Helge Eidsnes, Statens vegvesen Region vest

Bransje- og informasjonsmøte, Oslo 9. februar 2017
Store utbyggingsprosjekt,
drift og vedlikehald
i Region vest
Helge Eidsnes
regionvegsjef
Bransje- og informasjonsmøte, Oslo 9.februar 2017
Budsjettutvikling 2011 - 2017
Region vest: totalbudsjett
16
14
12
mrd. kr
10
8
6
4
2
0
2011
2012
Riksveg
10.02.2017
2013
2014
Riksveg ekstern
2015
Fylkesveg
2016
2017
Fylkesveg Bompengar
Formidabel utvikling i prosjekta
sin storleik og kompleksitet
Store prosjekt i region vest
Sogn og Fjordane
Fv. 663 Tunnel Kleiva, Selje kommune
● Byggast ein 600 meter lang tunnel + 100 m veg i dagen
● Utlysast i 2017
● Økonomisk ramme: 100 mill.kr
Sogn og Fjordane
Førdepakken
• Føremål: Bidra til ei god
sentrumsutvikling i Førde
• 20 tiltak
• 1650 mill. 2015-kr
• Utlysing av tiltak 2017/18:
• Rv. 5 Bergumkrysset
• E39 Askvollkrysset/fv. 609
Steinavegen
• E39 Hafstad-Kronborg, gsveg og to kryss
• Fortau fv. 484 Vievegen
• GS-tunnel rv. 5 Kletten
• Ny veg Indre ØyraneLangebruvegen
• Ny veg Angedalssvegen – E39
Hafstad m/bru over Jølstra
• Ferdig bygd 2023/24
Sogn og Fjordane
Rassikring rv. 13 Vik – Vangsnes, Vik
kommune
● Rassikring
● Kostnad ca. 600 mill. kr
● Tunnel 2,9 km,
total veglengde 3,75 km
● Totalentreprise
● Utlysing mars 2017
Fellesprosjektet JD-SVV:
Ny jernbane og E16 Arna - Voss
Regjeringa sitt KVU-vedtak desember 2015:
● Vidareføring av planlegging for K5 på strekninga Stanghelle – Arna
● Statleg reguleringsplan
● Arbeid med siling/forfase pågår i ein felles prosjektorgansiasjon (SVV)
Stanghelle
Arna
Helle
Osterøy
Dale
Takvam
Romslo
Trengereid
Vaksdal
stasjon
Fv7
Samnanger/Hardanger/E134
Hordaland
Nordhordalandspakken: 21 prosjekt 1,5 mrd
Fv 565 Marås – Soltveit, Radøy
● 7,5 km gang – og sykkelveg
● Kostnad
● Utlysing hausten 2017
● Kostnad 350 mill. kr.
Hordaland
Askøypakken: 10 prosjekt 1,6 mrd. kr.
Fv. 563 Strømsnes – Hop
● 3,3 km veg m gang og sykkelveg
● Totalkostnad ca. 200 mill kr.
● Utlysing hausten 2017
● Føreset vedteken reguleringsplan
Hordaland
Bergen kommune - 2017
Rv. 580 Sandslikrysset
● Nytt to-planskryss.
● Kostnad ca. 250 mill. kr.
● Utlysing og byggestart 2017
Rv. 580 Skjoldskiftet – Lagunen
● 2,4 km sykkelveg med fortau
● 3,5 m sykkelbane og 2,5 m fortau
● Kostnad ca. 175 mill. kr
● Utlysing tidleg 2018
Fv
●
●
●
582 Carl Konowsgate
Sykkelfelt og kollektivfelt
Kostnad ca. 170 mill. kr
Utlysing tidleg 2018
Fv
●
●
●
582 Paradis
Gang og sykkelveg, gang og sykkelbru
Kostnad ca. 220 mill. kr
Utlysing tidleg 2018
Hordaland
Rv555 Sotrasambandet
•
9 km veg, bru og tunnel
•
Kostnad: om lag 9 mrd. kr.
•
OPS-prosjekt
•
Byggestart: NTP 2018-29
•
Byggetid 4-5 år
Hordaland
E39 Svegatjørn – Rådal, Elektro og styring
3 kontraktar for omlag 28,8 km tunnel –
samla volum 400 – 500 mill. kr.
Vert lyst ut i løpet av 1. halvår 2017
Rogaland og Hordaland
E39 Bokn – Os/Bergen:
3
● Dagens veg ca. 140 km + fergje
● Vi er godt i gang med statleg plan
for 130 km 4-felts veg
gjennom 7 kommunar, fartsgrense
110 km/t:
1. Bokn – Stord:
69 km
2. Stord:
7 km
3. Stord – Os:
52 km
● Planleggingstid: 5 år
● Byggjestart: Må avklarast i
NTP 2018-2029
2
1
Hordaland
Bømlopakken: 15 prosjekt, 1,7 mrd
Fv 541 Sakseid – Hestaneset
● 10 km ny veg
● Gang- og sykkelveg
● Kostnad 300 mill. kr
● Utlysing i 2017\2018
Rogaland
E39 Rogfast
● Erstattar dagens fergje over
Boknafjorden.
● Verdas lengste vegtunnel: 26,7 km
● Største djupne 390 m.u.h.
● Toløps tunnel (4 felt),
maks stigning 5 %.
● Arm til Kvitsøy (4 km 2 felt),
maks stigning 7 %.
● Deponibehov: 8,5 mill.m3.
