Den norske stat

Referat
Møte nr. 1/17
Tid:
Mandag 6.februar 2017, kl 16–19
Sted:
Grand Hotell Olav, Olavshallen
Tilstede:
Knut Einar Dahl, Bjørn Frode Hansen, Brit Fridtjofsen, Line Nordkvelle,
Ingolf Rokseth, Øyvind Berg, Bård Olav Lindsetmo
( = Vedlegg)
DAGSORDEN:
SAK 1/17:
Godkjenning av innkalling
Forslag: Innkallingen godkjent
Knut
SAK 2/17:
Godkjenning av dagsorden
Forslag: Dagsorden godkjent
Knut
SAK 3/17:
Referat og orienteringssaker
Alle
 Representasjon: 10.januar utdeling av kommunens kulturpris til Melhus Skolekorps
(Bjørn Frode Hansen), 28.januar Hederstegn Røra Hornmusikklag (ingen rep.
Hederstegn ble delt ut av ordfører). Planlagt: 11.februar hederstegn TrønderBraZZ
(Knut Einar Dahl), Ålen Musikkorps 15.februar (Bjørn Frode Hansen), Regionstevne
Oppdal 9.-11.juni (tas med i neste møte)
 Kontakt med medlemskorpsene: adm. orienterte om planlagt spørreundersøkelse til
alle våre medlemskorps, nettbasert. Svarfrist 1.mars, resultater legges fram på neste
styremøte.
 Status TUK: Festkonsert på TM i Olavshallen 29.januar, neste samling på Steinkjer
sammen med STRUK (Steinkjer Regionale Ungdomskorps) 10.-12.februar.
 Styremøter: planlagte, 20.mars
 Aktivitetsplan, oppdatert pr.31.januar

 Ledermøte NMF 14.-15.januar på Hell, oppsummering og dokumenter vedlagt 
 Hell Symposiene og Ungdomskonferansen: adm.la fram en muntlig rapport på møtet.
 Trøndersk Mesterskap 2017: 65 korps deltok, 8 korps på Aspirantfabrikken, Trøndersk
Mester skolekorps: Byåsen Skolemusikkorps, Trøndersk Mester voksenkorps: Ila Brass
Band. Ny rutine i år med medlemskontroll og ID-sjekk. For fullstendig resultatliste:
musikkorps.no
 Annen adm.oppdatering ble gitt muntlig i møtet.
SAK 4/17:
Årsresultat 2016, prognose/rapport

Administrasjonen la fram en prognose for årsresultat 2016 som viser et
resultat klart over budsjett. Regnskapsrapport for jan-2017 er ikke ferdig, det
vil bli lagt fram regnskapsrapport pr.1.mars på neste styremøte.
Forslag til vedtak:
1.Prognose 2016 tas til etterretning.
NMF Trøndelag Regionstyret 14. feb. 2017
side 1/4
SAK 5/17:
Aktivitetsplan TUK 2017-2019

Vedlagt forslag til aktivitetsplan for TUK i perioden 2017-2019
Forslag til vedtak:
1.Aktivitetsplan for TUK 2017-2019 vedtatt som framlagt
SAK 6/17:
Medlemskap i Nord-Trøndelag Barne og Ungdomsråd (NTBUR) 
NTBUR er en organisasjon som forvalter fylkeskommunale kulturmidler, driver
med involvering og opplæring av ungdom i demokratiske prosesser, og som det
er naturlig at NMF Trøndelag søker medlemskap i. I den vedtatte
fylkessammenslåingen til ett Trøndelag, vil det være viktig å være med å
forme den nye kulturpolitikken for det nye fylket, og her vil NTBUR få en
sentral rolle. Administrasjonen har allerede forberedt en søknad til NTBURs
årsmøte 1.mars, søknaden vedlagt sammen med innstillingen fra NTBURs styre
til sitt årsmøte.
Forslag til vedtak:
1.NMF Trøndelag søker om medlemskap i NTBUR.
SAK 7/17:
Forslag til styreinstruks NMFs Regioner

NMF har utarbeidet et forslag til styreinstruks for alle NMFs Regioner, forslaget
vedlagt.
Forslag til vedtak:
1.NMF Trøndelag vedtar forslaget til «styreinstruks for NMFS Regioner»
SAK 8/17:
Regionting 2017 (oppfølging av sak 25/16)

NMF Trøndelag avholder i tråd med vedtektene Regionting 23.april 2017, dette
er bestemt å legges til Stjørdal. Det er innhentet pristilbud fra to hoteller og
Kimen Kulturhus. I henhold til vedtektene skal det sendes ut innkalling til
Regionting 10 uker før tinget, og dette blir da 12.februar. Det foreslås en ytre
ramme på kl 1115-17, der det i starten legges opp til å drøfte to tema:
Musikkorpsenes år 2018 og aktiviteter i regionen, Samarbeid korpskulturskole/rammevilkår lokalt. Selve Regiontinget starter med konstituering
kl 1330, og forventes å være avsluttet kl 17. Vedlagt et forslag fra NMFs
forbundsstyre til vedtektsendring gjeldende for NMFs Regioner fram til
Landsmøte 2018. Styret i NMF Trøndelag vil vedta endelig saksliste i tråd med
vedtektene og innsendte saker til Regiontinget på neste møte 20.mars.
Forslag til vedtak:
1.NMF Trøndelag følger forslaget om vedtektsendring som framlagt.
2.Regiontinget arrangeres i Kimen Kulturhus kl 1330-17, med et åpent
innledende møte kl 1115-1245 med to tema: Korps-kulturskolesamarbeid og
Musikkorpsenes år 2018. Endelig sakliste for Regionting 2017 vedtas på
styremøte 20.mars.
3.Innkalling sendes ut innen 12.februar i tråd med vedtektene.
SAK 9/17:
Eventuelt.
Orientering om konsert med Garden 24.februar i Nidarosdomen.
NMF Trøndelag Regionstyret 14. feb. 2017
side 2/4
Knut Einar Dahl
(sign)
Regionsleder
NMF Trøndelag Regionstyret 14. feb. 2017
Geir Ulseth
(sign)
Daglig leder
side 3/4
NMF Trøndelag Regionstyret TIME \@ "d. MMM. yyyy" 19. aug. 2015
side 4/4