Iht. NVEs retningslinjer, /1/ og /2/, er det ikke krav til tredjeparts kvalitetssikring av
stabilitetsvurdering siden tiltakskategori er satt til K1.
Omfang av kontroll i de forskjellige fasene er i utgangspunktet definert etter valgt geoteknisk
kategori og følgende tabell:
Tabell 1.1: Geoteknisk kategori og kontroll
Kontroll av
1.9
Geoteknisk kategori
1
2
3
Utførelse
Inspeksjon, enkle
kvalitetskontroller,
kvalitativ bedømmelse
Grunnens egenskaper,
arbeidsrekkefølge,
konstruksjonens
oppførsel
Tilleggsmålinger der
det er aktuelt:
- grunn og grunnvann
- arbeidsrekkefølgen
- materialenes kvalitet
- tegninger
- avvik fra prosjektering
- resultat av målinger
- observasjon av
miljøforhold
- uforutsette hendelser
Grunnforhold
Befaring, registrering
av jord og berg som
avdekkes ved graving
Kontroll av egenskap
til jord og berg i
fundamentnivå
Ekstra undersøkelser av
jord og berg som kan
være viktige for
konstruksjonen
Grunnvann
Dokumentert erfaring
Observasjoner/målinger
Byggeplass
Ikke krav til tidsplan
Utførelsesrekkefølge angis i
prosjekteringsrapport
Overvåkning
Enkel, kvalitativ
kontroll
Måling av bevegelser
på
utvalgte punkter
Måling av bevegelser
og analyser av
konstruksjon
Grunntype og seimisk klasse
Bygninger og konstruksjoner klassifiseres i fire seismiske klasser avhengig av konsekvensene
av sammenbrudd for menneskeliv, betydning for offentlig sikkerhet og beskyttelse av
beflkningen umiddelbart etter et jordskjelv, og av de sosiale og økonomiske konsekvensene av
sammenbrudd. De seismiske klasene bestemmer iht. Eurokode 8, del 1, pkt. 4.2.5 og etter
tabell NA.4(902) i Nasjonalt tillegg NA.
memo02.docx 2012-03-28
3 (4)
BILAG 1
01.07.2016
WK s:\oppdrag\trd\171\22671001 trondheim kommune - mebygdvegen kulvert\08 rapporter\02 notater\rig\bilag\bilag 1 prosjekteringsforutsetninger.docx
Kulverten anbefales plassert i kategorien «kulvert» og settes derfor i seismisk klasse 1
I henhold til Eurokode 8, ref. /7/, tabell NA.3.1. er grunnforholdene vurdert til grunntype S2 på
grunn av at det forekommer kvikk/sensitiv leire i grunnen. Dette er en forhåndsdefinert
grunntype definert som «avleiringer av jord som kan gå over i flytefase(liquefaction), sensitive
leirer eller annen grunnprofil som ikke er med i A-E eller S1».
Det er innledningsvis utført en kontroll av utelatelseskriterium for grunnens dimensjonerende
akselerasjon ved bruk av RIFs «veileder for jordskjelvdimensjonering», ref. /11/. I kapittel 6.3 i
veilederen gis det anledning til å benytte utelateleseskriterium for konstruksjoner i seismisk
klasse 1.
Dimensjonering for jordskjelv kan utelates siden kulverten er definert i seismisk klasse 1.
memo02.docx 2012-03-28
4 (4)
BILAG 1
01.07.2016
WK s:\oppdrag\trd\171\22671001 trondheim kommune - mebygdvegen kulvert\08 rapporter\02 notater\rig\bilag\bilag 1 prosjekteringsforutsetninger.docx
Bilag 2 Utdrag fra rapport R.1637
Oppdrag
Oppdragsleder
Mebygdvegen kulvert
Henrik Tvervåg
Oppdragsnummer
Opprettet av
22671001
Åsmund Elgvasslien
Dato
23.09.2016
KONTROLLERT AV
Maj Gøril Bæverfjord
Utdrag fra rapport R.1637:
-tegning 02
-tegning 03
