Varslingsbrev - Sandefjord kommune

Naboer og berørte
VARSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID FOR
INDUSTRIVEIEN 11.
Spir Arkitekter AS varsler på vegne av Vindalgrenda As igangsetting av reguleringsarbeid for
Industriveien 11 (eiendommene GBNR.112/164, 403, 404, 303 og deler av 11/71). Det varsles i
henhold til plan- og bygningslovens §12-8. Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet.
Planområdet er på ca. 6,4 daa.
Planområdet er regulert til frittliggende bebyggelse i reguleringsplanen for Vindal, som ble vedtatt i
1973. Området er avsatt til boligformål I kommuneplanens arealdel 2014.
|
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting med
leilighetsbygg.
I forbindelse med igangsetting av planarbeidet vil det bli avholdt
et åpent informasjonsmøte på Hotel Kong Carl, (Torggata 9)
Onsdag, 15.02.17, kl. 18.00.
Formålet er i samsvar med kommuneplanen og reguleringen anses
ikke å falle inn under kriteriene i §4 i forskrift om
konsekvensutredning. Nærmere opplysninger om
reguleringsarbeidet kan fås ved henvendelse til:
Privat forslagstiller Spir Arkitekter AS v/ Ivar Holt, Thor Bryn
gate 11, tlf. 90 50 98 04, eller
Sandefjord kommune, bygnings- og arealplanseksjonen ved David
Bakke Haugen, tlf. 33 41 63 25.
Eventuelle merknader til varselet kan enten sendes digitalt til [email protected], eller
det kan sendes i brev til Sandefjord kommune, Bygning- og arealplanseksjonen, postboks 2025, 3202
Sandefjord, innen 14.03.17.
Med vennlig hilsen
Oversiktskart
SPIR
SIDE 1 AV 2
Thor Bryns gate 11, 1. etasje, 3211 Sandefjord
SIDE 2 AV 2