kiertokirje, kokoelmaan cirkulärsamling

I
LIITE A
BIH ANG A
POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN
TILL
KIERTOKIRJE,
KOKOELMAAN
POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS
CIRKULÄRSAMLING
1935
No 11
Muutoksia kansainvälisten puhelujen
taksaan.
Ändringar i taxan för internationella
telefonsamtal.
(Kesäkuu 1935.)
(Juni 1935.)
Sivu 3. Sisällysluettelo. Euroopan alle
lisätään aakkosjärjestyksessä: Islanti, sivu
42.
Sivu 9. Puheluilmoituspuhelut, Poik­
keuksia. Toisen kappaleen alussa muute­
taan sanat „Liikenteessä ulkoeurooppalais­
ten maiden” seuraaviksi: ^Liikenteessä Is­
lannin ja ulkoeurooppalaisten maiden” .
Sivu 11. Puhelukutsupuhelut. Viimei­
nen kappale muutetaan näin kuuluvaksi:
Sid. 3. Innehållsförteckning. Under Eu­
ropa införes i alfabetisk ordning: Island,
sid. 42.
Sid. 9. Samtal med förutbeställning, Un­
dantag. I början av första stycket ändras
orden „I trafik med utomeuropeiska län­
der” till följande: „I trafik med Island
och utomeuropeiska länder” .
Sid. 11. Samtal med, budsändning. Det
sista stycket skall hava följande ändrade
lydelse:
Beträffande trafik med Island, utom­
europeisk trafik samt fartygsradiotelefontrafik gälla särbestämmelser, vilka angi­
vits under samtal med förutbeställning.
Islannin-liikenteestä, ulkoeurooppalaisesta
liikenteestä sekä laivaradiopuhelinliikenteestä ovat voimassa erikoismääräykset,
jotka on mainittu puheluilmoituspuheluiden kohdalla.
Sivu 14. Vyöhykejako, Poikkeus 2).
„Liikenteessä ” -sanan jälkeen lisätään i s ­
lannin ja ” .
Sivu 14. Alennetun taksan aika. Viimei­
seen kappaleeseen lisätään sanan „laivojen”
jälkeen sana „Islannin” .
Sivu 18. Puhelujen suuntaaminen, 5.
Tanska. Sanan ,,Tanskaan” jälkeen lisä­
tään molemmissa kohdissa ,,ja Islantiin” .
Sivujen 42 ja 43 väliin kiinnitetään eri­
painos n:o 1. Puhelinliikenne Suomen ja
Islannin välillä avattiin 1/8 35.
Sivu 142. Maksut. Lisätään aakkosjär­
jestyksessä ,,Islanti” ja sen kohdalle jokai­
seen maksusarekkeeseen: 113: 502). Sivun
alalaitaan lisätään seuraava huomautus:
2) Tilausmaksu on Smk. 45: 40.
3553— 35
Sid. 14. Zonindelning, Undantag 2). E f­
ter orden „I trafik med” införes „Lsland
och” .
Sid. 14. Tid för nedsatt taxa. I sista
stycket införes efter ordet ,,'havet” ordet
„Island” .
Sid. 18. Dirigering av samtal, 5. Dan­
mark. Efter ordet „Danmark” införes å
båda ställen „oeh Island” .
Mellan sidorna 42 och 43 fästes sär­
trycket n:o 1. Telefontrafiken mellan Fin­
land ocb Island öppnades 1/8 35.
Sid. 142, Avgifter. Införes i alfabetisk
ordning „Island” och vid detsamma i varje
avgiftskolumn: 113: 50 2). Nederst å sidan
tillägges följande anmärkning: 2) Beställningsavgiften utgör Fmk 45: 40.
Sivu 146. Tunesia. Minuuttimaksut muu­
tetaan seuraaviksi: klo 8—19 Smk. 230:—;
klo 19—8 Smk. 138: —. Tilausmaksua ei
peritä.
Sid. 146. Tunisien. Minutavgifterna änd­
ras till: kl. 8—19 Fmk 230: — ; kl. 19—8
Fmk 138: —. Ingen beställningsavgift ut­
går. ■
Muutoksia sähkösanomataksaan.
