Käyttöturvallisuustiedote

44.2.4
Sivu: 1/9
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
*
Painatuspäivämäärä 06.03.2017
Tarkistus: 14.02.2017
Versionumero 5
KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot
· 1.1 Tuotetunniste
· Kauppanimike: Muurahaishappo 98-100%
· Artikkelinumero: A3858
· CAS-numero:
64-18-6
· EY-numero:
200-579-1
· Indeksinumero:
607-001-00-0
· Rekisteröintinumero 01-2119491174-37-XXXX
· 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· Aineen / valmisteen käyttö Laboratory chemical
· 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
· Valmistaja/toimittaja:
AppliChem GmbH
Ottoweg 4
D-64291 Darmstadt
Tel.: +49 (0)6151 93570
Fax.: +49 (0)6151 935711
[email protected]
· Tietoja antaa: Dept. Compliance
· 1.4 Hätäpuhelinnumero: +49(0)6151 93570 (Inside normal buisness hours)
KOHTA 2: Vaaran yksilöinti
· 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
· Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Flam. Liq. 3 H226 Syttyvä neste ja höyry.
Acute Tox. 4 H302 Haitallista nieltynä.
Acute Tox. 3 H331 Myrkyllistä hengitettynä.
Skin Corr. 1A H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
· 2.2 Merkinnät
· Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Aine on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.
· Varoitusmerkit
GHS02 GHS05 GHS06
· Huomiosana Vaara
· Vaaralausekkeet
H226 Syttyvä neste ja höyry.
H302 Haitallista nieltynä.
H331 Myrkyllistä hengitettynä.
H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
· Turvalausekkeet
P280
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
(jatkuu sivulla 2)
FI
44.2.4
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Sivu: 2/9
Painatuspäivämäärä 06.03.2017
Tarkistus: 14.02.2017
Versionumero 5
Kauppanimike: Muurahaishappo 98-100%
(jatkuu sivulla 1)
P210
Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä.
Tupakointi kielletty.
P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus
välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P310
Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
P304+P340
JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista
vaivaton hengitys.
· Lisätietoja:
EUH071 Hengityselimiä syövyttävää.
· 2.3 Muut vaarat
· PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
· PBT: Ei voida käyttää.
· vPvB: Ei voida käyttää.
KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
· 3.1 Kemialliset ominaisuudet: Aineet
· CAS-nro. nimike
64-18-6 Muurahaishappo 98-100%
· Tunnistusnumero(t)
· EY-numero: 200-579-1
· Indeksinumero: 607-001-00-0
*
KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
· 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
· Yleisohjeet:
Vietävä pois vaara-alueelta ja asetettava makuulle.
Aineen kanssa kosketuksiin joutuneet on pidettävä valvonnan alaisina.
Ensiapua antavan on suojattava itsensä.
· Hengitettynä:
Huolehdittava raittiin ilman saannista tai annettava happea; pyydettävä lääkärin apua.
Tajuton pidettävä ja kuljetettava kyljellään.
Huolehdittava raittiin ilman saannista.
· Ihokosketuksessa:
Käännyttävä heti lääkärin puoleen.
Pestävä heti vedellä.
Pestävä heti polyeteeniglygolilla.
· Aineen päästyä silmiin:
Silmiä huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja.
Käännyttävä heti lääkärin puoleen.
· Nieltyä:
Huuhdotaan suu ja juotetaan runsaasti vettä.
Annettava altistuneelle välittömästi vetta juotavaksi ( korkeintaan kaksi lasillista
Ei saa yrittää neutralisoida.
Käännyttävä heti lääkärin puoleen.
· 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
FI
(jatkuu sivulla 3)
44.2.4
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Sivu: 3/9
Painatuspäivämäärä 06.03.2017
Tarkistus: 14.02.2017
Versionumero 5
Kauppanimike: Muurahaishappo 98-100%
(jatkuu sivulla 2)
*
KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
· 5.1 Sammutusaineet
· Sopivat sammutusaineet:
CO2, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla tai alkoholeja
kestävällä vaahdolla.
· Turvallisuussyistä sopimattomat sammutusaineet: Täysi vesisuihku
· 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
palavaa.
Höyryt ovat ilmaa raskaampia.
Muodostaa räjähtäviä seaksia ilman kanssa kohonneissa lämpötiloissa.