-tegning 11
-tegning 12
-tegning 13
1
23.09.2016
1 (1)
P:\171\22671001 Trondheim Kommune - Mebygdvegen kulvert\08 Rapporter\02 Notater\RIG\Bilag\Bilag 2 - forside.xlsx
Bilag 3 Tolkning av ødometerforsøk
Oppdrag
Oppdragsleder
Mebygdvegen kulvert
Henrik Tvervåg
Dato
Oppdragsnummer
Opprettet av
22671001
Åsmund Elgvasslien
23.09.2016
KONTROLLERT AV
Maj Gøril Bæverfjord
Ødometerforsøk resultater:
borhull
1
1
4
4
4
4
5
1
23.09.2016
dybde [m]
4,35
6,18
2,38
3,40
4,32
5,17
2,55
M [kpa]
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
m
30
45
30
30
30
75
75
p'c [kPa]
p'0 [kPa]
-
49,15
65,62
31,42
40,6
48,88
56,53
32,95
OCR
1 (1)
P:\171\22671001 Trondheim Kommune - Mebygdvegen kulvert\08 Rapporter\02 Notater\RIG\Bilag\Bilag 3 - forside.xlsx
TRONDHEIM KOMMUNE
Ødometerforsøk
Kommunalteknikk
Prosj. :
GEOTEKNISK FAGGRUPPE
R1637 Mebygdvegen kulvert, Byneset
Boring
-
Dato :
22.05.2015
Operatør
8da
Bilag Nr.
88
ØDOMETERFORSØK
Spenning ' (KN/m2)
-
50
100
150
200
250
300
20000
Kompresjonsmodul M (KN/m2)
Kompr
15000
10000
5000
0
Lab. Nr:
Hull Nr.
Dybde
1-02
4,35 m
1-04
6,18 m
4-07
2,38 m
4-08
3,40 m Ød.forsøk avsluttet tidligere enn de andre, kvikk/sensitiv leire
4-09
4,32 m
4-10
5,17 m Siltig og tørrskorpig
5-13
2,55 m
P0'
Pc '
OCR
Jordart
LEIRE
Anm.
NOTAT 22671001-RIB-N02
OPPDRAG
OPPDRAGSLEDER
DATO
Trondheim Kommune - Mebygdvegen kulvert
Henrik Tvervåg
28.10.2016
Rev. 02: 03.01.2017
OPPDRAGSNUMMER
OPPRETTET AV
SIGN
22671001
Alvdis Hardeng
NOAHAR
KONTROLLERT AV
SIGN
Andreas H. Vang
NOVANG
TIL
v/Arve Remmen
Trondheim kommune
Mebygdvegen kulvert – konstruksjonsløsning
1. Innledning
1.1 Generelt
Sweco Norge AS er engasjert av Trondheim kommune for å utarbeide forprosjekt for ny
Mebygdvegen kulvert. Mebygdvegen kulvert skal etableres der Mebygdvegen krysser Ristelva,
mellom Brenslan og Hovseng i Trondheim kommune. Etter kvikkleireskredet 1. januar 2012
etablerte NVE en provisorisk løsning. Løsningen består av to anleggsrør av stål med Ø1,6 m
diameter og til sammen gir ca 4 m2 tverrsnitt som er bare ca 1/3 av beregnet tverrsnitt for
kulvert i 200 års flom. I tillegg er bekkeløpet fram mot innløpet til rørene ikke spesielt godt
hydraulisk utformet. Likevel har den provisoriske vegen ikke tatt skade av de små flommene
som har vært siden skredet gikk. Noe vann fra bekken siger gjennom steinfylling under vegen
ved stor vannføring i dagens situasjon, uten at dette har utgjort noe synlig problem. Bilde av
løsning er vist i vedlegg A.
Trondheim kommune ønsker å legge ny kulvert på sørsida av rørene som ligger der i dag. Ny
plassering av kulvert gir bedre strømningsforløp for vannet som skal passere kulverten.
Vannhastigheten øker og det gjør også kapasiteten.
Figur 1. Kartutsnitt som viser kulvertplassering.
1 (6)
Sweco
Professor Brochs gate 2
NO-7030 Trondheim, Norge
Telefonnummer +47 73 833500
Sweco Norge AS
Org.nr: 967032271
Hovedkontor: Oslo
Krzysztof W ojslaw
Siv. ing.
Konstruktør
Mobil +47 92800551
Krzysztof.W [email protected]
www.sweco.no
S:\Oppdrag\TRD\171\22671001 Trondheim Kommune - Mebygdvegen kulvert\08 Rapporter\02 Notater\RIB
1.2 Grunnlagsmateriale

