Høringsuttalelse FORUT

HøringsuttalelseFORUT
Representantforslagomreformavutviklingspolitikken
FORUTsluttersegiallhovedsaktildeforslagrepresentantenefraKrFstilleriforslaget,samtanalysen
somliggertilgrunnforforslagene.Vivilspesieltleggevektpåatutviklingspolitikkenunderden
sittenderegjeringerlitesamstemt,bistandspolitikkenharblittmindreforutsigbarogdetharværten
nedgangidensamledebistandennårskogsatsingogflyktningutgifterholdesutenfor.1
Medtankepådekonkretepunkteneønskerviåkommenterefølgende:
Forslag#1omsamstemthetersværtviktig.
Samstemthetharværtethonnørordiflereår,menliteharskjeddipraksisogtidaerovermodenfor
enreform.FokusbørværepåhvordanNorgekanføreensamstemtpolitikkforåbidramestmuligtil
oppnåelseavbærekraftmålene.EteksempelpåenlitesamstemtpolitikkeratSPUinvesterernesten
90milliarderkronerialkoholindustrien,etproduktsomeretutviklingshinder,ethelseproblemoget
rettighetsproblemsærligforbarnogkvinner,ogsomderforpåvirkeropptilflerebærekraftsmål
sværtnegativt.Alkoholrammerbådebrukerenselvoguskyldigetredjeparterogsamfunnetsom
sådan.Skadersomrammertredjepartregnesoftesommerproblematiskietiskforstandenn
selvpåførtskade.I2012skyldtes,ifølgeWHO,3,3millionerdødsfallalkoholforbruk–nestenseks
prosentavalledødsfall.2FORUTmeneratdeteråpenbartatdennorskestatikkebørinvesterestore
pengeriproduktersomutgjøretdirektehinderforutviklingogønskerderforenklarpolitikkogen
reformforsamstemthetvelkommen.
Forslag#2omøktfattigdomsorientering
vilFORUToppfordretilatvedtas,menatsistebisetning«…,ogatandelensomgårtilAfrikasørfor
Sahara,skaløkes»strykes.Detteerfordetførstefordisetningenerunødvendigfordietøktfokuspå
MUL-landautomatiskvilføretildette,ogfordetandreatdetgiruheldigeføringeriretningavat
MUL-landiAfrikasørforSaharaerviktigereennMUL-landandresteder.
Forslag#5omkonsentrasjonstøttesogsåfraFORUT,
meddeviktigeunntakeneomnødhjelpogsivilsamfunnsbistand.FORUTvilunderstrekeatdetmå
værekunnskapenomlokaleforholdogresultatenesommåveietyngstnårprosjekterfra
sivilsamfunnsorganisasjonervurderes.Detbørleggestilgrunnatsivilsamfunnsorganisasjonerbidrar
derdefaktiskharstørstforutsetningerforålykkes.FORUToppleveratdetidesisteåreneharvært
knyttetendelusikkerhettilhvordanregjeringensønskeomkonsentrasjonavmottakerlandskal
forståsforsivilsamfunnsorganisasjoner.IinneværendeåroppleverviatUtenriksdepartementets
tildelingsbrevtilNorad,berNoradomå:«arbeideforytterligerekonsentrasjondersituasjonenligger
tilrettefordet,ogsåpåarbeidsområderderdetergittunntakfra85-landslisten
(sivilsamfunnsbevilgningen,humanitærbistand,Norfund)».Detteskjerimidlertidsamtidigmedat
unntaketfrakonsentrasjonforsivilsamfunnharblittunderstreketimerknadfraenenstemmig
Utenriks-ogforsvarskomiteiInnst.7S(2016-2017)
1
2
Gulbok,tabells.57
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/en/
FORUTmenerforøvrigatdagensordningmed12fokuslandog73andreprioritertelandfungerer
dårlig,fordideteruklarthvordanfokuslandeneegentligprioriteresogdentotalelistapå85lander
forlang.Entilpasningtilsvenskogdanskkonsentrasjonerfornuftig.
Forslag#6sårbarhetsstrategierbådepragmatiskogprinsipieltsværtviktig,
settilysavdenuheldigekoblingenavbistand,migrasjonogsikkerhetspolitiskeinteressersomtil
stadighetunderstrekesavdagensregjering.Koblingenersværtuheldigfordienavstyrkenemed
norskutviklingspolitikkoverlangtidharværtatden–imotsetningtilmangestormakterspolitikk–
harværtansettforåværelitedominertavegeninteresser.Detteharbl.a.gittNorgemulighettilå
væretilretteleggerifredsprosesser,lederavgiverlandsgrupperoghargittossenposisjondervii
mangesammenhengerharstørreinnflytelseennhvaNorgesstørrelseskulletilsi.Prinsipieltmådet
liggefastatdeterobjektivesårbarhetskriteriersommåværeavgjørendeforvåreprioriteringer,
akkuratslikforslagetsier.
Forslag#7åstyrkeogforenklesivilsamfunnsbistandengissterkstøtte,
ettersomFORUTerenavmangeorganisasjonersomliderunderøkendeuforutsigbarhet,redusert
langsiktighetogøktbyråkrati.Regjeringensforslaghøsten2016omåredusere
sivilsamfunnsbevilgningenmed2/3illustrereratmanpåingenmåtekantaforgittatdennorskestat
erenavtalepartnermankanstolepå,fordidenspraktiskehandlingerundergraverretorikkenom
langsiktighetogmottakerorientering.
Forslag#9omhumanitærbistandstøttesogsåavFORUT.
ViopplevdeselvetterjordskjelvetiNepali2015hvordanvårepartnerorganisasjoner,medstøttefra
FORUTogUD/Norad,utnyttetsinlokalkjennskapvedåværerasktpåplassmedviktignødhjelpi
mangefjerntliggendelokalsamfunn.Haddedetværtsatsetmerpåforebyggingog«disaster
preparedness»haddedekunnegjortenendastørreogbedreinnsats.Vivilunderstrekeatdeterde
langsiktigepartnerskapmellomossogdemsomgjordedemistandtilårespondererasktoggodt,så
deterviktigatgjennomføringenavIstanbul-forpliktelseneinnennødhjelpikkeundergraver
langsiktigeutviklingspartnerskap,menatmankanbyggestyrkingenavnødhjelpskapasitetpå
eksisterendepartnerskap.
Forslag#13omenpolitiskbindendemålsetning
avatbistandenskalværeminst1%avBNIvilFORUTogsåstøtte,menvierbekymretforatstore
endringerfraårtilåriflyktningutgifteriNorgevilredusereeffektenenslikforpliktelseharpå
tradisjonellbistand.Vivilderforforeslåatflyktningutgiftenetasutavdenbindendemålsetningen
selvomdetfortsattrapporteressombistandsutgifteriht.OECD-DACsretningslinjer.Dettevilgireell
forutsigbarhetforforvaltningen,sivilsamfunnetogmottakerneiSør.