Org.kart Mseksjoner_Uledere_14.2.17

KART OVER NVE
VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTØR
14.02.2017
Stab
Internasjonalt
utviklingssamarbeid
Elmarkedstilsynet
ET
Energi
E
Regulering av
nett-tjenester ENT
Ressurs og kraftproduksjon ER
Engrosmarkedet ETE
Virkemidler- og
internasjonale
rammer EV
Sluttbrukermarkedet ETS
Økonomisk regulering
ETØ
Energimarkedsrett ETJ
Kraftsystem EK
Energibruk og
teknologier EE
Konsesjon
K
Kommunikasjon
Tilsyn og
beredskap
TB
Hydrologi
H
Skred- og
vassdrag
SV
Energikonsesjon KE
Damsikkerhet TBD
Bre, is og snø HB
Areal og sikring SVA
Nettkonsesjon KN
Miljøtilsyn TBM
Geoinformasjon HG
Skred- og
flomkartlegging SVK
Småkraftverk KSK
Beredskap TBB
Hydrometri
Teknikk og feltdrift HHT
Vassdragsinngrep KI
Vassdragskonsesjon KV
Hydrometri
Datakvalitet HHD
Skredkunnskap
og -formidling SKF
Fjellskred SVF
Sediment og erosjon HS
Vannbalanse HV
Varsling av flom og
jordskredfare HF
Informasjonsforvaltning
og kulturhistorie AIK
Drift og service AD
Systemutvikling ASU
Drift og brukerstøtte ADB
Juridisk AJ
Hydroinformatikk HI
Hydrologisk modellering
HM
Administrasjon
A
Regionkontor
Personal og
organisasjon APO
Region Midt-Norge RM
Økonomi AØ
Region Nord RN
Region Sør RS
Region Vest RV
Region Øst RØ
Anlegg SVAN