Trond Hjeltnes - Arbeidstrening i Sola kommune

Arbeidstrening – Sola kommune
KS Strategikonferanse
Sola 15. februar 2017
Trond Hjeltnes, seksjonsleder Park og Gravlund
Sola kommunes visjon:
«Ansvar for hverandre»
2
Park og Gravlund
14 årsverk – 26 medarbeidere
3
Hvem er tiltaksmedarbeideren?
Bakgrunn og problematikk
•
•
•
•
•
•
4
Rus
Psykiatri
Språk
Kriminalitet
Helse
Arbeidsledige
Fra fagarbeider til mentor
•
•
•
•
•
5
Gir faglig opplæring
Gir sosial støtte og veiledning
Er forbilder
Er gode medmennesker
Høgere krav til profesjonalitet
Resultater
•
•
•
•
•
•
6
Økt motivasjon blant fastansatte
Bedre trivsel og arbeidsmiljø
Økt sosial kompetanse
Styrket fagkompetanse og yrkesstolthet
Større produksjon
Økt samfunnsnytte
Suksessfaktorer
•
•
•
•
•
7
Likhet
Tillit
Fellesskap
Sett på som ressurser
Respekt
Veien videre
Pilotprosjekt Arbeidstreningsseksjon
• Mål:
– Styrke deltakernes muligheter til å komme i arbeid eller
utdanning.
• Målgruppe:
– Personer med nedsatt arbeidsevne.
– Personer under 30 år med aktivitetsplikt.
– Deltakere i KVP og Introstønad.
8
Arbeidstreningsseksjon
Tilrettelagt arbeidstrening:
•
•
•
•
Fagopplæring
Sosial trening
Meningsfullt og samfunnsnyttig arbeid
Arbeidslag:
–
–
–
–
9
Park og gravlund
Bygg og tømmer
Hogst og naturskjøtsel
Service (cafe og vaskeri)