POSTI. JA LENNÄTINHALL1TUKSEN POST. OCH

POSTI.JALENNÄTINHALL1TUKSEN POST. OCHTELEGRAFSTYRELSENS
K IE R T O K IR J E .
C IR K U L Ä R .
KOKOELM A
S A M L IN G
N:o 79
1935
Valtion palveluksessa tai työssä
olevien ylimääräisten viran- tai toimen haltijain ja
työläisten palkkauksesta sotaväen reserviharjoitusajalta annettujen määräysten kumoamisesta.
Sisällys: Nro 79.
N:o 79. Om upphävande av föreskrifterna,
angående i statens tjänst eller arbete anställda
extra befattningshavare och arbetare tillkommande
avlöning för den tid de deltagit i reservövningar
vid militären.
Innehåll:
N :o 79.
N:o 79.
Kiertokirje
Cirkulär
valtion palveluksessa tai työssä olevien
ylimääräisten viran tai toimen haltijain
ja työläisten palkkauksesta sotaväen reserviharjoitusajalta annettujen määräysten
kumoamisesta.
om upphävande av föreskrifterna, an­
gående i statens tjänst eller arbete an­
ställda extra befattningshavare och arbe­
tare tillkommande avlöning för den tid
de deltagit i reservövningar vid
militären.
Kulkulaitosten ja yleisten töiden minis­
teriön kirjelmän mukaan kuluvan touko­
kuun 21 päivältä on valtioneuvosto saman
kuun 17 päiviinä kumonnut toimipaikkojen
tiedoksi kiertokirjeessä N :o 31 lokakuun
.11 päivältä 1927 saatetun päätöksensä sa­
notun lokakuun (i päivältä, jossa määrät­
tiin, että niille valtion palveluksessa tai
työssä oleville ylimääräisille viran tai toi­
menhaltijoille tai työläisille, jotka olivat
ottaneet osaa sotaväen reservi harjoituksiin,
olisi harjoitusajolta suoritettava kaksi kol­
matta osaa heidän palkastaan.
Helsingissä, toukokuun 2S päivänä 193:7.
Enligt ministeriets för kommunikations­
väsendet och allmänna arbetena skrivelse
av den 21 innevarande maj har statsrådet
den 17 i samma månad upphävt, sitt beslut
av den 6 oktober 1927, varigenom förord­
nats, att åt de uti statens tjänst eller ar­
bete anställda extra befattningshavare och
arbetare, vilka deltagit i reservövningar
vid militären, skulle för övningstiden ut­
betalas två tredjedelar av deras avlöning,
och vilket beslut delgivits anstalterna ge­
nom cirkulär N :o 31 av den 11 oktober
1927.
Helsingfors, den 28 maj 1935.
G. E. F. A lbrecht.
]/alli Asj)io
2 5 9 5 —-35