Katso Uravalmennuksen esite ja aikataulut (pdf, 398 kt)

te-palvelut.fi
URAVALMENNUS 10 pv
Tukea ja ohjausta urasuunnitteluun
Mahdolliset ajat: 6.3.-17.3.2017 (nuorille) TAI
20.3.-31.3.2017 TAI
10.4.-25.4.2017 TAI
8.5.-19.5.2017 (nuorille) TAI
5.6.-16.6.2017
Paikka:
Matara, tila kokoushuone,
os. Matarankatu 4, 4 krs, Jyväskylä
Valmennuksen sisältö

o
o
Yleistä
Uravalmennus on tarkoitettu sinulle, joka et tiedä mikä ala
kiinnostaa ja mihin koulutukseen hakeutuisit.
Uravalmennuksessa tuetaan ja ohjataan sinua ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttämisessä, koulutukseen haussa ja työelämävalmiuksien kehittämisessä.
Uravalmennuksen aikana tehdään yritysvierailuja sekä
jokaiselle oma urasuunnitelma.
Valmennuksessa jokaisella on mahdollisuus työllistymisensä edistämiseksi suorittaa 2 lupakorttia. Tarve arvioidaan henkilökohtaisessa suunnitelmassa.




Valmennukseen pääset mukaan Keski-Suomen TE-toimiston kautta.
Valmennuksen ajalta maksetaan työttömyysturvaetuutta ja kulukorvausta.
Päivittäinen valmennusaika klo: 9.00 – 15.15
(7 h opetustuntia)
Opetus tapahtuu suomen kielellä
Aloitus;
o
o
o
o
o







