Utleggelse av kommunedelplan for nytt

Gulskogen – Hokksund KDP/HP
Møte i formannskapet i Drammen kommune 14.februar 2017
Prosjektets hensikt
• Planlegge infrastrukturtiltak som muliggjør
2 tog i timen mellom Drammen og
Hokksund, samt ivareta godstrafikk
Sørlandsbanen.
• Planlegge korridor for framtidig dobbeltsportrasé og utrede konsekvenser som
grunnlag for valg.
• Sikre nødvendig areal til dobbeltspor
gjennom planprosess etter PBL
(KDP+KU).
• Framskaffe grunnlag for å beslutte om en
trinnvis utbygging kan oppfylle effektmålene før dobbeltspor er bygget hele
veien, samt omfanget av byggetrinnene.
(Dette inngår i teknisk hovedplan.).
2
Korridoralternativene
3
Drammen kommune
4
Korridoren på kartet nederst representerer ikke den eksakte
korridorbredden.
Grunnforhold og områdestabilitet
(AEM-målinger)
5
Ikke-prissatte konsekvenser
6
Prissatte konsekvenser
• Det er forskjellene i investeringskostnadene som driver forskjellene i netto
nytte mellom alternativene.
• Alternativene med stopp på Steinberg har høyest kostnader, da disse også
inkluderer ombygging av Steinberg stasjon.
• Investeringskostnadene er lavest for alternativene med Midtre korridor og
for alternativene med Søndre korridor.
• Trafikantnytten (transportbrukernytten) er høyest for alternativene med
Midtre korridor og med Nordre korridor uten stopp på Steinberg.
• Alle alternativ gir negativ nytteverdi for samfunnet.
• Reisetid i dag er beregnet til 12,4 minutter.
‒ Ytre, Midtre og Indre har minimale forskjeller i reisetid.
‒ Søndre korridor reduserer reisetiden med opptil 3,1 minutter.
‒ Nordre korridor reduserer reisetiden med opptil 2,6 minutter uten stopp
på Steinberg og 1,1 minutter med stopp på Steinberg.
7
Spørsmål?
8