Befaring 9. juni 2016 og flere møter med Trondheim kommune og Arve Remmen

Hydrologisk notat: «Omlegging av bekken: Hydrologiske og hydraulikkanalyser» utført
av Sweco v/ Emmanuel Jjunju 08.09.2016

Geologisk notat: «Mebygdvegen kulvert – Geoteknisk prosjektering» utført av Sweco
v/Åsmund Elgvasslien 17.08.2016
1.3 Prosjekteringsgrunnlag
Forprosjektet er basert på Statens vegvesens håndbøker (HB), samt gjeldende standarder og
praksis for denne type konstruksjoner.
De viktigste relevante håndbøkene er:

HB N400: Prosjekteringsregler for bruer, 2015

HB V220: Geoteknikk i veibygging, 2010

HB R762: Prosesskode 2, 2015

HB V420: Utforming av bruer, 1992

HB N100: Veg- og gateutforming, 2013
De viktigste relevante standardene er:

NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner

NS-EN 1991-1-1 Laster på konstruksjoner, allmenne laster

NS-EN

NS-EN 1992-1-1 Betongkonstruksjoner

NS-EN 1992-2 Bruer
Brua dimensjoneres for full trafikklast. Spesialtransport iht. rundskriv NA 07/2015 er ikke lagt til
grunn i dette notatet.
memo01.docx 2012-03-28
2 (6)
NOTAT 22671001-RIB-N02
REV. 02: 03.01.2017
S:\Oppdrag\TRD\171\22671001 Trondheim Kommune - Mebygdvegen kulvert\08 Rapporter\02 Notater\RIB
2. Konstruksjonsløning for ny konstruksjon
2.1 Generelt
For Mebygdvegen kulvert er det utført et begrenset forprosjekt der målsetningen har vært å
fastlegge løsningsprinsippet. På grunn av ønske om kort monteringstid er det valgt en
konstruksjonsløsning med prefabrikkert elementkulvert og vingemur og plasstøpt kantbjelke.
Kulverten plasseres ved siden av eksisterende Mebygdvegen. Eksisterendeveg stenges for
trafikk i byggefase men den kan benyttes som tilkomstveg under bygging av kulvert,
erosjonsvern for byggegrop. I etterkant skal ligge eksisterende veg som en del av vegfyllinga.
Hele kulvert konstruksjon er plassert innenfor eksisterende eiendomsgrenser for Mebygdvegen,
for å unngå nytt grunnerverv.
2.2 Konstruksjonsløsning
Etter hydrologiske vurderinger gjennomført av Sweco Norge er det anbefalt et rektangulært
vanngjennomløp med lysåpning B x H = 5,0 m x 2,5 m. Dette gir god kapasitet ved beregning
av flom med 200 års returperiode og gjør at oppstuving hindres. Kulverten er åtte meter lang og
består av fire elementer à 2m. Kulverten ligger i et lavbrekk i vegen og det er på grunn av
geotekniske forhold valgt å legge overkant veg noe høyere enn tidligere. Ny veg over kulverten
får to kjørefelt og er ikke asfaltert. Vurderingene av veggeometri er utført uten bistand fra fagfolk
med inngående kjennskap til vegtekniske forhold og det er mulig at vegen må vurderes før
byggeplan.
Figur 1 Oppriss ny kulvert
3 (6)
NOTAT 22671001-RIB-N02
28.10.2016
S:\Oppdrag\TRD\171\22671001 Trondheim Kommune - Mebygdvegen kulvert\08 Rapporter\02 Notater\RIB
På grunn av høydeforskjellen mellom OK1 asfalt og UK2 kulvert og vanngjennomstrømningen i
kulvert, er det valgt brurekkverk og plasstøpt kantdrager. Kantdrager tilpasses veggeometrien
og festes til kulverttaket med innstøpte hylser som armering skrus fast i. Brurekkverket avsluttes
med standard rekkverksavslutning.
Alternative løsninger vil være å plasstøpe hele eller deler av kulverten. Det er også mulig å
forblende vingemurene eller erstatte vingemurene med natursteinsmurer. Dette vil gi et penere
