Uke 8. - Klikk.no

DEN­NE UKEN
Nye Dronningturer!
Les om de flotte turtilbudene på side 10.
44
En sterk his­to­rie
Lag den­ne
til hel­gen!
En gate­katt, en ute­lig­ger og en
blind satt over­for meg på et
ho­tell­rom i Oslo. Tre his­to­ri­er
smel­tet sam­men til en da Anne
To­rill Larsen møt­te sine to hel­ter
James og Bob, hvis bok har solgt i mil­li­on­opp­lag.
Det de had­de til fel­les kan opp­sum­me­res til ett
en­kelt ord; en­som­het. Når hån­den til en blind
for­sik­tig sø­ker seg frem og fin­ner en myk pels,
blir du rørt. Jeg ble det. Siri Wa­len Si­men­sen
På man­ge må­ter har jeg følt meg
ale­ne, selv om jeg hele vei­en har hatt
fa­mi­lie som har stilt opp for meg.
Anne To­rill
AR­T IK­LER
Kjæ­re
le­se­re
Ak­ku­rat nå: Anita Moen
Bli med i
dron­ning Sonjas fot­spor
Blin­de Anne To­rill
møt­te sine to hel­ter
Hjem­mets eks­klu­si­ve
rei­se­klubb
His­to­ri­en om Vendelas
Far­men-gen­ser
Lin­da dro som
fri­vil­lig til Gua­te­ma­la
Alle mine skat­ter:
Ma­rie sam­ler på
slekts­kle­no­dier
Fan­tas­tis­ke tog­rei­ser
En­de­lig kan vi igjen in­vi­te­re dere med på nye
Dron­ning­tu­rer! Dron­ning­tu­rer er fjell­tu­rer som
dron­nin­gen selv har gått og som hun nå an­be­fa­ler
på det varm­este til Hjem­mets le­se­re.
Hjem­met lan­ser­te Dron­ning­tu­re­ne i fjor, og
dron­nin­gen ga oss sine egne tur­bil­der for at vi skul­le
bli in­spi­rert til å gå i fjel­let. Da ar­ran­ger­te DNT også
to gui­de­de tu­rer med over­nat­ting, spe­si­elt for Hjem­mets
le­se­re. Tu­re­ne ble så po­pu­læ­re at vi i år har ut­vi­det til
tre uni­ke le­ser­tu­rer. Den ene fi­ne­re enn den and­re. De
er alle sam­men dron­nin­gens fa­vo­rit­ter og byr på helt
fan­tas­tis­ke na­tur­opp­le­vel­ser!
Er du i tvil om du er sprek nok til å bli med?
Dron­nin­gen har selv in­stru­ert DNT og oss, om at dis­se
tu­re­ne skal være et lav­ter­skeltil­bud, slik at flest mu­lig
skal kun­ne bli med. Hun øns­ker at fle­re av oss skal ut
å gå i na­tu­ren, for­di det er godt for hel­sen. Hun hå­per at
Dron­ning­tu­re­ne kan være et po­si­tivt bi­drag for å få fle­re
av oss opp av god­sto­len. Son­ja fyl­ler 80 år i år, men
prø­ver fort­satt å ha minst to tre­nings­øk­ter ute i na­tu­ren i
lø­pet av uken. Nes­te uke vil du fin­ne et en­kelt gåpro­gram i Hjem­met, som du kan bru­ke til å gå deg i
form, en­ten du skal være med på tu­re­ne el­ler ikke.
Du fin­ner alt du tren­ger å vite om Dron­ning­tu­re­ne
på side 10. Husk på at det er før­s­temann til møl­la. Det
er be­gren­se­t antall plas­ser og svært po­pu­læ­re tu­rer.
Hil­sen Eli­sa­beth, re­dak­tør
[email protected]
Hjem­met, Post­boks 4980 Ny­da­len, 0441 OSLO
4
8
10
14
48
78
100
102
106
MAT OG BA­K ING
Kaf­fe­fa­vo­rit­ter
IN­T ER­IØR, TIPS OG HAGE
In­ter­iør:
Vin­ter­even­tyr i Bus­ke­rud
Det grøn­ne hjør­net
An­tikk­run­den
MO­T ER OG SKJØNN­HET
Egen­pleie
HOB­BY OG HÅND­A R­BEID
Skjerf og lue i ett
Far­men-gen­se­ren
HEL­SE OG VEL­VÆ­RE
Hjelp mot tør­re og såre øyne 20
Sunn & frisk
24
Spør le­gen
30
44
66
Det gode
hyt­te­liv
66
72
84
28
76
80
LE­SE­LYST
Far­mor-fe­ri­en
Trines hem­me­lig­het (2:2)
Tenn et lys Rød tråd (3:5)
Sjar­mør­svin­de­len
FRA VIR­K E­LIG­HE­T EN
Et liv på vent
Ikke gjør som meg
Val­get tvang seg frem
Bre­vet jeg ald­ri send­te
36
40
86
88
91
18
32
94
96
HVER UKE
Kryss­ord­ma­ga­sin i mid­ten
God uke med Hjem­met
Fra kvin­ne til kvin­ne Hjem­mets lil­le avis Vet du det?/Svar og vinn
Teg­ne­se­ri­er Ditt per­son­li­ge ho­ro­skop 6
34
46
65
97
98
La bloms­te­ne
set­te vårstem­nin­gen
72
La rei­sen
være må­let
106
80
Strikk Nor­ges
nye fa­vo­ritt­gen­ser
HJEMMET UKE 8/17
HJEMMET UKE 8/17
5