null

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 13. helmikuuta 2017
(OR. en)
6218/17
OJ CRP1 6
ESITYSLISTAEHDOTUS
Asia:
PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2616. kokous
(Coreper I)
Päivä:
Aika:
Paikka:
15. helmikuuta 2017
klo 10.00
Bryssel
1.
Esityslistan hyväksyminen
Liitteen I-kohtien hyväksyminen
II
2.
Neuvoston 3. maaliskuuta 2017 pidettävän istunnon (työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja
kuluttaja-asiat) esityslistaehdotuksen vahvistaminen(1)
3.
Neuvoston 6. maaliskuuta 2017 pidettävän istunnon (maatalous ja kalastus)
esityslistaehdotuksen vahvistaminen (1)
(Pysyvien edustajien komitean
toimivaltaan kuuluvien kohtien osalta)
6218/17
1
GIP 1B
FI
4.
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkosisältöpalvelujen
rajatylittävän siirrettävyyden varmistamisesta sisämarkkinoilla (ensimmäinen käsittely)
(lainsäädäntökäsittely)
=
Lopullisen kompromissitekstin tarkastelu yhteisymmärryksen saavuttamiseksi
6091/17 PI 15 CODEC 184 RECH 35 EDUC 38 COMPET 83 SAN 56
AUDIO 11 CULT 13 DIGIT 18
5.
Neuvoston 28. helmikuuta 2017 pidettävän istunnon (ympäristö) valmistelu
6.
1.
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/87/EY
muuttamisesta kustannustehokkaiden päästövähennysten ja vähähiilisyyttä edistävien
investointien edistämiseksi (ensimmäinen käsittely) (lainsäädäntökäsittely)
=
Yleisnäkemys
6055 /17 CLIMA 27 ENV 108 ENER 39 TRANS 51 IND 29 COMPET 78
MI 109 ECOFIN 74 CODEC 179
2.
Kestävän kehityksen toimintaohjelman 2030 täytäntöönpano: Vaikutukset EU:n
ympäristöpolitiikkaan (muu kuin lainsäädäntöasia)
=
Keskustelu
6082/17 ENV 111 DEVGEN 19 ONU 24 RELEX 109 FIN 89
3.
Eurooppalaisen ohjausjakson ja ympäristöpolitiikan täytäntöönpanon arvioinnin
(EIR) viherryttäminen (muu kuin lainsäädäntöasia)
=
Keskustelu
6063/17 ENV 109 ECOFIN 75 UEM 20 SOC 79 EMPL 54 COMPET 80
EDUC 37 RECH 33 ENER 40 JAI 98
Neuvoston 20. helmikuuta 2017 pidettävän istunnon "kilpailukyky" (sisämarkkinat,
teollisuus, tutkimus ja avaruus) valmistelu
1.
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja
niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien,
komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja
markkinavalvonnasta (ensimmäinen käsittely) (lainsäädäntökäsittely)
=
Tilanneselvitys
5865/17 ENT 29 MI 87 CODEC 140
5712/16 ENT 20 MI 45 CODEC 103
+ REV 1 (sl)
+ REV 1 ADD 1 (sl)
+ ADD 1
+ ADD 1 REV 1 (en)
2.
Kilpailukykytilanteen tarkistaminen: Aineettomat investoinnit
(muu kuin lainsäädäntöasia)
=
Komissio esittelee
=
Keskustelu
6218/17
2
GIP 1B
FI
3.
Eurooppalainen ohjausjakso 2017: Vuotuinen kasvuselvitys: Temaattinen keskustelu
julkisista hankinnoista (muu kuin lainsäädäntöasia)
=
Keskustelu
6054/17 COMPET 77 MAP 5
4.
Komission tiedonanto Euroopan seuraavista kärkiyrityksistä: Start-up- ja
scale-up-yrityksiä koskeva aloite (muu kuin lainsäädäntöasia)
=
Komissio esittelee
=
Keskustelu
5776/17 IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9
14261/16 IND 238 MI 699 COMPET 572 FISC 191 PI 129
7.
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi kulttuuriperinnön
eurooppalaisesta teemavuodesta 2018 (ensimmäinen käsittely) (lainsäädäntökäsittely)
=
Puheenjohtajavaltion tiedonanto kolmikantaneuvottelujen tuloksista
=
Lopullisen kompromissitekstin tarkastelu yhteisymmärryksen saavuttamiseksi
6096/17 CULT 14 EDUC 39 RECH 36 RELEX 111 CODEC 185
8.
Neuvoston 27. helmikuuta 2017 pidettävän istunnon (liikenne, televiestintä ja energia)
valmistelu
1.