Kuumennettaessa tai tulipalossa myrkylliset kaasut mahdollisia.
hiilioksidit (CO, CO2)
· 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
· Erityinen suojavarustus: Käytettävä ympäröivästä ilmasta riippumatonta hengityssuojainta.
· Lisätiedot
Palojätteet ja saastunut sammutusvesi on hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti
Pakenevat höyryt hillittävä vedellä.
KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
· 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Käytettävä suojavarustusta. Suojautumattomat henkilöt pidettävä loitolla.
Vältettävä höyryn/aerosolin hengittämistä.
Eristettävä sytytyslähteistä
Vältettävä kosketusta aineen kanssa.
· 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Estettävä pääsy viemäreihin/pintavesiin/pohjaveteen.
· 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet:
Imettävä nestettä sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho).
Käytettävä neutralointiaineitta.
Saastunut aine on jätteenä hävitettävä kohdan 13 mukaisesti.
Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta.
Saastunut alue puhdistetaan.
· 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista käsittelyä koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkilökohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen hävitystä koskevia ohjeita kappaleessa 13.
KOHTA 7: Käsittely ja varastointi
· 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Huolehdittava hyvästä tuuletuksesta/imusta työpaikalla.
· Palo- ja räjähdyssuojaohjeet:
Eristettävä sytytyslähteistä - tupakanpoltto kielletty.
Vältettävä iskuja ja hankautumista.
· 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet
· Varastointi:
· Varastotiloille ja säiliöille asetettavat vaatimukset: Ei erikoisvaatimuksia.
· Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.
· Lisätietoja varastointiehtoihin:
Astioita ei saa sulkea kaasutiiviisti.
Astiat saadaan avata vain paikallisen imun alla.
Säilytettävä lukittuna tai vain asiantuntijoiden tai näiden valtuutettujen saatavilla.
· Suositeltava varastointilämpötila: 15-25 °C
· Varastoluokka: 3
(jatkuu sivulla 4)
FI
44.2.4
Sivu: 4/9
Käyttöturvallisuustiedote
Painatuspäivämäärä 06.03.2017
Tarkistus: 14.02.2017
Versionumero 5
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Kauppanimike: Muurahaishappo 98-100%
(jatkuu sivulla 3)
· 7.3 Erityinen loppukäyttö Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
*
KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
· Lisäohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta 7.
· 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
· Aineosat työpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
64-18-6 Muurahaishappo 98-100%
HTP Lyhytaikaisarvo: 19 mg/m³, 10 ppm
Pitkäaikaisarvo: 5 mg/m³, 3 ppm
· DNEL-arvot
Inhaloituna Acute - local effects, worker
Acute - systemic effects, worker
Long-term - systemic effects, worker
Long-term - local effects, worker
19 mg/m3
19 mg/m3
9,5 mg/m3
9,5 mg/m3
· PNEC-arvot
Aquatic compartment - freshwater
2 mg/L
Aquatic compartment - marine water
0,2 mg/L
Aquatic compartment - sediment in freshwater
13,4 mg/kg
Aquatic compartment - sediment in marine water 1,34 mg/kg
Terrestrial compartment - soil
1,5 mg/kg
· Lisäohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkellä voimassaoleviin luetteloihin.
· 8.2 Altistumisen ehkäiseminen
· Henkilökohtainen suojavarustus:
· Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Pidettävä loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava välittömästi.
Kädet on pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä.
Kaasuja/höyryjä/aerosoleja ei saa hengittää.
Vältettävä ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
· Hengityssuoja:
Lyhytaik aisessa tai vähäisessä altistuk sessa hengityssuojasuodin; intensiivisessä tai
pitempiaikaisessa rasituksessa ulkoilmasta riippumaton hengityssuojain.
Yhdistelmäsuodin E-P3
· Käsisuojus:
Suojakäsineet
Käsinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestävää ja läpäisemätöntä.
Suojakäsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon läpäisyajat, läpäisevyyskerroin ja kuluminen.
· Käsinemateriaali
Soveltuvan käsinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myös muista
laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla.
· Käsinemateriaalin läpäisyaika
Tarkka läpäisyaika on selvitettävä suojakäsinevalmistajalta ja sitä on noudatettava.
