Innkalling årsmøte 2017

Stabekk 13. februar 2017
Innkalling årsmøte 2017
Stabekk Tennisklubb avholder sitt årsmøte onsdag 29. mars klokken 18.00 i
klubbens lokaler i Nyveien.
Årsmøtet er klubbens høyeste organ og har oppgaver som:
● Vedta budsjett
● Vedta årsmelding
● Velge styremedlemmer
● Velge valgkomitee for neste årsmøte
Årsmøtet er i tillegg en god anledning til å bli kjent med andre medlemmer i klubben.
Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 15. mars
(14 dager før) på e-post til [email protected]
Endelig saksliste vil bli sendt ut senest 22. mars (en uke før årsmøtet).
Vi gjør oppmeksom på at stemmeberettigede på årsmøtet ihht vedtektene er
medlemmer som:
1. Er over 15 år
2. Har vært medlem mer enn en måned ved årsmøtets start
3. Ikke skylder kontingent til klubben
Det er ihht vedtektene ikke anledning til å stille med fullmakter – kun fysisk oppmøte
gir stemmerett. Det gjøres også oppmerksom på at kvalifikasjoner for stemmerett
også kvalifiserer til å stille til valg/bli valgt til verv.
mvh,
Mathias Lilleengen
leder
Rita Worren
nestleder/Økonomi
Kim Falster
Anleggskomiteen
Jahn Dahm-Simonsen
Roar Søberg
Sponsorkomiteen
Kirsten Sjøwall