● Kostnad: om lag 16 mrd. kr.
● Forventa behandling i Stortinget
første halvår 2017
Rogaland
E39 Rogfast
Entrepriseinndeling:
● E11 – forb. arbeid Mekjarvik
(700 m tverrslagstunnel)
● E 13 – forb. arbeid Arsvågen
(1900 m tverrslagstunnel)
● E02 – veg og tunnel frå Kvitsøy
● E 03 – hovudtunnel sør (frå Mekjarvik)
● E 04 – hovudtunnel nord (frå Bokn)
Rogaland
E39 Rogfast
Toplanskryss mellom Kvitsøy-armen og
hovudtunnelen.
10.02.2017
Rogaland
Bypakke Nord-Jæren 30 mrd. kr
● Totalt 38 bomstasjonar
- Er nyleg utlyst
● Bussveien
● E39 Sykkelstamvegen Stavanger- Forus –
Sandnes
● Rv. 509 / fv. 409 Transportkorridor Vest
● E39 Smiene-Harestad
● E39 Ålgård-Hove
Rogaland
Bussveien
Fv. 44 Gausel stasjon-Hans og
Gretestien
● 650 mill. kr.
● Utlysing: 2017
● Byggestart i 2017/2018
Fv. 44 Diagonalen - Gausel stasjon
● 230 mill. kr.
● Utlysning: 2017
● Byggestart i 2017/2018
Desse to prosjekta har kvar sin
reguleringsplan, men blir bygd
som eit prosjekt.
Rogaland
Sykkelekspressveg Stavanger – Sandnes
(Sykkelstamvegen) 1,35 mrd
● Ny høg standard sykkelstamveg
Stavanger – Forus – Stavanger.
Omlag 13 km lang.
Hovudmål:
● Overføre arbeidsreiser på NordJæren frå personbil til sykkel
med hovudfokus på
Forusområdet.
Gjennomføring:
● Madlaveien - Schancheholen
under bygging under Ryfastprosjektet.
● Mål om utlysing for del av
strekninga mellom Sørmarka –
Smeaheia i slutten av 2017.
Rogaland
Fv. 505 Skjæveland – Foss Eikeland i Sandnes
● Ny trase og bru over Ganddal
jernbaneterminal.
● Første delstrekning på nytt
samband mellom Ganddal
jernbaneterminal/fv. 44 og E39
nord for Figgjo (Bråstein).
● Byggeplan/grunnerverv pågår.
Utlysing rundt sommar 2017.
● Byggestart hausten 2017.
● Ferdigstilling sommar 2019.
● Om lag 570 mill. kr.
Region vest
Tunneloppgradering
Utlysing tidleg 2017, oppstart 2017:
● E39 Masfjordtunnelen.
● E16 Gudvanga/Flenja
(Elektro/automasjon).
Utlysing 2017\2018, byggestart 2018:
● E39 Håklepp
● E39 Uføre
● E39 Matreberg/Trodal
● E16 Bjørkhaug/Sætre
● E16 Arnanipa
● E16 Langhelle
● E16 Beitla
Region vest
Elektrokontraktar
● Seks elektro kontraktområder i
Region vest.
● Tre av kontraktane vert lyst ut i
2017
– Fjordane
– Nord-Rogaland
– Sør-Rogaland
Region vest
Asfaltkontraktar 2017
● Totalt 15 kontraktar i regionen.
● Totalt budsjett for riksvegar er 296
mill.kr. Av desse 203 mill.kr tiltakspakke
● Budsjett fylkesvegar
– Rogaland 111 mill. kr
– Hordaland 33 mill. kr
– Sogn og Fj. 77 mill. kr
Blir lyst ut i to omgangar:
● Utlysing 16. januar med frist 14. februar
● Utlysing 17. februar med frist 21. mars
Region vest
Drift- og vedlikehaldskontraktar
Oppstart 01.09.2017
● 1101 Dalane 2017-2023
● 1103 Stavanger 2017-2022
● 1201 ASOLA 2017-2022
Oppstart 01.09.2018
● 1106 Haugesund
– Dagens kontrakt er
● 1203 Nordhordland
– Dagens kontrakt er
● 1403 Nordfjord
– Dagens kontrakt er
● 1404 Ytre Sunnfjord
– Dagens kontrakt er
på 700km veg der 91 km er g/s veg
på 852 km veg der 33 km er g/s veg
på 615km veg der 25 km er g/s veg
på 439 km veg der 7 km er g/s veg
Region Vest
Kjøp av planlegging- og prosjekteringstenester:
● Region vest kjøpte i 2016 konsulenttenester for om lag 540 mill.kr
innan planlegging- og prosjektering.
● Nye rammeavtalar har fungert i eit år.
Avtalane vil gjelde i eitt år til og kan forlengast 1 + 1 år.
– 6 firma på regional rammeavtale på overordna planlegging
– Fylkesvise avtalar på detaljplanlegging
• 3 firma i Sogn og Fjordane
• 6 firma i Hordaland
• 6 firma i Rogaland
 Evalueringsmøter til våren.
● Rammeavtale enkeltfag (bru, elektriske anlegg, støy, TS-revisjonar,
naturmiljø og naturressursar) er ute på konkurranse no i vinter.
● Kan nytte rammeavtale på planlegging og prosjektering og på
enkeltfag.
Bransje- og informasjonsmøte, Oslo 9. februar 2017
Takk for
merksemda
!
Bransje- og informasjonsmøte, Oslo 9.februar 2017