· Pitkäaikaiseen kosketukseen soveltuvat suojakäsineet seuraavista materiaaleista:
Suositeltava materiaalinpaksuus: ≥ 0,65 mm
Kloropeenikumi
Läpäisevyyden arvo: taso ≥ 480 min
· Roiskesuojaukseen soveltuvat suojakäsineet seuraavista materiaaleista:
Suositeltava materiaalinpaksuus: ≥ 0,65 mm
Butyylikumi
Läpäisevyyden arvo: taso ≥ 60 min
(jatkuu sivulla 5)
FI
44.2.4
Sivu: 5/9
Käyttöturvallisuustiedote
Painatuspäivämäärä 06.03.2017
Tarkistus: 14.02.2017
Versionumero 5
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Kauppanimike: Muurahaishappo 98-100%
(jatkuu sivulla 4)
· Silmäsuojus:
Tiiviit suojalasit
· Kehosuojus:
Protective clothing should be selected specifically for the working place, depending on concentration
and quantity of the hazourdous substances handled.
*
KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
· 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
· Yleiset ohjeet
· Olomuoto:
Muoto:
Neste
Väri:
Väritön
· Haju:
Pistävä
· Hajukynnys:
Ei määrätty.
· pH-arvo:
Ei määrätty.
· Tilanmuutos
Sulamis- tai jäätymispiste:
Kiehumispiste ja kiehumisalue:
4 °C
100 °C
· Leimahduspiste:
49 °C
· Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut):
Ei voida käyttää.
· Syttymislämpötila:
480 °C
· Hajoamislämpötila:
Ei määrätty.
· Itsesyttymislämpötila:
Ei määrätty.
· Räjähtävyys:
T uote ei ole r äj ähdys vaar allinen, k uitenk in
räjähdysvaarallisten höyry-/ilmaseosten muodostuminen
mahdollista.
· Räjähdysrajat:
Alempi:
Ylempi:
15 Vol %
47 Vol %
· Höyrypaine 20 °C lämpötilassa:
42,7 hPa
· Tiheys 20 °C lämpötilassa:
· Suhteellinen tiheys
· Höyryntiheys:
· Haihtumisnopeus:
1,22 g/cm³
Ei määrätty.
Ei määrätty.
Ei määrätty.
· Liukenevuus/sekoittuvuus
veteen:
Täydellisesti sekoittuva.
· Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi: Ei määrätty.
· Viskositeetti:
Dynaaminen:
Ei määrätty.
Kinemaattinen 20 °C lämpötilassa: 1,41 s DIN 4
· 9.2 Muut tiedot
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
*
KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
· 10.1 Reaktiivisuus Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
(jatkuu sivulla 6)
FI
44.2.4
Sivu: 6/9
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 06.03.2017
Tarkistus: 14.02.2017
Versionumero 5
Kauppanimike: Muurahaishappo 98-100%
(jatkuu sivulla 5)
· 10.2 Kemiallinen stabiilisuus
· Terminen hajoavuus / vältettävät olosuhteet:
light.
Kuumennus
· 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Risk of ignition with:
Alumiini
· 10.4 Vältettävät olosuhteet Eristettävä avoliekeistä, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä.
· 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit:
Voimakkaat hapettimet
Amiinit
metallit
· 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet:
In the event of fire: See chapter 5
Hiilimonoksidi
Vety
*
KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
· 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
· Välitön myrkyllisyys
Haitallista nieltynä.
Myrkyllistä hengitettynä.
· Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:
· Komponentit
Laji
Arvo
Laji
Oraali LD50 730 mg/kg (rat)
· Ensisijainen ärsyttävä vaikutus:
· Ihosyövyttävyys/ihoärsytys
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
· Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
· Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
· CMR-vaikutukset eli syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset
vaikutukset
· Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
· Syöpää aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
· Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
· Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
· Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
· Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
*
KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle
· 12.1 Myrkyllisyys
· Vesimyrkyllisyys:
· Testitapa Väkevyys Menetelmä Arvostus
Inhaloituna LC50/4 h
7,85 mg/l (rat)
EC50/72 h
1240 mg/l (Algae (Scenedesmus capricornutum))
EC50/48 h
34,2 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h
130 mg/l (fish)
(jatkuu sivulla 7)
FI
44.2.4
Sivu: 7/9
Käyttöturvallisuustiedote
Painatuspäivämäärä 06.03.2017
Tarkistus: 14.02.2017
Versionumero 5
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Kauppanimike: Muurahaishappo 98-100%
(jatkuu sivulla 6)
NOEC (21 d) 100 mg/l (daphnia magna)
· 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 12.3 Biokertyvyys Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 12.4 Liikkuvuus maaperässä Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· Ekologisia lisätietoja:
· Yleisohjeita:
Estetään aineen pääsy ohentamattomana tai suurina määrinä pohjaveteen, vesistöihin, viemäristöön.
