Kognitive evner

Fordypningsmodul; kognitive dysfunksjoner hos foreldre – konsekvenser for
foreldrerollen
Tema
Kognitive evner og kognitive sårbarheter hos sped og småbarnsforeldre. Forståelse
av begrep og mulige tiltak.
Målgruppe
Fagpersoner i barnevern, BUP, VOP, TSB, PPT, og andre som i sin arbeidshverdag
møter barn og familier som har utfordringer i forhold til denne problematikken.
Antall dager
Foredragsholderne
Ansatte i Bufetat, region Øst
Læringsmål
 Økt kunnskap knyttet til evnenivå og vansker med eksekutive hjernefunksjoner
 Økt kunnskap om konsekvenser for barn/familie
 Praktiske konsekvenser/utfordringer for barnet og familien i hverdagen
belyses.
 Økt handlingskompetanse
Undervisningen inneholder kliniske eksempler. Det blir lagt vekt på å illustrere
hvordan kunnskapen kommer til anvendelse i praksisfeltet.
Det anbefales at denne basismodulen kombineres med andre
basis/fordypningsmoduler for å øke tjenestens forutsetning til å identifisere og
håndtere vansker på et tidlig tidspunkt.