Ändringar i telegramtaxan.
(Lokakuu 1932.)
(Oktober 1932.)
Sivu 44. Amerikan Yhdysvallat. Erikoismerkintöihin lisätään ,,MP” .
Sivu 49. Britannian alusmaat. Erikoismerkintöihin lisätään: MP (ei Labradoriin).
Sivu 81. E LT-sähkösanomat, Gröönlanti.
Maksut Torgilsbu’hun ja Myggbukta’an
muutetaan seuraaviksi: sanamaksu Pres
0,14; alin maksu Frcs 3,50; sanamaksu
Smk. 1: 68; alin maksu Smk. 42: —.
Sivu 81. Jan Mayen. Maksut muutetaan
seuraaviksi: via Northern—Bergenradio
0,14; 3,50; 1: 68; 4 2 :—. Via Petsamo—
Bergenradio 0,09.5; 2,37.5; 1: 14; 28:50.
Sivu 83. Svalbard. Maksut muutetaan
seuraaviksi: 0,14; 3,50; 1: 68; 42: —.
Sid. 44. Amerikas Förenta Stater. I särbeteckningarna införes „M P” .
Sid. 49. Brittiska besittningar. I särbeteckningarna införes: MP (icke till
Labrador).
!Sid. 81. ETA1-telegram, Grönland. Av­
gifterna till Torgilsbu och Myggbukta
ändras till följande: ordavgift Fres 0,14;
minimiavgift Frcs 3,50; ordavgift Fmk
1: 68; minimiavgift Fmk 42: —.
Sid. 81. Jan Mayen. Avgifterna ändras
till följande: via Northern—Bergenradio
0,14; 3,50; 1:68; 4 2 :—. Via Petsamo—
Bergenradio 0,09.5; 2,37.5; 1: 14; 28:50.
Sid. 83. Svalbard. Avgifterna ändras till
följande: 0,14; 3,50; 1: 68; 4 2 :—.
Julkaistu elokuun 28 päivänä 1935.
Utgivet den 28 augusti 1935.
Särtryck n:o 1.
Eripainos n:o 1.
Islanti.
Island.
Suuntaustie: Kööpenhamina—Reykjavik.
Liikenneaika: Klo 14—17 Suomen aikaa.
Yhteys on suljettu sunnuntaisin.
Samaa taksaa sovelletaan koko liikenneaikana.
Liikenteeseen osaaottavat toimipaikat:
Suomessa ja Islannissa kaikki toimipaikat.
Sallittuja ovat ainoastaan tavalliset pu­
helut, puheluilmoitukset, puhelukutsut (ei
kuitenkaan maksuttoman kantoalueen ulko­
puolelle) se.luf „person-to-person” puhelut.
Vyöhykejako: Suomi ja Islanti käsittä­
vät kumpikin ainoastaan yhden vyöhyk­
keen.
Virallinen aika on Islannissa 3 tuntia
jäljessä Suomen ajasta.
Maksut: Kts. taksan lopussa olevaa tau­
lukkoa.
Dirigeringsväg: Köpenhamn—Reykjavik.
Trafiktid: Kl. 14—17 finsk tid. Förbin­
delsen är stängd om söndagarna.
Samma taxa tillämpas under hela trafiktiden.
7 trafiken deltagande anstalter: I Fin­
land och Island samtliga anstalter.
Medgivna, uro endast vanliga samtal,
förutbeställningar, hudsändningar (doek
icke utom det avgiftsfria bäringsområdet)
samt „person-to-person ’’ samtal.
Zonindelning: Finland och Island om­
fatta vartdera endast en zon.
Den officiella tiden på Island är 3 tim­
mar efter finsk tid.
Avgifter: Se tabellen i slutet av taxan.
Kuuluu posti- ja lennätinhallituksen kiertokirjekokoelman liitteeseen A n:o 11/1935.
Hör til! post- och telegrafstyrelsens cirkulärsamlings biliang A n:o 11/1935.