Org.kart Mseksjoner_Mledere_14.2.17

KART OVER NVE
VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTØR
Per Sanderud
14.02.2017
Stab
Internasjonalt utviklingssamarbeid
Kommunikasjon
Kjetil Hillestad
Atle Tostensen (fung.)
Elmarkedstilsynet
Energi
Konsesjon
Tilsyn og beredskap
Hydrologi
Skred- og vassdrag
Administrasjon
Ove Flataker
Anne Vera Skrivarhaug
Rune Flatby
Ingunn Bendiksen
Morten Johnsrud
Anne Britt Leifseth
Karin Margrethe Bugge
Regulering av
nett-tjenester ENT
Ressurs og kraftproduksjon ER
Engrosmarkedet ETE
Virkemidler- og
internasjonale
rammer EV
Sluttbrukermarkedet ETS
Økonomisk regulering
ETØ
Energimarkedsrett ETJ
Kraftsystem EK
Energibruk og
teknologier EE
Energikonsesjon KE
Damsikkerhet TBD
Bre, is og snø HB
Areal og sikring SVA
Nettkonsesjon KN
Miljøtilsyn TBM
Geoinformasjon HG
Skred- og
flomkartlegging SVK
Småkraftverk KSK
Beredskap TBB
Hydrometri
Teknikk og feltdrift HHT
Vassdragsinngrep KI
Vassdragskonsesjon KV
Hydrometri
Datakvalitet HHD
Skredkunnskap
og -formidling SKF
Fjellskred SVF
Sediment og erosjon HS
Vannbalanse HV
Varsling av flom og
jordskredfare HF
Drift og service AD
Systemutvikling ASU
Drift og brukerstøtte ADB
Juridisk AJ
Hydroinformatikk HI
Hydrologisk modellering
HM
Informasjonsforvaltning
og kulturhistorie AIK
Regionkontor
Personal og
organisasjon APO
Region Midt-Norge RM
Økonomi AØ
Region Nord RN
Region Sør RS
Region Vest RV
Region Øst RØ
Anlegg SVAN