Helse i EU - Norges forskningsråd

Helse i Horisont 2020
Søkeseminar for nasjonale programmer
14. Februar 2017 - Trondheim
Berit Nygaard
Horisont 2020 struktur
«Better HEALTH for all»
Horisont 2020 er online
http://www.forskningsradet.no/prognetthorisont2020/Om_Horisont_2020/1253988679420
Antall deltakelser fra Norge i SC1, Health
inkluderer innstilte og prosjekter fra reserveliste til kontrakt
per januar 2017 – 47 deltakelser i 41 prosjekter
Blå = reserve, Orange = innstilte
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Helse i Horisont 2020
 SC 1: Health, demographic change and wellbeing
Overordnet mål for SC1: Bedre helse for alle!
Herunder fremme god og sunn aldring og persontilpasset
helse og omsorg, skape muligheter for god forskning og økt
innovasjon både i offentlig sektor og næringslivet.
+
 HELSE på tvers av Horisont 2020, for eksempel muligheter i:
 SC2 - Food security, sustainable agriculture and forestry,
marine and maritime and inland water research and the
bioeconomy – mat og helse
 ERC – åpent for alle fagområder, Life Science
 MSCA – åpent for alle fagområder
 Leit (leadership in enabling and industrial techonologies
 ICT, Nanoteknologi, Bioteknologi
Merking av tema HELSE på tvers av Horisont 2020
per 1.12.2016 – mill. euro
inkl. innstilte prosjekter + prosjekter rykket opp fra reserveliste til
kontrakt
25
20
6
15
fra reserve
10
innstilte
15,5
5
9,4
9,3
5
3,1
0
0,7
0,033
1
0,8
0,7
0,2
SC1 – Health
Arbeidsprogram 2018-2020, hvor er vi nå?
AG
report
2014
SCOPI
NG
2016
Draft
WP
WP: 2 year (18-20)
2017
Følg med, vær tidlig ute!
“FP9”
2021
SC1 Arbeidsprogrammet – 2018-2020
overordnet
Bedre helse og omsorg,
økonomisk vekst og
bærekraftige helsesystemer
Utforske betydningen av
miljøfaktorer for helse og
livskvalitet
2018-2020
Digitalisering av helse og
omsorg
Big data løsninger og
sikkerhetsaspekter knyttet til
data i helse og omsorg
Hovedområdene i nytt arbeidsprogram vil
bygge på tidligere arbeidsprogram





Forstå helse, velvære og sykdom
Forebygge sykdom
Behandle og leve med sykdom
Aktiv alderdom
Metoder og verktøy
 Databehandling, digital diagnostikk
 Helsetjenester
Stimuleringsordninger for å øke EUdeltakelse
 Påvirke prosesser og fremtidige utlysninger
 PES 2020 - Strategisk posisjonering
for personer som vil delta i europeiske fora
 Finne relevante utlysninger i H2020, partnere og nettverk
 PES-2020 - Støtte til reiser og profilering for aktører uten årlig
rammebevilgning
 EU-nettverk
 Støtte til å skrive H2020-søknader
 Gjennom PES 2020 generelt
 Helseforskning – nasjonalt samarbeid + fra reserveliste til ny søknad
 Støtte til å delta i H2020-prosjekter
 Stim-EU (FoU-institutter)
 Forsterkningsordninger til de som får midler gjennom program i
helseavdelingen
 HELSE-EU
http://www.forskningsradet.no/prognetthorisont2020/Stotte_til_vare_sokere/1253990570332
Få hjelp!
National Contact Points (NCP)
NCP for alle tematiske områder i H2020
Næringsliv
IKT-helse
Offentlig sektor
Contact:
www.forskningsradet.no/horisont2020
Tips og triks
Lokale EU-rådgivere ved institusjonene
Abonnere på nyhetsbrev
Melde dere på arrangementer/kurs om EU i Norge
Delta på møter og konferanser i Brussel
Tenk på partnere innenfor ditt felt – hvor kan du
møte disse?
 Bruk CORDIS, EU’s oversikt over finansierte
prosjekter





 http://cordis.europa.eu/home_en.html
Tips og triks II
Gjør deg kjent med Participant Portal NÅ
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020
/en/how-get-funding
NCP-er for helse
Kristin Andersen
[email protected]
Berit Nygaard
[email protected]
Lars Petter Korsnes
[email protected]
Benedicte Sognefest
[email protected]
Vidar Sørhus
[email protected]
Alle NCP-er i Forskningsrådet:
http://www.forskningsradet.no/prognetthorisont2020/Kontaktpersoner__NCP/1253988679424