Puhtaan energian säädöspaketti (ensimmäinen käsittely) (lainsäädäntökäsittely)
a)
b)
c)
d)
e)
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähkön sisämarkkinoista
(uudelleenlaadittu)
15135/16 ENER 418 ENV 758 CLIMA 169 COMPET 637 CONSOM 301
FISC 221 IA 131 CODEC 1809
+ ADD 1 – 2
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita
koskevista yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu)
15150/16 ENER 420 ENV 760 CLIMA 171 COMPET 640 CONSOM 302
FISC 222 IA133 CODEC 1816
+ ADD 1
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi riskeihin varautumisesta
sähköalalla ja direktiivin 2005/89/EU kumoamisesta
15151/16 ENER 421 IA 136 CODEC 1817
+ ADD 1
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin
energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta
(uudelleenlaadittu)
15149/16 ENER 419 IA 134 CODEC 1815
+ ADD 1
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä
peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uudelleenlaadittu)
15120/16 ENER 417 CLIMA 168 CONSOM 298 TRANS 479 AGRI 650
IND 261 ENV 757 IA 130 CODEC 1802
+ ADD 1
6218/17
3
GIP 1B
FI
f)
g)
h)
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiatehokkuudesta annetun
direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta
15091/16 ENER 413 ENV 754 TRANS 473 ECOFIN 1149 RECH 340
IA 124 CODEC 1789
+ ADD 1
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten
energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2010/31/EY muuttamisesta
15108/16 ENER 416 ENV 756 TRANS 477 ECOFIN 1152 RECH 341
IA 125 CODEC 1797
+ ADD 1
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energiaunionin hallinnosta,
direktiivin 94/22/EY, direktiivin 98/70/EY, direktiivin 2009/31/EY, asetuksen (EY)
N:o 663/663, asetuksen (EY) N:o 715/715, direktiivin 2009/73/EY, neuvoston
direktiivin 2009/119/EY, direktiivin 2010/31/EU, direktiivin 2012/27/EU, direktiivin
2013/30/EU ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 muuttamisesta sekä asetuksen
(EU) N:o 525/2013 kumoamisesta
15090/16 ENER 412 CLIMA 167 IA 123 CODEC 1788
+ ADD 1
=
2.
–
Keskustelu
5800/17 ENER 24 CLIMA 13 CONSOM 28 TRANS 35 AGRI 51 IND 20
ENV 88 COMPET 84 FISC 39 ECOFIN 81 RECH 37 IA 23
CODEC 129
Energiaunionin tila (muu kuin lainsäädäntöasia)
=
Komissio esittelee
5902/17 ENER 35 CLIMA 21 AGRI 58 COMPET 71 TRANS 43 ENV 96
ECOFIN 65 RELEX 82 TELECOM 29 CONSOM 36
+ REV 1 (fr)
+ ADD 1 – 2
Muut asiat
6218/17
4
GIP 1B
FI
LIITE
I (1)
9.
Vastaukset Euroopan parlamentin jäsenten neuvostolle esittämiin kirjallisiin kysymyksiin
=
Hyväksyminen hiljaisen hyväksynnän menettelyllä (+)
a)
b)
c)
10.
E-008269/2016 – Louis Michel (ALDE)
Biologisten aseiden kieltosopimuksen 8. tarkistuskonferenssi ja luottamusta lisääviä
toimia koskeva järjestelmä
5538/17 PE-QE 26
E-008735/2016 – Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Uuden 30 000 m2 varastotilan rakentaminen Strasbourgiin
5508/17 PE-QE 25
P-009362/2016 – Jussi Halla-aho (ECR)
Perheenyhdistämisen oikeusperustan tarkistaminen kansainvälisessä lainsäädännössä
5539/17 PE-QE 27
Ehdotukset neuvoston istuntojen pöytäkirjoiksi
=
Hyväksyminen (°)
a)
Euroopan unionin neuvoston 3507. istunto (työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja
kuluttaja-asiat), Bryssel, 8. joulukuuta 2016
15377/16 PV CONS 66 SOC 786 EMPL 530 SAN 429 CONSOM 312
+ COR 1
+ COR 2 (hr)
+ COR 3
+ COR 4
b)
Euroopan unionin neuvoston 3509. istunto (maatalous ja kalastus),
Bryssel, 12. ja 13. joulukuuta 2016
15541/16 PV CONS 68 AGRI 681 PECHE 483
+ COR 1 (lv)
+ ADD 1
11.
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus sosiaaliturvajärjestelmien
yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004
täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta (ETA:n ja
Sveitsin kannalta merkityksellinen teksti) (ensimmäinen käsittely) (lainsäädäntökäsittely)
=
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean valinnainen kuuleminen (°)
6172/17 SOC 82 EMPL 56 CODEC 192
15642/16 SOC 812 EMPL 549 CODEC 1910
12.
Neuvoston päätös, annettu 1 päivänä joulukuuta 2011, käytäntöä ja menettelyä koskevista
järjestelyistä, joita sovelletaan neuvoston suorittamaan neljän jäsenen nimittämiseen
Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskevan Euroopan unionin toimen eurooppalaiseen
raatiin (2011/831/EU)
=
Eurooppalaisen raadin itävaltalaisen jäsenen korvaaminen
6022/17 CULT 11
6218/17
5
GIP 1B
FI
13.
ESFRIn suositus sähköisiä infrastruktuureja koskevien jäsenvaltioiden
investointistrategioiden koordinoimiseksi
=
Hyväksyminen
5797/17 RECH 26 COMPET 60
14.
Neuvoston päätös Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välisen
lentoliikennesopimuksen muuttamista Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen
huomioon ottamiseksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä unionin ja sen jäsenvaltioiden
puolesta
=
Pyyntö Euroopan parlamentin hyväksynnän saamiseksi
6037/17 AVIATION 26 CDN 1 RELEX 103
12256/14 AVIATION 154 CDN 8 RELEX 651
+ COR 1 (cs)
15.
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalastusalusten ominaisuuksista
(uudelleenlaadittu) (ensimmäinen käsittely) (lainsäädäntökäsittely)
=
Lopullisen kompromissitekstin vahvistaminen yhteisymmärryksen saavuttamiseksi
5894/17 PECHE 46 CODEC 149
__________________________________
Näitä kohtia käsitellään Mertens-ryhmässä 14. helmikuuta 2017.
(+) Kohta, joka voidaan hyväksyä hiljaisen hyväksynnän menettelyllä neuvoston työjärjestyksen
12 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
(º) Kohta, josta Coreper voi tehdä menettelyä koskevan päätöksen neuvoston työjärjestyksen
19 artiklan 7 kohdan mukaisesti.
(1)
6218/17
6
GIP 1B
FI