visuelt resultat, men vil øke kostnadene. Det anbefales plastring ved kulvertutløp som
erosjonsbeskyttelse.
2.3 Gjennomføring i byggefase
1. Utgraving og oppbygging av vegfylling iht. geoteknisk vurdering
2. Masseutskiftning, avretting og innheising av kulvert
3. Etablering av vingemurer og støping av kantbjelke
4. Tilbakefylling
5. Omlegging av elv
6. Eksisterende rør skal leveres tilbake til NVE etter utlån
7. Tørrlagt del av midlertidig bekkeløp skal fylles igjen
8. Eksisterende vegrekkverk skal demonteres og settes opp igjen når ny vegfylling er
ferdig utlagt og komprimert
9. På kulverten må settes opp ny brurekkverk.
2.4 Grunnforhold og fundamentering
Dalbunnen der kulverten skal fundamenteres ligger åtte meter høyere enn eksisterende kulvert
(før raset). Oppfylling av rasmasser har ført til en forbedring av områdestabiliten mtp.
kvikkleireskred.
Resultater fra overslagsberegning av differansesetninger på kulverten viser at setninger vil bli
minimale og ikke ha stor betydning for konstruksjonsstabiliteten.
Endelig fundamentering velges i neste fase. I forprosjektet har vi antatt direktefundamentering
med masseutskiftning under kulvert. Elvebredden skal erosjonssikres uavhengig av
fundamenteringsløsning for kulverten. Det henvises for øvrig til geoteknisk notat for utvidet
informasjon om grunnforhold, fundamentering og generelle hensyn og tiltak under bygging av
kulverten.
1
2
OK=Overkant
UK=Underkant
memo01.docx 2012-03-28
4 (6)
NOTAT 22671001-RIB-N02
REV. 02: 03.01.2017
S:\Oppdrag\TRD\171\22671001 Trondheim Kommune - Mebygdvegen kulvert\08 Rapporter\02 Notater\RIB
3. Kostnadsoverslag
Det er utarbeidet kostnadsoverslag for brua. Kostnadsoverslaget er vist i vedlegg C og er basert
på 2016-priser. Det er innlagt 12% for uspesifiserte kostnader og 20% for rigg og drift i
overslaget. Kostnadene er i denne planfasen usikre med en usikkerhet på anslagsvis ca 20%. I
tillegg er innlagt 10% for masseutskifting pga feil høyder i kartet.
Entreprisekostnader til kulverten er anslått til: 2.613.600,- NOK
Trondheim kommune - Mebygdvegen kulvert
Dato : 28.10.2016
Prosjekt:
Trondheim kommune - Mebygdvegen
kulvert
Konstruksjon : Mebygdvegen kulvert
Brudata :
Prefabrikkert elementkulvert, lysåpning: 5,0 m x 2,5 m.
Ref. tegn. K100_01.
Beskrivelse
Enhet
Løsmassearbeider, vannulemper
Tilbakefylling, masseutskiftning
Frostisolasjon, fiberduk etc.
Prefab. kulvert inkl. vingemur og kantbjelke
Fuktisolering
RS
m3
m2
RS
m2
Mengde
Enh.pris
Pris
Kulvert
920
160
45
285 000
150
200
750 000
500
Sum
285 000
138 000
32 000
750 000
22 500
1 227 500
Annet
Riving og transport eksisterende konstruksjon
Brurekkverk
Endeavslutning rekkverk
Erosjonssikring, plastring av inn- og utløp
Vegoppbygging, heving av veg
RS
m
stk
m2
RS
20
4
737
Sum annet
SUM ENTREPRISEKOSTNADER EKS. MVA.
150 000
100 000
80 000
221 100
200 000
751 100
SUM MENGDEOPPSTILLING - AVRUNDET
Uspesifisert
Rigg og drift
150 000
5 000
20 000
300
200 000
1 980 000
12 %
20 %
237 600
396 000
2 613 600
5 (6)
NOTAT 22671001-RIB-N02
28.10.2016
S:\Oppdrag\TRD\171\22671001 Trondheim Kommune - Mebygdvegen kulvert\08 Rapporter\02 Notater\RIB
4. Vedlegg
Vedlegg A: Bilde av eksisterende løsning
memo01.docx 2012-03-28
6 (6)
NOTAT 22671001-RIB-N02
REV. 02: 03.01.2017
S:\Oppdrag\TRD\171\22671001 Trondheim Kommune - Mebygdvegen kulvert\08 Rapporter\02 Notater\RIB