kiertokirjekö ko elma

P O S T I - JA L E N N Ä T I N H A L L I T U K S E N
K I E R T O K I R J E K Ö KO ELMA
1966____________________________________________________ No 83
N :o 83.
Kiertokirje
työajasta ja vuosilomista valtion virastoissa ja laitoksissa annetun asetuksen
muuttamisesta.
Kesäkuun 30 päivänä 1966 annetuilla ase­
tuksella on työajasta ja vuosilomista valtion
virastoissa, ja. laitoksissa 20. 6.1960 annetun
asetuksen (294/60) 1 §, sellaisena kuin se
on 20.5.1966 annetussa asetuksessa, muu­
tettu näin kuuluvaksi:
Työaika.
1 §•
Työaika valtion virastoissa on kello 8.00—
16.00 muina arkipäivinä paitsi lauantaisin.
Kesäkuun 1 päivän ja elokuun 31 päivän
välisenä aikana on päivittäinen työaika kello
8.00— 15.00.
Virastoissa ei työskennellä lauantaisin, va­
punpäivänä, juhannusaattona eikä jouluaat­
tona, ellei viraston toiminta sitä vaadi.
Rahastot ja kirjaajien sekä lähettäjien kas­
sat saadaan sulkea tarvittaessa tuntia ennen
varsinaisen virka-ajan päättymistä.
Milloin virkamiehen on työskenneltävä 3
momentissa, mainittuna päivänä, on asian­
omaisen työaika, tällöin kuitenkin tasoitettava
siten, että se sopivan pituisen jakson aikana
muodostuu yhtä pitkäksi kuin muille viras­
tossa. työskenteleville.
Tämä asetus tulee voimaan heinäkuun 1
päivänä 1966, kuitenkin niin, että sitä sovel­
letaan ennen vuotta 1970 vuonna 1966 vain
heinä- ja elokuun aikana, vuonna. 1967 edellä
mainittujen kuukausien lisäksi myös touko-,
kesä- ja syyskuun aikana, vuonna 1968 mai­
nittujen kuukausien lisäksi myös huhti- ja
lokakuun aikana sekä vuonna 1969 mainittu­
jen kuukausien lisäksi myös marras- ja joulu­
kuun aikana.
7306/ 66/5
Edellä olevan johdosta on posti- ja lennätinhallitus tänään istunnossa tapahtuneessa
esittelyssä muuttanut kiertokirjeessä N :o 58/
1966 olevien soveltamisohjeiden 1 ja 4. koh­
dat näin kuuluviksi:
1. Virastotyöaika-asetuksen 1 §:ssä, sellai­
sena. kuin se on edellä olevassa asetuksen
muutoksessa, mainittuja työaikoja sovelle­
taan posti- ja lennätinhallituksessa palvele­
viin virkamiehiin
—
—
—
—
—
vuonna 1966 aikana 1.7.— 31.8.,
vuonna 1967 aikana 1. 5.— 30. 9.,
vuonna 1968 aikana 1. 4.— 31.10.,
vuonna 1969 aikana 1. 4.— 31.12., ja
vuodesta. 1970 alkaen kautta vuoden.
Edellä mainittuina aikoina ei lauantaisin,
vapunpäivänä, juhannusaattona eikä joulu­
aattona työskennellä, ellei erityistapauksessa
toisin määrätä. Muina viikon työpäivinä, s.o.
myös pyhä- ja juhlapäivien aattopäivinä on
työaika kello 8.00— 16.00 paitsi aikana. 1. 6.—
31.8. kello 8.00— 15.00.
Vuosina 1966— 1969 noudatetaan muina
kuin edellä mainittuina aikoina niitä työ­
aikoja, jotka on mainittu virastotyöaika-asetuksen 1 §: ssä sen alkuperäisessä muodos­
saan (Säännöskokoelma V II.1). Työaika on
tällöin entinen eli kello 8.30— 16.00 muina
arkipäivinä paitsi lauantaisin sekä pyhä- ja
juhlapäivien aattoina, jolloin se päättyy kello
13.00.
4.
Lauantaina, vapunpäivänä, juhannus­
aattona ja jouluaattona 1. kohdan ensimmäi­
sessä kappaleessa mainittuina aikoina mah-
dollisesti työskentelemään määrättävien virk-amiesten työajan tasoittaminen edellä olevan asetuksen muutoksen 1 § :n viimeisen
momentin mukaisesti voi tapahtua esim. siten,
että kahdesta lyhyestä sanotunlaisesta työpäivästä hyvitetään yksi muu työpäivä.
Eripainos edellä olevasta asetuksen muutoksesta lähetetään myöhemmin toimipaikoille
liitettäväksi Säännöskokoelman kohtaan V II .l
Helsingissä 21 päivänä heinäkuuta 1966.
Pääjohtajan estyneenä ollessa:
Johtaja MARTTI HONKASALO.
Vt. johtaja: Esko Hiekkasalmi.
Helsinki I960. Valtioneuvoston kirjapaino