Ei saa päästää ohentamatta tai neutraloimatta viemäriin eikä vedenottoaltaaseen.
Vesistövaarallisuusluokka 1 (listaluokitus): lievästi vesistöä vaarantava
Ei saa päästää juomaveteen, jäteveteen eikä maahan.
· 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
· PBT: Ei voida käyttää.
· vPvB: Ei voida käyttää.
· 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat
· 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät
· Suositus:
Kemikaalit on hävitettävä kansallisten määräysten mukaisesti.
Ei voida hävittää yhdessä talousjätteiden kanssa. Ei saa päästää viemäristöön.
· Puhdistamattomat pakkaukset:
· Suositus:
Hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti.
Pakkaukset, joita ei voida puhdistaa, on hävitettävä samalla tavalla kuin niiden sisältämä aine.
· Suositeltava puhdistusaine: Vesi, johon tarvittaessa lisätään puhdistusaineita.
KOHTA 14: Kuljetustiedot
· 14.1 YK-numero
· ADR, IMDG, IATA
UN1779
· 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
· ADR
MUURAHAISHAPPO
· IMDG, IATA
FORMIC ACID
· 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
· ADR
· luokka
· Lipuke
8 (CF1) Syövyttävät aineet
8+3
· IMDG
· Class
8 Syövyttävät aineet
(jatkuu sivulla 8)
FI
44.2.4
Sivu: 8/9
Käyttöturvallisuustiedote
Painatuspäivämäärä 06.03.2017
Tarkistus: 14.02.2017
Versionumero 5
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Kauppanimike: Muurahaishappo 98-100%
(jatkuu sivulla 7)
· Label
8/3
· IATA
· Class
· Label
8 Syövyttävät aineet
8 (3)
· 14.4 Pakkausryhmä
· ADR, IMDG, IATA
II
· 14.5 Ympäristövaarat:
· Marine pollutant:
Ei
· 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle
· Kemler-luku:
· EMS-numero:
· Segregation groups
· Stowage Category
· Stowage Code
Varoitus: Syövyttävät aineet
83
F-E,S-C
Acids
A
SW2 Clear of living quarters.
· 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II
liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti
Ei voida käyttää.
· Kuljetus/lisätietoja:
· ADR
· Rajoitetut määrät (LQ)
· Poikkeusmäärät (EQ)
· Kuljetuskategoria
· Tunnelirajoituskoodi:
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)
· UN "Model Regulation":
1L
Koodi: E2
Enimmäisnettomäärä sisäpakkausta kohti: 30 ml
Enimmäisnettomäärä ulkopakkausta kohti: 500 ml
2
D/E
1L
Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
UN 1779 MUURAHAISHAPPO, 8 (3), II
KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot
· 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset
tai -lainsäädäntö
· Direktiivi 2012/18/EU
· Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE I Aine ei sisälly
· Seveso-luokka
H2 VÄLITÖN MYRKYLLISYYS
P5c SYTTYVÄT NESTEET
· Soveltamisen vähimmäismäärät (tonneina) alemman tason vaatimukset 50 t
· Soveltamisen vähimmäismäärät (tonneina) ylemmän tason vaatimukset 200 t
· NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVII Rajoitusehdot: 3, 40
· 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.
FI
(jatkuu sivulla 9)
44.2.4
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Sivu: 9/9
Painatuspäivämäärä 06.03.2017
Tarkistus: 14.02.2017
Versionumero 5
Kauppanimike: Muurahaishappo 98-100%
(jatkuu sivulla 8)
KOHTA 16: Muut tiedot
Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen
ominaisuuksista eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.
· Näyttelyalue ohjelehti: Dept. Compliance
· Yhteydenottohenkilö: Mr. Th. Stöckle
· Lyhenteet ja lyhytnimet:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Syttyvät nesteet – Kategoria 3
Acute Tox. 4: Välitön myrkyllisyys – Kategoria 4
Acute Tox. 3: Välitön myrkyllisyys – Kategoria 3
Skin Corr. 1A: Ihosyövyttävyys/ihoärsytys – Kategoria 1A
· * Tiedot muutettu alkuperäisestä versiosta
FI