Arbeidsgiverpolitiske utfordringer - Nærmere om trusler og vold

Arbeidsgiverpolitiske utfordringer Nærmere om trusler og vold
Strategikonferansen i Rogaland 14. februar 2017
Hanne Børrestuen, Spesialrådgiver KS arbeidsgiverpolitikk
«En selvstendig og nyskapende kommunesektor»
KS spør:
 Hva kan bidra til at flere personer, som i dag står utenfor arbeidslivet,
blir ansatt i ordinære stillinger i kommuner og fylkeskommuner?
 Hvordan kan NAV gi kommuner og fylkeskommuner som arbeidsgivere
god og hensiktsmessig bistand, slik at flere kommer i jobb?
Et samfunns- og arbeidsliv i endring
Arbeidsgiverutfordringer i Rogaland
• Mest utfordrende
–
–
–
–
Sykefravær
Evne til innovasjon og nyskapning
Høy andel deltidsansatte
Mangfold og inkludering
• Minst utfordrende
– Beholde fagpersonell
– Seniorpolitikk
Inkludering; Arbeidsgiverpolitiske utfordringer og dilemmaer
• Høyt sykefravær
• Høy deltidsandel
• Høy andel ansatte med nedsatt funksjonsevne
• Stort framtidig kompetanse- og rekrutteringsbehov
– Vi trenger flere - som må jobbe mer
• Behov for å tenke nytt om organisering og oppgaveløsning
• Effektivisering; «mer for mindre»
• Digitalisering
Motivasjon for inkludering
• Udekket kompetanse- og arbeidskraftsbehov
• Økt tjenestekvalitet med større mangfold blant de ansatte (gjenspeile
mangfoldet blant innbyggerne/ de som mottar tjenestene)
• Samfunnsansvar – «alle skal med», forebygge/bekjempe utenforskap
• Samfunnsøkonomisk lønnsomt; arbeid framfor stønad (eks
aktivitetsplikt for sosialhjelp)
Hva hemmer og fremmer inkludering? - Handlingsrommet
•
•
•
•
•
Kvalifikasjonsprinsippet?
Diskrimineringslovgivning?
Fortrinnsrettsbestemmelser?
Tilretteleggingsplikten?
Virkemiddelapparatet i NAV?
Tydeligere arbeidsretting i NAV
• NAV må ha både kunnskap og forståelse for arbeidsgiveres
kompetansebehov
• NAV må kunne tilby mer fleksible løsninger og skreddersydde
oppfølgingsløp
• NAV må se helheten i inkluderingsarbeidet
Trusler og vold som arbeidsgiverutfordring
generelt – og barnevernet spesielt
Vold og trusler om vold i kommunal sektor
•
Hva er situasjonen? Tall fra STAMI/NOA:
– Vernepleier/sosialarbeider 40,8%
– Pleie- og omsorgsarbeider 32,5%
– Sykepleier 27,3%
– Grunnskolelærer og barnehage/skoleassistent 12,3%
– Landsgjennomsnitt 7,5%
– Nye områder? Parkeringsvakter, plan- og bygg?
•
•
•
•
Kommunalt ansatte mest utsatt
Kvinner mer enn menn
De yngste mest utsatt
Risikofaktor for sykefravær
•
•
Moderat økning fra 2009
Sosiale medier
Medieoppslag Dagbladet, Dagsavisen
Nye regler om vold og trusler om vold i
forskrift om utførelse av arbeid kapittel 23A
•
Hva er nytt?
– Arbeidsgiver ansvar etter arbeidsmiljøloven ikke nytt
– Presisering og tydeliggjøring
– Nytt: arbeidsgiver skal sørge for at ansatte som blir
utsatt for vold og trusler får nødvendig oppfølging
i etterkant av hendelser.
•
Virksomheten må spørre seg selv:
– Hva/hvem er farekildene?
– Hva kan skje og hvor sannsynlig er det?
– Hva kan vi gjøre for å hindre det?
– Tiltak og videre arbeid
Enkel risikovurdering. Kilde: Arbeidstilsynet
•
Arbeidstilsynet: 9 av 10 virksomheter innen helse- og sosialsektoren
arbeider systematisk med forebygging av trusler og vold.
Vold og trusler i barnevernet
•
•
•
•
Vernepleier og sosialarbeider mest utsatt (40,8%)
Mange negative saker i media
Grupper i sosiale medier
Rutiner for trusler i sosiale medier
•
Forebyggende tiltak:
– Kompetanse
• Opplæring i konfliktforebygging
• Opplæring i sikkerhet
• Systematisk opplæring/trening
– Systematiske risikovurderinger
– Sikkerhetsplaner for de unge,
sammen med de unge
– Dialog med foreldre/nettverk
Forebygging gir resultater
Fri fagbevegelse 2016
Rådslag om trusler om vold på sosiale medier
• Samarbeid mellom KS og Bufdir
• Hva kan vi sammen – og hver for oss gjøre for å forebygge trusler om vold?
– Verktøy, tips og råd
– Konfliktdempende tiltak?
• Hva kan kommunene gjøre? – gode eksempler
• Hvordan kan vi som arbeidsgivere trygge
de ansatte i sin jobb?