Fysioterapi i primærhelsetjenesten

Fysioterapi i primærhelsetjenesten
Fysioterapi i primærhelsetjenesten
Bakgrunn og hensikt med prosjektet
Vi deltar i et samarbeidsprosjekt mellom Ski og Lørenskog
kommune og Universitetet i Oslo.
I perioden 1. januar- 30. juni 2017 er de største
fysioterapiinstituttene i Ski og Lørenskog kommune med i et
prosjekt for å kartlegge ventelister og ventetid hos
avtalefysioterapeuter.
Prosjektet ligger under det landsomfattende
forskningprogrammet FYSIOPRIM, ledet av Universitetet i Oslo i
samarbeid med NTNU og Trondheim kommune.
.
Frivillig deltakelse
De som setter seg på venteliste til fysioterapi ved deltakende
institutt i perioden 1. jan- 30. juni, blir spurt om samtykke til å
bli registrert inn i prosjektet via ventelisten.
Det er helt frivillig å om du vil la deg registrere inn i prosjektet.
Samtykke eller ikke samtykke vil ikke påvirke ventetiden eller
videre behandlingsforløp for deg.
Det kreves ikke noe ekstra dersom du lar deg registrere inn i
prosjektet, men ved å samtykke bidrar du til at vi får mer
kunnskap om ventelistepraksis ved fysikalske institutt, hvem
som venter og hvor lenge ventetiden er for å få fysioterapi.
Hva skjer med opplysningene om deg?
Vi ønsker å bruke data fra ventelistene for å finne ut hvor
lenge pasienter må stå på venteliste og hvilke pasienter som
blir prioritert ut i fra bostedskommune, aldersgruppe,
arbeidsforhold, diagnose/problematikk.
Det som sendes videre til analyse om deg i UIOs database vil
inneholde disse bakgrunnsopplysningene, men vil ikke være
personidentifiserende opplysninger som navn, fødselsår eller
kontaktopplysninger.
• Det er lang ventetid for å komme til behandling hos de fleste
fysikalske instituttene i Ski og Lørenskog kommune. Vi
ønsker derfor å øke kunnskap om hvem som står og venter
på behandling og hvor lang ventetiden er, sett i forhold til
anbefalinger.
• Vi vil bidra til å sette lys på pasienter som har behov for
fysioterapi, men som ikke får, eller får veldig sent tilbud om
behandling, sett opp mot anbefalt ventetid.
• Vi ønsker bedre kvalitetssikring av fysioterapitjenesten for å
påvirke at de pasientene som trenger fysioterapi, får relevant
tilbud innen akseptabel tid. Dette igjen kan gi bedre
forutsigbarhet og informasjon om fysioterapitjenesten og
ventetid.
Spørsmål vi ønsker å besvare
• Hvordan er ventetiden for pasienter på de ulike instituttene
sett i forhold til anbefalt ventetid i prioriteringsnøkkelen?
• Hva karakteriserer pasienter som står lenge på venteliste?
• Hva karakteriserer pasienter som kommer raskt inn til
behandling?
• Hvordan praktiseres prioriteringsnøkkelen på de ulike
instituttene?
• Er prioriteringsnøkkelen, slik den ser ut, et hensiktsmessig og
nyttig hjelpemiddel for fysioterapeutene?
Ved spørsmål eller ønske om mer informasjon kan du
henvende deg på e-mail til prosjektansvarlige i din
kommune:
Ski kommune
Gro Askland Øyehaug, Hospitant i FYSIOPRIM og prosjektansvarlig
E-mail; [email protected]
Lørenskog kommune
Aina P. Smedsrud, Hospitant i FYSIOPRIM og prosjektansvarlig
E- mail; [email protected]