HELSEVEL utlysningen

Gode og effektive helse-,omsorgs- og
velferdstjenester (HELSEVEL)
Søkeseminar i Trondheim 14. februar
Gode og effektive helse-, omsorgs- og
velferdstjenester (HELSEVEL), 2015-2024
Hovedmål
 Programmet skal gjennom forskning og innovasjon
bidra til god kvalitet, kompetanse og effektivitet i
helse-, omsorgs- og velferdstjenestene og sikre
gode pasient- og brukerforløp med utgangspunkt i
brukernes behov.
Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL) 2015-2024
Delmål

Programmet skal heve kvaliteten og den internasjonale
orienteringen i helse-, omsorgs- og velferdstjenesteforskningen,
spesielt på de forskningssvake områdene.

Programmet skal styrke grunnlaget for kunnskapsbasert utdanning
og yrkesutøvelse, både for den enkelte sektor og på tvers av
sektorer, gjennom satsing på praksisnær og praksisrettet
forskning.

Programmet skal utvikle ny kunnskap og skape synergier og større
helhet i forskning og innovasjon for helse-, omsorgs- og
velferdstjenestene.

Programmet skal skape nye samarbeidsarenaer ved å bringe
sammen forskere, tjenesteutøvere og brukere fra ulike
tjenesteområder på tvers av helse- og velferdssektorene.
Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL) 2015-2024
Programmets hovedsatsingsområder
Helhetlig og sammenhengende pasient- og brukerforløp
Utlysning av midler med frist 26. april
 80 millioner til forskning om helse- og
velferdstjenestene
 55 millioner kroner til forskning ved helse- og
velferdsutdanningene
80 millioner til forskning om helse- og
velferdstjenestene
 Forskerprosjekt på 9-15 mill. kroner
 Varighet: 3-4 år
 Utlysningen er avgrenset til tjenesteområdene og
de seks tverrgående temaene som er beskrevet i
programplanen til HELSEVEL.
 Tjenesteområdene inkluderer
 helse- og omsorgstjenestene
 arbeids- og velferdstjenestene
 barnevernstjenestene.
 De tverrgående temaene er






styring, ledelse og organisering,
vertikalt og horisontalt samspill
tjenesteinnovasjon og implementering
teknologi og digitalisering
økonomi og ressursfordeling
etiske, legale, samfunnsmessige aspekter (ELSA).
 Vi vil spesielt prioritere prosjekter
 i skjæringsfeltet mellom arbeids- og velferdstjenestene og
helsetjenestene
 om fastlegenes rolle i de samlede helse-, omsorgsog/eller velferdstjenestene
 om kommunale tjenester til personer med rusproblemer,
inkludert samhandlingstiltak og effekter av disse
 med internasjonalt forskningssamarbeid, herunder
komparative studier og samarbeid som kan styrke
mulighetene for framtidig deltakelse i EU-finansierte
prosjekter
 Det vil telle positivt om prosjektet bidrar til å styrke
samarbeid mellom institusjoner og forskningsmiljø.
55 millioner kroner til forskning ved helse- og
velferdsutdanningene
 Samfinansiering mellom Forskningskompetanse for
utvalgte profesjonsutdanninger (PROFESJON) og
HELSEVEL
 Instituttforankret prosjekter på 6-12 mill. kroner
 Institusjonene må bidra med egeninnsats på min. 25 % av
totalbudsjettet.
 Egenfinansiering kan være arbeidsinnsats og/eller
økonomiske bidrag.
 Varighet 3-4 år
 Egen prosjektmal – kommer senere
Hvem kan søke?
 Universiteter og høyskoler med
institusjonsakkreditering som utdanner
fagpersonell til helse- og omsorgstjenestene,
arbeids- og velferdstjenestene og
barnevernstjenestene.
 De lange helsefaglige profesjonsutdanningene,
som medisin, psykologi og tannlege, er ikke en del
av målgruppen for denne utlysningen.
Det forventes at prosjektene
 bidrar til økt kvalitet og evne til å møte faktiske og
framtidige kompetansebehov i tjenestene
 bidrar til å styrke det forskningsbaserte grunnlaget
for profesjonsutdanningene
 har en plan for formidling og spredning av
resultatene som sikrer kunnskapsdeling og
implementering hos relevante målgrupper
 bidra til å nå målene i Strategisk plan for
PraksisVEL
Krav til prosjektet
 Prosjektet det søkes støtte til må
 ha høy vitenskapelig kvalitet og klart formulerte faglige mål
 ha en tydelig og prioritert forankring i institusjonen som
søker
 ha planer for utvikling av forskningskompetanse og eventuelt
rekruttering
 ha planer for internasjonalisering
 styrke strategisk viktige forskningsområder for utdanningen
på områder hvor institusjonen har etablert relevante
mastergrads- og helst ph.d.-programmer
 ha nytteverdi for utdanning og profesjonsutøvelse
 bidra til samspill mellom forskning, utdanning og arbeidsliv
 bidra til arbeidsdeling mellom institusjonene der tilnærmet
samme utdanning tilbys av flere institusjoner
 ha relevant brukermedvirkning
Strategisk forankring
 Vektlegge den strategiske begrunnelsen for
prosjektet og prosjektets institusjonelle forankring,
gjerne med henvisning til strategier og planer.
 Søknaden skal beskrive miljøet/miljøene per dags
dato, og vise hvilke kompetansehevende effekter
prosjektet skal ha i fagmiljøene og for utviklingen
av kvalitet i utdanningene.
 Prosjektet skal være relevant for utdanning på
bachelornivå.
135 millioner kroner til forskning på Gode og
effektive helse-, omsorgs- og
velferdstjenester
 www.forskningsradet.no/helsevel
 Kontaktpersoner
Vidar Sørhus
Siv Øverås
Yngvill R.
Tømmerberg
Anila
Nauni
Anders B.
Hovind