järjestelyt valmennuksessa, pelisäännöt
sisältö ja tavoitteet
osallistujien odotukset ja toiveet
osallistujien osaaminen, vahvuudet, ammatillinen suuntautuminen
ammatit, niiden työllistävyys ja koulutus
koulutusjärjestelmä, koulutukseen haku ja
opintojen rahoitus
opiskelumotivaatio
Henkilökohtainen urasuunnitelma
Sähköiset työnhakupalvelut (mm. cv-netti, sosiaalinen media työnhaussa)
Työnhakuasiakirjojen tarkistaminen ja oman osaamisen markkinointitaitojen päivittäminen
Yrityskäynnit, asiantuntijavierailut
Korttikoulutukset; hygieniapassi, anniskelupassi, ikärajapassi, työturvallisuuskortti, tulityökortti, trukkikortti, EA1 ja/tai hätäensiapu
Jatkosuunnitelma
Henkilökohtainen ohjaus
Palautetta aikaisemmista toteuttamistamme
ryhmistä
•
Osaan markkinoida nyt itseäni paremmin.
Tietoa tuli lisää paljon ja kouluttaja tuki minua eri valinnoissa, sain apua koulutuksen / työnhakuun. Valmennus selkeytti suunnitelmiani.
Uravalmennus
Lisätietoja:
UNIC-palvelut Oy
Kouluttaja Katja Nissinen
puh. 050 4354 432
[email protected]
Keski-Suomen TE-toimisto
nimi
puh. 0295 046 xxx
te-palvelut.fi/keski-suomi
HYGIENIAPASSI
Elintarvikealan hygieniaosaaminen testataan EVIRAN ohjeiden mukaisesti. Hygieniapassilla edistetään elintarviketurvallisuutta ja se vaaditaan elintarvikealalla työskenteleviltä. Työntekijä tarvitsee hygieniapassin, jos hän työssään
käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Helposti pilaantuvia elintarvikkeita ovat esimerkiksi
maito, liha ja kala. Esimerkiksi kahvilat, ravintolat, suurkeittiöt, erilaiset kioskit, pikaruokaravintolat, elintarvikemyymälät ja myös monet elintarvikkeita valmistavat tehtaat ovat sellaisia työpaikkoja, joissa työntekijällä pitää olla hygieniapassi. Opetuksesta vastaa ja kokeen valvoo UNIC-palvelut Oy:ssä työskentelevä hygieniaosaamistestaaja.
IKÄRAJAPASSI
Päivittäistavarakaupan PTY ry. ikärajavalvottavien tuotteiden omavalvonnan kehittämiseen on tuotettu kassahenkilöstölle ikärajapassikoulutus. Ikärajapassikoulutus on vapaaehtoinen, mutta suositeltava ja pohjautuu Suomen hallituksen alkoholiohjelmaan. Tavoitteena on antaa henkilökunnalle entistä paremmat valmiudet siihen, että ikärajavalvottuja tuotteita ei päädy alaikäisille. Opetuksesta vastaa ja kokeen valvoo UNIC-palvelut Oy:n kouluttaja PTY ry:n
ohjeiden mukaisesti.
ANNISKELUPASSI
Anniskelupaikan vastaavana hoitajana työskentelevä tarvitsee anniskelupassin. Passilla varmistetaan riittävät tiedot
anniskelulainsäädännöstä. Passikoe suoritetaan, kun on riittävästi tutustuttu alan lainsäädäntöön. Esimerkiksi ravintolat, kahvilat ja huoltoasemat, joissa myydään mietoja alkoholijuomia, ovat paikkoja, joissa työntekijällä pitää olla
anniskelupassi. Kokeen valvoo UNIC-palvelut Oy:n kouluttaja ja se suoritetaan Valviran ohjeistuksen ja materiaalin
mukaisesti.
TRUKKIKORTTI (koulutus 8 h)
Koulutuksen tarve perustuu Työturvallisuuslakiin ja Valtioneuvoston asetukseen työvälineiden turvallisesta käytöstä
ja tarkastamisesta. Koulutuksen ohjelma on yleensä teoriaa ja siihen liittyy käytännön harjoittelua sekä kirjallinen koe.
Osallistuja saa kurssitodistuksen ja halutessaan myös käyttölupakortin. Huomioitavaa on, että käyttölupakortin voi
antaa vain henkilön työnantaja, ei koulutuksen järjestäjä. Siksi nämä kortit tulisi suorittaa osallistujan työpaikalla.
Käyttöasetus (VNa 403) edellyttää, että trukin käyttäjällä on työnantajan antama kirjallinen lupa ko. laitteen käyttämiseen. Jos koulutuksesta annetaan käyttölupakortti, on se voimassa toistaiseksi, ellei henkilön työnantaja halua rajoittaa kortin voimassaoloaikaa.
Seuraavat passit/kortit ja niiden koulutukset edellyttävät ennakkoilmoitusta taustaorganisaatiolle esim.
Työturvallisuuskeskus, SPEK, SPR jne. ja vaatimuksena yleensä on kaksi viikkoa ennen sen suorittamista.
ENSIAPUKOULUTUS (koulutus 8 h – 16 h)
Opiskelijoiden ammatissa toimimisen edellytykset / tarpeet ottaen huomioon hankimme ensiapukoulutuksen esim.
- hätäensiapukurssina 8 tuntia
- ensiavun peruskurssina EA 1 (16 tuntia)
TYÖTURVALLISUUSKORTTI (koulutus 8 h)
Kurssi on yhden päivän mittainen, ja siihen liittyy kirjallinen koe. Kurssin hyväksyttävästä suorittamisesta myönnetään
työturvallisuuskortti, joka on voimassa viisi vuotta. Kortin suorittaneella on perustiedot työympäristön vaarojen tunnistamiseen, työsuojelun yleisistä periaatteista ja yhteistoiminnasta yhteisillä työpaikoilla ja perusvalmiudet omaksua
työpaikka- ja työtehtäväkohtainen perehdyttäminen.
TULITYÖKORTTI (koulutus 8 h)
Tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekevällä henkilöllä on oltava Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva tulityökortti.
Vakuutusyhtiöiden tulitöitä koskevat ehdot edellyttävät, että jokaisen tulitöiden kanssa tekemisiin joutuvan on tiedettävä, miten tulityöt tehdään turvallisesti. Suomessa myönnetty tulityökortti on voimassa Pohjoismaissa ja vastaavasti
muissa Pohjoismaissa myönnetty tulityökortti hyväksytään Suomessa.