kuultõs - ELY

 KUULTÕS Tuâǥǥaž Lää′ǩǩ čaa′ʒʒihååid da miârrhååid jä′rjstummšest (1299/2004) õõlǥat, što Lappi JTP‐kõõskõs klasstââll da rää′jat på′nnčää′ččvuu′d čää′ʒʒha′ŋǩǩeemâânnmõ′šše suåvlažvuõđ da suõjjeemtaarb vuâđald klaassid 1, 2 le′be E. Klasstõõllmõš vuâđđââvv ee′jj 2015 viõ′ǩǩe puõđja lää′jjšeâ mõõžž muttsa (1263/2014, lååkk 2a). Ođđ lää′jjšeâ mõõžž mie′ pukid õu′ddel klasstõllum på′nnčää′ččvuu′did ta′rǩstõõlât tõi suõjjeemtaarb da čää′ʒʒha′ŋǩǩummuž âânnmõ′šše suåvlažvuõđ vuâđald mâ′te tõk meä′rtõõlčeš vuõssmõs vuâra. Lappi JTP‐kõõskõs lij ta′rǩǩstam õhttse′žže 151 på′nnčää′ccvuu′d klasstõõllmõõžž. På′nnčää′ccvuu′d årra Aanar, Ǩee′mm, Ǩee′mmjääu′r, Ǩee′mm‐määdd, Kolari, Pelkosennjaarǥ, Pello, Ruä′vnjaarǥ, Suõvvkuõšk, Simo, Suä′đjel, Tervola da Ylitornio vuu′din. På′nnčää′ccvuu′di klasstõõllâm‐muttâz kuõskki aunnstõõzz liâ vuei′nnemnalla ‐ 15.2.2017–23.3.2017 ooudâst peäggtummji kåå′ddi kå′ddkon rin tõi äävaiåårramääi′jin di Lappi ELY‐kõõskõõzzâst ve′rǧǧääi′jin, addrõs Hallituskatu 3 B, Rovaniemi. Tät kuultõs da tõõzz õhtteei ä′ššǩee′rj liâ vuei′nnemnalla liâdǥlânji še interne′ addrõõzzâst www.ymparisto.fi > Čää′cc > Čaa′ʒʒisuõjjõs > På′nnčää′ʒʒ suõjjõs > På′nnčää′ccvuu′d > (vaalâž) Lappi JTP‐
kõõskõs > Vuäinlmõõžži e′tǩǩummuš Juâkksâst lij vuäittmõš e′tǩǩeed jii′jjes vuäinlmõõžžid kuullâmnalla åårrjin aa′ššin ǩeerjlanji le′be liâdǥlânji Lappi JTP‐kõõskõ′sse 23.3.2017 klo 16.00 mõõnee′st. Ne′ påå′št: Lapin elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi Liâdggpåå′štaddrõs: kirjaamo.lappi(at)ely‐keskus.fi Vuei′nnemnalla åårram mâŋŋa på′nnčää′ccvuu′di teâđ ruõǥǥât da pei´vveet pirrõsvaaaldšee′m på′nnčää′ccteâ systtma (POVET) da på′nnčää′ccvu′vdd –päi′ǩǩteâ norldõ′ǩǩe. Lââ′ssteâđ Lââ′ssteâđid ou′dde plaanraajji Anne Lindholm (te′l. 0295 037 021) da hydrogeolog Anu Rautiala (te′l. 0295 037 010) Lappi ELY‐kõõskõõzzâst. Kuvddlõõzz te′lfon‐nââmar: 0295 037 000. Ruä′vnjaarǥâst 13. tä′lvvmannu 2017 Lappi jie′llemvue′ǩǩ‐, trafikk‐ da pirrõskõõskõs MIE′LDDÕS Kå′dd Vuei′nnemnallaåårrampäi′ǩǩ Aanar Aanar kå′dd, Piiskuntie 2 Ǩee′mm Ǩee′mmgåårad, Valtakatu 26 Ǩee′mmjäu′rr Ǩee′mmjääu′r gåårad, Palvelupiste Sortteeri, Vapaudenkatu 8 Ǩee′mm‐mädd Ǩee′mm‐määdd kå′dd, Kunnantie 3
Kolari Kolari kå′dd, Isonpalontie 2 Pelkosennjargg Pelkosennjaarǥ kå′dd, Sodankyläntie 1 A Pello Pello kå′dd, Kunnantie 4 Ruä′vnjargg Ruä′vnjaarǥ gåårad, Hallituskatu 7
Suõvvkuõškk Suõvvkuõšk kå′dd, Kauppakuja 2 A 1
Simo Simo kå′dd, Ratatie 6 Suä′đjel Suä′đjel kå′dd, Jäämerentie 1 Tervola Tervola kå′dd, Keskustie 81 Ylitornio Ylitornio kå′dd, Alkkulanraitti 55