bizhub C3350-20170206094317

Oppdatert januar 2016
Sponsorinntekter
legemiddelindustrien:
Sponsorinntekter
andre:
18' 7--a o
41Soa
'1- C)QQ
J77JfVO/...EiE
rfe; m0 ic mdX>A_f !03ao
Totale Inntekter:
;?.3?-300
(inkl. reiseutgifter):
Leie av møtelokale:
Måltider:
Overnatting:
Administrative utgifter:
Administrative utgifter
fra annen part
(for eks. kongressbyrå):
Totale utgifter:
Sum overskudd/underskudd:
..,..
1?4 Ocfa
15
000
I L/oo
;)� ?- f<f'O
q Y�d
kJ Ja, vi erklærer at vi vil innen 3 mnd etter gjennomført arrangement sender dokumentasjon*
til LMI.
Program og andre dokumenter som innholder opplysninger om kurset skal vedlegges (her må
det fremgå hvem som er foreleser, hvor mange timer faglig program og andre relevante
opplysninqer).
FOR RÅDETS SEKRETARIAT:
Saksnummer: K070217-1
Vurdering: INNVILGET
VILKÅR FOR INNVILGELSE
Forutsetning for innvilgelse er at arrangementet samsvarer med de opplysninger som er gitt i
dette skjemaet. Avvik eller mangel på innsendelse av etterfølgende dokumentasjon vil kunne
få konsekvenser for fremtidige innvilgelser. Endringer må sendes inn.
Dato og underskrift: 07.02.2017