egenerklæring vedr

Politisk virksomhet
G/Politisk/Skjemaer. Ark. 080
Revidert: 17.02.17
01/05649 - 040586/01 - Ark. 080
Møtegodtgjørelse
Dette skjemaet leveres for møter som er utenom ordinære møter. Se informasjon på side 2 om hvilke
møter som administrasjonen utbetaler møtegodtgjørelse for. Elektronisk skjema skal fylles ut av alle
som har kommunal iPad med kommunal e- post adresse. Politikere uten kommunal iPad må bruke
dette skjemaet og levere til politisk virksomhet for utbetaling. Det utbetales ikke møtegodtgjørelse i
forbindelse med kurs, konferanser, orienteringer, folkemøter, befaringer og lignende unntatt når hele
utvalget er innkalt med møteplikt.
Jeg krever møtegodtgjørelse for følgende:
MØTE:…………………………………………………………………………………………………..
DATO:………………………………………
STED:……………………………………………..
NAVN:………………………………………………………………………F.NR:……………………..
Her kan du skrive informasjon om møtet eller annet du mener politisk virksomhet bør vite om:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Dato og underskrift
Fylles ut av politisk virksomhet:
Beløp til utbetaling: 518,ATTESTERES:
DATO:………..
NAVN:……………………………..
Anvises kto.: 10820,
DATO:…………
NAVN:………………………………
Politisk virksomhet
01/05649 - 040586/01 - Ark. 080
G/Politisk/Skjemaer. Ark. 080
Revidert: 17.02.17
Møter som det automatisk utbetaltes møtegodtgjørelser for
For disse utvalg og råd skal du IKKE sende krav om møtegodtgjørelse
-
Administrasjonsutvalget
-
Bamble valgkomité
Bamble valgstyre
Bamble legatstyre
Eldrerådet
Formannskapet
Godtgjørelseskomiteen
Grenland Havn - representantskapet
Gruppeledermøtet
Helse- og omsorgsutvalget
Klagenemnd for eiendomsskatt
Kommunestyret
Kontrollutvalget
Landbruksnemnda
Oppvekst- og kulturutvalget
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Sakkyndig nemnd
Stipend- og priskomiteen
Teknisk utvalg
Vilt- og innlandsfiskenemnda