Høyt konfliktnivå i familien

Fordypningsmodul; høyt konfliktnivå mellom foreldre
Tema
Høyt konfliktnivå i familier som lever sammen og familier som er separerte.
Forståelse av begrep og mulige tiltak.
Målgruppe
Fagpersoner i barnevern og andre som i sin arbeidshverdag møter barn og familier
som har utfordringer i forhold til denne problematikken.
Antall dager
Foredragsholderne
Ansatte i Bufetat, region Øst
Læringsmål
 Økt kunnskap knyttet til høykonfliktsituasjoner mellom foreldre foreldre
 Økt kunnskap om konsekvenser for barn
 Praktiske konsekvenser/utfordringer for barnet og familien i hverdagen
belyses.
 Økt handlingskompetanse
Undervisningen inneholder kliniske eksempler. Det blir lagt vekt på å illustrere
hvordan kunnskapen kommer til anvendelse i praksisfeltet.
Det anbefales at denne basismodulen kombineres med andre
basis/fordypningsmoduler for å øke tjenestens forutsetning til å identifisere og
håndtere vansker på et tidlig tidspunkt.